Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca w prokuraturze | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto nie okie?zna rozkoszy, zni?a si? do zwierz?t. -Leonardo Da Vinci


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca w prokuraturze

grudnia 08 2012 Bez kategorii Artur Betcher
Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca w prokuraturze

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca w prokuraturzeSama idea powstania ?ódki do wywo?enia ?ywca publicznie pojawi?a si? na portalu Forum Sumowe 10 listopad 2010 21:05 w formie tematu dost?pnego tutaj ?ódka forum sumowego do wywo?enia ?ywca

?ódka do wywozu ?ywca w prokuraturzeJeszcze przed jej powstaniem na portalu www.j....t.pl skontaktowa? si? ze mn? W?adys?aw O. oferuj?c pomoc przy robieniu ?ódki jako doradca z wielkim do?wiadczeniem zarówno w tematyce ?odzi jak i w tematyce form rozmaitych. ( screenów nie posiadam gdy? administracja tego portalu to koledzy W?adys?awa O. którzy odmówili mi dost?pu do tych wiadomo?ci ale jest to istotne dla sprawy gdy? je?li administratorzy tego portalu ich nie usun?li jest tam potwierdzenie o tym ?e to w?a?nie W?adys?aw O. nawi?za? ze mn? kontakt i my?l? ?e warto uzyska? je narz?dziami prawnymi)
Swoje do?wiadczenie ?eby mnie jeszcze zach?ci? uwypukli? potem na samym pocz?tku w temacie ju? na forumsumowe.pl

Sprawa ?odzi do wywózki ?ywca w prokuraturze07.11.2010 Zarejestrowa? si? on wi?c u nas na forum http://www.forumsumowe.pl/ jako e.... a ja za?o?y?em pod niego powy?szy temat gdy? ze wcze?niejszych ustale? wynika?o ?e dzi?ki jego pomocy ?ódka powstanie bardzo tania i szybko b?dzie wykonana co nam oczywi?cie bardzo odpowiada?o.
Znalaz?o si? kilku ch?tnych na ?ódk? do wywo?enia ?ywca. Niektórym odmówili?my gdy? w pierwszym rz?dzie mia?y si? znale?? na li?cie osoby które zas?u?one by?y w rozwoju portalu.
Temat ?y? swoim ?yciem ale po ustaleniach telefonicznych (ju? 12.11.2010 rozmawiali?my o konkretach i o tym ?e ch?tnie si? podejmie wykonania kilku modeli) z W?adys?awem O. który mia? wykona? pierwsze modele doszli?my do koncepcji kad?uba i tego jak powinna ?ódka wygl?da?.
?ódki w pó?niejszej fazie mia?y by? zamieszczone w dziale Hand Made jako produkt W?adys?awa O. na sprzeda? gdy? mia?y by? tanie dost?pne dla wszystkich ale pierwsze ?ódki w ramach testu zaproponowa? W?adys?aw O. zrobi? po kosztach na zasadzie kole?e?skiej czyli polegaj?cej na na tym ze ka?dy z tych którzy brali udzia? w projekcie pomo?e W?adys?awowi O. w tym w czym b?dzie w stanie.
?ódek mia?o by? robionych w pierwszym sorcie testowym 5 na zaproponowa? w naszej rozmowie telefonicznej sam W?adys?aw O. twierdz?c ?e skoro ju? zrobi kopyto to zrobienie jednej czy kilku nie ma ?adnej dla niego ró?nicy a w zamian za to ka?dy z obecnych w projekcie pomo?e w tym w czym b?dzie móg? oraz jemu samemu a dla jednej ?odzi mu si? nie op?aca kopyta robi?.

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca w prokuraturzePierwsza ?ód? mia?a by? dla niego samego
Druga dla Assela który mia? w zakresie pomocy wykona? projekt kipra do ?ódki.
Trzecia Mario który mia? w swoim sklepie w ramach po mocy da? solidne zni?ki dla W?adys?awa O. na sprz?t w?dkarski
Czwarta dla Maxa który w?a?ciwie nie mia? przydzielonego zadania bo za bardzo nie móg? pomóc.
Pi?ta dla mnie i mia?em si? zaj?? organizacj? ca?ego projektu, pó?niejsz? reklam? drugiego sortu jako pierwszej w europie ?ódki do wywozu ?ywca oraz teoretycznym szkoleniem W?adys?awa w zakresie sprz?tu i po?owów suma ( trwa?o to kilkadziesi?t godzin na telefonach i bilingi rozmów mog? uzyska? u mojego operatora je?li s? konieczne gdy? od listopada 2010r do lipca 2011r rozmów by?o grubo ponad 100 i to najcz??ciej d?ugich.)
Ca?a lista ch?tnych zosta? zamkni?ta ju? 16 listopada 2010 roku i nie by?a od tego czasu modyfikowana co wida? na za??czonym screenie.

?ódka do wywozu ?ywca w s?dzieKiedy proponowali?my zap?at? za wykonanie odmówi? twierdz?c ?e od kolegów pieni?dzy za takie co? nie bierze a kiedy proponowa?em sam ?e zap?acimy za kad?uby chocia? bo to jednak materia? odmówi? twierdz?c ?e i tak ma materia?ów kup? pracuj?c od lat w formach a woli ?eby?my pomogli inaczej czyli w formie zni?ek u Maria i mojej pomocy w temacie suma a tak?e reklamy w przypadku dalszej dystrybucji. Dodatkowe koszty mia?y si? pojawi? jedynie wtedy kiedy zacz?liby?my wybiera? z kolorami ?odzi lub w dodatkowym wyposa?eniu z czego zrezygnowali?my bo przecie? mia?a by? jak najta?sza. Mogli?my wybra? z kiprem lub bez i wtedy dosz?y by koszty kipra lecz nie by?y by one du?e.
Oczywi?cie nam takie co? pasowa?o bo ka?dy chcia?by mie? jednak ?ód? jak najtaniej i Mario zaproponowa? sprzeda? art. w?dkarskich w sklepie po kosztach, ja ch?tnie po?wi?ci?em mój czas na szkolenie a Aseel zaj?? si? kiprem.

Ca?y zatem nasz wk?ad finansowy mia? polega? na zakupieniu cz??ci do wykonania ?odzi i by?y tu ró?ne opcje poczynaj?c na zakupie cz??ci z USA poprzez Chiny a na zakupie hurtowym w Polsce ko?cz?c.
Szukanie cz??ci trwa?o prawie 2 miesi?ce gdy? pierwszy miesi?c W?adys?aw O. mia? zaj?ty wa?niejszymi sprawami.

