Portal sumowy - wędkarski, dla wędkarzy i nie tylko


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto? powiedzia?, ?e kochanie si? jest teraz nieomal tak trudne echnicznie jak pilotowanie helikoptera. Tymczasem pilotowanie helikoptera jest nieco ?atwiejsze, bo dr??ki sterownicze nie wiotczej? nagle w najmniej spodziewanym momencie. Autor: Graham Masterton


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Sprzedam ?ódk? w?dkarsk?

kwietnia 16 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Sprzedam ?ódk? w?dkarsk?

Sprzedam ?ódk? w?dkarsk?Nadszed? czas na rozstanie z moj? ukochan? "Mydelniczk?".
Wymiary:
D?ugo??: 250 cm
Szeroko??: 130 cm
Waga: Ok 30 kg
Nie wiem dok?adnie ile lat ma ?ódeczka, kupili?my j? z ojcem jako u?ywan?. U nas jest na pewno ok 18lat, bo w 99r. zosta?a zarejestrowana, a by?a kilka lat wcze?niej, chocia? nie pami?tam ile dok?adnie.
Stan ?ódki wizualnie nie jest najlepszy, ale jest szczelna i w pe?ni sprawna, jeszcze poprzedni sezon s?u?y?a mi dzielnie. Ma jedn? ma?? ?atk? na dnie.
Szczerze powiem, ?e do najstabilniejszych to ona nie nale?y, trzeba uwa?a? przy wstawaniu na wodzie. Niemniej jednak nie zlicz? ile razy w?dkowa?em z niej ze ?rodka rzeki. Jest chybotliwa, ale przewróci? j? to du?y problem.

Przygotowa? Wi?niewski Micha?

CEF wiosenna integracja Marzec 2015

marca 28 2015 U?ytkownicy Filipka
CEF wiosenna integracja Marzec 2015

CEF wiosenna integracja Marzec 2015No có?, jeszcze na sucho, jeszcze w trakcie, ale tak w?a?ciwie ju? pod koniec realizacji planów sprz?towych na 2015 odby?a si? II, tym razem wiosenna, itegracja CEF. Ka?dy z nas poczyni? jakie? za?o?enia pod koniec ubieg?ego sezonu i w okresie zimowym przst?pi? do ich realizacji. Ka?dy z nas wybra? sobie inn? ciekaw? ?cie?k?, która tak naprawd? ma nas doprowaci? do jednego wspólnego celu. Mimo, ?e ró?nic nie wiele, to jakby nie patrze?, s? to cztery ró?ne ?cie?ki a my stramy si? wzajemnie uzupe?nia? i wspomaga? jak na grup? przysta?o.
Wi?c wygl?da?o to tak :)

Przygotowa? Robert RUMC ?wi?tochowski

Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z "mono"

marca 28 2015 Sprz?t Filipka
Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z "mono"

Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z monofilu.Milowymi krokami zbli?a si? do nas nast?pny sumowy sezon. Nasze pó?ki i szafki uginaj? si? pod ci??arem jesienno-zimowo-wiosennych zakupów, Na ko?owrotkach dumnie prezentuj? si? nowe plecionki - cierpliwie czekaj?ce na swój nowo-sezonowy "pierwszy raz" i nasz? ryb? ?ycia. Najwy?sza pora zrobi? przegl?d naszych przyponów sumowych. Niektóre - bowiem - nie b?d? si? ju? nadawa?y do u?ytku i trzeba b?dzie wymieni? je na nowe.

W erze ko(s)micznych wynalazków, "nano"-technologie, genetycznie "ulepszonych" zbó? i niesamowicie mocnych a cienkich jak w?os plecionek, wi?kszo?? z nas rezygnuje z wykonania przyponów z "monofilu". No bo taki sztywny, "s?aby" no i w ogóle gorszy od plecionki. Te? tak sadzi?em do momentu kiedy przekonano mnie ?e by?em w b??dzie.

B?d?c po raz pierwszy nad Padem mia?em okazje zobaczy? wykonanie takich przyponów, mia?em te? okazje po raz pierwszy je wypróbowa? i na ko?cu mia?em oczywi?cie okazj? na nie po?owic. Od tego czasu - a min??o ju? kilka "mgnie? wiosny" - u?ywam je regularnie i mog? stwierdzi? ?e wcale nie ust?puj? ?owno?ci? przyponom z plecionek, w niektórych przypadkach dorównuj? a nawet je przewy?szaj? i niekiedy s? wr?cz niezast?pione. Nie chc? rozwodzi? si? ani nad ich mo?liwo?ciami, ani nad ich zaletami i wadami, tylko przedstawi? jeden z mo?liwych sposobów ich wykonania.

