Portal sumowy - wędkarski, dla wędkarzy i nie tylko


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto nie l?ka si? utraty ?ycia, zdolen jest odj?? je drugiemu. -Cyrano De Bergerac


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Test wz?owo-linkowo-wagowy

stycznia 08 2015 Sprz?t Filipka
Test wz?owo-linkowo-wagowy

Test w?z?owo-linkowo-wagowyJeden to wersja zawi?zana normalnie od do?u, w drugiej wersji linka trzyma hak/kr?tlik w dwóch miejscach (rysunek 1) Osobi?cie mia?em wra?enie, ?e wersja trzymaj?ca akcesoria w dwóch miejscach b?dzie lepsza i ten test mia? to zweryfikowa?, jednak w ka?dym badanym przeze mnie przypadku p?ka?a czy to ?y?ka czy plecionka w innym miejscu ni? w?ze?. Bada?em odcinek najkrótszy 30cm, a najd?u?szy co? ko?o 1m. Wi?za?em zarówno dwa identyczne w?z?y jak i w innym przypadku jeden taki na jednym ko?cu, a na drugim inny. Zawsze pierwsza p?ka?a linka...
Tak wi?c postanowi?em przynajmniej przetestowa? wytrzyma?o?? moich linek sumowych: ?y?ki trabucco 0,40 (po 1 sezonie) plecionki sangera 0,40 (po 2 sezonach) oraz Power pro 0,28 ss (po 1 sezonie).

Przygotowa? ?ukasz Bieniawski

Tajlandia 2014

stycznia 08 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Tajlandia 2014

Tajlandia 2014Wczesnym rankiem pod nasz hotel w Bangkoku podjecha?a taksówka. Trzy i pó? godziny pó?niej byli?my ju? na ?owisku nieopodal Hua Hin. Od razu spodoba?a si? nam panuj?ca tam atmosfera, pe?na domowej go?cinno?ci i takiego spokoju, jak?e odmiennego wobec t?ocznej stolicy Tajlandii. Nad ma?ym, malowniczym akwenem sta? nasz dobrze wyposa?ony bungalow. Wszystko dooko?a za? by?o otoczone ró?nymi odcieniami zieleni.
Moja ?ona odda?a si? odpoczynkowi, a ja w?dkowaniu. Pierwsz? zdobycz? okaza? si? Redtail Catfish. To niezwykle silna, pi?knie ubarwiona ryba pochodz?ca z Ameryki Po?udniowej. Niemal metrowe osobniki dawa?y mi nie?le popali?. S? o wiele silniejsze od naszych rodzimych sumów. Wyci?gni?te z wody wydawa?y charakterystyczny odg?os. Najlepiej bra?y na martw? rybk? po?o?on? nieopodal brzegu.

Przygotowa? Piotr Koroluk

Zrywka bezpiecze?stwa

Zrywka bezpiecze?stwa

Zrywka bezpiecze?stwaBezpiecze?stwo na wodzie to podstawa , cz?sto ciesz?c si? urokami p?ywania i to nieraz szybkiego zapominamy o bezpiecze?stwie, w wodzie czaj? si? cz?sto ró?ne pu?apki czyhaj?ce na motorowodniaków , dlatego trzeba obserwowa? lustro wody przed nami i omija? p?ywaj?ce przeszkody, ale nie zawsze jest to mo?liwe, czasem co? mo?e p?yn?? pod tafl? wody i mamy kraks? gotow?.
Mo?e si? zdarzy? sytuacja gdy wypadniemy z pontonu czy to na skutek zderzenia z jak?? k?od? czy przez nasz? nieuwag? i wtedy ponton odp?ynie a my zostaniemy w tarapatach, dlatego te? warto zamontowa? zrywk? bezpiecze?stwa, koszt takiej zrywki wraz z wysy?k? to oko?o 40 z?, a mo?e nam to uratowa? ?ycie.

Przygotowa? Dariusz Kucharski

Urodzony by w?dkowa?

Urodzony by w?dkowa?

