Moja ?ód? aluminiowa - dekalog | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"?ona jest kochank? w m?odo?ci, towarzyszem w wieku ?rednim i piel?gniark? dla starca. - Francis Bacon"


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Moja ?ód? aluminiowa - dekalog

grudnia 14 2014 Sprz?t Artur Betcher
Moja ?ód? aluminiowa - dekalog

Moja ?ód? aluminiowa - dekalog


Rozdzia? pierwszy - ?ód? aluminiowa jako przyk?adowe narz?dzie zbrodni....


A to skur**syn!!
Z?apa?em pe?n? gar?ci? pellet 25mm znajduj?cy si? w?a?nie pod r?k? i cisn??em z ca?ej si?y w stron? odp?ywaj?cej motorówki posy?aj?c w jego kierunku jako dodatek jak?e wymowne skur*ny i h**e oraz wszelkie epitety których to niechlubnie nauczy?em si? w kilku j?zykach do 32 roku ?ycia. Próbowa?em jeszcze drze? za nimi jak przecinak brzegiem ?eby zobaczy? gdzie stacjonuj? ale niestety kondycji nie starczy?o gdy? brak aktywno?ci sportowej jak i ogromne ilo?ci wypalanego tytoniu zrobi?y swoje.
Dysz?c wi?c wróci?em do obozowiska dalej pod nosem mrucz?c d?wi?czne ku*y we wszystkich odmianach i czasach (profesor Bralczyk by?by ze mnie dumny :D ) a ?e wszystkie zestawy szlag trafi? to ju? na pocz?tku zasiadki trzeba by?o si? zbiera? do domu!!
Na pohybel wszelkim "Wymoczkom" na nartach wodnych i tym "Pustakom" ich ci?gn?cym którzy czuj? si? "panami szos" maj?c w dupie poszanowanie innych u?ytkowników akwenu!!
Ten dzie? by? pami?tny bo to w?a?nie wtedy zda?em sobie spraw? ?e potrzebuj? pa?k? zan?tow?. Nie nie nie, nie do zan?cania, ale po to ?eby r?ka Bo?a dotkn??a tego gnoja ci?gn?cego za sob? "Wymoczka" na nartach wodnych co mi wp?yn?? w zestawy niszcz?c sprz?tu za 300euro!!
Jak?e ja by?em w?ciek?y.
Ten w?a?nie fakt spowodowa? ?e jeszcze tego samego dnia kupi?em wspomnian? rakiet?.
"Teraz wam zasra?ce poka??" pomy?la?em i zadowolony z siebie wróci?em do domu ju? czuj?c satysfakcj? na my?l o tym ?e jestem nale?ycie przygotowany na kolejn? zasiadk? maj? za or?? rakiet? Leona jakiego? tam ( nawiasem mówi?c ?wietna i dobrze wyprofilowana rakieta).

