Portal sumowy - wędkarski, dla wędkarzy i nie tylko


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Rzeczy wielkie tworzy si? mimo woli. -Stefan Napieralski


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Bojka od A do Z - Czyli ca?a prawda o tej metodzie na suma

NEWSY OGÓLNE


Bojka od A do Z - Czyli ca?a prawda o tej metodzie na suma


Bojka jest to metoda która stosowana jest od lat przy po?owie suma. Ma?o która metoda po?owu suma mo?e si? poszczyci? takimi osi?gami jak w?a?nie metoda przy u?yciu bojki.
Dla nas , ludzi których celem jest z?owienie suma jest to metoda wr?cz idealna a jej jedynym mankamentem jest to ?e konieczne przy postawieniu zestawu jest u?ycie ?odzi.
Od kiedy w w?dkarstwie sumowym zacz?to stosowa? metod? na suma z bojk? wyniki wielu sumiarzy poszybowa?y w gór?. W nied?ugim czasie sta?a si? ona najlepsz? metod? stosowana przy po?owie suma. Dlaczego?? Zadecydowa?o o tym wiele czynników takich jak umiejscowienie ?ywca idealnie w miejscu i na g??boko?ci która nas interesowa?a, naturalna praca ?ywca która przek?ada si? na cz?ste ataki suma jak i sama efektowno?? bra? przy stosowania tej metody przy ?owieniu sumów. W tym temacie znajdziecie instrukcje krok po kroku jak zmontowa? zestaw na bojk? i jak si? przygotowa? do stosowania tej metody.
Poka?emy te? prawdziwe efekty jakie osi?gn?li u?ytkownicy tego forum stosuj?c t? metod? gdy? napisa? temat jest niezwykle ?atwo, nieco trudniej pokaza? ?e ma si? w tym temacie do?wiadczenie i efekty a tylko wtedy temat staje si? wiarygodny.
Mam nadziej? ?e news ten b?dzie na tyle wyczerpuj?cy ?e rozwieje wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z t? metod?. Metoda na bojk? by?a moj? najbardziej p?odn? metod? roku 2010 czyli od chwili kiedy zaopatrzy?em si? w ponton do wywózki. Wcze?niejsze moje efekty nie by?y z?e ale u?ywanie tej metody potrafi zwielokrotni? nasze wyniki tak wi?c warto gruntownie j? przestudiowa? i przetestowa?.
Zapraszam zatem do lektury :)

Przygotowa?: Artur Betcher alias Avallone

Sekwa?skie sumy - moje pocz?tki i ewolucja w?dkarskaSekwa?skie sumy - moje pocz?tki i ewolucja w?dkarska


Moja historia z w?dkarstwem zacz??a si? dawno temu kiedy by?em jeszcze ma?ym dzieckiem i tu chyba nie ró?ni si? od wi?kszo?ci podobnych historii gdy? jako dzieci cz?sto ch?oniemy wszystko co oderwie nas od betonu.
By?y to czasy kiedy bambus który dosta?em w spadku po wujku (nawet nie pami?tam czy by? on od wujka) by? szczytem moich marze?. Mocne w?dki robili?my sami z takich 1.5m kijów z w?ókna szklanego o grubo?ci 1cm które po prostu by?y u?ywane przez rolników do grodzenia krów na pastwisku pod napi?ciem elektrycznym.
Kiedy? b?d?c kajtkiem poszed?em z dwoma kolegami na bagna z drugiej strony jeziora ?ychce w którym wiadomym by?o ?e znajduj? si? sumy i kr??y?y legendy ?e wyci?gni?to tam w latach kiedy nas nie by?o na ?wiecie suma pod 100kg. Po drodze wpad?em po pachy w bagno i ratowali mnie moi kompani (bodaj?e Krzysiek Naumowicz mnie wyci?gn??) i mimo i? ca?y mokry to z w?dkowania nie zrezygnowa?em. Koledzy kulturalnie zarzucili sp?awiki na ploteczk? i od czasu do czasu co? ci?gn?li. Ja b?d?c zupe?nym laikiem maj?cym kilka lat (bodaj?e 9) i maj?c do dyspozycji wujkow? w?dk? z pastucha dla krów zaopatrzon? w sp?awik wielko?ci prawie ze pi?ki do siatkówki a tak?e kotwic? wi?ksza od w?asnej d?oni za?o?y?em na hak kilkadziesi?t dorodnych rosówek w?asnor?cznie wykopanych wzbudzaj?c powszechny ?miech moich kompanów.

