Pierwsze urodziny portalu forumsumowe.pl | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Gdy m??czyzna prosi dzi? o r?k? kobiety, to znaczy, ?e reszt? mia? ju? wcze?niej. Alberto Sordi.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Pierwsze urodziny portalu forumsumowe.pl


Witam wszystkich serdecznie.
Nasz portal obchodzi pierwsze urodziny i dlatego w dziale Oddam pojawi?o si? kilka tematów dla sta?ych u?ytkowników.
Wypada?oby zatem napisa? co nieco o samym powstaniu ForumSumowe.pl jak i podsumowa? par? rzeczy.
ForumSumowe.pl powsta?o na pocz?tku maja 2010 r., ale pierwsze postawienie skryptu nie powiod?o si? do ko?ca, gdy? osoba, która to zrobi?a nie zadba?a o wiele rzeczy. Tym samym trzeba by?o od nowa postawi? portal i zrobi? to @wole_szczupaki 15 maja 2010r.
Nast?pnego dnia powsta? regulamin portalu i od tego czasu jako? si? kr?ci. Ci co s? z nami od pocz?tku dobrze wiedz?, ?e portal ten powsta? dlatego ?e w internecie polskim nie istnia?o forum na temat suma, gdzie zarówno kultura i szacunek do u?ytkowników by?by przestrzegany. Tu dzi?ki samemu powstaniu naszego portalu osi?gn?li?my sukces nie tylko na nim. Byli?my malutkim forum, ale dzi?ki ustawicznie wnoszonej wiedzy przez u?ytkowników portalu, a tak?e reklamie naszego portalu na innych forach ogólnow?dkarskich ci?gle ro?li?my w si?? i przybywa?o nam zarówno u?ytkowników jak i wiedzy.
Ogromny wk?ad w ?ycie portalu jako administrator wniós? Max, którego z nami ju? dzi? de facto nie ma, bo cho? jest u?ytkownikiem, z aktywno?ci zrezygnowa?. Mimo wszystko dla niego wielkie podzi?kowania si? nale??, za ca?y ogrom pracy który tu wniós?.
Nie b?d? wspomina? o tych, którzy wnie?li co? w ?ycie portalu, a potem z fochem si? od nas z ró?nych przyczyn odwrócili, niszcz?c co stworzyli, bo po prostu nie zas?uguj? na to i oby takich tu by?o jak najmniej.
Dzi?kowa? mog? te? wszystkim tym, którzy pomimo tego, ?e nie zawsze zgadzaj? si? z decyzjami administracji s? z nami ca?y czas i ca?y czas nas swoj? aktywno?ci? wspieraj?.
Wszystkim tym, którzy przez samo to, ?e tutaj z nami s?, musieli znosi? niedogodno?ci na kilku innych portalach.
Dzi?kuj? wszystkim tym, którzy aktywnie uczestnicz? w ?yciu portalu i tym samym przyczyniaj? si? do jego rozwoju.
Dzi?kuj? takim portalom jak wedkowanie.net czy splawik.com i innym, które pozwala?y na reklam? naszego portalu w podpisach, czy w stronach polecanych, dzi?ki czemu tak intensywnie si? rozwijali?my.

Wam wszystkim dzi?kuj? za wsparcie i mam nadziej?, ?e jako spo?eczno?? b?dziemy mieli coraz mniej zmartwie?, a coraz wi?cej powodów do rado?ci. Mam nadziej?, ?e b?dzie ??czy? nas nie tylko w?dkowanie, ale te? serdeczno??, kole?e?stwo i zwyk?y szacunek dla naszych kolegów zgromadzonych na tym portalu.
Anty podzi?kowanie przekazuje wszystkim tym, którzy jawnie na rozmaitych portalach obra?ali cz?onków naszego forum i ich rodziny. S? to ludzie bez honoru, bez szacunku dla innych, a najcz??ciej jest to zwyk?e gówniarstwo, które ?yje niczym nie uzasadnion? zawi?ci? i niestety na to wp?ywu nie mamy. Pozostaje mie? nadziej?, ?e wiele rzeczy minie, czas zagoi rany a ?ycie b?dzie ?atwiejsze.

Od chwili powstania dokonali?my naprawd? wiele:
-ponad 1400 osób zarejestrowanych na portalu,
-1300 tematów,
-prawie 20 ty? postów,
-wiele filmów nakr?conych przez nas samych,
-wiele poradników,
-ogrom pomocy u?ytkownika dla u?ytkownika.

