Po?owy medalowych linów i okoni. | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Nie ma nic bardziej niezno?nego, ni? g?upiec, któremu si? powodzi. -Cycero


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Po?owy medalowych linów i okoni.

października 15 2014 NEWSY OGÓLNE Zbigniew Kapustynski
Po?owy medalowych linów i okoni.

Po?owy medalowych linów i okoni - materia? konkursowy "Wygraj wypraw? nad Ebro"Podam Wam w tym opowiadaniu, troch? wskazówek, jak w?dkowa?, by z?owienie tych ryb nie by?o przypadkiem w czasie naszego w?dkowania. Moje do?wiadczenia zdoby?em ?owi?c na g??bokim (do 22 metrów) jeziorze typu sielawowego, o du?ej przejrzysto?ci wody. ?owi? tylko z ?ódki a od 3 lat podpieram si? echosond?. W przypadku linów, nie u?ywam echa, tylko przy po?owie okoni.

Musz? powiedzie?, ?e od kilkunastu lat wyp?ywaj?c ?ódk? na jezioro, wiem jak? ryb? chc? z?owi?.

jak z?owi? ogromnego lina i okoniaCo nie znaczy, ?e zawsze z?owi?. W zwi?zku z tym i sprz?t i przyn?ty, wybieram pod t? wybrank?. Nie stosuj? zasady, ?e bierze si? do ?ódki, wi?zk? w?dek i zarzuca si? raz jedn?, raz drug?(np. ?ywcówk?) i co? tam si? zawsze z?owi.
Zaczn? od lina, jest to dla mnie jedna z najpi?kniejszych polskich ryb.

jak z?owi? ogromnego lina i okonia
Jak z?owi? medalowego lina.


jak z?owi? ogromnego linaPierwszy krok to wybór miejsca po?owu. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, która stoi przed w?dkarzem do rozwi?zania.
W okresie wiosennym szukamy lina w pasie wody przybrze?nej. Jest to zrozumia?e, bo ?ycie jeziora po zimie rozkwita najpierw w p?ytkich wodach, które najszybciej si? nagrzewaj?.
Poniewa? liny, albo zbieraj? z ro?linno?ci podwodnej drobne ?yj?tka( ?limaki, larwy owadów) albo wyszukuj? przy dnie skorupiaki , pijawki i mi?czaki musimy dobra? odpowiedni? metod? po?owu.
Przy po?owach linów w ich p?ytkich zaro?ni?tych siedliskach, gdzie g??boko?? wody nie przekracza 1,5- 2,0 metra, mo?na ?mia?o stosowa? sp?awik nieprzelotowy, stosuj?c przyn?ty zwierz?ce ( kawa?ki rosówki, robaki czerwone i bia?e, larwy chru?cika)B?dzie to dla lina naturalna przyn?ta, której lin tam si? spodziewa. Wskazane jest te?, próbowanie podawania przyn?ty, na ró?nych g??boko?ciach, od dna zaczynaj?c, a ko?cz?c u góry, kilkadziesi?t centymetrów poni?ej le??cych na wodzie kapelonów. Wszelkiego rodzaju oczka w?ród gr??eli idealnie nadaj? si? na zasadzenie na lina. Pami?ta? nale?y tylko, ?e zaci?cie po braniu, ma by? energiczne (lin ma grube i twarde wargi) a hol zdecydowanie forsowny, gdy? spory linek, nie b?dzie g?upi i b?dzie co si? zasuwa? w zaro?la, by spróbowa? si? uwolni?.
Przy tej metodzie nie ma co przesadza? w delikatno?ci zestawu. Lepiej stosowa? mocniejsze zestawy i mie? troch? mniej bra? i wyholowa? lina do ?ódki i wtedy, albo zabra? go jako trofeum, albo wypu?ci? z powrotem w dobrej kondycji. Gorzej jest stosowa? zestawy delikatne, które nie pozwol? na odpowiednio mocny hol i stwarzaj? linowi okazj? do ucieczki w ro?linno??, gdzie niechybnie uda mu si? zerwa? za delikatny zestaw i z haczykiem w pysku i cz?sto z kawa?kiem ?y?ki odp?yn??. Pó?niej taka ryba cz?sto ginie.

