Wyjazd grupowy nad Ebro - Zjazd admnistracji Forum Sumowe | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Sny rodz? rzeczywisto??. -Monteskiusz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Wyjazd grupowy nad Ebro - Zjazd admnistracji Forum Sumowe

Wyjazd grupowy nad Ebro - Zjazd admnistracji Forum Sumowe

Wyjazd grupowy nad Ebro - Zjazd admnistracji Forum SumoweWitam.

Ten opis z wyprawy b?dzie nieszablonowy gdy? napisany b?dzie nie oczami uczestnika a organizatora.
Zabraknie wi?c tu pi?knych zdj?? ( ani ja ani Kasia nie mieli?my za du?o czasu ?eby je robi?), emocji zwi?zanych z po?owem ryb ( na to te? czasu nam brakowa?o) a tak?e uka?e taki wyjazd od zaplecza strony.
B?dzie to druga cz??? tryptyku z wyprawy administracyjnej Forum Sumowe nad rzek? Ebro do polskiej bazy w?dkarskiej Fishing Planet.
Pierwsza cz??? z wyja?nieniem dlaczego to zorganizowa?em znajduje si? tutaj: Zjazd nad rzek? Ebro cz??? pierwsza

Wyprawa by?a niema?a bo pó? setki ludzi 3000km od domu to jednak pot??na ekipa a utrzymanie tego wszystkiego w porz?dku nie nale?a?o do ?atwych zada? nawet przed wyjazdem a co dopiero w trakcie.
Podsumowanie wi?c, wszelkie trudno?ci, obowi?zki i wszystko inne zostawiam na ostatni? cz??? tryptyku.
W tej skupi? si? na opisie wyprawy od chwili kiedy wycieczka ruszy?a z Polski bo ju? od tej chwili nad ni? czuwa?em pomimo tego ?e mnie tam nie by?o.

Humor mi dopisywa? pomimo tego ?e tydzie? wcze?niej dosta?em w pracy ultimatum: albo wyjazd albo praca.
Nie mog?em zrobi? w konia 50 ludzi i wywali? w b?oto 6 miesi?cy pracy na rzecz tego zlotu.

Ju? sam pocz?tek przyniós? mas? stresu gdy? w Polsce rozszala?a si? taka zima ?e pod znakiem zapytania stan??a podró? w ustalonym czasie do Pary?a tak ?eby nie przekroczy? ustawowego czasu i nie mie? niespodzianek w postaci kar.
Wszyscy musieli stan?? na wysoko?ci zadania i po prostu si? nie spó?ni? ?eby nie opó?ni? ca?o?ci wyprawy. Oczywi?cie znalaz? si? rodzynek który na co dzie? je?dzi w pracy po Polsce a tu spó?ni? si? godzin? t?umacz?c z?ym wyborem trasy ;)
Koniec ko?cem jednak wyprawa ruszy?a i przebi?a si? przez zasypan? Polsk?, Niemcy i dotar?a do ch?odnego ale jednak nieo?nie?onego Pary?a.
Oczywi?cie o spaniu moim i Kasi nie by?o w tym czasie mowy gdy? by?o wiadomo ?e nasi podopieczni przyjad? g?odni tak wi?c o drugiej w nocy wzi?li?my si? z Kasi? za przygotowywanie gulaszu :)

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW mi?dzyczasie ca?y czas byli?my w kontakcie z autokarem w razie jakichkolwiek problemów.
Wiedzieli?my ?e b?dzie ciasno w domu ale te? kupili?my 2 du?e sto?y z my?l? o naszym weselu 2 tyg pó?niej tak wi?c postanowili?my wedle zasady "go?? w dom, Bóg w dom" przyj?? zlotowiczów najgodniej jak to si? da.

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroBy?a to te? okazja do wielu interesuj?cych dyskusji.

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroMam nadziej? ?e nam si? uda?o bo w?o?yli?my w to du?o serca. Atmosfera która panowa?a u nas w domu dobrze rokowa?a bo ten dzie? min?? nam naprawd? na weso?o.
Ciasno oczywi?cie by?o bo jednak 40 ludzi w domu to kupa ch?opa :D Niemniej jednak ka?dy zjad? ciep?y posi?ek, napi? si? kawy czy herbaty i troch? "wypocz??" po m?cz?cej podró?y.