?ódka do wywozu zan?ty w prokuraturzeNie mniej jednak W?adys?aw O. ca?y czas by? bardzo aktywny w temacie i utwierdza?o to nas w przekonaniu ?e to w?a?nie on powinien robi? ?ódk?, ?e w dobre r?ce oddali?my zlecenie.
Na koniec wi?c ustalili?my ?e oprzyrz?dowanie ?ódek kupimy w Polsce gdy? to najpewniejsze.
By? to pocz?tek stycznia 2011r i W?adys?aw O. zaproponowa? mi ?e mo?e zorganizowa? zakup cz??ci powo?uj?c si? na solidne zni?ki w sklepach z takim asortymentem na co oczywi?cie przystali?my bo w ko?cu sam mia? najwi?ksze w temacie do?wiadczenie. Dodatkowo zakupienie 5 kompletów mia?o jeszcze obni?y? cen?.
Ju? po 3 dniach czyli 13.01.2011 dosta?em od W?adys?awa O. maila z wycen? wszystkich cz??ci, zapewnieniami ?e to sprz?t na lata oraz zapewnieniem ?e dodatkowo odejdzie jeszcze koszt silnika do kipra który dostaniemy jeszcze w prezencie.
Dodatkowo zapewnia? ?e ?ódki dostaniemy gotowe i op?ywane.

?ódka do wywozu ?ywca - oszustwo?W rozmowie telefonicznej stwierdzi? te? ?e je?li za?atwimy to w przeci?gu 2 tygodni to ?ódki b?d? gotowe na koniec lutego 2011r.
Do mnie mia?o nale?e? poinformowanie innych o kosztach i jak najszybsze zebranie ?rodków co te? uczyni?em.
Za??da?em jednak potwierdzenia wyceny (przez wcze?niejsz? niech?? do okazania szczegó?ów za co p?acimy 1300z?) i 16.01.2011 r otrzyma?em maila od W?adys?awa O. z wycen? od sklepu modelarskiego RC-LIPOL. To nas upewni?o ?e wszystko jest OK

?ódka do wywozu ?ywca - oszustwo??ódka do wywozu ?ywca - oszustwo?Na ?ódce ka?demu zale?a?o bardzo wi?c z pieni?dzmi uwin?li?my si? szybko.
Mariusz da? mi pieni?dze na swoj? ?ódk? bo akurat jecha?em do Polski, S?awek wzi?? pospiesznie kredyt a Aseel obieca? spraw? za?atwi? szybko.
W?adys?aw O. poda? mi do wp?aty konto swojej ?ony i 22.01.2011 b?d?c w Polsce wymieni?em moje i Mariusza euro, da?em komu? ?eby mi je wp?aci? na konto oraz wykona?em przelew na kwot? 2560z? za ?ódki moj? i Mariusza.

?ódka do wywozu ?ywca - oszustwo?S?awomir wp?aci? pieni?dze kilka dni pó?niej gdy? czeka? na numer konta. przelew wykona? dok?adnie 26.01.2011r na kwot? 1270z?.

?ódka do wywozu ?ywca - oszustwo??ódka do wywozu ?ywca - oszustwo?
Od chwili kiedy W?adys?aw O. dosta? pieni?dze na wszystkie 3 ?ódki nagle przesta? pisa? w temacie ?ódki forum sumowego i nie napisa? ju? tam nigdy ani jednego posta.

W mi?dzyczasie jeszcze w ramach mojej pomocy wysy?a?em W?adys?awowi O. gratis drobne akcesoria sumowe ?eby móg? si? zapozna? z wytrzyma?o?ci? plecionek itp itd
Na koniec marca 2011r wys?a?em jeszcze pieni?dze w kwocie 150z? na dodatkowe akumulatory do ?ódki oraz zakupi?em w sklepie Conrad Electronic miernik napi?cia za kwot? 100.99z? wys?any bezpo?rednio do W?adys?awa O. a zap?acony z mojego konta.

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Od tej pory kontakt mailowy si? urwa? ale mieli?my nadal dobry kontakt telefoniczny gdy? W?adys?aw O. zapewnia? ?e z?o?y? ju? dawno zamówienie w sklepie RC-LIPOL z Rzeszowa i oni przeci?gaj? z cz??ciami.
Sprawa zacz??a si? przeci?ga? ale na pocz?tku kwietnia 2011 roku W?adys?aw O. powiadomi? mnie telefonicznie ?e RC-LIPOL przys?a? mu ca?e zamówienie oraz ?e od tej pory na pewno sko?czy prace nad ?ódkami na koniec kwietnia.
Powiadomi? mnie te? ze Aseel zrezygnowa? z ?ódki ale ?e nie ma to znaczenia ?e zrobi si? 4 modele do wywo?enia ?ywca.
Poprosi?em jednak telefonicznie o faktur? której jednak nie dosta?em pomimo tego ze prosi?em o ni? dwa razy. W?adys?aw O. t?umaczy? ?e musi zeskanowa? a nie ma jak a pó?niej temat si? zagubi?.

Dwa miesi?ce opó?nienia nie by?y tragedi? zw?aszcza ?e najwa?niejsze by?o akurat dla mnie ?eby ?ódka do wywo?enia ?ywca by?a gotowa na 01.05.2011.
Mimo wszystko kontakt mieli?my ci?g?y telefoniczny. W?adys?aw O zapewnia? ?e praca si? posuwa szybko. Na temat ?ódki nie chcia? rozmawia? du?o, g?ównie dyskusja toczy?a si? na temat sprz?tu i metod ?owienia sumów ( jakie? 30% czasu) i osi?gni?ciach samego W?adys?awa O. ( jakie? 65%)
Na pocz?tku te? kwietnia jeden z u?ytkowników forum anonimowo przez komunikator GG napisa? mi informacje ?e dosta? na mój temat wiadomo?ci od W?adys?awa w których mnie obra?a. Spraw? pu?ci?em mimo uszu bo W?adys?aw O. zaprzeczy? temu a poza tym do mnie w tym samym czasie pisa? podzi?kowania za wys?anie mu plecionek i innych drobiazgów do testów w ten sposób:(Teraz zamierzamy to sprawdzi? wynajmuj?c zewn?trzn? firm? zajmuj?c? si? odzyskiwaniem danych bo ten anonimowy donos cho? wtedy by? bzdur? teraz mo?e okaza? si? wa?ny.)
Dodatkowo prosi? mnie o kupienie plecionki ale jak przysz?o co co czego pieni?dzy na ni? nie wys?a? zatem i sam kupi? jej nie mog?em bo by?a droga.