jak z?owi? du?ego linaDrug? stref? w okresie wiosennym (do ko?ca maja), jest granica wyp?yce? ( g??boko?? oko?o 2-2,5 metra) i cz??ci g??bszej, mocno zaro?ni?tej ro?linno?ci?. Od razu, powiem, ?e jest to preferowana przeze mnie strefa i tam zawsze rozpoczynam zmagania z tymi pi?knymi oliwkowo z?otymi zawodnikami. Tutaj ju? stosujemy sp?awik przelotowy o wyporno?ci do 3 gram i przyn?t? umieszczamy na dnie.
Mo?e to by? pas np. w odleg?o?ci metra od trzcin, ale mo?e by? równie? i 20-30 metrów od brzegu, gdzie nie ma pasa trzcin lub tataraku. Zatem n?cimy i ?owimy, zaraz za cz??ci? zaro?ni?t? od strony brzegu. ?ódk? stawiam, zawsze na g??bokiej wodzie, w odleg?o?ci jak najdalszej, ale jednak umo?liwiaj?cej, sprawne zarzucanie zestawu w n?cone miejsce. Oznaczam miejsce kotwiczenia ?odzi markerem schowanym pod wod?. Lin jest ryb? ostro?n? i p?ochliw?. Zatem je?li chcemy, by nie opu?ci? on ?owiska z naszej winy, musimy si? pilnowa? i by? cicho, unikaj?c stukania na ?ódce.

N?c? tylko przyn?t? grub?, na któr? potem te? ?owi?. Przyk?adowo: groch, kukurydza, makaron, gotowane ziemniaki.
Bez ?adnych smu??cych gotowych zan?t i innych tego typu. Najcz??ciej, je?li zakarmimy miejsce pierwszego dnia pobytu, bra? regularnych mo?emy si? spodziewa? ju? nast?pnego dnia.
Ka?dego nast?pnego dnia, przy regularnym(nie za du?o) karmieniu powinno by? lepiej z braniami.
Oczywi?cie, gdy jest stabilna pogoda. W przypadku jej za?ama? wiadomo, ?e ryby albo mniej ?eruj?, albo wcale. Taki niestety jest nasz w?dkarski los.

jak ?owi? ogromne linyOd czerwca do pa?dziernika miejsce na lina szukam w pasie o g??boko?ci 4,5- 6,5 metra.
?owi? równie? na sp?awik przelotowy. Przyn?ta jednak mo?e opa?? albo na dno, albo na rosn?ce przy dnie ro?linki. Nie przejmujcie si? jednak tym, bo w?a?nie liny wyszukuj? pokarmu w?a?nie przy dnie w?ród ro?lin równie?. Zreszt?, na pewno nie raz po nieudanym zaci?ciu mieli?cie na haczyku kawa?ek ro?linno?ci. Nast?pn? rzecz? jest te? to, ?e po wielokrotnym n?ceniu i ?owieniu w jednym miejscu zauwa?amy, ?e ro?linno?ci przy dnie jest coraz mniej. Tak, to ?eruj?ce ryby wyskuba?y zielone pod?o?e podobnie jak stado owiec traw? na ??ce.
Wszystkie zasady ?owienia s? podobne do tej ze strefy opisanej powy?ej, z tym ?e ?owi? liny pomi?dzy g??bok? wod? (mniej zaro?ni?t?) a t? bogat? w ro?linno??. Tutaj mo?na sobie pomóc w wyborze miejsca po?owu obserwuj?c p?cherzyki powietrza, które wskazuj? ?cie?ki ?erowania linów. Poza tym, charakterystyczne sp?awy linów na powierzchni wody s? te? nierzadkim zjawiskiem. Wi?c widz?c te sp?awy mo?emy na 100 procent powiedzie?, ?e tam ?eruj? liny.
W?dki u?ywam we wszystkich strefach jednakowych o d?ugo?ci 3,6 metra, o ci??arze wyrzutu do 30 gram, do tego plecionka 0,06 mm, albo ?y?ka ( przypon 0,18-0,20 mm, ?y?ka g?ówna 0,20 -0,25 mm) i oczywi?cie przelotowy sp?awik o wyporno?ci nie wi?kszej ni? 3 gramy. Haczyk o odpowiedniej wielko?ci i w kolorze przyn?ty. Ja najcz??ciej ?owi? na haczyki z?ote.
Jeszcze taka praktyczna uwaga. Ja dobra?em w?dki do po?owów linów i leszczy tak, ?eby mia?y d?ugo?? 3,6 i przelotki o zwi?kszonych ?rednicach. Jest to bardzo istotne przy metodzie ?owienia na przelotowy sp?awik. Ogranicznik (u mnie wykonany z mocnej nitki i koralika) nie zaczepia si? przy wyrzucie.
Przyn?ta musi le?e? na dnie. Blisko haczyka ma by? niedu?a ?rucina , która te? le?y na dnie i w pierwszym momencie brania da nam sygna?.
Branie lina mo?e by? oczywi?cie z odjazdem, ale cz??ciej bierze delikatnie( mo?na powiedzie?, ?e czasami si? bawi próbuj?c przyn?t?), dlatego zestaw do po?owu lina musi by? czu?y. W czasie brania, ze sp?awikiem mog? si? dzia? ró?ne rzeczy , ale zacina? (mocno) powinni?my zaraz po schowaniu si? sp?awika. Przypomn?, ?e jak w ka?dej metodzie po?owu zawsze pami?tajmy o ustawieniu hamulca w ko?owrotku. To nasze mocne zaci?cie nie mo?e powodowa? zerwania zestawu. Napisa?em o tym nie ?eby si? wym?drza?, ale tylko przypomnie?. Ja nie raz przez ten b??d straci?em w pocz?tkach mojego w?dkowania, zestaw i ryb?.