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroPrzed obiadem w naszej rodzinnej ?wi?tyni wybrali?my si? jeszcze na zwiedzanie Pary?a :)
Pierwszym i najwa?niejszym dla mnie punktem by?a wie?a Eiffla.

Tu zdj?cie z naszej okupacji "podwie?owego" kibelka :D

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroTutaj spotka?o nas rozczarowanie bo po godzinnym staniu w kolejce okaza?o si? ?e najwy?sze pi?tro jest zamkni?te z powodu....ch?odu..... Tego niestety nie mo?na by?o przewidzie?.
B?d? co b?d? jednak wszyscy mieli szans? obejrze? ten majestatyczny twór pracy ludzkiej z bliska i zaopatrzy? si? w pami?tki.
Postanowili?my wi?c ?e wie?? zaliczymy na powrocie a tymczasem wybrali?my si? spacerkiem pod ?uk Triumfalny po drodze zaliczaj?c s?ynn? Champ Elisses.
Tam uszcz??liwi?em Kasi? i w obecno?ci wszystkich o?wiadczy?em si? jej tym samym robi?c jej mi?? niespodziank?. Tu apel do wszystkich posiadaj?cych fotki o to ?eby wys?ali mi je na maila arturbetcher@gmail.com.

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? Ebro9 godzin to ma?o na zwiedzanie, odpoczynek i ciep?y posi?ek tak wi?c zaraz spod ?uku Triumfalnego musieli?my si? zwija? do domu i w dalsz? podro?.

Ruszyli?my pó?nym popo?udniem tak wi?c w Hiszpanii w o?rodku Fishing Planet zawitali?my wczesnym przedpo?udniem w niedziel?.
Droga równie? min??a nam weso?o, bez niespodzianek a samo l?dowanie nad Ebro by?o zwie?czeniem 6 miesi?cy pracy wi?c i ja odetchn??em z ulg? :)


W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroTutaj pierwsze zdj?cie na hiszpa?skiej ziemi.

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroNa miejscu niestety okaza?o si? ze zesz?a ch?odna woda z gór i temperatura wody obni?y?a si? prawie o 4 stopnie co nie by?o dobr? wró?ba :(
Mimo wszystko jednak od pocz?tku do ko?ca wyprawy wszystkim dopisywa?y humory ( no prawie wszystkim bo malkontentów nigdy nie zabraknie ;))

Po przyje?dzie zaj?li?my si? organizacj? jak nale?y. Kasia po?wieci?a? si? z King? i dziewczynami kucharzeniu a ja organizacji i zakupom rzeczy potrzebnych na wyjazd.
By? to naprawd? ci??ki chleb bo ju? wtedy wiedzia?em ?e pieni?dzy na zlot mo?e zabrakn??. Same koszta takiej wyprawy gdyby chcie? zap?aci? o?rodek znacznie przekraczaj? 100000z? przy 50osobowej grupie i nawet pomimo tego ?e po?ow? o?rodka fundowa?em ja a po?ow? sam o?rodek ci??ko by?o si? zmie?ci? w kwocie 43ty? które uzbierali?my.
Stawa?em jednak na g?owie ?eby wszyscy byli zadowoleni co nie jest jednak takie ?atwe.
Priorytetem dla mnie by?o to ?e ci którzy jako grupa "zas?u?eni" którzy pojechali nad Ebro za 400z? od osoby doros?ej i 150z? od dziecka nie musieli wi?cej na miejscu dok?ada?.
Oczywi?cie by?y trudne tematy jak na przyk?ad ?odzie bo o ile ?odzi by?o wystarczaj?co to jednak 3 silniki przywie?li?my nowe ze sob? i trzeba by?o je dotrze? a do tego podzia? ?odzi zale?a? od liczby osób ?owi?cych stacjonarnie gdzie na grup? 5 osób jedna starcza?a a znowu? ?owi?cy z ?odzi powinni grupowa? si? po 3 osoby a nie we wszystkich wypadkach tak by?o. Okaza?o si? ze grupa trzech bra?a ?ód? do stacjonarki a na ?owienie z ?odzi niektórzy dwójkami si? udawali Przez co kolejna grupa osób mia?a jedn? ?ód? na siedmiu przy stacjonarnym ?owieniu :)
Na to nie mia?em jednak za du?o wp?ywu bo bieganie za lud?mi i wydzieranie ?odzi by?o na tym etapie niemo?liwe. Troch? z tym by?o zamieszania ale finalnie jako? sobie poradzili?my.
O czym nie nale?y zapomina? w ?adnej chwili to o fakcie ?e to nie by? wyjazd komercyjny a zlot i tu wszyscy powinni si? dogadywa?. Mogli?my co prawda od razu przydzieli? ?odzie ale przeszkod? by?y docieraj?ce si? silniki.
Nauczeni tym do?wiadczeniem na zlocie w sierpni od samego pocz?tku b?dziemy ?odzie przydziela? konkretnym u?ytkownikom.
W cenie wyjazdu te? przewidzieli?my 3 beczki piwa ( Piotr, w?a?ciciel o?rodka do?o?y? czwart? od siebie na swoj? rocznic? ?lubu i urodziny :)) cho? pomimo wcze?niejszych zapewnie? ?e "pi? nie jedziemy" starczy?y one na pierwsze popo?udnie :D:D:D
Dosz?o wi?c troch? piwa puszkowego ( ze 200 :D) które zakupi?em z?by nie zasycha?o w gardle od ci?g?ych rozmów ;) które to ju? trafia?o na stó? dopiero wieczorami :)
Ju? w trakcie porobili?my sobie sporo pami?tkowych zdj??.