czym n?ci? karpia
Nie by?o co prawda gdzie po?wiczy? ale wiedzia?em ?e dzi?ki mojej determinacji nad wod? na kolejnej zasiadce b?d? mia? celno?? snajpera z Iraku.
Niestety kolejna zasiadka pokaza?a ?e to nie takie proste trafi? bez do?wiadczenia "Wymoczka" p?dz?cego na nartach a moja bezsilno?? przyprawia?a mnie o delirium. Mój sen o zem?cie si? nie zi?ci?!!!
Ile ja bym da? ?eby tak móc chocia? na kilka sekund zbli?y? si? do tych popapra?ców na jakim? kr??owniku i tak przypieprzy? w jedn? czy drug? ?epetyn? wios?em ?eby zad?wi?cza?o!!! ?eby tak chocia? staranowa? ich czym? wi?kszym i trwalszym!!
To by? rok rok 2009 i to wtedy pierwszy raz w ?yciu zamarzy?a mi si? ?ód? aluminiowa
Dlaczego akurat aluminiowa?? Dlatego ?e ze z?owieszczym u?miechem wyobra?a?em sobie jak przecinam tych kmiotów w tym plastikowym wypucowanym gównie którym zdemolowali mi zestawy sumowe moj? równie wypucowan? olbrzymi?, pancern? ?odzi? aluminiow?.
Raz ?e w przypadku bezpo?redniej konfrontacji na kad?uby szans nie mieli ?adnych, a dwa ?e potem strat po mojej stronie równie? by nie by?o. Chcia?em w?a?nie co? pancernego, co? co jedn? szar?? po?le na dno ten plastikowy bubel który mi napsu? tyle krwi.....
To wcale nie ?arty bo nawet jak stawiali?my zestawy w przepisowej odleg?o?ci od brzegu to zawsze si? jaki? palant znalaz? który nam w nie si? wchromoli?, na koniec nawet nie mówi?c przepraszam. Trwa?o to ju? 3 lata ale nigdy nie by?o to tak intensywne i nie powodowa?o to a? takich strat. Przecie? pieni?dze na to wszystko z nieba nie spada?y i tu ju? nie ko?czy?o si? na kilkudziesi?ciu euro straty.
Nie dotyczy?o to tylko nas, ale wszystkich ?owi?cych na naszym ?owisku i zdarza?o si? ?e na dwa samochody trzema ekipami (my Francuzi i Portugale) szukali?my winowajcy sprawdzaj?c jakie ?odzie stoj? przy brzegu i czy czasem nie kr?ci si? gdzie? na nabrze?u "Pustak" z "Wymoczkiem".
?ycie jednak szybko zweryfikowa?o moje upiorne marzenia bo cena takiej ?odzi z silnikiem i oprzyrz?dowaniem oscylowa?a w granicach 15ty? euro co dla mnie sum? by?o wr?cz bajo?sk?. Pozosta?o mi wi?c machanie rakiet? zan?tow?, rzucanie d?wi?cznymi kur*mi pod nosem i nie tylko po??czone z mi?dzynarodowym gestem pozdrowienia ?rodkowym palcem, ostry dó? po ka?dej takiej akcji po??czony z wizyt? w w?dkarskim ?eby odkupi? to co posz?o w choler? i trening wyrzucania ci??arkiem 100gr w ruchomy cel po??czony z b?yskawicznym ?ci?ganiem tak ?eby wykona? kolejny precyzyjny rzut zanim "Pustak" z "Wymoczkiem" znikn? w oddali :) Ten ostatni punkt bardzo mi pomóg? ju? w pó?niejszych czasach w skutecznym zarzucaniu przyn?t spinningowych zatem ten jeden element mojej wysublimowanej vendetty nie uwa?am za stracony :)
Niestety na nic si? jednak to wszystko zdawa?o a "Wymoczek" i jego kumpel w plastikowym gównie go ci?gn?cy pojawiali si? regularniej od menstruacji raz po razie sprawiaj?c ?e b?aga?em Allacha, Budd?, Zeusa a nawet znajomego szamana ?eby sprowadzi? nag?? burz? z piorunami tak ?eby który go trafi? i wys?a? w pizdu na ?ono Abrahama!!
Drugie niestety to fakt ?e ?adne mod?y ani znajomy szaman nic tu nie wskórali a "Wymoczków" niestety przybywa?o. Okaza?o si? bowiem ?e my ma?y prawo tam ?owi?, a oni p?ywa? na nartach wodnych.
Niech ich wszystkich szlag ku**a trafi i oczami wyobra?ni widzia?em rozci?gni?t? rankiem w poprzek rzeki strun? od fortepianu...
Mroczne mia?em my?li mroczne :D ale jednak wizja bezpo?redniego kontaktu w wojnie na klaty ( aluminium kontra plastik czy w?ókno ) by?a najprzyjemniejsza. Ten trzask mia?d?onego plastiku po??czony z j?kami sternika by? w my?lach jak muzyka dla moich uszu ;) Do tego krótki po?cig za "Wymoczkiem" po??czony z fina?owym szybkim ?lizgiem ?rub? od ?odzi po jego miotaj?cych si? girach przemawia? zdecydowanie za ?odzi? aluminiow?...
Zdarzali si? tacy który szanowali w?dkarzy na brzegu ale te? i tacy którzy celowo wp?ywali w nasze zestawy. Apogeum w?ciek?o?ci nast?pi?o w pa?dzierniku 2009r kiedy to kolejny raz stracili?my ponad 300euro a "Wymoczek" z szerokim u?miechem pe?nym p?dem na powrocie przep?yn?? obok nas tak blisko ?e struga wody spod nart ochlapa?a nas wszystkich mocz?c do suchej nitki.
Miarka si? przebra?a i kupi?em w Decathlonie element odstraszaj?cy czyli ponton Sevylor.

ponton SevylorRozdzia? drugi - Techniki odstraszania


Do teraz si? zastanawiam co mnie do jasnej cholery tkn??o bo przecie? naw?d gdybym sobie pomaga? r?kami, nogami i fiu**m to nie by?o najmniejszej szansy si? zbli?y? do nich na wios?ach skoro nawet wywiezienie na tym zestawu wymaga?o przygotowa? i wysi?ku godnego astronauty.
Pami?tam jak dzi? ?e na tej zasiadce mocowa?em si? te? z sumem na tym pontonie ale ju? desant suma do pontonu by? absolutnie niemo?liwy.