jak z?owi? linaO ile lina uwa?am za najpi?kniejsz? polsk? ryb? jeziorow?, to po?owy okonia , któremu w urodzie te? nic nie brakuje sta?y si? w ostatnich latach moj? pasj?.
Dotyczy to okresu letniego jak i mo?e bardziej zimowego. Przyznaj?, ?e czekam zawsze na pierwszy lód z wielkim ut?sknieniem.
Ale do rzeczy. Organizator konkursu w sposób wyra?ny okre?li?, ?e chce mie? tu nie same opowiadanie, ale co? po?ytecznego zawartego w tre?ci co mo?e si? przyda? innym u?ytkownikom FS.

Jak z?owi? latem medalowego okonia.


metoda na du?ego okoniaPierwsza wskazówka, tylko z ?odzi i raczej z jeziora typu sielawowego o du?ej g??boko?ci. W lokalizacji du?ych okoni wg mnie niezb?dna jest te? echosonda.
To znaczy bez niej te? mo?emy pozna? ?owisko i nabra? do?wiadczenia, tylko ?e to mo?e trwa? za d?ugo.
Dzi?ki echosondzie z marszu mo?emy zaznajomi? si? z akwenem i przeprowadzi? typowanie dobrych miejscówek. Poka?e nam wszystko, g??boko??, ukszta?towanie dna, spadki , wyspy, do?ki, miejsca przebywania jego ofiar. Granice ro?linno?ci. Zach?cam nawet na pierwszy rekonesans wzi?? notesik i porobi? sobie troch? notatek. Oczywi?cie nie poka?e nam dos?ownie samych okoni, chocia? gdy nabierzemy ju? lekkiej wprawy to i je na zapisach rozpoznamy.
Nast?pna wskazówka, nie szukamy okoni w pasie przybrze?nym. Tam jest królestwo ich m?odszych braci. Owszem, jak nurkuj?, to czasami (ale rzadko) widz? wpadaj?ce w t? stref? wi?ksze garbusy, ale jest to spowodowane pogoni? za drobnic? i zaraz wracaj? na g??bsz? wod?.
Zatem otoczenia wysp na granicy z g??bsz? wod?, wszelkie spadki i rynny to s? nasze miejscówki.
Wyspy mog? by? te? ro?linne a powiem z do?wiadczenia, ?e s? one nawet lepsze od tych normalnych, bo w nich chowa si? zawsze masa drobnicy. Okonie jak watahy wilków kr??? wokó? czekaj?c na swe ofiary.

Metody po?owu.