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroBardzo du?e podzi?kowania dla Tomka Wo?oszyna za to ?e postawi? od siebie te? co? rozgrzewaj?cego i to w takiej ilo?ci ?e prawie do ostatniego dnia mogli?my si? rozgrzewa? ( to te? na pro?b? Tomka stawia?em wieczorami ?eby starczy?o ;)):)
Tyle o trunkach które znajdowa?y si? w cenie wyjazdu :)
Je?li za? chodzi o jedzenie to tu Kasia z King? przy pomocy reszty dziewczyn wykona?y olbrzymi? prac? i to po 15h dziennie. Ka?dego dnia by? ciep?y domowy posi?ek a przygotowanie tego na 60 osób wymaga?o ogromnego wk?adu pracy.
Ju? pomijaj?c codzienne domowe obiady to nawet ?niadania przygotowywa?y na ca?? grup? codziennie i ka?dego dnia dodatkowo gar zupy na wszystkich bo jecha?y z nami dzieci.
Nawet znalaz?y czas ?eby przygotowywa? posi?ki dla naszego rodzynka wegetarianina :)( pomijam ?e po po?ow? z tego si? nie zg?osi? i by?o wyrzucane po czasie :))
Nie zapomnia?y wi?c o nikim i o niczym na stole. O owocach, cukierkach dla dzieci, ciastkach do kawy ( kup? domowych ciastek przywióz? Zibi) a nawet gumach do ?ucia.

W kuchni by?o, dzi?ki dziewczynom mas? zabawnych sytuacji ale niestety nie by?o czasu na robienie fotek.
No mo?e z tym ma?ym wyj?tkiem ukazuj?cym ?ar?oczno?? organizatora wyjazdu....:D

W?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie nad Ebro, wyjazd grupowy nad rzek? EbroDzi?kuje za ca?? pomoc i ten wielki trud jaki w?o?y?y w ?ywienie 60 osób.
Specjalne podzi?kowania dla kierowców którzy cho? nie musieli równie? dziewczynom w kuchni pomagali. Jednego nawet nazwali?my "Mary?k?" dzi?ki temu :D
Tyle wi?c o ?ywieniu i dzi?kuje wszystkim którzy to docenili i dziewczynom podzi?kowali za opiek? ?ywieniow?...

Sprz?t w?dkarski równie? uda?o si? dosta? od Piotra bez ?adnych kosztów pomimo tego i? normalnie i za ?ó?ka karpiowe i za ca?y sprz?t si? p?aci. Mieli?my wi?c do dyspozycji w?dziska, ko?owrotki i wszystko czego nam brakowa?o.
Za to dzi?kuje Piotrowi i Robertowi bo jako w?a?ciciele nie do?? ?e wynagrodzili moj? prac? na ich rzecz oddaj?c mi baz? do dyspozycji to jeszcze sprawili ?e nie ponie?li?my z tego tytu?u ?adnych kosztów dodatkowych.
Tu nale?y te? nadmieni? ?e od Piotra dostali?my baz? a nie ca?odobow? opiek? przewodników bo je?li kto? nie wie to koszt przewodnika nad Ebro kosztuje 250euro za dwie osoby na 8h pracy.