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Z ró?nych powodów podawanych przez W?adys?awa O. sprawa ?ódki si? przeci?ga?a i z pierwotnego ko?ca lutego 2011 zrobi? si? pocz?tek czerwca 2011.
Ju? w tamtym momencie sprawa nie by?a za ciekawa bo znaczy?o to ?e nie tylko nie uda?o si? j? uruchomi? na pierwszy maj 2011 ale te? ?e mo?e nie p?ywa? w tym roku. Z 2 tygodni roboty którym to nas kusi? przez telefon W?adys?aw O. zrobi?o si? kilka miesi?cy.
Na pocz?tku lipca 2011 zadzwoni?em i za??da?em faktury za cz??ci z pocz?tku kwietnia 2011r gdy? sprawa zacz??a by? dziwna i w odpowiedzi us?ysza?em stek pretensji agresywnym tonem ?e zosta? w t? ?ódk? wrobiony, ?e gówno dostaniemy jak b?dziemy podskakiwa? bo cz??ci na z?om odda, ?e go nie mamy prawa pogania? bo jak b?dzie chcia? to sko?czy za 3 lata po czym informacj? ?e si? odezwie jak sko?czy i trzask s?uchawki.

W tym momencie z?udzenia co do wykonania ?ódki na ten sezon opad?y. Postanowili?my wi?cej nie dzwoni? i cierpliwie czeka?.
W tym czasie czyli od Lipca 2011 do lutego 2012 tylko od czasu do czasu z zapytaniem kontaktowa? si? z W?adys?awem O. albo Mariusz albo S?awek.

Od czasu do czasu w tym czasie dowiadywa?em si? ?e W?adys?aw O. obra?a moj? osob? aczkolwiek skoro nie zrobi? tego publicznie to ma?o interesowa?o mnie jego prywatne zdanie wypowiedziane w trakcie rozmów telefonicznych a do tego bra?em poprawk? na to ?e mo?e to by? po prostu nieprawda.
Jednak w po?owie lutego 2012r dosta?em informacj? od u?ytkownika forum ?e na jednym z for www...........pl. W?adys?aw O. pod nickiem T....... ( takim samym jak na innym portalu www..........pl) publicznie zacz?? obra?a? moj? osob? od peda?ów.
Nie mieli?my mi?dzy sob? ?adnych zwad oprócz wybuchu W?adys?awa O..... z lipca 2011 i by?o to zaskoczenie ale jednak okaza?o si? prawd?.

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?U?ytkownik ten znaj?c sytuacj? i widz?c ?e W?adys?aw O. oferuje tam pomoc przy tworzeniu kolejnych ?ódek zapyta? o nasze ?ódki czy s? sko?czone i w odpowiedzi us?ysza? stek wyzwisk pisanych rynsztokowym j?zykiem przez W?adys?awa O. na forum publicznym oraz stwierdzenia ?e ?adnej ?ódki nie b?dzie. Zrobi? to przy legalnej aprobacie administracji portalu www..........pl oraz ich pomocy a wszelkie materia?y wykasowa?a administracja portalu tylko na jego pro?b? gdy? zwarte w niej by?y gro?by publiczne, wyzwiska i stwierdzenia mog?ce bezsprzecznie dowie?? winy W?adys?awa O.
Tylko niewielk? cz??? uda?o nam si? skatalogowa? gdy? administracja samego pokrzywdzonego natychmiast zbanowa?a.

Jeden z postów:
[quote]Teraz Ci odpowiem nie szpiegu francuza a dziwk? która szuka zaczepki to co mnie poró?ni?o i nie tylko mnie gówno ci? obchodzi wazeliniarzu jak chcesz zab?ysn?? to twoja sprawa i nie poruszaj tematu na który nie masz nawet minimalnej wiedzy poza ta która ci przekaza? facet który najpierw powinien si? wyleczy? a dopiero zak?ada? jakie kolwiek forum. Bo ja nie dam si? za kogo? obra?a? i wys?uchiwa? telefonicznie jego kombinacji i obra?ania ka?dego który ma inne zdanie jak jego w??cznie z moim.Wiesz a jak nie wiesz to si? dowiedz ?e ten kole? twój promotor do ruchania od ka?dego z ponad 10 for w?dkarskich dosta? by po ryju za swoje post?powanie. Nie ja ani ty nie wypisywa?e? po wszystkich forach jaki to W........ jest cham, jacy to ludzie kurwy siedz? na forum ?owców sumów i jak mu ?on? obra?aj? Ja ki to H...j z tego M..... redaktora z J........a za to ?e pogonili. N...... mu pokaza? kto jakie sumy ?owi wiec z J...... z H........ do 1 wrogów trza go w??czy?, nie wspominaj?c ju? o Z........
Facet od 1 twojego zdania wiedzia?em ?e twój 1 post jest prowokacj? w stosunku do mnie po drugie widz? ?e jeste? bieg?y w tym czym chcesz zab?ysn?? i ja nie jestem Ci do niczego nie potrzebny poza zadym?. Maxa i Maria zostaw w spokoju i si? nie w to nie w....ppp bo ci za szybko kocia morda wyskoczy, któr? i tak ju? masz podobna. Tak na koniec podaj swój adres to skonfrontujemy nasze umiej?tno?ci modelarskie wazeliniarzu. Z pozdrowieniami T..... E...... pochodzi od nazwy mojej ?ajby któr? sam zrobi?em aby? wiedzia? z k?t to si? wzi??o
[/quote]

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Nigdy nikogo publicznie nie obrazi?em bo nazwanie kogo? kto stwierdzi? na temat mojej ?ony " Tak bym j? ruchn?? ?e by jej ?eb odjeba?o" t?pym chamem i prostakiem w dodatku w prywatnej rozmowie telefonicznej a nie publicznie na forum by?o raczej komplementem.( i tak wi?c dzi?ki W?adys?awowi wysz?o na jaw dlaczego znikn?? st?d nasz pierwszy r?kodzielnik Zbigniew W. cho? sprawa by?a prywatna i tak? powinna pozosta?) To stwierdzenie us?ysza?a i moja ?ona i moje dzieci i tym bardziej by?o uzasadnione. Nie po?ycza?em od nikogo pieni?dzy na ?ódk?, nie wywali?em z forum nikogo za darmo, ani S?awka, ani Mariusza no chyba ?e co? przeoczy?em ale wydaje mi si? ?e wi?kszo?? z wymienionych osób gdzie? tu na forum jest.


