Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z "mono" | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

O rad? pytaj tego kto sam sobie radzi. -Leonardo Da Vinci


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z "mono"

marca 28 2015 Sprz?t Filipka
Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z "mono"

Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z monofilu.Milowymi krokami zbli?a si? do nas nast?pny sumowy sezon. Nasze pó?ki i szafki uginaj? si? pod ci??arem jesienno-zimowo-wiosennych zakupów, Na ko?owrotkach dumnie prezentuj? si? nowe plecionki - cierpliwie czekaj?ce na swój nowo-sezonowy "pierwszy raz" i nasz? ryb? ?ycia. Najwy?sza pora zrobi? przegl?d naszych przyponów sumowych. Niektóre - bowiem - nie b?d? si? ju? nadawa?y do u?ytku i trzeba b?dzie wymieni? je na nowe.

W erze ko(s)micznych wynalazków, "nano"-technologie, genetycznie "ulepszonych" zbó? i niesamowicie mocnych a cienkich jak w?os plecionek, wi?kszo?? z nas rezygnuje z wykonania przyponów z "monofilu". No bo taki sztywny, "s?aby" no i w ogóle gorszy od plecionki. Te? tak sadzi?em do momentu kiedy przekonano mnie ?e by?em w b??dzie.

B?d?c po raz pierwszy nad Padem mia?em okazje zobaczy? wykonanie takich przyponów, mia?em te? okazje po raz pierwszy je wypróbowa? i na ko?cu mia?em oczywi?cie okazj? na nie po?owic. Od tego czasu - a min??o ju? kilka "mgnie? wiosny" - u?ywam je regularnie i mog? stwierdzi? ?e wcale nie ust?puj? ?owno?ci? przyponom z plecionek, w niektórych przypadkach dorównuj? a nawet je przewy?szaj? i niekiedy s? wr?cz niezast?pione. Nie chc? rozwodzi? si? ani nad ich mo?liwo?ciami, ani nad ich zaletami i wadami, tylko przedstawi? jeden z mo?liwych sposobów ich wykonania.

Zacznijmy na pocz?tku od materia?u - monofil i podobne(fluorokarbon). Popularni producenci sprz?tu w?dkarskiego jak np.: firmy "Sänger", "Black Cat", "TaffiTackle" itd., ju? o tym pomy?leli i maj? w swoich ofertach odpowiednie do tego produkty. Równie? bogata oferta materia?ów z zakresu "Big Game" pozwoli nam wybra? naszych faworytów w tej dziedzinie.

Woblery sumoweInne potrzebne rzeczy - haki, kotwice, koszulki ochraniaj?ce, kr?tliki i agrafki to te same co przy przyponach z plecionki. W?z?y u?ywane do wykonania takiego przyponu to - z ma?ymi wyj?tkami - te? te same co przy innych sumowych zestawach z plecionki. Ja osobi?cie u?ywam "?y?ki" o ?rednicach 1.00 i 1.20 mm i wytrzyma?o?ciach 150 i 200 lbs. Nie mam(y) potrzeby u?ywania wi?kszych ?rednic. Wprawdzie zwi?ksza si? przy tym ich wytrzyma?o??, ale co za tym idzie te? ich sztywno?? a 150-200 lbs w zupe?no?ci mi wystarcza. Nale?y przy tym zauwa?y? ?e nasz materia? powinien odznacza? si? te? wytrzyma?o?ci? na wszelkiego rodzaju uszkodzenia typu mechanicznego jak ?cieranie, przetarcia(tarka suma, zawady w rzece itp.) , by? odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne(promieniowanie s?oneczne).

Wobler sumowyCo jeszcze potrzebujemy....

Mono na sumaWykonanie przyponu rozpoczynamy od uci?cia odpowiedniej d?ugo?ci "?y?ki" (Dla u?atwienia b?d? tutaj cz??ciej u?ywa? tego okre?lenia). Odcinek o d?ugo?ci ok 2 metrów jest tutaj w zupe?no?ci wystarczaj?cy (skróci? zawsze mo?na). Nast?pnie jeden koniec albo nadtapiamy tworz?c "prymitywny" stoper, albo wykonujemy popularny "supe?ek"

Przypony sumoweMa on za zadanie zapobiec wysuni?ciu ?y?ki i rozwi?zaniu w?z?a. Supe?ek/stoperek wciskamy pomi?dzy kolanka kotwiczki i wykonujemy znany "w?ze? bez w?z?a".

Przypon sumowy?owienie sumówJa przy powrocie ?y?ki do oczka mocno okr?cam 2-3 razy ramie kotwiczki, nast?pnie przewlekam przez oko i nak?adam koszulk? izolacyjn?. I ?y?k? i koszulk? izolacyjn? mo?emy w?o?y? wcze?niej do mocno cieplej(ale nie GORACEJ !) wody, wtedy ?y?ka i koszulka nie s? takie sztywne i ?atwiej jest wykona? wszystkie opisane czynno?ci.