W cenie wyjazdu by?o tak?e paliwo do ?odzi i udawa?o si? z tym do przedostatniego dnia. Niektórzy po par? litrów ju? na sam koniec sobie po dokupywali bo sko?czy?y si? ?rodki zlotu a tak?e moje prywatne.
Gazu do przyczep kempingowych by?o za ma?o wi?c dokupili?my ale finalnie pomimo tego i? dali?my zna? ?e gaz jest i tak na koniec 3 butle zosta?y oddane Piotrowi. Wielu osobom powiedzieli?my ?e gaz jest a jak kto? nie mia? wystarczy?o zapyta?.

Je?li chodzi za? o rozmieszczenie osób to wi?kszo?? podobiera?a si? w przyczepach a rodziny z dzie?mi posz?y do domku ?eby dzieci mia?y najwi?kszy komfort i tak w domku zamieszka? Tomek Marek z rodzin?, Damian Pow?ska z rodzin? i ja z rodzin?.
Ogólnie uda?o nam si? w ten sposób maksymalnie wykorzysta? przestrze? ?yciow? o?rodka i sprawi? ze ka?demu by?o wygodnie.
Nie zapominajmy te? ?e to by? wyjazd w?dkarski i je?li kto? chcia? do Hiltona to wyjazdy pomyli? ;)
Jak na wyjazd w?dkarski wi?c je?li podsumujemy koszta i to co uda?o si? zrobi? za tak ma?e pieni?dze to mieli?my prawdziwy raj.

Do mankamentów nale?y jednak zaliczy? problem z prysznicami.
Grzesiek Michalski nie mia? ?adnych problemów z higien? pomimo tego i? temperatura wody wynosi?a 9 stopni.

W?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroNiestety firma zak?adaj?ca nied?ugo przed naszym przyjazdem solar s?oneczny do ogrzewania wody pomyli?a rury i oprócz tego co powinno by? do sp?uczek toalet te? doprowadzili gor?c? wod? zamiast zimnej.
Kondolencje dla dwóch osobników którzy sp?ukali zanim podnie?li zadek przez co by?o goooor?co :D
Taka ilo?? osób korzystaj?ca z toalet sprawi?a to ze w prysznicach woda gor?ca by?a tylko rano. Wi?kszo?? wi?c musia?a chodzi? do naszego domku a o samej wadzie instalacji dowiedzieli?my si? dopiero na ko?cu. Piotr równie? nie wiedzia? o niej gdy? to pocz?tek sezonu i jeszcze nikt na to nie wpad?. Wiem ?e problem zosta? ju? rozwi?zany wi?c w przysz?o?ci nie pojawi si? takie extremum na drodze :)

Mieli?my te? problem z Policj? za namiot rozbity nad wod? i przyczep? kempingow? przez grup? Adama G?siora i Roberta Zakrzewskiego.
Kike ju? dosta? za takie co? w przesz?o?ci mandat 180euro wi?c wzi??em to na siebie personalnie gdy? uwa?a?em ?e Kike nie móg? odpowiada? za nas. By?em organizatorem i nie mog?em zostawi? te? ch?opaków samych sobie.
Cuda si? zdarzaj? jednak :) Pomimo nieznajomo?ci j?zyka hiszpa?skiego mandatu nie dosta?em ;) Mam nadziej? ?e ciasteczka Zibiego smakowa?y go?ciowi co po policj? zadzwoni? ;)

Finalnie pogoda nas nie rozpie?ci?a i kiedy pod koniec zacz??o by? ?adnie zrezygnowali?my z wyjazdu do Barcelony ?eby maksymalnie wykorzysta? czas na w?dkowanie bo jednak by? to wyjazd w?dkarski. Nie ka?demu si? to oczywi?cie podoba?o ale tak by? musia?o.
Planowali?my co prawda wyjazd indywidualny dla dziewczyn ale te? spe?z? na niczym.
Na takich wyprawach zawsze znajd? miejsce sytuacje nieprzewidywalne i nie zawsze to co planujemy z kilku miesi?cznym wyprzedzeniem da si? potem zastosowa? w praktyce. Mi te? zale?a?o na Barcelonie ale trzeba patrze? na dobro ca?o?ci ekipy a nie swoje widzimisi?.

Sam wybór miejscówek by? niestety ograniczony bo woda bardzo si? podnios?a. Ludzie prze to byli bardzo rozrzuceni.
Mieli?my na szcz??cie do dyspozycji samochody o?rodka i nimi przemieszczali?my si? na ?owiska.