Nie ma te? w tym nic dziwnego ?e administracja portalu www.s.......pl dopuszcza?a takie tre?ci zamiataj?c je dopiero po fakcie pod dywan ?eby unikn?? odpowiedzialno?ci bo do dzi? mo?na spotka? tam nawo?ywania do czynów karalnych takich jak pobicia i lincze akceptowane przez sam? administracj? i za jej poparciem za? poziom samego portalu i osób za niego odpowiedzialnych jest dosy? ubogi jak patrze? na to ?e chamstwo popiera si? tam oklaskami a konstruktywne materia?y chamstwem.

Sprawa ?ódki do wywozu ?ywca - oszustwo?Okazyjnie i ten i kilkana?cie innych przyk?adowych screenów zostaj? do??czone do wniosku do prokuratora.


W tej sytuacji S?awomir Jó?wiak 20 lutego 2012r skontaktowa? si? z W?adys?awem O. prosz?c o wyja?nienia i o oddanie cz??ci bo w ko?cu swoimi pieni?dzmi za nie zap?aci?.

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w prokuraturzeW odpowiedzi dosta? pokr?tne odpowiedzi ze ?ódka dla Mariusza owszem b?dzie bo to przyjaciel a ?e samemu S?awkowi odda pieni?dze bo za du?o by straci? na cz??ciach które kupi? i odmow? oddania cz??ci a tak?e zapewnienie ?e oddzwoni do S?awka nast?pnego dnia.

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w prokuraturzeJe?li jednak bra? pod uwag? ?e za cz??ci które rzekomo kupi? p?aci? pieni?dzmi S?awka, moimi i Mariusza a nie swoimi to nie mia? prawa odmówi? oddania cz??ci. Znów kontakt si? urwa? i W?adys?aw O. odezwa? si? dopiero po 3 tygodniach zapewniaj?c ?e Mariusz dostanie ?ód? przed ?wi?tami wielkanocnymi a S?awek pieni?dze.( Mariusz telefonicznie te? )

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w prokuraturzeNast?pnie kontakt znów si? urwa? na 3 miesi?ce i W?adys?aw O. nie odpowiada? na ?adne telefony ani przypomnienia o oddaniu pieni?dzy. Ani mój, ani S?awomira Jó?wiaka ani Mariusza.
Skontaktowali?my si? wi?c z kancelari? adwokack? i przedstawili?my im wszelkie dowody a oni wys?ali pismo z ostatecznym ??daniem zwrotu naszych pieni?dzy na które nie by?o ?adnych odpowiedzi.

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w prokuraturzeSpraw? trzeba by?o wreszcie zako?czy? wi?c osobi?cie zadzwoni?em do W?adys?awa O. z pro?b? o wyja?nienia i cho? rozmowa by?a jak na niego nawet grzeczna to ju? bzdury które w niej wymy?la? nie.
Nagle zmieni? on ca?kowicie warunki umowy, sfabrykowa? sytuacje które miejsca nie mia?y a tak?e oskar?y? mnie o rzeczy które nie istnia?y.
Ca?? rozmow? nagra?em jako dowód w sprawie.Po przekazaniu Informacji pozosta?ym u?ytkownikom projektu postanowili?my ostatni raz poprosi? o zwrot naszych pieni?dzy i wyja?nienie sk?d po 15 miesi?cach zw?oki w wykonaniu zlecenia nag?e zmiany

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w prokuraturzeW odpowiedzi na pro?b? dostali?my chamski mail w którym zakwestionowa? nawet to czy dosta? pieni?dze od Mariusza a którego wcze?niej zwa? przyjacielem. Moich wi?cej telefonów nie odbiera.

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w prokuraturzePo tym fakcie definitywnie zapad?a decyzja ?e sprawa zostanie skierowana do prokuratury razem z ca?ym materia?em dowodowym gdy? i tak na kolejne próby kontaktu telefonicznego, mailowego oraz przez prywatne wiadomo?ci nie odpowiada. Wyja?nie? zatem nie otrzymamy. Maili i wiadomo?ci by?o znacznie wi?cej i dotyczy?y one zwrotu cz??ci lub pieni?dzy albo wykonania zlecenia.

Jedyne co dostali?my to taka wiadomo?? pe?na pogardy i k?amstw.

?ódka do wywo?enia ?ywca sprawa w s?dzie
Wszystkie telefony, dane kontaktowe posiada, numery kont do zwrotu pieni?dzy i nie ma problemu ?eby cho? kiedy? zasygnalizowa? o trudno?ciach w wykonaniu.

Do dzi? nie otrzymali?my potwierdzenia ani rachunków ?e jakiekolwiek cz??ci zosta?y zakupione cho? informowa? ?e przysz?y 4 komplety od sklepu RC_LIPOL zgodnie z zamówieniem w kwietniu 2011r.

Jako ?e ca?a sytuacja rozpocz??a si? publicznie i maj?c na uwadze fakt ?e i na innych forach W?odzimierz O. proponuje swoja pomoc przy tworzeniu ?ódek wystosowali?my te? wniosek o upublicznienie wyroku celem ostrze?enie innych.
06.06.2012 zosta? te? W?adys?aw O. zbanowany na naszym portalu. O rok za pó?no.
Wam zostawiamy ocen? tej sytuacji a materia? zamieszczamy ku przestrodze innych.
Bez wzgl?dy na to jak si? temat potoczy to sprawa publiczna i b?dziecie o niej na bie??co informowani.


Ci?g dalszy sprawy po skierowaniu do prokuratury.


Witam ponownie.
Tak jak by?o napisane w poprzednim po?cie w czerwcu 2012 zosta?o wys?ane zawiadomienie o pope?nieniu przest?pstwa z dwóch paragrafów do prokuratury.
Zosta?o do??czone wszystko co jest w pierwszym po?cie razem z nagraniem audio.
Poni?ej tre?? zawiadomienia.

S?awomir Jó?wiak
Zam......

Prokuratura Okr?gowa
ul. Grunwaldzka 8
59-220 Legnica


Zawiadamiaj?cy: S?awomir Jó?wiakZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPE?NIENIA PRZEST?PSTWA

Dzia?aj?c w imieniu w?asnym, niniejszym sk?adam zawiadomienie o podejrzeniu pope?nienia przest?pstwa przez W?adys?awa O. ( Nick na forach "E****o", "T****o") zamieszka?ego w miejscowo?ci ******************** wnosz?c o wszcz?cie i prowadzenie post?powania karnego w przedmiocie dopuszczenia si? przez w/w osob? przest?pstwa przyw?aszczenia ( art. 284 par. 1 kk) polegaj?cego na uzyskaniu od S?awomira Jó?wiaka, Artura Betchera i Mariusza Szwedo kwoty po 1270 z?, a od A. Betcher dodatkowo kwoty 250,99 z? na osprz?t do zamówionej ?odzi i nie wykonanie umowy o dzie?o oraz nie oddanie wp?aconej nale?no?ci. Dodatkowo rozwa?enia wymaga pope?nienie przez W?adys?awa O. przest?pstwa z art. 286 kk bowiem dzia?anie W?adys?awa O. by?o z góry przemy?lane, z zamiarem wp?aty pieni?dzy przez pokrzywdzonych i bez ch?ci wykonania ?odzi o czym ?wiadczy fakt, ?e po wp?acie pieni?dzy kontakt sta? si? utrudniony, a wszelkie kwestie W?adys?aw O. chcia? uzgadnia? wy??cznie telefonicznie by nie pozostawa?y ?lady, a w konsekwencji W?adys?aw O. zaniecha? jakiegokolwiek kontaktu.