1. Mo?na ?owi? na ?ywca.


W?dka d?ugo?ci oko?o 3,6 m ci??ar wyrzutu do 25 gram, du?e przelotki.
?owimy na sp?awik przelotowy 4- 6 gram , ?y?ka g?ówna 0,20 mm, przypon d?ugo?ci oko?o 60-80 cm i grubo?ci 0,16-0,18 mm. Haczyk ?redniej wielko?ci ciemny. Do tego nie za du?y ko?owrotek z dobrym hamulcem. ?owimy w wytypowanych miejscach ustawiaj?c grunt od dna, a? do nawet pó? wody. Tutaj musimy cz?sto kombinowa?. Czasami jak widzimy uciekaj?c? drobnic? na powierzchni i zd??ymy zmniejszy? grunt do metra to robimy to, zarzucamy i branie jest gwarantowane.
Jak ustawimy tylko raz grunt i zarzucimy i nie b?dziemy zmienia?, to mo?emy czeka? na branie do ukichanej ?mierci. Najlepsz? przyn?t? na okonia jest ma?y oko? (zakazane) Ja polecam Wam przede wszystkim p?otki. I to wcale nie musz? by? tycie, tycie, takie 5-10 cm s? akurat. P?otk? zak?adamy na haczyk przek?uwaj?c lewe nozdrze od góry i doln? warg?. Przed samym zarzuceniem ja jeszcze spluwam zawsze z wiatrem na p?otk? na szcz??cie. Dobre s? te? na okonia ma?e kr?piki. Trzecie w tej klasyfikacji zajmuj? u mnie ukleje.
Po braniu z zaci?ciem nie czekamy za d?ugo. Oko? jest ostro?ny i jak co? poczuje nie tak, to zaraz wypluje. A mord? ma tak?, ?e jak j? rozdziawi, to ?yka szybko. Poza tym jak kto? wypuszcza ryby, to czekanie d?ugie na zaci?cie utrudni?o by pó?niej wypuszczenie okonia w dobrej kondycji.
Tak w ogóle my?l?, ?e metoda po?owu na ?ywca nie jest za dobra dla tych co ryby chc? pu?ci?.

2. Mo?na ?owi? na spinning.


Tutaj nasz arsena? mo?e by? bardzo bogaty. Ja w tej metodzie i w nast?pnej stosuj? tylko cienkie plecionki.
W?dki o d?ugo?ci 2,2 -2,5 metra.
Dla mnie, ?y?ka jest za elastyczna i na wi?ksze odleg?o?ci skuteczno?? zaci?? jest lepsza przy plecionce.
Przekona?em si? te?, ?e ilo?? bra? drastycznie nie spada.
Przyn?ty: woblerki , obrotówki i ca?a rodzina gumek, od paprochów zaczynaj?c, a? do tych o d?ugo?ci 10-12 cm. G?ówki te? od 2 gram do nawet 25 gram. Do ka?dej gumy oczywi?cie dobrany jest rozmiar haka. A do g??boko?ci na której ?owimy dobieramy wag? g?ówki.
W?dki : u?ywam 1-9 gram do paprochów. 2- 12 gram do obrotówek, woblerów i ?rednich gum i ostatnia 5-25 gram na te wi?ksze gumy. Najwi?ksza guma na któr? z?owi?em okonia 40-ka mia?a 15 cm i by?a na g?ówce mustada z hakiem 12/0 i ci??arze g?ówki 25 gram. Wzi?? na oko?o 12 metrach gdy próbowa?em zlokalizowa? szczupaka toniowego.(ja go nazywam - sielawowego)
Gdy na spinning ?owimy na g??boko?ciach 6-12 metrów przyn?t? prowadzimy g?ównie w strefie przydennej. Tak j? prowadzimy, aby co jaki? czas uderza?a w dno. Okonie s? ciekawskie i jak s? w pobli?u, to zaraz widz?c ob?oczek z mu?u podp?yn? ,?eby co? przek?si?. Dla osób które nie nurkowa?y i nie ogl?da?y startuj?cych sp?oszonych rybek, ka?de poderwanie gwa?towne rybki do góry z dna powoduje chmurk? z mu?u i osadów. Na tej g??boko?ci ju? albo nie ma ro?linno?ci, albo jest jej bardzo ma?o i takie manewry(to stukanie w dno) ze strony w?dkarza nie ko?cz? si? zaczepami. W tej strefie g??boko?ci ?owi? tylko na gumy.
Drug? stref? gdzie szukamy Garbów wg mnie jest strefa 3-8 metrów. Tutaj ?owi? na ka?dy rodzaj przyn?ty ( wobler, obrotówka,guma)
Tutaj lawirujemy cz?sto wokó? ro?linno?ci i przy prowadzeniu przyn?t musimy wykaza? troch? wi?cej finezji.
Z drugiej strony w?a?nie w?ród traw i innej ro?linno?ci czaj? si? Garby i czekaj? tylko na okazj?. Cz?sto jak przyn?ta zahaczy si? o traw? i j? uwalniamy szarpni?ciem nast?puje branie. W tej strefie nale?y prowadzi? przyn?ty na ró?nych g??boko?ciach. Brania mog? by? i na jednym metrze i w pó? toni i przy dnie. Trzeba obserwowa? wod? i jak widzimy, ?e stada drobnicy uciekaj? w pop?ochu to ka?dy celny rzut w to miejsce ko?czy si? 100 % braniem.
Tu ju? u?ywamy l?ejszych g?ówek. Je?li chodzi o wielko?? przyn?t i rozmiar haków to g??boko?? nie ma tu nic do rzeczy. Od paprocha do XXL.