W?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroZej?cie zimnej wody z gór to by?a tragedia i tylko najwytrwalsi i o najwi?kszym szcz??ciu cokolwiek po?owili.
Tak ryzykowny termin wyjazdu by? jednak konieczny gdy? mieli?my w grupie osoby maj?ce problemy ze zdrowiem i dzieci przez co lipiec czy sierpie? móg?by si? okaza? po prostu za gor?cy
Pocieszaj?ce by?o to ?e nawet ci co nie po?owili mieli niez?? zabaw? i ca?y czas by?o wida? roze?miane buzie.

W?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroW?dkowanie w Hiszpanii, wyjazd grupowy nad rzek? EbroJu? sama wyprawa w tak du?ym gronie pasjonatów by?a bezcenna a klimat unikalny.
My?l? ?e wielu to doceni?o. Zebranie kilkudziesi?ciu ludzi 3000km od domu za wiele mniej ni? po?ow? kosztów ( a w przypadku grupy zas?u?eni za nieca?e 15% kosztów) a jednoczesne sprawienie ?e w gruncie rzeczy niczego nam nie brakowa?o zdaje si? by? zrz?dzeniem losu. Z tego akurat jestem dumny pomimo kilku b??dów których i ja si? nie ustrzeg?em.

Teraz troch? o sponsorach.
Jak na ka?dej forumowej imprezie zadba?em o sponsorów którzy przekazali nam na potrzeby konkursu sprz?tu za niebagateln? sum?.
Obieca?em za to porobi? testy ale przeprowadzenie losowania okaza?o si? niemo?liwe gdy? wszyscy si? porozje?d?ali :(
Losowanie wi?c odby?o si? na koniec i na czasie wstawi? film z losowania.

Rzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyPrzykre bo samo Askari zafundowa?o 10 w?dzisk sumowych, Eldorado 3 feedery w zestawach, Miras Fishing sporo o?owiu, g?ówek i gum a Sebile.pl woblerki na suma i sandacza.
Apeluj? wi?c do wszystkich ?eby jednak te testy porobili bo je?li p?acili?my 400z? do zrzuty za ca?y wyjazd a wylosowali?my w?dzisko za 350z? to zwyk?a przyzwoito?? wymaga?a by podzi?kowania w ten sposób dla sponsorów.

Teraz co? o rybach.
Uda?o si? z?owi? tylko kilka suuuuuuumów ale za to ?adnych :)

Rzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyPrzy okazji wspólnego zdj?cia rozdali?my te? pami?tkowe medale które uda?o si? zakupi? z puli.

Rzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyTak jak pisa?em najwytrwalsi przechytrzyli pogod?, z?e warunki i wszystkie przeciwno?ci bij?c swoje rekordy ?yciowe.
W gronie tych szcz??liwców znalaz? si? Robert Zakrzewski, Marcin Szajda ( zacina? ?ukasz Siera?ski), Robert Dubis i Dawid Paj?k. Wszystkim pomaga?y ich ekipy.
Wam wszystkim jeszcze raz gratuluj?.
Kilka osób ?adnie po?owi?o sandacze tak jak Damian Pow?ska i Janek Brzozowski oraz Bracia Kola?czyk z Sebie.pl
Wam te? gratuluje i tu uda?o si? wygospodarowa? z kasy na medale dla wszystkich.:)

Cz?sto jest tak ?e na zawodach gdzie uczestniczy setka osób wygrywa jeden leszcz. Nie mamy wi?c co sobie zarzuca? a dodatkowo Karol pociesza? nas opowie?ci? jak to w dorzeczy Wo?gi na wielkiej wyprawie na sumy nic nie uda?o si? konkretnego po?owi?.

Wszystko co dobre kiedy? si? ko?czy i popaleni s?o?cem ze skór? schodz?c? z nosa i uszu musieli?my wreszcie si? zapakowa? w drog? powrotn?.

Rzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyRzeka Ebro, na sumy do Hiszpanii, Wyjazd grupowy na rybyZnów jechali?my noc? wi?c czas szybko min??. Uda?o nam si? te? opró?ni? tylne siedzenia ?eby Damian i Tomek z dzieciakami mieli nieco wygodniej.
Po przyje?dzie na miejsce znów wizytacja mojego domu i odpoczynek, kawa.