ponton Sevylor na sumaTo by?a pierwsza i ostatnia zasiadka gdzie u?y?em tego ceratowego badziewia ale my?l o tym pi?knym d?wi?ku wios?a uderzaj?cego w pusty ?eb wymoczka nie dawa?a mi spokoju tak bardzo ?e ju? trzy miesi?ce pó?niej kupi?em ponton Kolibri z silnikiem MotorGuide 55LBS :)

ponton na sumaponton sumowyponton w?dkarskiJaka? to by?a euforia jak ju? do mnie dotar? i nie mog?em si? doczeka? zasiadki bo przecie? teraz mam rycz?cego mustanga 55 koni wi?c w mig rozprawi? si? z t? weso?? gromadk? pustog?owych wymoczków psuj?cych nam krew ju? tak d?ugo.
W wyobra?ni ju? widzia?em szalony po?cig rozsierdzonego w?dkarza i przera?enie na twarzy "Wymoczka" i jego weso?ej kompanii, b?aganie o lito?? a potem ten przyjemny d?wi?k wios?a wal?cego w ten pusty ?eb.... :D
Trzecie niestety to by?o wiadro zimnej wody ( a w?a?ciwie prysznic spod nart ) które sprowadzi?o mnie na ziemi? w kwestiach tych szalonych po?cigów.
Mój mustang po prostu p?yn?? ( takie pyrt pyrt ale bezd?wi?cznie) ale ju? o dogonieniu cho?by najwolniejszej z tych wszystkich wypucowanych plastikowych ?ajb nie by?o absolutnie mowy.
Ju? na pierwszej zasiadce próbowa?em dorwa? tych kurdupli i sko?czy?o si? w?a?nie na przymusowym prysznicu spod nart. Prawda niestety okaza?a si? taka ?e mogli wokó? mnie kr?ci? b?czki a ja co najwy?ej mog?em sobie wypluwa? p?uca rzucaj?c w ich kierunku ca?kowicie bezskuteczne (aczkolwiek wyszukane) nazwy w?asne których ju? nawet wykropkowanych tu dodawa? nie wypada :)
To by? czarny dzie?.
Dzie? w którym da?em za wygran? i po prostu si? podda?em. Raz ?e ?ód? aluminiowa z solidnym silnikiem by?a poza zasi?giem a dwa ?e ju? mia?em do??.

Rozdzia? trzeci - S?d Ostateczny


Kolega szaman jednak chyba zauwa?y? moj? depresj? i wreszcie zrobi? co do niego nale?a?o ( nie s?dz? ?eby to by? Allach, Zeus czy Budda, stawiam ?e to w?a?nie on :D) gdy? miesi?c pó?niej nadszed? dzie? zemsty, dzie? s?du ostatecznego :D
Którego? pi?knego poranka "Wymoczek" si? przeliczy? i nie wzi?? pod uwag? jednej zmiennej. Zacz??em u?ywa? plecionek o wytrzyma?o?ci powy?ej 60kg a co za tym idzie tak ?atwo si? nie rwa?y :D

plecionka na sumaRyk silnika i d?wi?k centralki wczesnym rankiem nigdy nie oznacza? brania suma. Oznacza? kolejn? strat?, kolejn? porcj? wdzi?cznych k**w i dalsze ?wiczenia trafiania w ruchomy cel za pomoc? karpiówki i rakiety zan?towej przy akompaniamencie wyszukanych wulgaryzmów emitowanych w kierunku winowajcy.
Zazwyczaj s?yszymy silnik, potem ostre wycie centralki, ostre wycie silnika na nawrocie i tyle.
Tym razem jednak co? by?o inaczej....
Ryk silnika, wycie centralki, wdzi?czne ku**y i wystrza? z namiotu do w?dzisk ( co by która nie znik?a w odm?tach na wieki wieków amen), ryk silnika na powrocie i.... i centralka nadal piszcza?a.
Raczej ma?o prawdopodobne by?o w tym przypadku branie suma i zanim dobieg?em do w?dzisk po przeanalizowaniu w my?lach w u?amku sekundy miliona bajtów danych wiedzia?em ?e sen si? spe?ni? :D
Mam ci? h**u krzykn??em ze szcz??cia jak zobaczy?em szamocz?cego si? 30m od brzegu "Wymoczka" na moim zestawie. :)
Po 10 minutach "holu" "Wymoczek" pomimo tego i? usilnie stara? si? sp.. (uwolni?) znalaz? si? w zasi?gu mojego wios?a ( nie by?o to nic niezwyk?ego, kiedy? wy?owi?em sprawny rower którym potem je?dzi?em kilka miesi?cy okazjonalnie :) ) a jego kompan w ?odzi ze swoim wios?em w r?kach rzuca? równie w?ciek?e wulgaryzmy w naszym kierunku co my w ich.
Zlecia?em na schody w?dk? daj?c kumplowi i zamachn??em si? siarczy?cie gdy nagle kompan "Wymoczka" znajduj?cy si? w bezpiecznie chroni?cej go przed wios?em odleg?o?ci rzuci? "Dzwonimy na policje"
Mam to w h.... rzuci?em ostro krasz?c to zdanie zarówno polskimi jak i francuskimi wulgaryzmami ale w u?amku sekundy przysz?a refleksja.
Faktycznie odpowiadali oni w tej chwili za straty materialne ( i to na dwoje babka wró?y?a gdy? mogli wciska? ?e zestawy by?y za daleko a ?aden policjant w tak b?ahej sprawie ?ledztwa by nie robi?) ale ja zaraz mog?em odpowiada? za napa?? z u?yciem niebezpiecznego narz?dzia. To nie by?y ju? ?arty bo pomimo tego ?e "Wymoczek" wygl?da? jak dupa zza krzaka to jednak odpowiada si? za napa?? na cz?owieka.
Trzeba by?o jednak t? batali? wygra? wi?c dalej trzymaj?c wios?o nad ?bem winowajcy wda?em si? w ostr? wymianem zda? zarówno z jego kompanem jak i z nim. Oczywi?cie z obydwu stron nie szcz?dzili?my sobie uprzejmo?ci których nie powstydzi? by si? ani sam Szpilka ani ?aden "?ul podblokowy" i trwa?o to dobre 10 minut.