3. Mo?na trollingowa?.


gdzie na du?e okoniePrzyznaj? si? bez bicia, ?e cz?sto korzystam z tej metody. Zakres g??boko?ci 4- 14 metrów. Tutaj ?owi? tylko na woblery i gumki. Gumki od paprochów do XXL. G?ówki od 3 gram do 25. Haki od 1.0 do 12/0
Teraz jak kupi?em rejestrator video i dzi? zamówi?em statyw, mo?ecie si? spodziewa?, ?e par? filmików uda mi si? nakr?ci? i jak Artur og?osi kiedy? jaki? konkurs, to zamiast pisa? ca?y dzie? dam link z youtube i po ptokach.
G??boko?? prowadzenia przyn?ty zale?y w tej metodzie od kilku czynników. Ci??aru przyn?ty, grubo?ci linki i szybko?ci ?odzi. Zmieniaj?c ci??ary g?ówek z wi?kszych na mniejsze mo?emy stopniowo zmniejsza? pr?dko?? ?odzi i dok?adniej ob?awia? ?owisko. Szczególnie jak okonie bior? chimerycznie i np. tylko na paprochy a s? akurat na 9 metrach. Bardzo przydatne jest dla w?dkarzy korzystaj?cych z tej metody posiadanie silnika elektrycznego z maksymizerem. Umo?liwia on praktycznie ustawienia prawie ka?dej pr?dko?ci jak? chcemy mie?. Jak ju? dobierzemy przyn?t? i g??boko?? gdzie pojawiaj? si? brania to powiem, ?e malina, jak jeszcze nie pada na ?eb to mo?na ca?y dzie? tak ?owi?.
Metoda ta pozwala te? ?owi? a zarazem korzysta? z ca?ej otaczaj?cej nas przyrody. Nie jest tak absorbuj?ca jak spinningowa , gdzie ca?y czas musimy kr?ci? t? korbk? i macha? w?d?. Pozwala nawet na wypalenie w czasie ?owienia ulubionego dobrego cygarka.

metoda po?owu na du?ego okoniaMo?na te? pomacha? woln? r?k? do jakiej? ?adnej kobitki na kajaku lub rowerze wodnym i w przypadku jak odpowie, co? zadzia?a?. To oczywi?cie jest wskazówka tylko dla kawalerów.
Wiosna, lato i jesie? jak wiemy zawsze si? ko?czy. No i co? Co wtedy?


No w?a?nie, przychodzi zima.

Jak z?owi? zim? medalowego okonia.


Tutaj powiem, ?e jest to mój ukochany okres po?owów tego pasiastego zbójnika.
Metoda po?owów okoni spod lodu wymaga od nas oprócz jako takiej wiedzy w?dkarskiej jeszcze paru cech w?dkarza.
Rozwagi. Du?ej wyobra?ni. Odrzucenia na ten okres szale?stwa w ka?dej postaci.
Nie wchodzi? na s?aby pierwszy lód. Uwa?a? na oparzeliska. Uwa?a? na po?li?ni?cia( mo?na si? nawet zabi?)
Jak si? ju? lód ko?czy i robi si? kruchy, ciemny i postrz?piony da? sobie spoko. Nie upoi? si? i zasn?? na mrozie. Unika? samodzielnych wypadów.


