Regulamin Portalu | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Aby pozna? cz?owieka, trzeba beczk? soli z nim zje??.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRAWY DOTYCZ?CE FORUM I STRONY / Regulaminy portalu Sumowego

 
Regulamin Portalu

Lukasz S

Offline

My?l?, ?e warto od?wie?y?. Sporo jest nowych osób i warto ?eby ten temat przeczyta?y.
 

Artur Betcher

Offline

13. Nasza strona zgodnie z przekonaniami jej twórcy propaguje No Kill jednak nie w fanatycznym tego wymiarze. Nie zgadzamy si? na publikowanie tre?ci maj?cych na celu u?wiadamianie ludziom ?e zabijanie z?owionych sumów jest konieczne lub w jakikolwiek sposób po?yteczne ale te? nie zgadzamy si? ?eby osoby które ?owi? ryby zgodnie z powszechnymi zasadami PZW dopuszczaj?cymi zabieranie ryby z ?owiska - by?y szykanowane i obra?ane przez innych u?ytkowników forum epitetami typu miiesiarz itp.
Ka?dy który dopu?ci si? tego dostanie tylko jedno ostrze?enie a w drastycznych przypadkach natychmiastowy ban.
Ka?dy ma swoje przekonania i jako strona nie b?dziemy w nie ingerowa?. Prosimy jednak?e ?eby nie zamieszcza? tre?ci nak?aniaj?cych innych u?ytkowników do zabijania sumów gdy? nie takiej idei ho?dujemy. U?ytkownicy propaguj?cy takie tre?ci równie? b?d? surowo karani. Nikomu nie b?dziemy mówi? co ma zrobi? z sumem po jego z?owieniu, czy zje?? czy wypu?ci? i to pozostawiamy waszemu sumieniu. Pami?tajcie te? o tym ?e ka?dy wypuszczony sum ma szans? si? rozmno?y? i dzi?ki temu jeszcze niejeden w?dkarz b?dzie mia? przyjemno?? podczas po?owu tego pi?knego w?sacza.
Mamy nadziej? ?e ka?dy u?ytkownik tego forum b?dzie wiedzia? gdzie le?y granica i ?e b?dzie jej przestrzega? i ufamy, ?e zdecydowana wi?kszo?? u?ytkowników forum ho?dowa? b?dzie zasadzie pozwalaj?cej rybie uzyska? wolno??.....
Prosimy tak?e nie toczy? dyskusji na forum na temat zabi? czy nie zabi?, takie tematy i posty b?d? natychmiast usuwane.


Tak tylko przypominam.
Na czacie pojawi? si? wpis o miiesiarzach.
Usun??em go.
To by?o pierwsze ostrze?enie i autor je zauwa?y?.
Zauwa?y? ale ostentacyjnie w Dzi? na Rybach to powtórzy? bo ju? z naszych rozmów na PW wynika ?e ma si? za "sumienie narodu" a ja jestem ciemi??ycielem itp itd. Trzeba by?o wi?c ostentacyjnie pokaza? ?e mo?e...Usmiech
Usun??em i to by?o drugie ostrze?enie.
Trzeciego ju? nie b?dzie wi?c nie próbuj dalej cwaniakowa? bo tak samo " bez powodu " Ci? zbanuje jak i w przypadku pierwszego konta.

Ju? okazyjnie zach?cam wszystkich do wypuszczania nie tylko sumów ale te? pami?tajcie o umiarze w wypowiedziach na temat tych którzy tak przez swoje nawyki nie post?puj?.
Nie trzeba ostentacyjnie ukazywa? swojej pogardy w rynsztokowy sposób. Mo?na po prostu kogo? nazwa? k?usownikiem.
Je?li jednak kto? kto ledwo od ziemi odrós?, o ludziach starych którzy nie znaj? innej szko?y jak tylko zabra? p?otk? i okonka wyra?a si? publicznie z nieukrywan? pogard? to jest to dno kulturalne i moralne.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Filipka

Offline

Artur Betcher napisa?(a):

Regulamin strony i forum.