Przygotowa? Jacek G?bala

"Sokole Oko" - konkurs dla u?ytkowników FS

marca 23 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
"Sokole Oko" - konkurs dla u?ytkowników FS

"Sokole Oko" - konkurs dla u?ytkowników FSZapraszamy u?ytkowników forumsumowe.pl do udzia?u w konkursie pod nazw?
"Sokole Oko"

organizowanym przez dru?yne Catfish Extreme Fighters:)
Konkurs trwa od dnia 23.03.2015r. do 5.04.2015r.
Uczesniczy? w nim mog? wszyscy aktywni u?ytkownicy forumsumowe.pl, posiadaj?cy na dzie? 23.03.2015 nick z imienia i nazwiska z wy??czeniem grupy CEF.
Zwyci?zc? jednog?o?nym i bezsprzecznym zostaje osoba, która jako pierwsza wytypuje poprawnie wszystkie nazwy ko?owrotków i multiplikatorów (marka, model wielko??). W tym wypadku konkurs zostaje zamkni?ty. Je?li w/w warunek nie zostanie spe?niony, z dniem zako?czenia konkursu (5.04.2015r.) zwyci?zc? zostaje osoba, która jako pierwsza poda?a najwi?ksz? ilo?? poprawnych odpowiedzi.
Odpowiedzi prosz? kierowa? do mnie na PW z jednoczesn? informacj? w temacie o wzi?ciu udzia?u w konkursie. W momencie rozstrzygni?cia konkursu wszystkie odpowiedzi z PW zostan? po??czone z potwierdzeniami w temacie (z dok?adnymi datami).
Ka?dy u?ytkownik mo?e poda? odpowiedzi tylko raz, liczy si? pierwsza wiadomo?? PW, kolejne nie b?d? brane pod uwag?.
Zwyci?zca zostanie og?oszony w terminie nie d?u?szym ni? 1 tydzie? od daty zako?czenia konkursu.
Nagroda, zostanie wykonana po og?oszeniu zwyci?zcy zgodnie z podanym kolorem (czarny lub bia?y) i rozmiarem. Z tego wzgl?du organizatorzy konkursu zastrzegaj? sobie czas minimum 3tyg, na wysy?k? nagrody od momentu podania zwyci?zcy.

KONKURS ROZWI?ZANY !!


Przygotowa? Team Catfish Extreme Fighters


Woblery Czes?awa Sowi?skiego ,,sowa''

marca 16 2015 Sprz?t Filipka
Woblery Czes?awa Sowi?skiego ,,sowa''

Woblery Czes?awa Sowi?skiego ,,sowa''Witajcie!:)
W?dkowanie to moja prawdziwa pasja, której oddaje si? ju? bardzo d?ugo. Tak naprawd? to poci?ga?o mnie to odk?d pami?tam. Pewnie posz?o w genach, bo ojciec te? w?dkowa?.:D. Druga moja pasja to woblery. Zafascynowa?y mnie od pierwszego spotkania i jak to si? mówi przepad?em! Na pocz?tku frajd? by?o posiadanie i ?owienie, ale z czasem postanowi?em sam takie cudo zrobi?. Pocz?tki by?y trudne, ale nie poddawa?em si? i dzisiaj po niemal 20 latach mo?ecie sami oceni? jak to wysz?o. Jako ?e mieszkam w Kotlinie K?odzkiej pierwszym celem by?y pstr?gi, które na wiele lat zaw?adn??y moj? wyobra?ni?. Woblery moje zmienia?y si? wraz z czasem , dost?pno?ci? materia?ów i do?wiadczeniem.Jednak niezmiennie powstaj? one z drewna lipowego lub balsy i stela? jest wykonany z jednego kawa?ka drutu biegn?cego przez ca?y korpus.

Przygotowa? Czes?aw Sowi?ski

Pierwszy ponton

marca 14 2015 Sprz?t Martink
Pierwszy ponton

Pierwszy pontonJak wielu z nas, stan??em przed faktem zakupu jakiego? "konkretniejszego" ?rodka p?ywaj?cego ( stary 2 osobowy seahawk przesta? wystarcza?). I tu pojawi? si? dylemat - jaki ponton, jaki silnik, jakie echo... W pocz?tkowej fazie chcia?em kupi? ponton 240-270 ( cena i wymiary transportowe) - na szcz??cie Darek szybko mnie nakierowa? na w?a?ciwy tor - wi?kszy ponton = wi?ksze mo?liwo?ci. Po kilku tygodniach wertowania "internetów" zamówi?em mój pierwszy "prawdziwy" ponton - Bark bt310 (wersja z paw??? i be? sztywnej pod?ogi ). Kilka dni i wymarzona przesy?ka by?a u mnie.
Nie oby?o si? bez próby na sucho w salonie - chyba ka?dy to przerabia?.