Przygotowa?: Avallone

Fartowne Caspe

grudnia 18 2010 U?ytkownicy Artur Betcher
Fartowne Caspe
Fartowne Caspe


...Tymczasem zacz??o robi? si? pó?no. Co prawda jeszcze ?wieci?o ale dzie? ko?czy? si? szybko. Zacz??y znowu dzwoni? telefony z pytaniami. Bierze? Gdzie ?owicie? Jaka pogoda? A próbowali?cie tam i tu? Generalnie masa pyta? bo to przecie? Caspe, wi?c jak mo?e nie bra?? I nagle bum!!! Niesamowicie t?pe pukni?cie i pusto. Pó? sekundy przerwy i siedzi znowu! Ale jazda! Mam! Krzycz? do Krzyska ?eby ko?czy? rozmowy telefoniczne i zabra? si? za jakie? re?yserowanie. Pompa niesamowita. To co? przyklei?o si? do dna i tyle. Nie trwa?o to zbyt d?ugo bo sprz?towo by?em jako tako przygotowany. I zacz??o si? "maja - twaja". 15 minut nudnawej walki. W duchu my?la?em, ?eby mia? ponad dwa metry. Obieca?em nawet mojej ?onie, ?e jak z?owi? takiego wielkiego w?sacza to si? z nim wyk?pi?. Najlepsze dopiero przysz?o. Oderwa?em w?sacza od dna i wszystko zacz??o nabiera? kolorów.

Przygotowa?: Saalar

Sum 206 cm na spinning

września 16 2010 U?ytkownicy Artur Betcher
U?ytkownicy


Sum 206 cm na spinning


Jako ?e wszystkie moje w?dki nadaj?ce si? do spina na sandacza uleg?y destrukcji wzi??em ze sob? mój spinning na suma Shimano Beast Master BX 240cm 150gr i mój ulubiony jerk (w zasadzie dopiero niedawno dowiedzia?em si? ?e to nie jerk, a wobler bezsterowy) który to okaza? si? ju? kilka razy niezawodnym kilerem na t?gie w?sacze.
Zamiast skupi? si? na obserwowania mistrza kogutów w akcji zaj??em si? jak zwykle po?awianiem w?saczy ( to jest silniejsze ode mnie ).
Przy którym? rzucie poczu?em nag?e pukni?cie a po tym agresywny atak.

Przygotowa?: Avallone

W?dkowanie ze Stefan Seuss

NEWSY OGÓLNE


W?dkowanie ze Stefan Seuss


My sumiarze, to w?skie grono w?ród w?dkarzy, których interesuje po?ów tego najwi?kszego drapie?nika s?odkowodnego, jakim jest sum. Po?awianie z wybitnym i znanym nie tylko w Europie sumiarzem, to nie lada gratka i zaszczyt. Tak? okazj? mia? Mario i oto jego relacja.

