Ebro Challenge - zawody klubowe w Hiszpanii | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Nie chowaj nienawi?ci po wieczne czasy, ty, który sam nie jeste? wieczny. -ARYSTOTELES


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ RELACJE Z WYPRAW W?DKARSKICH, PORADNIKI W?DKARSKIE / Zloty i forumowe imprezy

 
Ebro Challenge - zawody klubowe w Hiszpanii

Artur Betcher

Offline

Ebro Challenge - zawody klubowe w Hiszpanii

www.forumsumowe.pl/images/wyjazd-hiszpania-ebro.jpg

Witam.
Wyjazd grupowy nad rzek? Ebro w Hiszpanii w formie zlotu cieszy si? ogromn? popularno?ci? i w krótkim czasie uda?o nam si? skompletowa? prawie ?e ca?? ekip? na sierpniowy termin, oraz ju? cz??? na wrze?niowy.
Szczegó?y tutaj: http://www.forums...ost_110924

www.forumsumowe.pl/images/grupowy-wyjazd-ebro_hiszpania-2014.jpg

Pomimo, ?e wyjazd sam w sobie jest niezwykle atrakcyjny postanowili?my, ?e w?ród u?ytkowników obu wyjazdów odb?d? si? klubowe zawody w?dkarskie pod nazw? Ebro Challenge.

Pomys? ten wzi?? si? z ch?ci rewan?u dla wszystkich tych, którzy okazali nam zaufanie i wp?acili zadatek na wyjazd tak wcze?nie. W chwili kiedy podj?li?my decyzj? o przeprowadzeniu takiej towarzyskiej rywalizacji mieli?my 37 potwierdzonych wp?at zadatku na termin sierpniowy, czyli na 5 miesi?cy przed terminem wyjazdu.
Oczywi?cie i uczestników wrze?niowego wyjazdu nie zamierzamy zostawi? samych sobie, tak wi?c nagrody które negocjowa?em u sponsorów negocjowali?my x2 Usmiech Oznacza to, ?e na obu wyjazdach b?d? one takie same.
Uczestniczy w nich ka?dy uczestnik wyjazdu bez dodatkowych op?at.


Ebro to przede wszystkim Sum, Karp i Sandacz ,wi?c w tych kategoriach b?dziemy rywalizowa? w Ebro Challenge w Polskiej Bazie W?dkarskiej Fishing Planet http://fishingpla...
Tu zacytuje fragment naszego pierwszego newsa na portalu napisanego przez do?wiadczonego ?owc?, który wielokrotnie ?owi? pi?kne okazy wszystkich tych ryb na tym zbiorniku:

Zbiornik zaporowy Caspe ( Hiszpania, Aragonia) utworzony zosta? na rzece Ebro, która wyp?ywaj?c z Gór Kantabryjskich, wp?ywa po 910 km do Morza ?ródziemnego. Teren zalewiska ma powierzchni? 80 km2 i ?redni? g??boko?? 6-10 m.
Rybostan Caspe jest szacowany na ok. 5 mln sztuk czarnych bassów, 5 mln sandaczy, 33 mln karpi i 5 mln sumów - co gwarantuje nie lada emocje!


Czas trwania to najprawdopodobniej pierwsze kilka dni nad rzek?, ale to ju? ustalimy razem na samym pocz?tku przygody nad rzek? Ebro.
Pe?en regulamin zawodów tych ustalimy ju? wspólnie na miejscu, dlatego ?e to zawody towarzyskie - a nagrody cho? s? bardzo atrakcyjne- to jednak powinny by? traktowane jako dodatkowa atrakcja wyjazdu ( jedna z wielu), a nie jako jego priorytet.
Licz? wi?c na towarzysk? atmosfer? i ju? wiem, ?e pomimo ich rozgrywania kilku bardziej zaawansowanych w bojach nad Ebro uczestników zadeklarowa?o swoj? pomoc nowicjuszom.

1. Sum jako najbardziej po??dana przez wszystkich ryba zosta? wyró?niony nagrod? o najwi?kszej warto?ci.
W tej kategorii postanowili?my, ?e g?ówn? nagrod? zdob?dzie ten, który z?owi najd?u?szego suma.
Oznacza to, ?e mo?e si? tak zdarzy?, ?e najd?u?szy sum wcale nie b?dzie najci??szy, ale jest to jedyna sensowna opcja, tak ?eby jak najmniej m?czy? ryby.