Rozdzia? czwarty - Pojednanie


Gor?ce g?owy w tym czasie ostyg?y, wios?a zosta?y od?o?one na swoje miejsce i cho? nadal w nas buzowa?o to zacz?li?my wspólnie rozpl?tywa? moje zestawy. Po 10 minutach z wymuszonym "do widzenia" rozstali?my si? ale to co ju? zosta?o powiedziane i wyja?nione zaprocentowa?o na przysz?o?? dla wszystkich ?owi?cych na tym akwenie.
Okaza?o si? te? ?e jeden zestaw przeci??a ?ruba motorówki a dowiedzieli?my si? o tym pó? godziny pó?niej kiedy to "Wymoczek" ze swoim kompanem w akcie uprzejmo?ci na zgod? sami nam przywie?li to co odci??a ?ruba.
To by? ostatni raz kiedy kto? nam celowo wp?yn?? w zestawy (Za wyj?tkiem maja 2011r kiedy jeden si? zapomnia?) gdy? fama o tym co si? sta?o i jak si? mog?o sko?czy? szybko si? roznios?a.
Na kolejnym wyje?dzie wszystko si? zmieni?o.
Us?yszeli?my ryk silnika a potem... cisz?.
Po wyj?ciu z namiotu zauwa?y?em ?e narciarz wodny ( to ju? nie by? dla mnie "Wymoczek") razem ze swoim koleg? sternikiem ( to ju? nie by? "Pustak") pruj? wdzi?cznie ( nawet mi si? ten sport spodoba? i chyba sam kiedy? spróbuj?) ?rodkiem rzeki z daleka od naszych zestawów i to do tego nas pozdrawiaj?c skinieniem r?ki. Wszystko wi?c zale?y od punktu widzenia :)

Po latach mog? przyzna? ?e nie zawsze to by?a wina narciarzy ( czasem jednak by?a ) gdy? niekiedy to i my wywozili?my zestawy jak daleko si? da?o. Dopiero po tym fakcie nauczy?em si? stawiania zestawu na bojk? bez bojki bo skoro z jednej strony by?o uprzejmie to i z drugiej te? wypada?o by?.
Bojka raz ?e by?a zabroniona a dwa ?e naprawd? powodowa?a zagro?enie dla uczestników ruchu wodnego.
Nauczyli?my si? ?y? bez niej a na efekty nigdy nie narzekali?my.

Od tamtej pory nie traktowa?em pontonu jako ?rodka odstraszaj?cego dla "Wymoczka" ( bo to by? narciarz wodny, nasz kolega :D ) ale po prostu jako narz?dzie które pozwala nam o wiele ?atwiej i o wiele skuteczniej ?owi? sumy. Oczywi?cie te? od tamtego czasu bardzo rzadko zdarza?o mi si? "n?ci? pelletem" :D

Rozdzia? pi?ty - Ewolucja w?dkarska.


Czas p?yn?? powoli i tak naprawd? przestali?my ju? w roku 2011r w?dkowa? stacjonarnie.
?rodek p?ywaj?cy daje przeogromne mo?liwo?ci i to dlatego zacz??em ju? wcze?niej ?owi? z moim synem co zaowocowa?o z?owieniem przez Niego w dwutygodniowym odst?pie dwóch sumów powy?ej 150cm pomimo i? mia? tylko 6 lat.