Nasza strona i forum ma charakter niekomercyjny i nie czerpi?cy zysków ze swoich u?ytkowników dlatego te? prosz? o uszanowanie tego i wszystkich którzy b?d? na to pracowa?.
Prosimy o nie wchodzenie w dyskusje lub polemiki o negatywnym charakterze z personelem.

Ka?dy u?ytkownik korzystaj?cy z serwisu www.forumsumowe.pl w chwili rejestracji jest zobowi?zany do zapoznania si? z regulaminem strony, regulaminem forum oraz wszystkimi wytycznymi administracji forum oraz zaakceptowania go w pe?nym jego brzmieniu i stosowania si? do niego.
Administracja strony zastrzega sobie mo?liwo?? modyfikacji tego regulaminu bez powiadamiania o tym u?ytkowników. Ka?dy u?ytkownik zgadza si? te? na wysy?anie maili powiadamiaj?cych.

Zasady ogólne:

1. Zabrania si? u?ywania wulgaryzmów, podstaw? naszego forum ma by? nie tylko wiedza ale i kultura wypowiedzi. Wszelkie niecenzuralne wypowiedzi b?d? usuwane natychmiast a jego twórcy surowo karani.

2. Zabrania si? obra?ania innych u?ytkowników forum. Wszelkie z?o?liwe b?d? ironiczne wypowiedzi pod adresem innych osób b?d? traktowane jako z?amanie tego regulaminu.

3. Ka?dy ma prawo do swoich przekona? zarówno religijnych jak i ka?dych innych( o ile nie s? one obra?liwe dla innych u?ytkowników forum) i prosimy o uszanowanie tego.

4. Obowi?zuje bezwzgl?dny nakaz pisania poprawn? polszczyzn? i z polskimi znakami z jednoczesnym zachowaniem powszechnie obowi?zuj?cych zasad j?zykowych. Je?li kto? ma problemy z pisaniem polskich znaków przegl?darka Firefox pomo?e mu w tym. Wszelkie posty nie spe?niaj?ce w minimalnym stopniu zasad ortograficznych, interpunkcyjnych (wielkie litery na pocz?tku zdania, kropki) i pozbawione logicznej spójno?ci b?d? kasowane lub moderowane bez powiadomienia autora.

5. Zakazane jest umieszczanie tre?ci niezgodnych z polskim prawem lub prawem autorskim bez zgody autora danej tre?ci a tak?e tre?ci naruszaj?cych zasady moralno-spo?eczne

6. Dopuszczalne jest posiadanie wy??cznie jednego konta u?ytkownika w serwisie www.forumsumowe.pl. Posiadacze wielu kont zostan? automatycznie zbanowani.

7. Posty piszemy w sposób przejrzysty i zrozumia?y dla innych u?ytkowników forum z zachowaniem wszystkich norm i dobrego smaku. Przed umieszczeniem wiadomo?ci u?ytkownik powinien sprawdzi? czy nie powiela istniej?cego na forum tematu. W takiej sytuacji bezwzgl?dnie nale?y kontynuowa? w?tek pierwotny.

8. Tematy zak?adamy w dzia?ach do tego przeznaczonych, w razie w?tpliwo?ci przed napisaniem tematu prosz? skierowa? pytanie do Administratora forum.

9. Zaleca si? nie pisanie postów kilkuwyrazowych lub nic nie wnosz?cych do tematu a maj?cych na celu nabijanie postów.

10. Zabrania si? równie? podawania linków do stron które nie s?: zwi?zane z poruszonym tematem, nawi?zuj? do tre?ci pornograficznych, satanistycznych b?d? uznawanych za obra?liwe.

11. Postów nie piszemy drukowanymi literami. Mo?e zdarzy? si? sytuacja kiedy to w tre?ci posta chcemy co? wyszczególni? i piszemy du?? liter? celowo ale prosimy o nie nadu?ywanie tego.