?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? EbroHumoru te? nikomu nie brakowa?o.

?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? EbroPowsta? dylemat.
Czy wpierw jedziemy na wie?? Eiffla ?eby doko?czy? dzie?a okazyjnej turystyki czy wpierw na Kebab. Obie atrakcje równie? by?y w cenie i pieni?dze na nie by?y ale decyzj? wi?kszo?ci pojechali?my wpierw co? zje??.
Kebab by? ko?o s?ynnego Placu Pigalle wi?c po posi?ku pospacerowali?my sobie w?skimi uliczkami do Bazyliki Sacre Ceur a nast?pnie przez Pigalle do Moulen Rouge.

?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? Ebro?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? Ebro?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? Ebro?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? Ebro?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? EbroNiektórzy mieli okazj? pierwszy raz w ?yciu jecha? metrem i tu te? nie brakowa?o zabawnych sytuacji :D

?owienie sumów w Hiszpanii, wyjazd nad rzek? EbroPo takich trudach jakie mieli?my zwiedzili?my zatem ca?kiem sporo jak na tak krótki czas ale finalnie na wie?? Eiffla nie zd??yli?my :(
Pozosta?o nam wraca? do mnie do domu, napi? si? kawy i odpocz?? chwilk? przed dalsz? podró??.
Uda?o si? jeszcze zaopatrzy? z pieni?dzy z puli na drog? powrotn? ca?o?? ekipy w jedzenie, napoje jogurty i takie tam.

W sobot? wieczorem autobus ruszy? do Polski i by?o to trudne troch? bo pozna?em na wyje?dzie naprawd? sporo naprawd? fajnych ludzi.

Wyjazd poch?on?? i moj? i Kasi ca?a energi? a jako ?e 3 dni pó?niej zjecha?a si? rodzina na nasz ?lub oddech z?apali?my po tym wszystkim dopiero w po?owie kwietnia. Kasi dopiero po 5 dniach zesz?a opuchlizna z r?k i nóg a ja nie mia?em ochoty nawet na forum wchodzi? z tego zatyrania.
Podsumowuj?c go jednak by?o naprawd? fajnie cho? od strony organizacyjnej naprawd? ci??ko.
Na sierpniowy wyjazd b?dziemy kilka rzeczy organizowa? troch? inaczej.
Wyjazd taki grupowy ma naprawd? sens bo ju? to ?e jeste?my w tak du?ej grupie dodaje ludziom animuszu, nawi?zuj? si? ciekawe znajomo?ci i jest po prostu ra?nie. Tworzy si? unikalny klimat gdzie ryby schodz? na dalszy plan.
Obiady na kilkadziesi?t osób to okazje do wielu ciekawych rozmów, wymiany do?wiadcze? i zawi?zywaniu przyja?ni.
Od strony organizacyjnej jednak s? to miesi?ce prawdziwej orki a ?eby by?o to atrakcyjne cenowo w przysz?o?ci trzeba naprawd? my?le?, wykorzystywa? uk?ady i kombinowa? jak si? da.


Przepraszam za chaos w tym opisie wyprawy ale pisze go raz i bez dopracowywania i zmian gdy? nie mam na to za du?o czasu. Zdj?cia moje s? ma?o ciekawe gdy? na te najciekawsze nie by?o czasu. Taka jest rola organizatora.

Dodam te? ?e 2 tygodnie po ?lubie uda?o mi si? znale?? naprawd? interesuj?c? prac? wi?c Bozia jednak nade mn? czuwa ;)

Na koniec podzi?kowania.

Dzi?kuj? wszystkim za stworzenie klimatu tej historycznej imprezy gdy? byli?my pierwszym autokarem z Polski nad Ebro a do tego dzi?ki Wam wszystkim ?wietnie si? bawili?my.
Dzi?kuje wszystkim tym którzy ju? po fakcie uszanowali nasze starania, wk?ad materialny i ten o du?o wi?kszy, niematerialny oraz po?wi?cenie.
Dzi?kuje kierowcom za to ?e bezpiecznie nas zawie?li, dali mocny rabat, pomagali w kuchni i za to ze s? lud?mi.
Dzi?kuj? mojej Kasi i Kindze Fitzner za ich bezinteresowny trud w?o?ony w nasze ?ywienie a tak?e wszystkim dziewczynom ( i facetom :D bo pami?tacie "Marysi?" :D)którzy pomagali nawet okazjonalnie w pracach kuchennych.
Dzi?kuje Tomkowi Wo?oszynowi za materia? rozgrzewaj?cy który bezinteresownie przekaza? na "potrzeby portalu". :D
Dzi?kuj? Zbyszkowi Kapusty?skiemu za te magiczne ciastka ( bez obaw, nie by?y z haszem;))
Dzi?kuje Piotrowi i Robertowi z bazy w?dkarskiej Fishing Planet za to ?e dostali?my od Was wi?cej ni? by?o przewidziane. Piotrowi dodatkowo za wszelk? prac? któr? wykona? przed naszym przyjazdem oraz za t? w trakcie a by?o tego wiele.