To wszystko w ci?gu roku osi?gn?li?my dzi?ki wspólnej pracy i je?li bra? pod uwag?, ?e nasz portal skierowany jest g?ównie do ludzi po?awiaj?cych jedn? ryb?, to jest to ogromny sukces. Wszystkim, którzy do?o?yli swoj? cegie?k? do tego przedsi?wzi?cia jeszcze raz serdecznie dzi?kuj?.

Jakie plany na przysz?o????
W?a?ciwie nie trzeba by? zach?annym i mie? wygórowanych ambicji, ale je?li chodzi o u?ytkowników, to ?yczymy wszystkim spe?nienia swoich marze? je?li chodzi o po?awianie króla polskich wód, a z wiedza zawart? na tym portalu i pomoc? do?wiadczonych w ?owieniu sumów u?ytkowników portalu nie powinno by? to trudne.
Drugim za?o?eniem jest zach?cenie do aktywno?ci szersze grono u?ytkowników, bo niestety borykamy si? z takim samym problemem jak ka?dy portal w?dkarski w Polsce i nie tylko, ?e po prostu najwi?cej jest tych kont milcz?cych, którzy rejestruj? si? tutaj po to, ?eby bra? i nic od siebie w zamian. Taka niestety mentalno?? wi?kszo?ci, ?e ?atwo bior? i ch?on? wiedz? ale od siebie nic nie daj?. Pozostaje mie? nadziej?, ?e coraz wi?cej osób doceni ogrom pracy wykonanej przez nas tutaj i zacznie aktywnie wspiera? portal poprzez swoj? aktywno??. Pozostaje te? dzi?kowa? tym po raz wtóry, którzy jednak swoj? aktywno?ci? utrzymuj? przy ?yciu ten portal.
Z planów, które mog? si? nie podoba?, na pewno b?dzie akcja usuwania kont ze strony.
W pierwszej kolejno?ci b?d? usuwane konta, które maja zerow? ilo?? postów, a?eby uniemo?liwi? im ponown? rejestracj? b?d? blokowane adresy IP. To b?dzie krok konieczny, ?eby o?ywi? nasz portal jeszcze bardziej, bo mamy wielu u?ytkowników, którzy odwiedzaj? nas codziennie lub bardzo cz?sto, s? zarejestrowani od miesi?cy, a do ?ycia portalu nic nie wnie?li.
Okazyjnie wielki apel do wszystkich nowych.
To nic nie boli przywita? si? w Powitalni, a wchodz?c do czyjego? domostwa powinno si? mówi? Dzie? Dobry, bo przynajmniej kultura tego wymaga.
W dalszej kolejno?ci b?d? usuwane konta tych, których nie interesuje rozwój portalu i wr?cz otwarcie prawie ?e to twierdz?, gdy? profil portalu im nie odpowiada. Po co mamy wzajemnie sobie robi? na z?o??. To zb?dne, a dotyczy tylko kilkunastu osób, które od czasu do czasu pisz?c co? mi?dzy wierszami zostawiaj? niesmak lub okazuj? antypati? do dzia?a? administracji, jak i samego portalu.
Z nieprzyjemnych rzeczy to tyle. Mam jednak nadziej?, ?e po sprz?taniu, które w najbli?szym czasie zrobimy na stronie powieje ?wie?o?ci?, przyb?dzie nam aktywnych u?ytkowników i ub?dzie nam niezr?cznych sytuacji, które czasami jak wsz?dzie si? zdarzaj?.

Wszystkim zatem ju? po raz kolejny dzi?kujemy za to, ?e s? z nami.
Zapraszamy nowych u?ytkowników do aktywno?ci i prosimy o przestrzeganie regulaminu i zasad panuj?cych na stronie.
Wszystkim ?yczymy samych dobrych relacji na portalu na kolejny rok, a sami sobie jak najdynamiczniejszego rozwoju naszego portalu.
Z pozdrowieniami ekipa ForumSumowe.pl


Do komentowania materia?u zapraszam na forum czuli tu: Pierwsze urodziny portalu

Przygotowa?: Avallone

Aktualnie online

Gości online: 11

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.60
47,445,951 unikalne wizyty