Fundatorem nagród za najwi?kszego suma na obu wyprawach jest Pan Jan Tokarski który jest w?a?cicielem firmy TOKAREX http://www.ponton....
Jest to generalny dystrybutor kilku producentów wysokiej klasy pontonów, ?odzi, echosond i osprz?tu do ?rodków p?ywaj?cych.
Nagrod? za najd?u?szego suma wyprawy s? na obu wyjazdach wysokiej klasy pontony motoroweKolibri KM 300D Kamu ,czyli w kolorze kamufla?u o warto?ci ponad 3100z? ka?dy.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

forumsumowe.pl/h/fshzw_tokarex_pontony_59678.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_ponton_kolibri_km_300_d_kamujpg_3659a.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_ponton_kolibri_km_300_d_kamujpg_8be35.jpg


2. Ebro to kilka razy wi?cej karpia ni? suma i o ile populacj? suma mierzono na 5mln szt, to karpia szacowano na 33mln szt. Znacznie wi?c ?atwiej tam o karpia ni? o suma i dlatego i o karpiarzach nie mogli?my zapomnie?.
Tutaj znowu? z pomoc? przyszed? nam Pan B?a?ej Borkowski ,który jest w?a?cicielem firmy LABOAT http://www.laboat... produkuj?cej wysokiej klasy ?ódki zan?towe Barracuda.
Ufundowa? on na oba wyjazdy nagrod? za najwi?kszego karpia wyjazdu. Je?li chodzi o karpia, to tu b?dzie decydowa? waga ryby.
Nagrodami s? ?ódki zan?towe Barrakuda o warto?ci 2600z? ka?da.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

forumsumowe.pl/h/fshzw_lodka_zanetowa_83a29.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_lodka_zanetowa_barracuda_1jpg_84909.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_lodka_zanetowa_barracuda_2_e6888.jpg


3. Sandacz to trzecia w kolejno?ci najpopularniejsza do po?owów ryba wyst?puj?ca w rzece Ebro, dlatego te? i tu uda?o si? nam sk?oni? kogo? do sponsorowania nagrody za najwi?kszego sandacza na obu wyprawach.
Tu pospieszy? nam z pomoc? Pan Karol Pierschalski z firmy ?ódex, który jest producentem ?odzi w?dkarskich. Je?li chodzi o sandacza to kryterium b?dzie tutaj równie? d?ugo?? ryby.
Nagrody to ?ódki ?ódex II o warto?ci 1600z? ka?da.
Nagrody do odebrania w Polsce po powrocie ze wzgl?du na gabaryty i niemo?no?? przewiezienia nad Ebro.

www.forumsumowe.pl/images/lodzie_wedkarskie_3.jpg

www.forumsumowe.pl/images/lodzie_wedkarskie_4.jpg

4. Na obu wyjazdach te? mamy sponsora je?li chodzi o przyn?ty spinningowe oraz w?dziska spinningowe.
S? nimi bracia Konrad i Remigiusz Kola?czyk ,którzy s? w?a?cicielami KR FISHING http://www.kr-fis.... S? oni generalnymi dystrybutorami marek Fenwick i Sebile w Polsce.
Fenwick to znane z wysokiej jako?ci i cenione przez w?dkarzy spinningowych w?dziska http://www.fenwic... a Sebile to ekskluzywna marka przyn?t spinningowych które ju? si? sprawdzi?y wielokrotnie na wszystkich drapie?nikach zarówno w Polsce jak i poza ni? http://www.sebile...
Warto?? udzia?u KR Fishing w sponsoringu nagród b?dzie wynosi? 5000z? ??cznie na oba wyjazdy i b?d? to g?ównie woblery SEBILE.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

forumsumowe.pl/h/fshzw_zdjecie_93b63.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_fenwick_4f50d.jpg