Przygotowa? Martin Kowalski

Uwaga na r?kodzielników oszustów

marca 14 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Uwaga na r?kodzielników oszustów

Uwaga na r?kodzielników oszustówJeden ze znajomych na FB umie?ci? taki post:

Witam 2 marca na pewnej bardzo profesjonalnie wygl?daj?cej stronie na FB link do strony : facebook.com/kabats.bait?fref=ts
wykonawcy super wobków przynajmniej strona zawalona jest takimi fotkami ukaza?o si? zdj?cie ?adnych woblerówz ofert? ich sprzeda?y w zestawie 5 szt woblerów na sandacza 2 mia?y by? w gratisie. Zakupi?em zestaw wygl?daj?cy profesjonalnie a to fotki tego czego? co mi przys?ano. Czekam na wyja?nienie 2 dni i zwrot kasy. Kilka s?ów napisa?em do autora tego arcydzie?a he he tak na wszelki wypadek aby?cie si? nie posikali ze ?miechu jak Wam takie wobki go?ciu opyli.


Do tego wszystkiego doda? fotki które delikatnie to ujmuj?c znacznie ró?ni?y si? d tego co zobaczy? na zdj?ciach ze sprzeda?y.
Oto faktyczna jako?? tego geniuszu Hand Made:

Przygotowa? Artur Betcher

Narew - sp?yw pontonowy Pu?tusk Holendry

marca 12 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Narew - sp?yw pontonowy Pu?tusk Holendry

Narew - sp?yw pontonowy Pu?tusk Holendry… nadszed? czas na zmian? miejsca, sp?yn?li?my oko?o 400m w dó? rzeki i zatrzymali?my si? na pierwszym g??bszym miejscu, poniewa? wcze?niej w g?ównym korycie woda nie przekracza?a metra g??boko?ci.
Po kilkunastu rzutach mocne uderzenie na mojego nowego woblera, szybki odjazd i charakterystyczne dla suma "?abkowanie" - niestety, po chwili z wody wy?oni? si? sam wobler :(
Na my?l przysz?a nam piosenka ?ukasza "...Sumik odp?yn??, odp?yn?? st?d...nie wiem dlaczego mo?e mój b??d, mo?e za wcze?nie zaci??em go, a mo?e wobler nie szed? na dno".
Sum nie by? du?y "na r?k?" móg? mie? +/- metr. Mo?e rzeczywi?cie za s?abo go zaci??em, a mo?e kotwica by?a za ma?a.
Nie by?o co rozpami?tywa?, bo przed nami by?o jeszcze 10km wody do obrzucania, chocia? niesmak pozosta?.

Przygotowa? Wi?niewski Micha?

STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej

lutego 28 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej

STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej
Prasa w?dkarska istnia?a zanim powsta?y jakiekolwiek fora i w ogóle internet.
By?o to praktycznie jedyne ?ród?o informacji dla przeci?tnego w?dkarza i gazety w?dkarskie rozchodzi?y si? na pniu w dniu wydania.
Od kiedy mamy internet z roku na roku spada ilo?? czytelników nie tylko prasy ale wszelkiego s?owa pisanego.
Dzieje si? tak z wielu powodów ale przede wszystkim chodzi o to gazeta jedynie przekazuje info a wszelakie fora daj? mo?liwo?? nie tylko si? dowiedzie? ale jeszcze zada? pytania i aktywnie w dyskusji uczestniczy?. Do tego wszystkiego zawsze b?d? rzetelniejsze gdy? tu mo?emy porówna? do?wiadczenia wielu ludzie a nie tylko biernie ?ledzi? histori?.
Coraz te? wi?ksz? rol? ma te? fakt ?e gro czytelników g?o?no wyra?a opini? ?e w gazetach coraz wi?cej znajduje si? artyku?ów pisanych na zamówienie w których ci??ko doszuka? si? faktów lub prawdy.
Problem w tym wszystkim jest taki ?e dzi?ki obecno?ci swojej marki na forach gazety odnosz? zyski a fora które s? mimowolnym no?nikiem ich reklamy ( przyzwyczajenie) ?adnych.
Nie chodzi o to ?eby gazety p?aci?y forom za swoj? reklam? w postaci banerów albo od informacji o gazetach w postach ale mimo wszystko ta reklamowa przys?uga dzia?a w jedn? stron?.
Je?eli jakiekolwiek forum chcia?o by reklamy w jakiejkolwiek gazecie to musi za to zap?aci? i tu nie ma ?e jest dzia?alno?ci? non profit, sypn?? trzeba.
A dlaczego?
Dlatego ?e si? przyzwyczaili?my ?e gazeta to co? naturalnego gdy? istnia?a zanim si? urodzili?my?
To troch? dziwny uk?ad bo przecie? skoro dzi?ki obecno?ci w elektronicznych mediach w?dkarskich dzia?aj?cych non profit prasa w?dkarska przynosi w?a?cicielowi jaki? zysk to dlaczego fora mia?y by za obecno?? w nich p?aci??
Powinno to by? rozwi?zywane w zupe?nie inny sposób, najzwyczajniejsz? wspó?prac? barterow?.