12. Wszystkie posty i newsy s? w?asno?ci? ich autorów na forum. Administracja forumsumowe.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich tre?? gdy? s? to prywatne opinie userów tego forum. Nie jeste?my w stanie zweryfikowa? wszystkich postów i stwierdzi? czy nie narusza on czyich? praw. Wszelkie pretensje nale?y kierowa? do twórców posta. W przypadku znalezienia swojego artyku?u na forum b?d? linka który narusza wasze prawa autorskie bardzo prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie administracji forum, tre?? lub link natychmiast zostan? usuni?te.

13. Nasza strona zgodnie z przekonaniami jej twórcy propaguje No Kill jednak nie w fanatycznym tego wymiarze. Nie zgadzamy si? na publikowanie tre?ci maj?cych na celu u?wiadamianie ludziom ?e zabijanie z?owionych sumów jest konieczne lub w jakikolwiek sposób po?yteczne ale te? nie zgadzamy si? ?eby osoby które ?owi? ryby zgodnie z powszechnymi zasadami PZW dopuszczaj?cymi zabieranie ryby z ?owiska - by?y szykanowane i obra?ane przez innych u?ytkowników forum epitetami typu **** itp.
Ka?dy który dopu?ci si? tego dostanie tylko jedno ostrze?enie a w drastycznych przypadkach natychmiastowy ban.
Ka?dy ma swoje przekonania i jako strona nie b?dziemy w nie ingerowa?. Prosimy jednak?e ?eby nie zamieszcza? tre?ci nak?aniaj?cych innych u?ytkowników do zabijania sumów gdy? nie takiej idei ho?dujemy. U?ytkownicy propaguj?cy takie tre?ci równie? b?d? surowo karani. Nikomu nie b?dziemy mówi? co ma zrobi? z sumem po jego z?owieniu, czy zje?? czy wypu?ci? i to pozostawiamy waszemu sumieniu. Pami?tajcie te? o tym ?e ka?dy wypuszczony sum ma szans? si? rozmno?y? i dzi?ki temu jeszcze niejeden w?dkarz b?dzie mia? przyjemno?? podczas po?owu tego pi?knego w?sacza.
Mamy nadziej? ?e ka?dy u?ytkownik tego forum b?dzie wiedzia? gdzie le?y granica i ?e b?dzie jej przestrzega? i ufamy, ?e zdecydowana wi?kszo?? u?ytkowników forum ho?dowa? b?dzie zasadzie pozwalaj?cej rybie uzyska? wolno??.....
Prosimy tak?e nie toczy? dyskusji na forum na temat zabi? czy nie zabi?, takie tematy i posty b?d? natychmiast usuwane.

14. Na stronie i forum nie promujemy innych stron w?dkarskich jak i innych portali nie zwi?zanych z w?dkarstwem za wyj?tkiem zaprzyja?nionych witryn w?dkarskich.

15. Zdj?cia do galerii dodajemy w dzia?ach do tego przeznaczonych prosimy te? ?eby zdj?cia by?y w dobrej jako?ci.

16. Zabrania si? wstawiania zdj?? ryb martwych b?d? zdj?? zrobionych poza ?owiskiem (w domu, w ogródku itp)i wszystkich innych gdzie ewidentnie wida? ?e ryba zosta?a u?miercona lub ?e tak b?dzie. Równie? zabrania si? umieszczania zdj?? ryb niewymiarowych lub z?apanych metod? k?usownicz? lub w trakcie okresu ochronnego a tak?e zdj?cia naruszaj?ce poczucie dobrego smaku.

17. Serwis www.forumsumowe.pl zastrzega sobie prawo do nieusuwania postów, komentarzy, zdj?? nades?anych i wszelkich innych materia?ów usuni?tego z serwisu u?ytkownika(aktywnego równie?), gdy? stanowi? one cz??? "ca?o?ci" i usuni?cie ich mo?e pogorszy? czytelno?? i spójno?? tematów a tym samym uniemo?liwi? ich zrozumienie dla pozosta?ych na forum u?ytkowników.

18. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zarz?dzania tre?ci? publikowan? przez u?ytkowników strony czyli ich edycj?, popraw? j?zykow? b?d? usuni?cie.