Dzi?kuj? sponsorom za nagrody które ufundowali?cie:

Baza w?dkarska nad rzek? Ebro - FishingPlanet.pl

Na sumy nad Ebro
Sklep w?dkarski Askari.pl

W?dkowanie nad Ebro
Sklep w?dkarski Eldorado.pl

W?dkowanie nad Ebro
Woblery na drapie?niki - Sebile.pl

W?dkowanie nad Ebro
Sklep w?dkarski MirasFishing.pl

W?dkowanie nad EbroDzi?kuj? te? tym którzy prywatnie co? do?o?yli do puli nagród tak jak Witek Galewski.

Dzi?kuje Kike, Alvaro i Tomkowi Ladzi?skiemu za ca?? pomoc w organizacji miejscówek i po?owów oraz ogólnej pracy bo i ta wykracza?a poza standardy tego co mieli?my zapewnione.

Dzi?kuje Karolowi i Józkowi za mi?e towarzystwo pomimo tego ze

Dzi?kuje jeszcze raz Kindze za to ?e okaza?a si? tak? jajcar? czyli i do ta?ca i do ró?a?ca. Robert ukrywa? przed nami ten skarb :)
Dzi?kuje wszystkim którzy kupili na swój koszt dodatkowo ciastka i s?one przek?ski do kawy jak si? tu? przed wypraw? okaza?o ze bud?et nam nie wystarczy.
Dzi?kuj? wszystkim którzy kupili w?dliny do ?niada? i kolacji bo to by?a jedyna rzecz której nie dali?my rady kupi? a po rozbiciu na tyle ch?opa koszt by? niewielki.
Dzi?kuje te? wszystkim którzy mi pomogli z organizacj? zakupów w Polsce, tym którzy zaj?li si? zamówieniem medali pami?tkowych oraz wszystkim którzy cokolwiek dodatkowego robili na poczet zjazdu.
Dzi?kuj? te? wszystkim którzy w ogóle nam pomogli wyjecha? z Polski bo za 400z? od osoby nie dojechaliby?my nawet do granicy Francji. To dzi?ki "sponsorom" którzy p?acili od 1000 do 2000z? za wyjazd uda?o si? zebra? bud?et wyprawy i prawie na wszystko starczy?o (za wyj?tkiem ma?ych drobiazgów na koniec). I dla Was wszystkich wyjazd ten by? niezwykle atrakcyjny bo koszt takiego czego? znacznie przekracza 4000z? ale gdyby nie Wy i wasze zaufanie do projektu ( nikt nie powiedzia? z pretensjami "ja da?em tyle a ci jad? za tyle wi?c mi si? nale?y") to nigdzie by?my nie pojechali. Wszyscy jeste?my za to bardzo wdzi?czni i ja w imieniu ekipy administracyjnej oraz wszystkich "zas?u?onych" jeszcze raz bardzo dzi?kuj?.

Ca?o?? tej relacji znajduje si? równie? na forum pod linkiem: Opis wyprawy Forum Sumowe nad rzek? Ebro

Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia nad wod? Artur Betcher

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 35
  #1 Mirek Zborowski
  dnia 15 maja 2013 16:58
  Nie zawsze musz? byc ryby liczy sie przygoda Bombowy opis tlko wam pozazdroscic niestety ja dopiero na jesie? zawitam do Piotra pozdrowienia dla wszystkich
 • 35
  #2 Mirek Zborowski
  dnia 15 maja 2013 17:03
  Zajebiste to 2 zdi?cie Artur masz nogi jak dwa wykruszone giewonty aaaaaaahhhhhhhhhhaaaaaaaa

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [8 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 10

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.61
47,446,372 unikalne wizyty