Jednocze?nie w oparciu o art. 167 k.p.k. wnosz? o przeprowadzenie dowodu z dokumentów do??czonych do niniejszego pisma.


UZASADNIENIE
I
Stan faktyczny

S. Jó?wiak, A. Betcher i M. Szwedo s? zarejestrowanym uczestnikami na forum sumowym ( www.forumsumowe.pl) Na powy?szym portalu ustalane by?y wszelkie kwestie zwi?zane z budow? ?odzi. W?adys?aw O. zwróci? si? do A. Betcher ( pocz?tkowo za po?rednictwem portalu http://www.j**t.pl) proponuj?c, ?e z uwagi na swoje do?wiadczenie zrobi w/w osobom ?ód? do wywozu ?ywca. ?ódka mia?a by? zrobiona w ca?o?ci przez W?adys?awa O., który zobowi?za? si? do wykonania kilku modeli. W?adys?aw O. mimo, ?e proponowano mu wynagrodzenie za po?wi?cony czas i robocizn? wskaza?, ?e zrobi to po kole?e?sku i nie chce ?adnej zap?aty. Nie chcia? tak?e zap?aty za kad?uby twierdz?c, ?e ma bardzo du?o materia?ów, które mu pozosta?y bowiem od lat pracuje w tym zawodzie i woli uzyska? zni?ki w sklepie u M. Szwedo oraz mie? pomoc A. Betchera w dziedzinie po?owu suma oraz w przysz?o?ci reklam? na forum oraz zapewnion? pomoc przy ich dystrybucji.
W?adys?aw O. wskaza?, ?e pozosta?e osoby zap?ac? za osprz?t do ?odzi, a jego wk?ad b?dzie niepieni??ny i polega? b?dzie na zrobieniu umówionych ?ódek. Dodatkowo ka?da z osób pokrzywdzonych mia?a pomóc W?adys?awowi O. rozpowszechni? fakt, i? robi on ?ódki do wywozu ?ywca. Strony ustali?y taki sposób dzia?ania i wszyscy zgodzili si? na wskazane wy?ej warunki co potwierdzaj? "screeny" z forum sumowego oraz prywatne wiadomo?ci.

Dowód:
- screeny z forum, gdzie ustalane by?y warunki wykonania ?odzi dla poszczególnych zainteresowanych


W listopadzie 2010 r. strony wraz z W?adys?awem O. ustali?y, i? wykona on pierwsze modeli ?ódek do wywozu ?ywca, a pozosta?e osoby wp?ac? mu konieczn? kwot? do zakupu osprz?tu po otrzymaniu stosownej wyceny. Zgodnie z propozycj? W?adys?awa O. ?ódki w pó?niejszej fazie mia?y by? zamieszczone w dziale Hand Made jako produkt W?adys?awa O. i mia?y by? to ?ódki na sprzeda?. W?adys?aw O. z uwagi, ?e wcze?niej nie wykonywa? takich ?odzi uzna?, ?e pierwsze niejako testowe ?ódki zrobi po tzw. kosztach na zasadzie kole?e?skiej, a je?li ?ódka zdadz? egzamin to oczekuje swoistej ich reklamy. W?adys?aw O. wskaza?, ?e zrobi kilka ?odzi bowiem nie op?aca si? jemu robi? jedynie jednego kopyta. Jedna ?ód? mia?a by? dla samego modelarza tj. W?adys?awa O. a pozosta?e dla M. Szwedo ( Nick Mario), A. Betcher (nick Avallone) oraz S. Jó?wiaka ( Nick Max). W przedsi?wzi?ciu mia?a uczestniczy? jeszcze jedna osoba, która jednak si? wycofa?a i nie wp?aci?a na konto W?adys?awa O. kwoty na zakup osprz?tu.

Od listopada 2010 do lipca 2011 r. mi?dzy A. Betcher a W?adys?awem O. odby?o si? ponad 100 rozmów telefonicznych dotycz?cych umowy oraz maj?cych na celu udzielenie teoretycznego przygotowania w zakresie po?owu suma, czym W?adys?aw O. by? zainteresowany a nie mia? w tym przedmiocie ?adnego do?wiadczenia. W?adys?aw O. by? bardzo aktywny w temacie co utwierdza?o pokrzywdzonych w przekonaniu, ?e wszystko jest dobrze i ?e nied?ugo ?odzie b?d? gotowe. Strony ustali?y ?e oprzyrz?dowanie kupi? w Polsce bowiem w razie konieczno?ci reklamowania czy innych nieprzewidzianych zdarze? b?dzie ?atwiej dochodzi? swoich roszcze?. W styczniu 2011 r. W?adys?aw O. zaproponowa?, ?e to on zakupi cz??ci bowiem, z uwagi na swoje do?wiadczenie posiada wiedz?, gdzie mo?na kupi? dobry osprz?t w dobrej cenie, a nadto ?e jest sta?ym klientem mo?e otrzyma? dodatkowo bardzo dobre rabaty na zakupywany towar. 13.01.2010 W?adys?aw O. wys?a? do A. Betcher maila z wycen? wszystkich cz??ci oraz zapewnieniami, ?e to sprz?t na lata oraz zapewnieniem, ?e dodatkowo odejdzie jeszcze koszt silnika do kipra który dostaniemy w prezencie. W rozmowie telefonicznej stwierdzi? te? ?e je?li pokrzywdzeni wyra?? zgod? na zakup przez niego cz??ci oraz wp?ac? mu pieni?dze to w przeci?gu 2 tygodni ?ódki b?d? gotowe do odebrania z ko?cem lutego 2011 r. 16.01.2011 r W?adys?aw O. przes?a? maila z wycen? od sklepu modelarskiego RC-LIPOL. Upewni?o to pokrzywdzonych, ?e W?adys?aw O. jest osob? godn? zaufania, która wykonuje przedmiot umowy zgodnie z ustaleniami. W zwi?zku z tym W?adys?aw O. poda? konto na jaki nale?y wp?aci? kwot? po 1270 z? przez ka?dego z pokrzywdzonych. Pieni?dze mia?y zosta? przelane ( i przelane zosta?y) zgodnie z wytycznymi W?adys?awa O. na konto jego ma??onki . Do 26 stycznia 2011 r. wszyscy pokrzywdzeni wp?acili ??dan? kwot?, za któr? mia? zosta? zakupiony osprz?t do ?odzi. A. Betcher ze swojego konta przela? nale?no?? za siebie oraz za Mariusza Szwedo.