rekordowy sum 6-latkarekordowy sum z?owiony przez dzieckoNie by?o by to w ogóle mo?liwe przy ?owieniu z brzegu gdy? u?ywa si? wtedy innych w?dzisk a sam hol by?by nieporównywalnie bardziej forsowny przez co i niemo?liwy.
Ju? tak nawiasem mówi?c kiedy mój syn ?owi? jednego z tych sumów to zatrzyma? si? ko?o nas znajomy narciarz ze sternikiem ( nie "Wymoczek" i nie "Pustak" bo mieli?my sztam? :D ) gratuluj?c Radkowi z?owienia potwora.
W?a?ciwie to ju? wtedy wiedzieli?my ?e era po?owów stacjonarnych si? dla nas ko?czy i ?e nasze wspólne wypady b?d? si? powoli ogranicza? do ?owienia z pontonu lub z ?odzi.
Dalej w planach niezwykle odleg?ych mieli?my zamiar zakupi? ?ód? aluminiow? pomimo tego ?e ponton daje wi?ksze szanse na wyholowanie suma osobom o ma?ej sile i do?wiadczeniu ( wybacza b??dy i pomaga bardziej ni? najlepsze w?dzisko).
Trzeba by?o jednak czasu aby Radek i Robert uro?li, nabrali si?y i do?wiadczenia a do tego wszystkiego trzeba by?o kupy kasy której po prostu nie mieli?my.
To nas jednak nie zra?a?o bo wiedzieli?my ?e wodowanie ?odzi jest o wiele mniej czasoch?onne i o wiele mniej m?cz?ce ni? rozk?adanie pontonu, silników, akumulatorów i ca?ego majdanu do tego potrzebnego. Do elektryka (bezg?o?ne pyrt pyrt) dokupi?em spalinow? Hond? 5 HP i wreszcie odrobin? powera dosz?o jednak wracaj?c do Historii z naszym przyjacielem narciarzem na nic i on by si? tu nie zda?.

silnik zaburtowy Honda

Oczywi?cie ?e i rozk?adanie pontonu jest mniej m?cz?ce ni? sprz?tu do zasiadki stacjonarnej plus pontonu do wywózki ale im d?u?ej si? ?owi tym wi?ksze ma si? wymagania.
Cz?owiek chce ewoluowa?, mniej si? m?czy?, czerpa? wi?cej przyjemno?ci.
Nie zmieni? si? te? obiekt marzenia bo pod uwag? by?a brana tylko ?ód? aluminiowa.
Zmieni?y si? jednak nieco motywy bo ju? nie by?o to podyktowane ??dz? odwetu na znienawidzonym "Wymoczku" i jego koledze "Pustaku" gdy? tak jak ju? wspomnia?em zostali?my kumplami :D
Oddali?y si? wizje tratowania ich na wodzie ze z?owieszczym wyrazem twarzy a zast?pi?y je marzenia o czym? niezwykle trwa?ym co kupuje si? raz na kilkadziesi?t lat.
Jeszcze wtedy nie wiedzia?em ?e ?odzie w?dkarskie aluminiowe si? ró?ni?, ?e jedne s? nitowane, inne klejone a jeszcze inne czyli te z najwy?szej pó?ki spawane TIG-em.
Mimo wszystko jednak dalej sta?y na przeszkodzie finanse i cieszy? nas bardzo ponton który i tak nam oszcz?dza? mas? pracy oraz zwielokrotnia? efekty.
Potrafili?my w ci?gu 45 minut ?owi? 4 sumy z czego 2 powy?ej 40kg. Takich wyników w stacjonarce nie mieli?my nigdy a ?eby to osi?gn?? wk?adali?my to wielokrotnie mniej pracy ni? podczas po?owów stacjonarnych. Najskuteczniejszy po?ów samego 9-letniego Radka z tego roku to w?a?nie 4 sumy w 50 minut w czym jeden 203cm mówi samo za siebie.Wyci?gni?cie natomiast potwora 211cm w 11minut w wieku 9 lat to równie? zarówno majstersztyk jak i ?wietna praca pontonuRozdzia? szósty - Zrz?dzenie losu


Nadszed? rok 2012 i zadzwoni? telefon.
Go?? zapyta? czy mo?e przyjecha? na zlot Forum Sumowe w Antoniówce we wrze?niu 2012r.
Nic w tym dziwnego, nie rozumia?em dlaczego pyta ale dowiedzia?em si? z rozmowy ?e przywiezie swoje ?odzie ?eby powozi? ch?opaków i ?e jest ich producentem. To ju? co innego bo to by?a reklama ?odzi i zgodzi?em si? ale tylko pod warunkiem ?e za sponsoruje jak?? nagrod? na zlot.
Ju? wtedy wspó?pracowali?my z Askari wi?c pozna?em Go z Grze?kiem Smo?k? i poprosi?em ?eby kupi? w?dzisko z ko?owrotkiem w?a?nie w tym sklepie jeszcze wtedy nie wiedz?c ?e przyczyniam si? tym okazyjnie do powstania przyja?ni mi?dzy oboma panami która w sumie trwa do dzi?.
Uczestnicy zlotu byli zachwyceni mo?liwo?ci? pop?ywania ?odzi? aluminiow? Skylla a Jacek ?bikowski ze S?awkiem i Marcinem ( trójka producentów ?odzi) s?owa dotrzymali i dodatkowo ufundowali nagrod?. To by?o naprawd? w porz?dku i ju? wtedy wiedzia?em ?e to równy facet bo w dzisiejszych czasach tych co s?owa dotrzymuj? jest naprawd? ma?o. Wiem ?e jestem mocno zwichrowany ?eby od kogo? kto chce fajn? bryczk? ludzi powozi? wo?a? jeszcze ?apówki dla u?ytkowników ale takie mam podej?cie do reklamy a patrz?c z perspektywy czasu na pewno si? to wszystkim op?aci?o :)
Podczas rozmów z uczestnikami ju? po zlocie ,dowiedzia?em si? ?e to cholerstwo jest pancerne, niezwykle zwrotne a do tego estetyczne ( co zreszt? sam mog?em potwierdzi? patrz?c na zdj?cia)