Jak b?dziemy tego przestrzega? to wiosn? dalej b?dziemy w?dkowa?.
Zak?adam, ?e ?owimy na ?owiskach tych samych co latem. Wi?c wiemy gdzie s? jakie g??boko?ci.
Co nam potrzeba, ?eby z?owi? co? takiego. No na pewno szcz??cie w?dkarskie.

du?e okonie na mormyszk?Ale oprócz szcz??cia przyda si? te? troch? wiedzy.

Gdzie szukamy Garbów?

Ja zaczynam szukanie medalistów w pasie bezpo?rednio za ko?cem ro?linno?ci w kierunku ?rodka jeziora. Najcz??ciej zaczyna si? to od 4-6 metrów g??boko?ci. Od razu odpowiadam, ?e na g??boko?ci 1-4 metrów z?owicie najwi?cej, ale d?oniaków. Mnie te nie interesuj?. Ja szukam 30 cm +.

?owienie okoni na mormyszk?Pó?niej ju? trzeba niestety szuka? okonia na ka?dej cz??ci jeziora i na ka?dej g??boko?ci. Tu musicie ju? bra? pod uwag?, wywiercenie sporej ilo?ci otworów. Je?li w jakim? miejscu traficie na brania, nale?y dowierci? w ró?nych kierunkach wi?cej otworów i zrobi? sobie spacerek od jednej dziury do drugiej. Mo?ecie si? czasem zdziwi?.
Dobrze jest zrobi? przerw? w po?owach i da? cia?u co? mi?ego na straw?.

jak z?owi? okonia na mormyszk?Nieodzownym atrybutem zimowych po?owów jest dobrej jako?ci ?wider albo pierzchnia. Zapomnijcie o siekierkach. Dobrze jest mie? sanki na których przewozimy ?wider, w?dki i pojemnik (siedzisko zimowe).

metody ?owienia du?ych okoni zim?Ubranie ma by? ciep?e, ale nie ?eby si? w nim ugotowa?. Buty maj? by? lekkie i ciep?e ja u?ywam takie z PCV co ich pe?no w sprzeda?y do stu z?otych. Koniecznie trzeba mie? czapk? i termos z gor?c? herbat?. Jak na lodzie nie ma ?niegu, bardzo dobrze jest mie? za?o?one na buty raki metalowe . Nie ?lizgamy si? wtedy.
Sprz?t to nie jest tu jaki? wymy?lny, niemniej ja poniewa? ?owi? tylko na blaszki, poprosi?em z?ot? r?czk?, ?eby mi zrobi? takiego kilerka o d?ugo?ci 120 cm . Do tego ko?owrotek niedu?y, ale bezwarunkowo z idealnym hamulcem, który dzia?a na mrozie. ?y?ka u mnie jest bezbarwna 0.18 mm. Na ko?cu ?y?ki jest dowi?zany ma?y karabi?czyk z agrafk? , ?ebym móg? cz?sto zmienia? blaszki.
Blaszki u?ywam 3 do 10 cm d?ugo?ci. Ob?awia si? stref? przydenn? od 0 do 1m.

Po?owy okonia na mormyszk?.


Nazwa mormyszka pochodzi od rosyjskiej nazwy kie??a zdrojowego( mormysz)
Mormyszka wykonana jest z cyny, o?owiu lub wolframu i uzbrojona w pojedynczy haczyk.
Najcz??ciej d?ugo?? mormyszki to 2-4 mm.
Metoda po?owu pochodzi a? z terenów Syberii. Zreszt? wiele przyn?t i metod po?owów (szczególnie podlodowych) po raz pierwszy powsta?o w Rosji.

Musimy poprzez odpowiednie prowadzenie przyn?ty imitowa? ruchy kie??a zdrojowego.
Dla w?dkarza jest to metoda najbardziej pracoch?onna.
Wymaga skupienia i ca?y czas w?dkarz musi prowadzi? przyn?t? w taki sposób, ?eby oszuka? okonia. Tu nie ma lipy, trzeba ca?y czas pracowa? jak si? chce co? z?owi?. Jak przy blaszce mo?na sobie troch? odpocz?? mi?dzy jednym a drugim opuszczeniem to tu nie.
?owimy na krótk? w?dk? z ma?ym ko?owrotkiem o nieruchomej szpuli. ?y?k? ja zak?adam 0,12-0,14-0,16 mm. Ale s? w?dkarze co u?ywaj? 0,08-0,12 mm.
Do szczytówki zak?adamy kiwok o regulowanej d?ugo?ci. S? dost?pne w sklepach w?dkarskich.
Przy tej metodzie wskazane jest mie? otwierany karmnik, do którego wk?adamy zan?t? ( ochotka, pinka, ma?e czerwone robaczki).
Taki karmnik pomaga nam precyzyjnie zan?ca? przy dnie tam gdzie ?owimy.