"Stefan pyta czy chce piwo? Ba pytanie oczywi?cie ?e chce ;) ale ju? po wypiciu pierwszego ?yka mi si? odechcia?o, cieple jak cholera. Pytam go wi?c czy chce zimnego browara? Odpowiada ?e on nie ma, wiec dzwoni? do brata i mówi? mu ?e za godzin? b?dzie z dostawa.
Po oko?o 15 minutach mam branie lecz ?le zaci??em, po kolejnych 10 minutach to samo. Oko?o 21:35 jest!! Siedzi!! U?miech od ucha do ucha i holuje rybk? a po 5 - 7 minutowej walce ju? jest przy ?ódce. Stefan go klepn?? w g?ow? ( podobno tak si? sprawdza czy ryba ma ochot? na dalsza walk? i czy nie b?dzie stawia? wi?kszego oporu przy wci?ganiu jej na ?ódk?) na co sum zrobi? odjazd. Doholowany po raz kolejny zostaje wci?gni?ty na ?ód?. Kilka fotek i rybka wraca do wody.
Gratki od Stefana i ?owimy dalej, oko?o 22 dzwoni brat ?e jest na miejscu, podp?ywamy wi?c do brzegu odbieramy i piwko"

Przygotowa?: Mario

Si?a hamulca w sta?oszpulowym ko?owrotku sumowym

Si?a hamulca w sta?oszpulowym ko?owrotku sumowym

Si?a hamulca w sta?oszpulowym ko?owrotku sumowymWielokrotnie poszukiwa?em informacji na temat mocy hamulca w interesuj?cych mnie modelach ko?owrotków które chcia?em zakupi? do polowania na suma ale niestety bardzo rzadko udawa?o mi si? t? informacj? znale??. Z czego to wynika?o? Po prostu producenci bardzo rzadko podaj? te dane gdy? mog?o by to zniech?ci? potencjalnych nabywców do zakupu takiego ko?owrotka.Je?li chodzi o kij to nie jest on najwa?niejsz? rzecz? w zestawie sumowym i w przedziale od 150 do 250z? idzie ju? kupi? sporo kijaszków które to spe?ni? ca?kowicie nasze oczekiwania, tak samo w przypadku linki g?ównej gdy? brednie ?e bez plecionki suma si? nie wyci?gnie to mo?na mi?dzy bajki w?o?y?. Kogo nie sta? kupuje ?y?k? 0.50 do 0.60 i te? swoje zadanie spe?ni nawet na sporawym okazie suma.Inaczej si? sprawa ma je?li chodzi o ko?owrotek na suma. Tutaj zazwyczaj stosuje si? hol si?owy i jako?? jego wykonania i jego moc adekwatnie przek?ada si? na trwa?o?? i ?ywotno??......
Przygotowa? Artur Betcher

Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;)

Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;)

Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;)Zbiornik zaporowy Caspe ( Hiszpania, Aragonia) utworzony zosta? na rzece Ebro, która wyp?ywaj?c z Gór Kantabryjskich, wp?ywa po 910 km do Morza ?ródziemnego. Teren zalewiska ma powierzchni? 80 km2 i ?redni? g??boko?? 6-10 m.
Rybostan Caspe jest szacowany na ok. 5 mln sztuk czarnych bassów, 5 mln sandaczy, 33 mln karpi i 5 mln sumów - co gwarantuje nie lada emocje!

Na nasz? wypraw? zdecydowali?my si? jeszcze w listopadzie 2006 roku.

Od tamtej pory zbierali?my ogólnie wszystkie dost?pne informacje, które mog?yby nam pomóc w z?owieniu ryby ?ycia - informacje dotycz?ce wycieczki, sprz?tu i przede wszystkim technik po?owu.

A zacz??o si? tak...Przygotowa? Paco


Aktualnie online

Gości online: 13

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,320
Najnowszy użytkownik: Globtrotter TXL

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

28 lutego 2021 09:31
Witanko,po latach! Usmiech

31 stycznia 2021 21:37
Cze??, dawno mnie tu nie by?o Usmiech

05 stycznia 2021 18:07
Jacku z przyzwyczajenia chcia?em klikn?? "lubi? to" pod Twoim wpisem beka

03 stycznia 2021 22:49
Do nastepnego razu....

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.32
43,723,877 unikalne wizyty