?ód? aluminiowa Skylla 360Dodatkowo obudzi?y si? ze zdwojon? si?? pragnienia kupna takiej ?odzi ale nadal by?o to wtedy za wcze?nie bo marzenia marzeniami ale ja nawet nigdy jej nie dotkn??em. Kota w worku si? nie kupuje (st?d powszechne wspó??ycie przed ?lubem ;))
Uda?o si? to dwa miesi?ce pó?niej gdy? po skontaktowaniu Jacka, Marcina i S?awka z w?a?cicielami FishingPlanet z którymi te? ju? wspó?pracowali?my ci ostatni zakupili ?odzie aluminiowe Skylla a ja zosta?em wspó?organizatorem listopadowego spotkania roboczo-w?dkarskiego podczas którego baza FishingPlanet nawi?za?a kilka ciekawych wspó?pracy a tak?e nakr?cili?my z Jurkiem Biedrzyckim na miejscu Taaak? Ryb?.

?ód? aluminiowa Skylla 360Kontakt z wszystkimi uczestnikami mia?em ju? dawno bo wi?kszo?? z nami wspó?pracowa?a w programie zni?ek a ja stara?em si? jako? ich jeszcze bardziej zbli?y?, tak ?eby relacje nie polega?y na konkurencji a na wzajemnej pomocy.
To na tym spotkaniu pierwszy raz w ?yciu spotka?em wielu fajnych ludzi znanych z s?uchawki takich jak Cezary Karpi?ski z Best Sonar, Grzesiek Smo?ka z Askari, Robert Cyferkowski z FishingPlanet - na ryby Hiszpania, Radek Czajkowski z Eldorado oraz Jurka Biedrzyckiego i Julk? ( t? pozdrawiam serdecznie gdy? mia?a z nami nie lekko :))

To w?a?nie wtedy te? mia?em okazj? pierwszy raz w ?yciu p?ywa? ?odzi? aluminiow? Skylla 360.?odzie w?dkarskie aluminioweRozdzia? siódmy - Ten pierwszy raz


To by?o co? wspania?ego bo nagle na w?asnej skórze mog?em sprawdzi? jak to w ogóle jest kiedy nie dmucha si? pontonu, nie rozk?ada gratów tylko wsiada do ?odzi przycumowanej w przystani.
Mia?em te? ogromne szcz??cie bo mog?em pop?ywa? okazyjnie ?odzi? konkurencji ( bardzo znana firma ) dzi?ki czemu dowiedzia?em si? ?e pomi?dzy tymi dwiema w?a?nie Skylla by?a zdecydowanie lepsza ( dzieli?a je przepa??) i do tego ta?sza.
Nie zdecydowa?em si? wtedy jednak na kupno ot tak bo sam wiem ?e potrafi? si? bardzo napali? na co? nie sprawdzaj?c tego w ogóle.

Po kilku miesi?cach znów organizowa?em kolejny wyjazd do Hiszpanii z tym ?e teraz autokarem.
Po organizacji tego zlotu nad rzek? Ebro w marcu 2013r gdzie ponownie mia?em okazj? znów pop?ywa? t? ?odzi? wiedzia?em ju? na pewno ?e ?ód? aluminiowa to dobry strza? a nie moje widzimisi?.
Od razu by?o wida? ?e te ?odzie s? dla prawdziwych zakapiorów i maniaków dla których prostota i jednocze?nie ich wytrzyma?o?? s? najwa?niejsze. ?ód? ma waln?? w ska?? i nie j?kn? a najlepiej ?eby do tego by?a pi?kna. Taka by?a Skylla. Dzi?ki niej mo?na si? cieszy? swoim hobby bez wzgl?du na niesprzyjaj?ce warunki na ka?dym nawet najtrudniejszym ?owisku a przecie? ska?y nad rzek? Ebro to prawdziwe wyzwanie. Tego w?a?nie szuka?em.