Jak z?owi? suma?Tym którzy ?owi? na wodach gdzie dozwolone jest u?ycie tylko jednego haka/kotwiczki czy te? przy wykonywaniu przyponów do ?owienia z u?yciem w?gorza jako ?ywca, pozostaje tylko umocowanie kr?tlika i mamy ju? gotowy przypon.

W innym przypadku przeprowadzamy mono "od tylu" przez oczko haka - tak jak poni?ej

Sprz?t na sumai ponownie wykonujemy w?ze? bez w?z?a -pami?taj?c przy tym aby zwijanie rozpocz?? po tej stronie haka gdzie rozpoczyna si? ucho.

Sprz?t na sumaTechniki ?owienia sumówTechniki ?owienia du?ych sumówi ko?czymy mocowanie haka nasuwaj?c koszulk? ochraniaj?c?.

Haki sumowePami?taj?c o tym, ?e wszelkie za?amania naszej ?y?ki prowadz? do jej znacznego os?abienia, jako w?ze? ??cz?cy wykonujemy tutaj popularne "Big Game" oko - jak na zdj?ciach

Kotwice sumoweKr?tliki na sumyMocne haki sumoweW?dkarstwo sumoweI to ju? praktycznie cala wiedza potrzebna do wykonania z fluorocarbonu/mono takiego przyponu. Naturalnie mo?na bezproblemowo wykona? go nad wod? dopasowuj?c np. jego d?ugo??.
Ograniczaj?c si? do fluorocarbonu -jako zastosowanego materia?u -by?bym zmuszony zako?czy? ju? w tym miejscu.

Stosuj?c "mono" mamy dodatkowa mo?liwo?? wykonania takiego przyponu przy pomocy ?usek zaciskowych. Fluorokarbon - delikatnie mówi?c - raczej nie "lubi" takich operacji i szybko (s)traci na wytrzyma?o?ci.

Wracaj?c do tematu - potrzebujemy jeszcze w ostatnim przypadku kilka dodatkowych rzeczy. Odpowiednie szczypce, aluminiowe czy te? miedziane ?uski zaciskowe no i plastikowe profile - tzw. "Nylonthimbles" .

Przyn?ty sumoweA tak prezentuj? si? wykonane z nich przypony.

?y?a sumowaWobler na sumaW pierwszym kroku ucinamy odcinek naszej "?y?ki" o odpowiedniej d?ugo?ci i nawlekamy ?usk?.

Sprz?t sumowyNast?pnie zak?adamy plastikowy ochraniacz, kotwice(ewentualnie z kó?eczkiem ??cznikowym) i wracamy monofilem przeprowadzaj?c go ponownie przez ?usk?.

Agrafki sumoweKoniec albo zatapiamy, albo wykonujemy na nim popularny w?ze?ek. Ca?o?? odpowiednio profilujemy i przy pomocy szczypiec zaciskamy ?usk?.

Sumowe akcesoriaSum europejskiWoblery sumoweHak prowadz?cy ?ywca mocujemy przy pomocy "w?z?a bez w?z?a" i naci?gamy koszulk? ochraniaj?c?.

Przyn?ty na du?e sumyNa ko?cu "mono" nawlekamy druga ?usk? i zak?adamy drugi plastikowy ochraniacz(ewentualnie ju? z nasuni?tym kr?tlikiem).

Akcesoria w?dkarskieKo?cówk? przeprowadzamy z powrotem przez ?usk? i albo (znowu) zatapiamy , albo wykonujemy na ko?cu p?telk? - naci?gamy i zaciskamy ?usk? szczypcami.

Mocne w?z?y sumoweWi?zanie przyponów sumowychNaturalnie jest jedno ale - szczypce i ?uski a raczej ich zaciskanie. Tutaj trzeba uwa?a? ?eby nie uszkodzi? mono a jednocze?nie wystarczaj?co mocno zacisn?? na nim ?usk?. Jak wiadomo ?y?ka i nasz monofil pod wp?ywem dzia?aj?cej si?y naci?gaj? si? zmniejszaj?c jednocze?nie swoj? ?rednic?. Zbyt s?abo zaci?ni?ta ?uska doprowadzi do wy?li?ni?cia si? monofilu i otwarcia p?tli. Efekt to - stracona ryba i reklamacje pod adresem autora tego testu. Mo?e wiec na pocz?tek zacznijcie wykonanie takich przyponów bez "zaciskania"

Cz?sto spotykane s? w u?yciu tak zwana kombi-przypony(kombi-rig´i).