Urodzony by w?dkowa?Odk?d pami?tam moje ?ycie zawsze by?o powi?zane z w?dkarstwem. Chyba przyczyni?o si? to ?e mieszkam w Dolinie Karpia wi?c w okolicy nie brakuje stawów i rzek. My?l? ?e równie? wp?yw na to, ?e dzi? jednym z moich hobby jest w?dkarstwo ma to, ?e w mojej rodzinie ju? od 15-tu lat w okresie ?wi?tecznym sprzedaje si? rybki przy drodze. Tony karpi, amurów czy nawet sumów w zbiornikach, w piwnicy to dla mnie nic nowego.
Wracaj?c do wspomnie? najdalszym jest to w którym dziadek zabiera mnie nad staw i ?apiemy tam ma??e ?eby pó?niej zak?ada? je na haczyk i ?apa? na nie ma?e okonie. Podobno mia?em wtedy oko?o 3-4 lat. Niestety dziadek zmar? kilka miesi?cy pó?niej i wszystko w rodzinie si? pozmienia?o. Tata nawet nie my?la? o powrocie do swoich m?odzie?czych szale?stw na rzece, a wujek wyprowadzi? si? z domu rodzinnego i te? nie mia? jako? czasu na w?dkowanie. Tak wi?c nie by?o szans na rozwini?cie si? u mnie hobby. Jakie? 3 albo 4 lata pó?niej wujek zmieni? prac? i nagle znalaz? czas na moczenie kija godzinami. Prawie co tydzie? w niedziel?, po obiedzie szli?my z tat? do wujka zobaczy? czy co? z?owi?. Zawsze bra?em sobie krzese?ko z domu i pilnowa?em w?dek wujka a On z tat? "smakowali bia?ej wody w butelce". Raz nawet uda?o mi si? zaci?? pi?knego 2kg amura ale nie pozwolili mi go holowa? cho? tak bardzo chcia?em, mimo tego podobno banan z twarzy nie schodzi? mi przez ca?y dzie?.

Przygotowa? Babi?ski Damian

Relacja z miedzynarodowych targow sumowych w Passau - 13.12.2014

grudnia 23 2014 NEWSY OGÓLNE Filipka
Relacja z miedzynarodowych targow sumowych w Passau - 13.12.2014

Relacja z miedzynarodowych targow sumowych w Passau - 13.12.2014Zima to dla wi?kszo?ci z nas czas kiedy nasze w?dki w?druj? do k?ta, futera?u, na strych, czy te? do piwnicy. Pogoda raczej nie sprzyja wyprawom wedkarskim, wiec ju? troch? z niecierpliwo?ci? czekamy na wiosn?, kiedy to znowu ruszymy na nasze szlaki w?dkarskie. Ale zima to te? czas targów i spotka? w?dkarskich, czas kiedy to w gronie pasjonatów przygody z w?dk?, pasjonatów przygody z sumem spokojnie mo?emy wymienia? nasze do?wiadczenia i wra?enia z minionego sezonu. A jako, ?e w tym roku aura by?a nam szczególnie przychylna postanowili?my 13. Grudnia pojecha? do Passau na tegoroczne targi sumowe. Organizowane s? one ju? osiem lat przez najstarsze i chyba najwi?ksze niemieckie forum sumowe. To by?a nasza pierwsza wizyta na tej "imprezie" a "co widzia?em i s?ysza?em to i wam opisa?em".

Przygotowa? Jacek G?bala

31/01 - 02/08 Bug - Fotorelacja.

grudnia 23 2014 Bez kategorii Filipka
31/01 - 02/08 Bug - Fotorelacja.

31/01 - 02/08 Bug - Fotorelacja…z ka?d? kolejn? puszeczk? mija zm?czenie :) sprawy codzienne odchodz? na dalszy plan. Mo?emy si? skupi? na kontemplowaniu przyrody. Niestety z ka?d? kolejna puszeczk? wzmaga si? te? pó?nocny wiatr, który nie wró?y nic dobrego. G?o?ne towarzystwo na brzegu a woda niesie. Stajemy si? mimowolnymi s?uchaczami tyrady starszego w?dkarza o Ruskich, który znalaz? pos?uch nie tylko u swojego towarzysza i kanonady gruntówek. Po 23:00 chowamy si? w namiotach. Noc mija nerwowo. Pozorowane brania - nietoperze.
Po 10:00 sk?adamy zestawy sumowe. Kole?, co zaparkowa? jachtem powy?ej naszego stanowiska na ?rodku nurtu zbiera si? do domu. U niego nocka te? na pusto ale dowiadujemy si?, ?e poprzedniej nocy wyci?gn?? 120cm i musi p?yn?? do domu bo mu mi?so si? niebawem popsuje :( No có? - wiemy ?e, by?, ?erowa?, dosta? w czap? i sko?czy? we worku. ?egnamy kolesia ?ycz?c mu braku benzyny i jak najrzadszych spotka? z sumem. Micha? wybiera si? do sklepu bo wczorajsze robaki ugotowa?y si? na sucho.