Rozdzia? ósmy - "Szpiegostwo przemys?owe"


Zacz??em wi?c szpera? i szuka? i dzi?ki temu dowiedzia?em si? ze ?odzie spawane Tigiem s? o wiele wi?cej warte w praktyce ni? te nitowane i klejone. S? po prostu bardziej odporne i du?o trwalsze. To by?o prawie jak szpiegostwo przemys?owe bo musia?em dokopa? si? do wszystkiego.
Dowiedzia?em si? te? ?e rodzaje aluminium u?ytego maj? du?e znaczenie bo co innego aluminium stoczniowe z certyfikatem a co innego zwyk?e p?yty aluminiowe wykorzystywane cz?sto przy budowie ?odzi aluminiowych.
Dowiedzia?em si? te? ?e nawet te z certyfikatem stoczniowym DNV si? rozró?nia i ?e aluminium 5083 to naprawd? wysoka jako?? rzadko stosowana przez producentów przez oszcz?dno??.
Oprócz tego zacz??em si? interesowa? z jakiej grubo?ci aluminium robi? ró?ni producenci ?odzie. Wi?kszo?? na tym te? oszcz?dza ??cznie z markami znanymi na ca?ym ?wiecie. Z regu?y jednak tak jest ?e na masówce si? oszcz?dza.

W?a?ciwie ju? dawno wiedzia?em ?e przez to ?e producenci Skylla czyli Jacek ?bikowski z Marcinem i S?awkiem robi? ?odzie spawane Tigiem, z aluminium stoczniowego 5083 z certyfikatem DNV, z blachy 3mm w ca?o?ci r?cznie robione to konkurencji nie maj? nawet porównuj?c je do tych du?o dro?szych ?odzi innych marek.
To przes?dzi?o o tym ?e w przysz?o?ci b?d? posiada? w?a?nie ?ód? aluminiow? Skylla a nie ?adn? inn? gdy? przy takich sprawach nie ma miejsca na pomy?k?. Mnie po prostu nie sta? i tak? ?ód? mog? kupi? raz w ?yciu. Troch? jednak brakowa?o mi tej przestrzeni na ?ódce, chcia?em mie? wi?ksz? a do tego obowi?zkowo musia?a by posiada? kierownic? i silnik palony na kluczyk oraz podnoszony elektrycznie. Wszystko to po to ?eby moi synowie mogli samodzielnie operowa? na ?odzi od odpalenia silnika do powrotu do bazy. Dzieciakowi ci??ko jest odpali? jakikolwiek silnik na link? o podnoszeniu silnika ju? nie wspominaj?c.
Niestety w przysz?o?ci bo to dalej nie by?o co? w zasi?gu mojego portfela, bo to dalej z dodatkowym osprz?tem kosztowa?o kilkana?cie ty? euro.

Rozdzia? dziewi?ty - Sen si? spe?ni?


Czas sobie p?yn??, dalej ?owili?my z pontonu ale powoli zbli?a? si? moment w którym cudownym zrz?dzeniem losu zacz??a sprawa ?odzi aluminiowej na Sekwanie wygl?da? realnie. Oczywi?cie wielk? tu pomoc otrzyma?em w tej sprawie zarówno od Roberta Cyferkowskiego z bazy FishingPlanet nad rzek? Ebro jak i od samego producenta ?odzi czyli Jacka ?bikowskiego, S?awka i Marcina.
W?a?ciwie ju? w zesz?ym roku w listopadzie wiedzia?em ?e mój sen mo?e si? spe?ni?. ( Przeciek na YT o nowej konstrukcji ;) ).Nad detalami tego wszystkiego nie b?d? si? rozpisywa?, nie b?d? komentowa? strony finansowej. Równo rok po pierwszych objawach u mnie w Pary?u pojawi? si? Jacek ze S?awkiem przywo??c mi moj? pierwsza ?ód? aluminiow?.

?odzie aluminiowe FrancjaJeszcze zanim to nast?pi?o na wyje?dzie grupowym na ryby Hiszpania we wrze?niu 2014r mia?em okazj? wyholowa? na ?odzi Skylla suma 218cm bez najmniejszych problemów. Nie mia?o ?adnego znaczenia ?e nie pomaga?a mi w tym tak jak ponton.

rekordowy sum Ebrorekordowy sum HiszpaniaKto? mi wcze?niej napisa? ?e pomimo tego ?e ju? p?ywa?em ?odzi? Skylla to jednak Skylla 440 Pro to co? zupe?nie innego, ?e doznam pozytywnego szoku i nie b?d? chcia? z niej zej??.
Mia? racj?. To po prostu cudo.

?ód? aluminiowa we Francji?odzie aluminioweprzewodnik na Sekwanie?odzie w?dkarskie aluminioweMiejsca na pok?adzie jest naprawd? du?o i ju? na sucho wygl?da?a rewelacyjnie.