Dowód:
- informacja o wycenie osprz?tu
- informacja o nr rachunku bankowego
- dowód przekazania pieni?dzy przelewem bankowym na konto ma??onki W?adys?awa O.


Na koniec marca 2011 r. A. Betcher wp?aci? na konto ?ony W?adys?awa O. 150 z? na dodatkowe akumulatory do ?ódki oraz zakupi? w sklepie Conrad Electronic miernik napi?cia za kwot? 100.99z? który zosta? wys?any bezpo?rednio do W?adys?awa O.


Po wp?acie wy?ej wskazanych kwot rozpocz??y si? problemy. Przede wszystkim W?adys?aw O. przesta? pisa? jakiekolwiek posty w temacie ?ódki, nadto nie kontaktowa? si? z pokrzywdzonymi drog? mailow?. ?odzie nie by?y gotowe z miesi?ca na miesi?c, a pokrzywdzeni nie mieli wiedzy co si? dzieje i sk?d wynika opó?nienie. [b]Pocz?tkowo W?adys?aw O. twierdzi?, ?e to sklep RC Lipol z Rzeszowa gdzie zamówi? cz??ci pozostaje w zw?oce, potem ?e otrzyma? zamówienie z tego sklepu i ?odzie b?d? gotowe na koniec kwietnia 2011 r. [/b]Niestety ?odzie nie by?y gotowe i nie s? do dzisiaj. Nadto sklep RC LIPOL wskaza?, ?e W?adys?aw O. nie zamawia? u nich osprz?tu. W?adys?aw O. nie wys?a? tak?e faktury za zakup cz??ci aby potwierdzi?, ?e wp?acona kwota faktycznie zosta?a przeznaczona na te cz??ci a nie na inne cele.

W lipcu 2011 r. w rozmowie telefonicznej, której przedmiotem by?o pytanie o wykonanie ?odzi, a je?li takowej nie b?dzie zwrot poszczególnym osobom wp?aconej kwoty lub je?li W?adys?aw O. oka?e si? faktur? VAT to przes?anie zakupionych cz??ci, W?adys?aw O. ostrym tonem wskaza?, ?e zosta? w ?ódk? wrobiony, ?e S. Jó?wiak, A. Betcher i M. Szwedo nic nie dostan? jak b?d? podskakiwa?, ?e zakupione cz??ci odda na z?om etc. W dalszej kolejno?ci zacz??y si? publiczne zniewa?ania A. Betcher i wyzywanie go od „peda?ów” co wynika?o z tego, ?e interesowa? si? tematem ?odzi, w tym kiedy b?dzie gotowa. Nadto na forum http://www.s****k.net.pl/forum/portal.php W?adys?aw O. wskaza? wprost, ?e ?adnych ?ódek nie b?dzie. Co ciekawe na innym forum, tak jak wcze?niej na www.forumsumowe.pl W?adys?aw O. oferowa? pomoc przy tworzeniu kolejnych ?ódek. Do dzi? mo?na znale?? na forach jego oferty w zakresie wykonania ?odzi.


Istotne jest ?e tak?e S?awomir Jó?wiak 20 lutego 2012 r skontaktowa? si? z W?adys?awem O. prosz?c o wyja?nienia i o oddanie cz??ci bo jego sytuacja finansowa jest bardzo trudna i je?li nie ma ?odzi to chce zwrot pieni?dzy. W odpowiedzi dosta? odpowied? ?e ?ódka dla Mariusza Szwedo zostania wykonana, a ?e mi oddane zostan? pieni?dze.
Po trzech tygodniach W?adys?aw O. ponownie zapewni?, ?e Mariusz Szwedo dostanie ?ód? przed ?wi?tami wielkanocnymi, S??womir pieni?dze.

W dalszej kolejno?ci W?adys?aw O. przesta? odbiera? jakiekolwiek maile i telefony od osób od których wzi?? pieni?dze. W konsekwencji do W?adys?awa O. wystosowano wezwanie do zap?aty, maj?c nadziej?, ?e uda si? polubownie zako?czy? post?powanie. Niestety tak jak wcze?niej W?adys?aw O. nie kontaktowa? si? z pokrzywdzonymi, nie zrobi? ?odzi, ani te? nie odda? pieni?dzy tak tak?e nie zareagowa? na wystosowane wezwanie do zap?aty.
Pokrzywdzeni po raz ostatni zwrócili si? do W?adys?awa O. wnosz?c o wskazanie dlaczego nie ma ani ?odzi ani zwrotu pieni?dzy, na co otrzymali odpowied? poczt? elektroniczn? w której to W?adys?aw O. zakwestionowa? w ogóle wp?at? na poczet cz??ci.
W zwi?zku z powy?szym pokrzywdzeni u?wiadomili sobie, ?e dzia?anie W?adys?aw O. by?o z góry przemy?lane i zaplanowane. Problemy bowiem powsta?y po wp?acie na konto pieni?dzy. Nadto pokrzywdzeni zrozumieli dlaczego W?adys?aw O. unika? pisania czegokolwiek i wszystko chcia? ustala? wy??cznie telefonicznie. [b]Do dzi? pokrzywdzeni nie otrzymali potwierdzenia ani rachunków ?e jakiekolwiek cz??ci zosta?y zakupione cho? W?adys?aw O. informowa?, ?e przysz?y 4 komplety od sklepu RC_LIPOL zgodnie z zamówieniem w kwietniu 2011r.[/b]
II
Stan prawny


Z powy?szego opisu stanu faktycznego nale?y stwierdzi?, ?e W?adys?aw O. dzia?a? z zamiarem bezpo?rednim by powo?uj?c si? na swoje do?wiadczenie uzyska? wp?aty gotówkowe na wykonanie ?odzi i nie wykonanie zawartej umowy. Co istotne na innych forach W?adys?aw O. w dalszym ci?gu proponuje wykonanie ?odzi tym samym chc?c naci?gn?? kolejne osoby na swoje rzekome us?ugi.
Nale?y przywo?a? tu wyrok SN (IV KK 192/03) z 14 stycznia 2004 r. w którym to stwierdzono, ?e:
Okre?lone w art. 286 kk przest?pstwo oszustwa jest przest?pstwem umy?lnym zaliczanym do tzw. celowo?ciowej odmiany przest?pstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy by?o ukierunkowane na okre?lony cel, którym w przypadku oszustwa jest osi?gni?cie korzy?ci maj?tkowej. Sprawca podejmuj?c dzia?ania musi mie? wyobra?enie po??danej dla niego sytuacji, która stanowi? ma rezultat jego zachowania.