19. Administracja zastrzega sobie te? prawo do odmowy na pro?b? o usuni?cie z serwisu wysuni?te przez samego u?ytkownika gdy? jego usuni?cie usuwa jednocze?nie wszystkie jego posty naruszaj?c przy tym czytelno?? i spójno?? tematów a tym samym uniemo?liwi? ich zrozumienie dla pozosta?ych na forum u?ytkowników.

20. Ka?dy u?ytkownik serwisu dodaj?cy zdj?cia do galerii zobowi?zany jest do przestrzegania ustawy o prawach autorskich i zdj?cia musz? by? wykonane przez niego samego lub musi on posiada? zgod? autora na bezterminow? publikacj? dodawanych zdj?? na ?amach serwisu www.forumsumowe.pl. Jednocze?nie u?ytkownik zgadza si? na bezterminow? publikacj? tych zdj?? na ?amach naszego serwisu.

21. Absolutnie zabronione s? na nic niewnosz?ce do tematów posty typu "dobre", "wow" , "hehe", "spróbuje" , "tak bywa" , "kiedy? te? tak mia?em" itp. Pami?taj, aby usilnie nie zdobywa? ilo?ci postów które zamiast pomóc dezorientuj? u?ytkowników. Wykrycie takiego zachowania przez administracje b?dzie karane upomnieniem a post usuwany bez powiadomienia. Prosimy o zachowanie poziomu dyskusji, nie liczy si? ilo?? a jako??.

Podkre?lamy, ?e wszelkie odst?pstwa od zasad okre?lonych w niniejszym Regulaminie skutkowa? b?d? usuni?ciem wiadomo?ci a w przypadkach ra??cych powodowa? b?d? banicj? autora. Regulamin ten wchodzi w ?ycie dnia 16.05.2010r i ka?dy u?ytkownik forum jest zobowi?zany do jego przestrzeganiaTen temat te? warto od?wie?y? ?eby si? nikt nie dziwi? jak b?d? posty znika?.
 

Artur Betcher

Offline

Przed chwil? znik? nowy u?ytkownik bo mnie zbombardowa? spamem, kilkana?cie wiadomo?ci grin Brz?czyk w powiadomieniach to mnie by obudzi w nocy, pewnie jaki? robot z zaplanowan? wysy?k? spamu.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Filipka

Offline

Nie doczyta? regulaminu!! Haha
 

Artur Betcher

Offline

Chyba dorzuc? nowy punkt regulaminu który mówi:

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM

Od zadawania pyta? jest forum.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

W zwi?zku ze zmian? prawn? i wprowadzeniu RODO dodajemy nast?puj?cy 24. punkt regulaminu:


Twoje dane osobowe

forumsumowe.pl pobiera i wykorzystuje dane u?ytkownika w postaci nazwy u?ytkownika, adresu e-mail. Tylko te dane s? obowi?zkowe i potrzebne do poprawnego funkcjonowania na forum. Forumsumowe.pl nie wymaga udost?pniania szczegó?owych danych osobowych u?ytkownika w postaci np. imienia i nazwiska u?ytkownika, adresu zamieszkania itp. Ka?dy u?ytkownik dowolnie wybiera sobie nick i je?li podaje go w formie Imienia i nazwiska to jest to wy??cznie dobrowolna decyzja u?ytkownika któr? w ka?dej chwili mo?e zmieni?.

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, i?:

- administratorem portalu oraz forum i tym samym administratorem Twoich danych osobowych jest forumsumowe.pl
- Twoje dane b?d? przetwarzane w celu realizacji us?ugi zgodnie z niniejszym Regulaminem Forum (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) oraz w celu obs?ugi zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO*, tj: prawnie uzasadnionego interesu administratora),
- Twoje dane b?d? przechowywane przez okres dziesi?ciu lat,
- posiadasz prawo do ??dania dost?pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, mo?esz je zrealizowa? poprzez e-mail admin@forumsumowe.pl
- podanie danych osobowych przy rejestracji jest dobrowolne, jednak?e niepodanie ich skutkuje niemo?liwo?ci? skorzystania z niektórych funkcjonalno?ci serwisu,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: admin@forumsumowe.pl.


