Fishing Planet Ebro 2013 - Zjazd administracji Forum Sumowe | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Najpierw zasz?o s?o?ce, potem zaszed? fakt, a w rezultacie, ona. -Julian Tuwim


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Fishing Planet Ebro 2013 - Zjazd administracji Forum Sumowe

Fishing Planet Ebro 2013 - Zjazd administracji Forum Sumowe

Fishing Planet Ebro 2013 - Zjazd administracji Forum SumoweJak to by?o zorganizowane!!!
Sze?ciuset ch?opa posz?o w Polsk? ?e hoooo ;)

Tak by si? chcia?o zacz?? tego newsa i to ju? bez ró?nicy ?e nie by?o ich 600 i ?e nie w Polsk? Oczko
Niemniej jednak musimy wróci? do genezy tego co si? sta?o, dlaczego tak si? sta?o i w?a?nie o tym b?dzie w tej cz??ci trylogii ;)

Administrator to nie do?? ?e najmniej zaszczytna funkcja to jeszcze najbardziej niewdzi?czna.
Zero uk?adów, zero profitów a do tego trzeba swoim poziomem dawa? przyk?ad, nie ma si? tu taryfy ulgowej.
Praca te? nie jest lekka, czasami po nocach trzeba by?o posty poprawia? i to za zwyk?e dzi?kuje przy okazji zbieraj?c baty za zaniedbywanie pracy i bliskich.

Nie umia?em tego zostawi? bez podzi?kowania i ju? od dawna planowa?em zrobi? co? ?eby t? prac? wynagrodzi?.
Nie chodzi?o ju? tylko o administratorów ale te? o ka?dego który swoimi dzia?aniami zas?u?y? na to ?eby si? znale?? w grupie zas?u?eni. Grupa ta obejmuje bowiem wszystkich którzy przyczynili si? swoj? postaw? i prac? na rzecz portalu do jego rozwoju nieco bardziej od przeci?tnego usera.
D?ugo my?la?em co by tu zrobi? ?eby im to wynagrodzi? i ju? rok temu zapali?a si? ?arówka w ciemnej ulicy :)

W listopadzie 2012 podczas zjazdu naszych partnerów nad Ebro wprowadzi?em pierwsz? cz??? planu w ?ycie i ju? wtedy z jednej ?arówki powsta? rz?d latarni o?wietlaj?c drog? prowadz?c? do tego wydarzenia.
Wynegocjowa?em wtedy za ca?a moj? prac? nadobowi?zkow? dla o?rodka Fishing Planet baz? na tydzie? do w?asnej dyspozycji za darmo.
Znaczy?o to wtedy ?e mia?em mo?liwo?? zorganizowania wyprawy zarobkowej i nikt ju? wtedy nie pyta? kogo zabior?. Mój cel jednak od roku by? sprecyzowany. Nareszcie mia?em mo?liwo?? odwdzi?czenia si? tym którzy na to najbardziej zas?ugiwali.

Powsta? wtedy temat w dziale dla zas?u?onych z zapytaniem czy chc? jecha? nad Ebro. Z?o?y?em te? propozycj? ze powinni oni jecha? ca?ymi rodzinami. Nie znali?my kosztów transportu ani ?adnych innych ale odzew by? wielki i tak si? zacz??o :)