W ocenie pokrzywdzonego w niniejszej sprawie zachodz? uzasadnione przes?anki wszcz?cia i prowadzenia post?powania. Nale?y zgodzi? si? z komentarzem, ?e: "Zgodnie z zasad? legalizmu (art. 10 § 1) organy ?cigania zobowi?zane s? do wszcz?cia post?powania w razie ustalenia prawdopodobie?stwa pope?nienia przest?pstwa ?ciganego z urz?du. Ustawodawca podkre?la "uzasadnione podejrzenie", które warunkuje ten obowi?zek. Zachodzi ono wtedy, gdy informacja o jakim? zdarzeniu, w subiektywnym przekonaniu organu ?cigania, wskazuje na mo?liwo?? pope?nienia czynu wyczerpuj?cego znamiona przest?pstwa. Nie musi to by? pewno??, gdy? zadaniem post?powania przygotowawczego jest m.in. tak?e ustalenie, czy zosta? pope?niony czyn zabroniony i czy stanowi on przest?pstwo (art. 297 § 1 pkt 1). Usuni?ciu w?tpliwo?ci mo?e s?u?y? instytucja czynno?ci sprawdzaj?cych (art. 307)" (J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Komentarz do art. 303 kodeksu post?powania karnego Kodeks post?powania karnego. Komentarz, Tom I (art. 1-424). Zakamycze, 2006).

[b]Nadto w niniejszej sprawie nie powinno ulega? w?tpliwo?ci, ?e W?adys?aw O. pope?ni? przest?pstwo okre?lone w art. 284 kk.[/b] Pieni?dze zosta?y mu wp?acone dobrowolnie, ale na poczet wykonania umowy. W?adys?aw O. przyw?aszczy? pieni?dze. Nie odda? ani wp?aconej kwoty ani te? nie wyda? przedmiotu umowy to jest ?odzi poszczególnym pokrzywdzonym. O zamiarze przyw?aszczenia ?wiadczy odmowa zwrotu zarówno pieni?dzy jak tak?e rzekomo zakupionych materia?ów. Pokrzywdzeni s? bezsilni. W?adys?aw O. nie zamierza bowiem oddawa? pieni?dzy ani te? wykona? ?odzi.


W przypadku skierowania do S?du aktu oskar?enia, wnosz? o zawarcie wniosku o na?o?enie obowi?zku naprawienia szkody. Nie ulega bowiem w?tpliwo?ci, ?e naprawienie szkody wyrz?dzonej pokrzywdzonemu przest?pstwem lub zado??uczynienie za wyrz?dzon? mu krzywd? nale?y obecnie do podstawowych zada? prawa karnego. Powinno wi?c ono by? regu?? - niezale?n? od tego, jaka kara lub ?rodek karny zosta? wymierzony sprawcy przest?pstwa.
Jednocze?nie zgodnie z tre?ci? art. 50 kk w przypadku skierowania aktu oskar?enia i uzyskania skazuj?cego wyroku wnosz? o podanie wyroku do publicznej wiadomo?ci ze wzgl?du na spo?eczne oddzia?ywanie kary, w rozumieniu kszta?towania ?wiadomo?ci prawnej spo?ecze?stwa, co stanowi jedn? z dyrektyw wymiaru kary, okre?lonych w art. 53 § 1. Podanie wyroku do publicznej wiadomo?ci winno by? dokonane na www.forumsumowe.pl oraz na innych portalach w?dkarskich, gdzie W?adys?aw O. proponuje swoje us?ugi tym samym nara?aj?c kolejne osoby na strat? maj?tkow?, które to przelej? mu pieni?dze licz?c na zrobienie ?odzi i nie dostan? ani ?odzi ani zwrotu wp?aconej gotówki.

W ?wietle powy?szych argumentów wnosz? o wszcz?cie i prowadzenie post?powania przygotowawczego w niniejszej sprawie.07.12.2012 dostali?my odpowied? z prokuratury[b][color=#ff0000]Dzi? dostali?my odpowied? z komendy policji w Jaworze i z prokuratury w Jaworze i oczom nie wierz?.
Poni?ej tre??.[/color][/b]

Czytaj?c to wszystko zastanawiam si? jak bezczelnym mo?na by? ?eby zrobi? co? takiego to raz.
Dwa zastanawia mnie samo podej?cie prokuratury które daje wiele do my?lenia bo ju? pomijaj?c fakt ?e w charakterze ?wiadków zosta?y przes?uchane tylko osoby tu u nas zbanowane to ju? samo pomini?cie w post?powaniu drugiego zarzutu a w?a?ciwie podstawowego uwa?am za zwyk?? kpin?. Czytaj?c to wszystko sami mo?ecie oceni? te dzia?ania bo prokuratura nie zada?a sobie trudu ?eby sprawdzi? czy na dwóch forach o których mowa rzeczywi?cie pisa?em obelgi pod adresem tych "Panów". Nie zada?a sobie te? trudu ?eby ustali? ?e propozycja wspó?pracy pad?a ju? na innym forum, mowa o J*****t gdzie chc?c pozyska? te dowody w sprawie prosi?em kilkakrotnie o dost?p do mojej skrzynki z PW. Oczywi?cie bez odpowiedzi..... Dziwnym trafem ju? po wystosowaniu pisma do Prokuratury portal ten przeszed? "metamorfoz?" i wszystkie archiwalne wiadomo?ci tak po prostu "znik?y".... Niby to norma ale jednak znajdowa?y si? w nich dowody w sprawie karnej przeciwko cz?owiekowi który ma w administracji przyjació?....
Sama reputacja moderatorów tych for czyli "?wiadków dobrze znaj?cych spraw?" te? daje do my?lenia bo o ile jeden z nich jest tylko ob?udny to drugi wielokrotnie uczestniczy? aktywnie w dyskusjach obra?aj?cych mnie jak i cz?onków naszego portalu a tak?e w tych w których nawo?ywano do czynów karalnych ( jakim? cudem poznika?y te dyskusje podczas "przerwy administracyjnej" tu? po og?oszeniu werdyktu prokuratury).....
K?ama? ka?dy mo?e, przeciwko naszym dowodom zeznawali ludzie nie maj?cy za grosz kultury i bez pokrycia w dowodach a jednak prokuratura to uwzgl?dni?a.
Oczywi?cie sprawa zostanie zaskar?ona bo uwa?am ?e to co zrobi? komisarz prowadz?cy spraw? i prokurator to po prostu za ma?o bo nie wierze ?e mo?liwo?ci nie mieli. Jawor to niewielkie miasto......