?odzie w?dkarskiePrzyszed? jednak test na wodzie i dopiero wtedy zobaczy?em ?e to rzeczywi?cie zupe?nie inna ?ód? ni? ta na których p?ywa?em. Ci co p?ywaj? na ?odziach wiedz? ?e niby to tylko 80cm a robi wielk? ró?nic?.
Ju? tamt? komplementowa?em pod wzgl?dem stabilno?ci przy porównaniu do o wiele dro?szej ?odzi konkurencji ale ta jest jeszcze o wiele stabilniejsza.

stabilne ?odzie w?dkarskieTu przyk?adowo facet 110kg na burcie

stabilna ?ód? aluminowaWymienia? zalet móg?bym tu sporo ( pomijaj?c majstersztyk konstrukcyjny) ale nie ma potrzeby gdy? to po prostu lepiej zobaczy?. Brakuje mi pewnych elementów na razie takich jak solidne uchwyty do trollingu i konkretny szperacz na dziobie oraz pewne prywatne preferencje ale to ju? wszystko z czasem.
Szkoda ?e przyjecha?a w listopadzie bo jak by to by? sierpie? to by?my j? ochrzcili spor? dawk? sumowego ?luzu a tak zrobili?my tylko dwa krótkie testy.Sezon si? jednak zbli?a du?ymi krokami a my si? ju? doczeka? nie mo?emy maja 2015r. Radek ju? sam prowadzi ?ód? pomimo tego ?e ma tylko 9 lat.
Mam tylko nadziej? ?e przyzwyczai si? do tego ?e ?ód? aluminiowa to nie ponton i ?e podczas holu trzeba znacznie bardziej uwa?a? oraz wk?ada? wi?cej w to pracy i dok?adno?ci.
Dzi?ki tej ?odzi zaczynamy te? troch? robi? za przewodnika i ju? dwie grupy na maj i czerwiec mamy. Zobaczymy, mo?e to b?dzie dobry pomys? bo ?ód? jako? utrzyma? trzeba.

Rozdzia? dziesi?ty - Konkluzje


1. Nie ka?d? metod? mo?emy ?owi? zarówno skutecznie jak i bezpiecznie na danych akwenach.
2. Nie ka?dy narciarz wodny to "Wymoczek" i nie ka?dy sternik ?ódki go ci?gn?cej to "Pustak".
3. Je?li nawet to zawsze mo?ecie sobie grzecznie wios?ami wyja?ni? sprawy i zosta? kumplami.
4. Ka?dej kwestii s? ró?ne punkty widzenia zale?ne od miejsca na osi w którym aktualnie si? znajdujemy.
5. ?ód? aluminiowa nie s?u?y do taranowania mniejszych i s?abszych jednostek na wodzie nawet w ramach odwetu.
6. Ka?dy jeden ?rodek p?ywaj?cy zwi?ksza nasz? skuteczno?? w po?owach suma wielokrotnie bez wzgl?du na to z czego jest wykonany.
7. ?aden ?rodek p?ywaj?cy nie z?owi suma sam i nie zast?pi ?ony w nocy po?lubnej.
8. ?owienie ze ?rodka p?ywaj?cego tak u?atwia hol ogromnych ryb ?e mog? to robi? nawet dzieci i to bardzo skutecznie.
9. Najtrwalszym w?dkarskim ?rodkiem p?ywaj?cym s? w?a?nie ?odzie aluminiowe.
10. Zanim si? zdecydujemy na kupno ?odzi aluminiowej warto sprawdzi? nie tylko jak p?ywa czy jak wygl?da ale w?a?nie sam? konstrukcj?, materia?ów u?ytych do produkcji, technik? ??czenia blach, stabilno?? i bezpiecze?stwo a tak?e sporo innych rzeczy.

Na koniec pragn? gor?co podzi?kowa? wszystkim którzy w wi?kszym lub mniejszym stopniu przyczynili si? do tego ?e teraz t? ?odzi? mog? p?ywa? po Sekwanie czyli Jacka, S?awka, Marcina, Danusi, Roberta i wszystkich innych. Specjalne i zas?u?one podzi?kowania dla "Wymoczka" i "Pustaka" dzi?ki którym to po raz pierwszy w ?yciu 5 lat temu pomy?la?em ?e najlepszym ?rodkiem p?ywaj?cym b?dzie dla mnie w?a?nie ?ód? aluminiowa ( powody pomi?my :-] ) co okaza?o si? strza?em w dziesi?tk?.
Kolejno?? zdarze? i daty mog? by? nie?cis?e ale post?puj?ca demencja nie pozwala mi na dok?adniejsze odtworzenie przebiegu zdarze?.

Pozdrawiam wszystkich :)

Temat na forum: ?ód? aluminiowa

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 8

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.68
47,446,411 unikalne wizyty