5. Sponsorem nagrody za najwi?ksz? inn? ryb? wyjazdu jest Miros?aw Zborowski który jest w?a?cicielem sklepu MirasFishing http://mirasfishi...
W tej kategorii b?dzie si? liczy? waga ryby.
Warto?? nagród to 1200z? ??cznie i b?dzie to sprz?t w?dkarski.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

www.forumsumowe.pl/images/logo_miras_fishing.png

Do grona sponsorów do??czy? Best Sonar http://www.best-s... którego w?a?cicielem jest ju? znany z materia?ów na forum (dotycz?cych echosond) Cezary Karpi?ski.
Dodatkowo jedn? z dzia?alno?ci powi?zanych jest serwis Maxi Mapa http://www.maxima...

www.forumsumowe.pl/images/baner-animowany1.gif

Cezary Karpi?ski funduje na ka?dy wyjazd echosond? z GPS Lowrance Elite 4 HDI http://www.best-s...4-dsi.html

forumsumowe.pl/h/fshzw_elite_4dsi_df48b.jpg

Echosonda ta jest nagrod? za najwi?ksz? ilo?? sumów powy?ej 150cm z?owion? na ka?dym wyje?dzie.
Warto?? echosondy to 1700z?.

7. B?d? te? dodatkowe nagrody ( nagrody pocieszenia lub za drugie czy trzecie miejsce lub w innej formie), dojd? jacy? sponsorzy i wtedy na bie??co modyfikowa? b?dziemy info o nagrodach. Te które ju? tu s? wymienione to nagrody ju? po zako?czeniu negocjacji ze sponsorami i ich ??czna warto?? wynosi 30ty? z?. Walor ten mo?e jedynie wzrosn??, ale ju? nie przyjmujemy zg?osze? od sponsorów poni?ej 3ty? z? nagrodach z uwagi na to, ?e ci??ko si? odwdzi?czy? reklam? wi?kszej ilo?ci sponsorów.
Nie podlegaj? te? zmianie nagrody g?ówne w ka?dej kategorii.

S?dziowa? na zawodach b?d? osoby zwi?zane ze zlotem i to one b?d? odpowiada? za wszelkie pomiary.
Tak jak pisa?em wcze?niej licz? na przyjacielsk? atmosfer? zawodów i na to, ?e rzeczywi?cie zostan? potraktowane po prostu jako jedna z wielu atrakcji.
Wszelkie kwestie nieuregulowane w tym temacie zostan? uzgodnione wspólnie z uczestnikami tej imprezy.
Pozdrawiamy
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Piotr Jakubaszek

Offline

Ja mam nadziej?, ?e mimo atrakcyjnych nagród ca?y wyjazd odb?dzie si? w kole?e?skiej atmosferze i zwyci?stwo w zawodach nie b?dzie priorytetem Usmiech

ARTUR to co zrobi?e? zas?uguje na medal... Ale wiem, b?dziesz w 100% zadowolony dopiero jak wrócimy i si? wszystko uda.... Czyli teraz nie ma co gratulowa?... Cho? chcia?oby si?...
 

Michal Gorski

Offline

Ehhhh, przyda?by sie taki pontonik Usmiech
Nagrody super...
Na plakacie przy pontonie równie? napisal bym "o warto?ci".
Wyjazd b?dzie bajka Usmiech Krajobraz, rajska pogoda a atmosfer? stworzymy sami Usmiech
Catch & Release
Kajtek...
 

Mariusz Kowalski

Offline

Super organizacja Oklaski
 

Artur Betcher

Offline

Wczoraj do 4 rano siedzia?em tylko dlatego ?eby wszystko pouk?ada? Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Filipka

Offline

No faktycznie ?adnie to wszystko ogarniaszUsmiech Teraz tylko ryby musz? dopisa?Usmiech
 

Artur Betcher

Offline

Licz? na to Usmiech Nie przypadkowo wybrali?my sierpie? i wrzesie? Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Zapomnia?em te? napisa? ?e na pierwszym wyje?dzie patronat medialny ma wedkuje.pl a o drugim rozmawiamy z kim? powa?nie Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Zbigniew Konarzewski

Offline

Nic doda? nic podzieli?
 

Artur Betcher

Offline

Nieco si? pozmienia?o na plus ale nie b?d? z tego osobnego maila wysy?a? zw?aszcza ze jak naprawimy to do niedzieli to b?d? wszystkich za ten spam przeprasza?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.84
47,445,955 unikalne wizyty