Wracaj?c ju? do samego W?adys?awa O. rozbawi?em si? czytaj?c fragment o kupieniu osprz?tu od "drugiego modelarza o nieznanych danych" bo przypominaj? mi si? rozmowy kiedy to zapewnia? mnie kilkukrotnie ?e sklep RC LIPOL wys?a? wszystko i prace tocz? si? zgodnie z planem.... To kpina ?e prokurator czy komisarz tego w ogóle nie zweryfikowa?, zreszt? jak wiele innych rzeczy....
Jawor jest ma?y.....
Przypominam sobie te? jakimi to i S?awek i Mariusz byli porz?dnymi facetami dla W?adys?awa O., wr?cz przyjació?mi a jednak ?aden z nich nie doczeka? si? zwrotu pieni?dzy... Wed?ug W?adys?awa O. Mariusz nawet ich nie wp?aci?....

Ile trzeba mie? w sobie ob?udy??

Co do mojej prywatnej rozmowy gdzie nazwa?em Zbyszka prostakiem i gburem to my?l? ?e to i tak komplementy po tym co powiedzia? o mojej ?onie ( nie interesuje mnie czy mia? by? to komplement bo mi co? takiego przez gard?o by nie przesz?o nawet jako wyra?anie uznania o drugiej osobie) i robienie sobie z tego pretekstu to po prostu ?miech.

Ta sprawa to precedens bo tu nie chodzi o to ?e zosta?y wystrychni?te na dutka trzy osoby na du?e pieni?dze ( du?e bo w naszym temacie na forum pt. UWAGA OSZUST s? w?tki gdzie kto? straci? kilkadziesi?t z?otych) ale zosta?o ca?e forum.
Od zawsze staramy si? dla u?ytkowników, troszczymy si? o nich i to nie by? wyj?tek.
W przypadku kiedy ?odzie zda?y by egzamin w dziale Hand Made pojawi?a by si? oferta gdzie za najmniejsze na rynku pieni?dze mo?na by kupi? prawdziw? ?ódk? do wywozu ?ywca. Nie uda?o si? bo trafili?my na cwaniaka ale ju? po tym fakcie dalej wspó?pracujemy z jedn? firm? która tworzy profesjonaln? ?ódk? do wywozu ?ywca przy wspó?pracy ze mn?. Doradzam w sprawach w?dkarskich i technicznych i by? mo?e na wiosn? b?dzie premiera.
Za?o?enia s? dalej takie same ?e ma powsta? pierwsza profesjonalna ?ódka przeznaczona do wywozu ?ywca a do tego ma by? te? w wersji bardzo taniej tak ?eby przeci?tnego pasjonata by?o na ni? sta?. Dalej dzia?amy dla dobra naszych u?ytkowników.

Wam zostawiamy ocen? materia?u ale te? chcemy poprosi? o pomoc.
W historii Forum Sumowe nigdy nie prosili?my o datki i tylko raz poprosili?my o pomoc kiedy chodzi?o o ?ycie Antka. Odnie?li?my wtedy sukces.

Teraz te? chc? Was wszystkich o co? prosi? i znów nie chodzi o pieni?dze.

Prosz? Wszystkich którzy mog? pomóc ?eby roznie?li t? spraw? na wszelkie fora w?dkarskie, modelarskie, hobbystyczne a tak?e na prawnicze i jakiekolwiek inne. Wsz?dzie gdzie si? da ku przestrodze innych. Nie mo?e uj?? p?azem komu? co? takiego bo stracili?my na tym wszyscy. Tak jak pisa?em wcze?niej to nie jest sprawa trzech poszkodowanych tylko nas wszystkich.
Celowo usuni?te zosta?y wszelkie dane osobowe bo nie chcemy ?ama? prawa a nie mamy wyroku umo?liwiaj?cego nam publikacj? nazwiska W?adys?awa O.
Mamy jednak prawo napisa? rzetelnie co si? sta?o.

Sprawa na pewno b?dzie mia?a swój fina? w s?dzie i tak jak publicznie si? zacz??a tak i publicznie wyrok zostanie podany a jedyne co zostanie zatajone to to?samo?? W?adys?awa O. je?li nie dostaniemy zgody publikacji nazwiska.

Prosz? pomó?cie, niech si? temat niesie ku przestrodze innych jak najdalej si? da bo zaufali?my bezgranicznie komu? kto to przyk?adnie zdepta?.

To bardzo wa?ne. Ju? dawno nie chodzi o pieni?dze ale o zwyk?? sprawiedliwo??.
Pomó?cie.

Dzi?kuje te? wszystkim którzy przeczytali tego newsa w ca?o?ci.

Ca?o?? znajduje si? równie? na forum pod adresem: http://www.forumsumowe.pl/t-ku_przestrodze_innych_1.html gdzie mo?na ca?? spraw? komentowa?.

Pozdrawiam.

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 2698
  #1 Hubert Chamczyk
  dnia 09 grudnia 2012 00:24
  Tylko przeczyta?em s?owo "wazeliniarzu" i sobie przypomnia?em pewn? dyskusje gdzie osoba obra?aj?ca Artura nagminnie stosowa?a te s?owo. Mo?e zbieg okoliczno?ci bo to tylko jedno s?owo a by? mo?e by? to W?adys?aw we w?asnej osobie Oczko
 • 5834
  #2 lafseo
  dnia 17 czerwca 2013 13:41
  Look for partners to share their advertising in exchange for your goods or services. For example, if you are in real estate you may find a mortgage broker who is willing to place an ad featuring your business if you refer some of your business in exchange. Thanks.
  Regards,
  cfa level 1
 • 5953
  #3 sharon199
  dnia 26 czerwca 2013 11:35
  I truly appreciate this post.The design of the home is very beautiful. I am very lucky to be able to come to see your weblog.Keep up the good work.
  stata commands list
 • 6782
  #4 asher
  dnia 08 sierpnia 2014 12:38
  The whole idea behind the creation of boat was superb as it could save more life of cattle and insects. It would be easier if you demonstrate the usage of it. Save our planet should be our sole motive along with saving the endangered.
  prophonesystems.com

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 21

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.58
46,833,578 unikalne wizyty