W?dkarstwo sumoweTutaj po prostu na odcinku od haka do kotwicy mono zosta?o zast?pione przez zwyk?? plecionk? przyponow?.

?owienie sumów z gruntuWoblery sumowe bary?kiWoblery sumoweHol sumaHol du?ego sumaW ten sposób mamy mo?liwo?? dopasowania ko?cowego odcinka naszego zestawu do wielko?ci ?ywca i dodatkowo eliminujemy sztywno?? po??czenia pomi?dzy hakiem i kotwic? czyli kolejn? wad? u?ycia monofilu na przypon.

Zastosowanie: szybko p?yn?ca woda, du?y i "energiczny" ?ywiec, obszar o du?ej presji w?dkarskiej. Czyli np. Pad - gdzie inaczej znaczy zazwyczaj te? skuteczniej. Jako ?e cz?stotliwo?? bra? nie zale?y tylko i wy??cznie od samego u?ytego materia?u ale i od innych czynników jak: sposobu prezentacji przyn?ty - nie mo?na jednoznacznie stwierdzi? który przypon jest lepszy. Obydwa materia?y wielokrotnie potwierdzi?y (nad Padem) swoj? ?owno?? i nie s?dz? ?e na innych rzekach b?dzie inaczej.

Nie b?d? rozwodzi? si? na temat wytrzyma?o?ci takich przyponów ale przedstawi? wam to praktycznie. Poni?ej s? dwa przypony wykonane w?a?nie z monofilu. Jak wida? to haki tutaj nie wytrzyma?y W jednym przypadku by? to "Owner Cutting Point" 10/0(pierwsze zdj?cie) a w drugim to Asari "BigTuna". Holowanymi rybami nie by?y metrowe "oseski" ale sumy maj?ce dobrze ponad dwa metry. Niestety obie ryby spi??y si?, ale syn zachowa? dla siebie przypony "na pami?tk?".

Mocne kotwice do woblerówD?ugi hol sumaMój pierwszy w?oski sum(poni?ej na zdj?ciu) - ryba maj?ca niestety ;) "tylko" 197 cm zosta? w?a?nie wyci?gni?ty na takim przyponie. U?ywa?em go dalej i w ci?gu nast?pnych kilku dni wyci?gn??em kilka kolejnych ale ju? mniejszych sumów, a na nast?pne wyprawy zacz??em sam wykonywa? takie przypony.

Zestaw na ?ywcaOd tego "pierwszego razu" min??o ju? kilka lat, zwi?kszy?a si? te? liczba liczba przeze mnie z?owionych sumów a i monofil towarzyszy mi na ka?dej wyprawie. W ci?gu tego czasu mia?em okazje spotyka? si? z innymi w?dkarzami i przewodnikami w?dkarskimi, dyskutowa? i wymienia? pogl?dy i spostrze?enia. Znakomita wi?kszo?? z nich u?ywa obok plecionki tego materia?u a nieliczni u?ywaj? wr?cz wy??cznie tylko jego. Mam wi?c nadzieje, ?e tym artyku?em uda?o mi si? "rozwia?" - cho? troch? - wasze w?tpliwo?ci i sk?oni? was do wypróbowania mono.

?ycz? wszystkim owocnego sezonu i wspania?ych sumów z?owionych na przypon z monofilu.

Z w?dkarskimi pozdrowieniami
Jacek G?bala

Temat na forum: Nie bójmy si? "Mono" - czyli jak wykonac sumowy przypon z monofilu.

Przygotowa? Jacek G?bala

Komentarze

 • 4604
  #1 Filipka
  dnia 28 marca 2015 10:56
  Trzeba mie? zgrabne palce ?eby taki przypony robi? Haha Z moimi by nie przesz?o hehe
 • 2860
  #2 Grzegorz Petryna
  dnia 31 marca 2015 21:13
  Zawsze mo?esz Beat? poprosi?, ?eby Ci zawi?za?a. pfft
 • 4604
  #3 Filipka
  dnia 01 kwietnia 2015 18:53
  Pr?dzej patelni? mi?dzy oczy dostane haha
 • 751
  #4 Tomek Sztanka
  dnia 03 maja 2015 16:09
  ZNAKOMITY materia?, ja u?ywam ju? wiele lat Memory stick 0,7-18 kg. Zaleta x to na ?miecie i brudn? wod? bezkonkurencyjna. Oklaski
 • 6371
  #5 johny5g
  dnia 09 października 2015 21:32
  Dobry wpis Jacek , trzyma fason!!Oczko
 • 1630
  #6 BartoszC
  dnia 01 czerwca 2018 22:09
  Czy mo?na podpyta? jakiej zaciskarki i tulei u?ywasz?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 28

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.81
46,874,227 unikalne wizyty