*RODO - Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016

Teraz wyja?nienia.

Fora internetowe to twory specyficzne gdy? w przewa?aj?cej wi?kszo?ci nie prowadz? dzia?alno?ci gospodarczej i nie generuj? zysków. Co wi?cej cz?sto i g?sto s? utrzymywane ze ?rodków w?asnych za?o?yciela tak jak to na którym wszyscy jeste?my. Nigdy na forum przez tyle lat nie by?o zbiórki na serwer ani reklam za które brali?my pieni?dze lub jakiekolwiek granty. Warunkiem niezb?dnym do stania si? czynnym u?ytkownikiem forum jest za?o?enie konta a jedyne dane do tego potrzebne to w?a?nie mail i nick. To u?ytkownik serwisu decyduje si? na zarejestrowanie na forum ( nikt nikogo nie wciela na si?? w szeregi forum). Wed?ug RODO zatem nie zachodzi tu nawet obowi?zek zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych gdy? przetwarzanie danych JEST NIEZB?DNE DO WYKONANIA UMOWY ( ?ród?o: przewodnik po RODO na stronie Ministerstwa Przedsi?biorczo?ci i Technologii, za??czony poni?ej)

www.forumsumowe.pl/h/fshzw_rodo1_1a6f0.jpg

Co wi?cej RODO w?a?ciwie na forach które nie maj? ?adnej dzia?alno?ci komercyjnej nic nie zmienia ( powstaje jedynie obowi?zek informacyjny a wed?ug RODO Administratorem Danych Osobowych nie jest konkretna osoba a okre?lony podmiot czyli w naszym wypadku forumsumowe.pl) wi?c nie dajmy si? zwariowa? z t? ca?? histeri? odno?nie RODO.
Zanim nasta?o RODO ka?dy równie? móg? w swoim profilu zmienia? i usuwa? dane a na pro?b? zmieni? nicka lub poprosi? o usuni?cie wszystkich danych.
Jako forum nie wysy?amy ofert handlowych a jedynie powiadomienia o prywatnej wiadomo?ci gdzie mo?na w swoim profilu ca?kowicie to wy??czy?. Prywatne wiadomo?ci wysy?ane do u?ytkowników równie? nie maj? charakteru komercyjnego a jedynie informacyjny, Nie wysy?amy wi?c nawet newsletterów. Jest to forum informacyjnie, nie dzia?alno?? komercyjna.
W przypadku wspó?pracy z jakimkolwiek podmiotem ( temat zni?ek si? k?ania) forum równie? ( ani jego w?a?ciciel) nie osi?gaj? ?adnych zysków, zni?ki s? wy??cznie dla u?ytkowników a potwierdzenie ?e dany u?ytkownik ma zni?k? odbywa si? na pro?b? u?ytkownika).
RODO jest jednak czym? nowym i nawet prawnicy przyznaj? ?e nie rozumiej? pewnych zapisów i st?d ta cala histeria. Przyk?adowo je?li forum nie wysy?a ?adnych newsletterów to wed?ug RODO dane takie jak nick czy adres email nie s? przetwarzane ( a jedynie przechowywane) co jest absurdem bo jednak istniej?.
Zabezpieczaj?c si? jednak przed jakimikolwiek problemami w przysz?o?ci zawieszamy program zni?ek i usuwamy banery podmiotów wspó?pracuj?cych w których wybrani u?ytkownicy mieli zni?k? za aktywno??. U?ytkownicy zostan? te? powiadomieni przez PW o RODO a nast?pnie jako forum nie b?dziemy ju? wysy?a? wiadomo?ci informacyjnych.
Jak ju? si? kiedy? wszyscy oswoj? z RODO i stanie si? to ca?kowicie zrozumiale to mo?e wrócimy do programu.
Pozdrawiamy.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.55
46,776,132 unikalne wizyty