Baza za darmo to jedno a pozosta?e koszta to drugie. Pierwotnie wprowadzony w b??d musia?em szybko zej?? na ziemie bo autokar nie kosztowa? jednak 5ty? z? tylko wszelakie oferty waha?y si? od 25ty? do 40ty? z?.
By?a to zapora nie do pokonania wi?c zacz??em od rozes?ania ofert do przewo?ników.
Wys?a?em ich 126 i po 2 tygodniach znalaz?em ofert? która by?a najta?sza. Nie zamkn??o to jednak sprawy bo obieca?em na pocz?tku wszystkim ?e koszt b?dzie niewielki a niejednego przy tej cenie autokaru nie by?o jednak sta? pomimo ?e by?a to naprawd? atrakcyjna oferta przewo?nika. Czarna rozpacz i ju? w tym momencie sprawa wyjazdu nad Ebro wisia?a na w?osku bo obieca?em ?e koszta zrzutki na osob? nie przekrocz? 400z? ( zjazd by? podzi?kowaniem i dlatego zas?u?eni mieli stawk? zrzutki zani?on? a ka?dy "sponsor" godzi? si? na to gdy? i dla nich stawka by?a atrakcyjna patrz?c na to co zaoferowali?my) a tu znacznie je przewy?sza?y.
Nast?pnego jednak dnia zapali?o si? ?wiate?ko w tunelu. Zg?osi? si? brat jednego z adminów który zaproponowa? ?e zap?aci pieni?dze w normalnej stawce za wszystko po to ?eby jednak z nami jecha?. Pierwotnie odrzuca?em taka mo?liwo?? ale postawiony pod murem szybko przemy?la?em spraw? i doszed?em do wniosku ?e mo?na w?a?nie w ten sposób znale?? "sponsorów".
Nie chcia?em jednak ?eby p?acili oni pe?n? stawk? wi?c zrobi?em im tak atrakcyjn? ofert? ?e ju? tydzie? pó?niej mieli?my do?? zg?osze? ?eby wyjecha?.
Nie og?osili?my tego na forum gdy? mog?o by doj?? do sytuacji ze ilo?? osób znacznie przewy?szy?a by mo?liwo?ci kwaterunkowe o?rodka a przecie? to jednak by? marzec i zdarzaj? si? przymrozki.
Dawali?my wi?c informacj? kolejno wszystkim najaktywniejszym na forum poczynaj?c od tych którzy ju? byli na zlotach Forum Sumowe do chwili kiedy mieli?my komplet.
Nie miejcie mi tego za z?o bo finalnie okaza?o si? ze o?rodek p?ka? w szwach. Jakiekolwiek dodatkowe osoby które przyjecha?y by lub przylecieli na w?asn? r?k? chc?c wykorzysta? okazj? ?eby by? na tak du?ym zje?dzie bardzo by si? zawiedli a ja nie wydoli? bym organizacyjnie ze wszystkim.
Obiecuj? te? ?e kiedy? zorganizuje co? takiego z wolnym wst?pem.
Okaza?o si? jednak ?e nie tylko mamy op?acony autokar ale pieni?dzy jeszcze zbieg?o i to sporo bo przecie? i sami admini i zas?u?eni si? dok?adali.
W ten w?a?nie sposób kolejno w cenie wyjazdu przybywa?y kolejne elementy i finalnie zarówno pe?ne wy?ywienie ( ??cznie z drog? powrotn?), zwiedzanie Pary?a, sprz?t do ?owienia na miejscu, licencje, trunki lekkie, zan?canie pelletem ?owiska, napoje i wszelakie s?odycze w du?ych ilo?ciach, bilety do metra w Pary?u, paliwo do ?odzi i inne znalaz?y si? w cenie.( cz??? z nich dopiero na ko?cu) By? to ogromny sukces ale i tak co chwila trzeba by?o pokonywa? kolejne przeszkody.

Poczynaj?c od ilo?ci baga?y a na braku czasu ko?cz?c co chwila trzeba by?o si? z nimi boryka?. Na sam koniec okaza?o si? ?e bud?et wyprawy liczony na mniejsz? liczb? osób musia? podo?a? wi?kszej i niektóre rzeczy trzeba by?o uszczupli? ale i tak by?o wy?mienicie.
Cz??? zada? wzi?? na siebie w Polsce S?awek Tabor i ekipa, cz??? w Hiszpanii Piotr z o?rodka Fishing Planet ( licencje, zakupienie ?winiaka :) itp). Dzi?kuje za to bo po prostu móg?bym nie da? rady.
Postanowi?em te? umili? ekipie i ten zjazd jak i ka?dy inny poprzedni wi?c wynegocjowa?em sporo sprz?tu od sponsorów na konkursy maj?ce okazyjnie si? tam odby?.
Poczynaj?c wi?c od o?rodka Fishing Planet poprzez sklepy Askari i Eldorado oraz dystrybutora woblerów Sebile a na nowym naszym partnerze MirasFishing.pl ko?cz?c wszystkim im okazyjnie dzi?kuje za wielki odzew. Obiecuje te? im ?e jako forum odwdzi?czymy si? za to wszystko tak jak nale?y.

Baza w?dkarska nad rzek? Ebro - FishingPlanet.pl

Na sumy nad Ebro
Sklep w?dkarski Askari.pl

W?dkowanie nad Ebro
Sklep w?dkarski Eldorado.pl

W?dkowanie nad Ebro
Woblery na drapie?niki - Sebile.pl

W?dkowanie nad Ebro
Sklep w?dkarski MirasFishing.pl

W?dkowanie nad Ebro
Finalnie ilo?? osób która mia?a jecha? przekroczy?a mo?liwo?ci za?adunkowe autokaru i cz??? polecia?a samolotem a inni w?asnym samochodem.
Nagle okaza?o si? ?e nad Ebro zmierza najwi?ksza grupa pasjonatów jaka kiedykolwiek tam przyby?a na w?asn? r?k?.
O?rodek wytrzyma? ten najazd i to jest pocieszaj?ce Usmiech
Zjazd ten tym samym sta? si? historyczny.

Na tydzie? przed wyjazdem zaprosi?em wi?c do wspó?pracy medialnej nad zjazdem Wiadomo?ci W?dkarskie.