Przygotowa? Robert RUMC Swietochowski

DVD z wyjazdów Forum Sumowe nad Ebro w 2014r

grudnia 20 2014 Filmy Artur Betcher
DVD z wyjazdów Forum Sumowe nad Ebro w 2014r

DVD z wyjazdów Forum Sumowe nad Ebro w 2014rWitam.
Troch? to trwa?o ale jednak uda?o si? wreszcie zrobi? DVD z wyjazdów nad Ebro w sierpniu i we wrze?niu 2014r.
Jak wiecie wszyscy operatora który z nami mia? jecha? spotka?a osobista tragedia wi?c ca?y materia? musia? by? zmontowany z tego co sami zrobili?my za pomoc? tego w co byli?my wyposa?eni.
Monta?ysta po tym jak dosta? materia? za?ama? r?ce i zrobi? to co uda?o si? zrobi?.

Cena wi?c DVD b?dzie co ?aska plus koszt wysy?ki priorytetem poleconym.
Zainteresowani wysy?aj? mi jak?kolwiek form? adres na który chc? otrzyma? DVD (jaki wyjazd, ile p?yt je?li byli grup? i mieszkaj? niedaleko) a dopiero po jej otrzymaniu otrzymaj? konto do wp?aty gdzie wp?ac? kwot? wedle uznania.

Przygotowa? Artur Betcher

Woblery Janusza Wid?a

grudnia 15 2014 Sprz?t Filipka
Woblery Janusza Wid?a

Woblery Janusza Wid?aMoja przygoda z woblerami zacz??a si? 30 lat temu. Wyko?czywszy wszystkie ma?e ?y?eczki z domowego serwisu na b?ystki, postanowi?em poszerzy? mój arsena? o przyn?ty bardziej uniwersalne. Zasobno?? kieszeni nastolatka w tamtych czasach nie pozwala?a na kupno cho?by jednego firmowego woblera fi?skiego czy ameryka?skiego, a tylko takie mo?na by?o zakupi? w Pewexie. W s?deckich sklepach nie by?o ?adnych woblerów. Wy??cznie ogl?daj?c przyn?ty na zdj?ciach, metod? prób i b??dów zacz??em wykonywa? produkty "wobleropodobne". Kolejne lata ?mudnej pracy, w ka?dej wolnej chwili od szko?y i w?dkowania po?wi?ca?em na udoskonalanie ?owno?ci moich przyn?t. Mieszkaj?c 200m od Dunajca, mia?em doskona?y poligon do?wiadczalny. Dunajec jest bardzo trudn? wod? dla woblerów. Bystry nurt natychmiast wyrzuci kiepsko wywa?on? przyn?t?, a uderzenie o ostre ska?y pozbawi j? za s?abo utwardzonej powierzchni, nie mówi?c ju? o z?amaniu steru wykonanego z nieodpowiedniego materia?u. Po latach prób z ró?nymi materia?ami na stery doszed?em do wniosku, ?e jedynym materia?em spe?niaj?cym wszelkie wymogi Dunajca jest ?elazna blacha ocynk. ?owno?? moich woblerów wskazuje na to, ?e nieprzezroczysty ster w ?aden sposób nie odstrasza rybek lecz wr?cz przeciwnie. Doskonale stabilizuje przyn?t? oraz daje mo?liwo?? precyzyjnego ustawienia akcji. Trzydzie?ci lat wykonywania przyn?t z jednoczesnym ich testowaniem na praktycznie wszystkich drapie?nikach…


Przygotowa? Filip Kwa?nik

Moja ?ód? aluminiowa - dekalog

grudnia 14 2014 Sprz?t Artur Betcher
Moja ?ód? aluminiowa - dekalog

Moja ?ód? aluminiowa - dekalog


Cz??? pierwsza -?ód? aluminiowa jako przyk?adowe narz?dzie zbrodni....