Przygotowa? Artur Betcher

Spam przez prywatne wiadomo?ci

lutego 28 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Spam przez prywatne wiadomo?ci

Spam przez prywatne wiadomo?ciPanie i Panowie.
Wczoraj dosta?em wiadomo?ci od userów ?e kto? im wysy?a niechciany spam handlowy na prywatne wiadomo?ci o tej tre?ci:

Witaj Artur
kole? o nicku "*******"
rozsy?a co? takiego
"Witam

Tu ***** z Wiadomo?ci W?dkarskich - https://www.*********

Niedawno otworzy?em mark? odzie?ow? dla w?dkarzy, nowej generacji oraz mam mo?liwo?? ogarni?cia sprz?ciwa sumowego w dobrych cenach. Dla sumiarzy Ciuszki szyte r?cznie w Polsce, najlepszej jako?ci bawe?ny dost?pnej w europie, jak by co ! wal jak w dym, ch?tnie pomog? !"
Oczywi?cie indywiduum które to robi dobrze znamy :) Swoj? drog? to ?a?osne tak si? upadla? skoro ten portal opluwa? od lat gdzie si? da?o na wiele sposobów nie przebieraj?c w s?owach i w metodach a teraz szuka tu frajerów :)
?a?osne by?y te? jego pro?by na mój Fb z pro?b? o polecenie tego szmateksu ( ckliwe skamlanie o pieni?dzach, domu, dziecku) skoro jak wspomnia?em kilka lat psu? mi na wszelkie sposoby opini? wszczynaj?c awantury wsz?dzie gdzie si? znajdowa?em a potem nag?a?niaj?c ?e to 'francuz' szuka problemów. To mu ( i paru jego kolegom) si? akurat uda?o ale ?yje si? dalej.
Niemniej jednak wielu mo?e go nie zna? a widz?c ?e jest z WW dzia?a to mobilizuj?co bo to przecie? pan z WW :)
Zadzwoni?em wi?c dzi? rano do redakcji WW i poprosi?em o ukrócenie procederu a przemi?a Pani wzi??a ode mnie nr tel i poinformowa?a ?e oddzwoni.

Przygotowa? Artur Betcher

Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego

lutego 20 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego

Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego… Ten dzie? by? dla mnie dniem drugim i ostatnim na rybomanii. Ten dzie? po?wi?ci?em na nieco dok?adniejsze rozejrzenie si? po stoiskach i zrobienie zakupów. Towarzyszy?a mi Kamila ( szybko sie zaadaptowa?a, i nawet pobawi?a si? kijami Artura - jak by to nie zabrzmia?o, tak by?o ) Razem odwiedzali?my stoisko po stoisku i z ka?d? mijaj?c? chwila nabierali?my wra?enia, ?e targi s? imprez? bardziej Karpiow? ani?eli ogóln?. Wsz?dzie masa kulek/peletu/sprzetu - wszstko pod karpia. Na palcach jednej reki mo?na by?o policzy? stoiska z akcesoriami sumowymi - a po to tam przyjecha?em . Generalnie impreza mocno nastawiona pod w?dkarstwo komercyjne a nie wiele pod pasjonatów. Oczywi?cie jak wsz?dzie trafiaj? si? pere?ki, tak i by?o tutaj... Lecz by?y to g?ównie przedmioty pod spinningistów - ?liczne woblery hand made, blaszki itd.

Przygotowa? Filip Kwa?nik


Aktualnie online

Gości online: 17

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,320
Najnowszy użytkownik: Globtrotter TXL

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

28 lutego 2021 09:31
Witanko,po latach! Usmiech

31 stycznia 2021 21:37
Cze??, dawno mnie tu nie by?o Usmiech

05 stycznia 2021 18:07
Jacku z przyzwyczajenia chcia?em klikn?? "lubi? to" pod Twoim wpisem beka

03 stycznia 2021 22:49
Do nastepnego razu....

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.35
43,724,150 unikalne wizyty