Jak z?owi? medalowego okoniaJa taki karmnik mam przymocowany do specjalnie do tego celu przeznaczonej dodatkowej w?dki. Uwolnienie (otwarcie klapki) nast?puje po energicznym szarpni?ciu, wtedy wyskakuje zawleczka i denko z o?owiem otwiera si? i uwalnia zan?t? ze ?rodka plastikowego koszyka.
Po lewej stronie le?y ta w?dka, tylko do karmnika.

Jak z?owi? ogromnego okoniaSama technika prowadzenia mormyszek jest prosta. Wykonuj?c ruchy szczytówk? o ma?ej amplitudzie, podnosimy od dna mormyszk? do góry. Ja takie ruchy wykonuj? czasem nawet do 1 metra w gór?. Ale najwi?cej bra? jest przy samym dnie. Zaci?cie nale?y wykona? przy ka?dym ruchu ko?ca kiwoka. Zarówno wychylenie w dó? jak i w gór? (wyprostowanie kiwoka) oznacza branie.

Jak z?owi? du?ego okoniaW czasie ?owienia przyda si? nam czerpak (najlepiej z plastiku) dziurkowany do wybierania zamarzaj?cych kryszta?ków lodu z powierzchni przer?bli. Na mormyszk? ?owi si? na ka?dej g??boko?ci.
Ja ju? ?owi?em ?adne garby nawet na 14 metrach. Tylko wtedy, ?eby nie czeka? godzin? na opadni?cie mormyszki doci??am zestaw ?rucin? zaciskow?. Przy zwi?kszonym obci??eniu nale?y troch? skróci? d?ugo?? kiwoka. A zapomnia?em doda? ,?e na koniec haczyka zak?adamy ochotk? lub inn? przyn?t?.
Mo?e by? nawet taka pasta co imituje ochotk?. ?mierdzi to i nie raz, nie dwa zastanawia?em si? dlaczego na to bierze. Ale ja preferuj? prawdziw? ochotk?. Bardzo wa?ne jest, ?eby?cie mieli pude?ko ze styropianu, w którym b?dziecie mogli trzyma? w jakiej? ciep?ej kieszeni ochotki, ?eby wam nie zamarz?y na mrozie. T? zan?tow? ,te? trzeba trzyma? w izolacji od mrozu.

?owienie okoni zim? spod loduPrzy du?ym mrozie jest ci??ko ?owi? t? metod?, bo wszystko szybko zamarza i wi?cej b?dzie zabawy z usuwaniem lodu z ?y?ki ni? ?owienia. Ja jak mróz przekracza? 10, stopni nawet nie próbowa?em ?owi?.
A jeszcze jak jest silny wiatr, to ju? kicha totalna.
Jest to jednak bardzo widowiskowa metoda i jak jest odpowiednia pogoda zabawa jest fajowa.
Oczywi?cie na mormyszk? mo?na z?owi? ka?d? ryb? wyst?puj?c? w akwenie. Nie tylko okonie.
Polecam wszystkim.
Dobrze jest wybiera? si? na ?owy podlodowe w towarzystwie kompanów. Jest i weselej i bezpieczniej.

podlodowe ?owienie ogromnych okoniMedalowe okonie spod loduZg?aszam to opowiadanie do konkursu nr 2.
Punkt 11. W?asna propozycja na jakie? opracowanie .
Jednocze?nie zdaj? sobie spraw?, ?e w przypadku zakwalifikowania tego opowiadania do konkursu i pomy?lnego losowania, grozi mi wyjazd na Ebro na te w?sate potwory i otworzy si? przede mn? szansa z?owienia pierwszego du?ego suma w ?yciu.
Opowiadanie to dedykuj? przyjacielowi Robertowi, mojemu nauczycielowi w?dkarskiemu.

Temat na forum: Po?owy medalowych linów i okoni

Przygotowa? Zbigniew Kapusty?ski

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 20

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.64
46,833,791 unikalne wizyty