Wiadomo?ci w?dkarskie

Patronat medialny wyprawa na sumy
Ju? teraz dzi?kuje Karolowi Zacharczyk i Józefowi Wróblewskiemu za tak wy?mienite ich towarzystwo u nas. Dzi?kuje nie tylko za ich obecno?? ale te? za klas? jak? pokazali. Bardzo ?a?uj? ze obowi?zki wykluczy?y Cezarego Karpi?skiego ale co si? odwlecze to nie uciecze :)

Trudno opisa? ile przeszkód organizacyjnych stawa?o mi po drodze do celu.
Ogrom pracy by? taki ze przez 3 miesi?ce dzwoni?em do niektórych o pó?nocy w wa?nych sprawach bo dnia na to brakowa?o.
Bywa?o ?e na telefonach sp?dza?em 12h dziennie. Matematyka kosztów nie pozwala?a spa?.
Finalnie jednak 6 miesi?cy pracy i w?o?onego w to serca przybli?a?o ten historyczny zjazd z dnia na dzie? a kolejne przeszkody po prosty si? obchodzi?o. Z ka?dym dniem by?em coraz bli?ej celu jakim by?o odwdzi?czenie si? ludziom za prac? i serce w?o?one w budowanie strony gdy? jeszcze nie spotka?em jakiegokolwiek forum gdzie w ten sposób w?a?ciciel odwdzi?cza? si? tym co mu pomagali. Chcia?em zrobi? wi?c co? unikalnego. Zrobienie tego uwa?a?em za mój obowi?zek wi?c si? nie poddawa?em.

15 marca 2013r sta?o si?.
Po wielu perypetiach, przeciwno?ciach losu i dzi?ki wielkiej pracy i wielkiemu sercu wielu ludzi autokar ruszy? do Hiszpanii.

17 marca 2013r zrobili?my pierwsze wspólne zdj?cie :)

W?dkowanie nad Ebro
Brakuje na nim ludzi którzy przylecieli samolotem i tych co przyjechali samochodem ale to zdj?cie i tak jest kwintesencj? naszej wyprawy.
Pokonali?my 6ty? kilometrów w pogoni za przygod?.

Nie b?d? opisywa? ca?ej wyprawy dzi?, zwiedzania Pary?a, obiadu u mnie w domu (by?o ciasno :)) czy drogi do Hiszpanii i pobytu na miejscu bo na to jest osobny news. Nie b?d? te? dzi?kowa? kolejno ka?demu za cegie?ki do?o?one do klimatu wyprawy bo to te? na nast?pny news.
Ten ma tylko pokaza? co si? sta?o i dlaczego, jak wiele wyrzecze? ludzie ponie?li ?eby si? tam dosta?. Dzi?kuje za to ?e byli?cie.
W nast?pnym opisz? ca?? wypraw? z punktu widzenia organizatora a w ostatnim podsumuje wszystko ??cznie z wszelkimi moimi wpadkami organizacyjnymi.

Temat na forum: Zjazd administracyjny nad Ebro - Marzec 2013


Pozdrawiam wszystkich.

CDN....

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 187
  #1 Bartek Brzozowski
  dnia 26 marca 2013 18:30
  Przyjecha?em,zobaczy?em i jestem pe?en podziwu za wk?ad i ci??k? prac? jak? trzeba by?o w?o?y?, ?eby wszystko "trybi?o"...
  Wszyscy sprawili wra?enie szcz??liwych, zadowolonych...
  Panowie-chyl? czo?a !
  Pozdrawiam
 • 578
  #2 Konrad Bartosik
  dnia 29 marca 2013 11:03
  Chwa?a i cze??, za takie postawy pe?ne wyrzecze? i za takš integracje, oby tak dalej?)
 • 317
  #3 Jarek Kucza
  dnia 20 kwietnia 2013 10:58
  Ka?dy dobry uczynek zostanie wynagrodzony podwójnie, czekam na moment kiedy stanie si? tak i w twoim przypadku Usmiech
 • 1
  #4 Artur Betcher
  dnia 20 kwietnia 2013 16:48
  Hahahahahahahha. grin To? mnie rozbawi?.beka Podzi?kowali mi ju? ci co pojechali tam za 400z?, 2kg kie?basy i 2 paczki ciastek maj?c w tym wszystko nawet z licencj?, piwem i pelletem tym ?e zrobili tu tak? pretensjonaln? chryj? ?e a? g?owy polecia?y. Tyle tylko ?e jednak ogromna wi?kszo?? uszanowa?a to. Lepiej wi?c tematu wdzi?czno?ci na polskim forum nie poruszajmy Oczko

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 7

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.59
47,446,157 unikalne wizyty