A to skur**syn!!
Z?apa?em pe?n? gar?ci? pellet 25mm znajduj?cy si? w?a?nie pod r?k? i cisn??em z ca?ej si?y w stron? odp?ywaj?cej motorówki posy?aj?c w jego kierunku jako dodatek jak?e wymowne skur*ny i h**e oraz wszelkie epitety których to niechlubnie nauczy?em si? w kilku j?zykach do 32 roku ?ycia. Próbowa?em jeszcze drze? za nimi jak przecinak brzegiem ?eby zobaczy? gdzie stacjonuj? ale niestety kondycji nie starczy?o gdy? brak aktywno?ci sportowej jak i ogromne ilo?ci wypalanego tytoniu zrobi?y swoje.
Dysz?c wi?c wróci?em do obozowiska dalej pod nosem mrucz?c d?wi?czne ku*y we wszystkich odmianach i czasach (profesor Bralczyk by?by ze mnie dumny :D ) a ?e wszystkie zestawy szlag trafi? to ju? na pocz?tku zasiadki trzeba by?o si? zbiera? do domu!!
Na pohybel wszelkim "Wymoczkom" na nartach wodnych i tym "Pustakom" ich ci?gn?cym którzy czuj? si? "panami szos" maj?c w dupie poszanowanie innych u?ytkowników akwenu!!
Ten dzie? by? pami?tny bo to w?a?nie wtedy zda?em sobie spraw? ?e potrzebuj? pa?k? zan?tow?. Nie nie nie, nie do zan?cania, ale po to ?eby r?ka Bo?a dotkn??a tego gnoja ci?gn?cego za sob? "Wymoczka" na nartach wodnych co mi wp?yn?? w zestawy niszcz?c sprz?tu za 300euro!!
To by? rok rok 2009 i to wtedy pierwszy raz w ?yciu zamarzy?a mi si? ?ód? aluminiowa

Przygotowa? Artur Betcher

Posezonowy przegl?d Penn Battle 4000

grudnia 06 2014 Sprz?t Bartosz Wasielewski
Posezonowy przegl?d Penn Battle 4000

Posezonowy przegl?d Penn Battle 4000Mo?e si? komu? przyda ten tema. Od ponad roku jestem posiadaczem Penn'a Battle 4000. Po ostatnim wypadzie nad Odr? zauwa?y?em niepokoj?cy luz na rotorze. Jako, ?e na Penn'y jest tylko rok gwarancji wyposa?ony w ?rubokr?t zabra?em si? do dzie?a.

Przygotowa? Bartosz Wasielewski

Wyjazd grupowy nad rzek? Ebro w Hiszpanii - wrzesie? 2015r

grudnia 05 2014 Bez kategorii Artur Betcher
Wyjazd grupowy nad rzek? Ebro w Hiszpanii - wrzesie? 2015r

Wyjazd grupowy nad rzek? Ebro w Hiszpanii - wrzesie? 2015r


Czas na przygod? nad rzek? Ebro w 2015r :)

Termin to 11-22 Wrzesie? 2015r.
Wyjazd w nocy z 10 na 11 wrze?nia.
Powrót do Polski w nocy 22 wrze?nia 2015r.
Na czas wyprawy baza jest zamkni?ta do naszej dyspozycji.
Autokar wyrusza z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego i jedzie przez Warszaw? i Pozna?.
Jest te? mo?liwo?? zbiórki na granicy polsko-niemieckiej.

Plan wycieczki.
Wyjazd w nocy z 10 na 11 wrze?nia z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego.
12 wrzesie? 2014r rano przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a, Wie?a Eiffla , ?uk Triumfalny, Champs Elysees, Concorde.
12 wrze?nia pó?nym popo?udniem wyjazd do Hiszpanii.
13 wrzesie? 2014 rano przyjazd do o?rodka Fishing Planet nad rzek? Ebro w Hiszpanii.
Zebranie organizacyjne, przydzia? ?odzi i sprz?tu.
13-20 wrze?nia ?owienie suma, karpia, sandacza nad rzek? Ebro.
20 wrze?nia po po?udniu wyjazd do Pary?a.
21 wrze?nia rano przyjazd do Pary?a. Zwiedzanie Pigalle, Moulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur
21 wrze?nia wieczorem wyjazd do Polski.
22 wrze?nia przed po?udniem przyjazd do Polski, do Ostrowca pó?nym wieczorem.

Przygotowa? Artur Betcher


Aktualnie online

Gości online: 16

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,320
Najnowszy użytkownik: Globtrotter TXL

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

28 lutego 2021 09:31
Witanko,po latach! Usmiech

31 stycznia 2021 21:37
Cze??, dawno mnie tu nie by?o Usmiech

05 stycznia 2021 18:07
Jacku z przyzwyczajenia chcia?em klikn?? "lubi? to" pod Twoim wpisem beka

03 stycznia 2021 22:49
Do nastepnego razu....

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.45
43,723,820 unikalne wizyty