Zni?ki w sklepach ogólno-w?dkarskich | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kobiety lubi? mie? stop? w?ziutk?, a ?y? na szerok?. Julian Tuwim (1894 - 1953)


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zni?ki w sklepach ogólno-w?dkarskich

Zni?ki w sklepach ogólno-w?dkarskich
Zni?ki w sklepach ogólno-w?dkarskich


Witam
Temat zni?ek tak jak ju? wspomnia?em wcze?niej jest dla nas tematem priorytetowym na t? chwil? i robimy co w naszej mocy ?eby zach?ci? do wspó?pracy hurtowników, detalistów i producentów na których nam zale?y.

?eby nie dublowa? informacji o powodach wspó?pracy zapraszam do przeczytania tego tematu: Zni?ki dla sta?ych u?ytkowników forum

Poszli?my wi?c dalej i postanowili?my zainteresowa? si? te? tymi którzy oferuj? drobny sprz?t i w obiekcie zainteresowania znalaz?y si? firmy takie jak Dragon, Robinson, Mikado oraz ku uciesze wielu sklep Askari.
Zale?a?o nam ?eby u?ytkownicy mieli dost?p do sklepów w których mo?na kupi? wszystko od drobnych haczyków zaczynaj?c a na wysokiej klasy w?dziskach i ko?owrotkach ko?cz?c.
Temat trudny bo wiele sklepów oferuje sprz?ty tych marek z tym ?e nie w cenach które nas interesuj?. Zadzwoni?em wi?c bezpo?rednio do producentów i przedstawi?em spraw? prosz?c jednocze?nie o udost?pnienie namiarów na detalistów b?d? hurtownie które w swojej ofercie maja w ponad 90% w?a?nie ich produkty. Taki krok by? konieczny ze wzgl?du na to ?e potrzebowali?my podmioty które nawet bez zni?ek s? dla nas atrakcyjni cenowo a nie takich co maj? galimatias na stanie i kilkudziesi?cio-procentowe mar?e.

Tym samym uda?o si? znale?? sklep Który Handluje wy??cznie Robinsonem, sklep który handluje wy??cznie Dragonem i produktami Dragona oraz hurtowni? która w ponad 95% handluje produktami Mikado. Dodatkowo skontaktowali?my si? ze sklepem Askari Polska jako ?e posiada on najwi?kszy wybór produktów do ?owienia suma w ?wietnych cenach a do tego ogólnie jest to pot??ny sklep internetowy posiadaj?cy w ofercie szereg marek.
Po?owa drogi za nami wi?c wys?a?em oferty wspó?pracy. W mojej ofercie warunki s? twarde i na wst?pie pisz? ?e nie oczekuje kijka sznurka i marchewki tak ?e dotychczas nie mieli?my ?adnych problemów wi?kszych z negocjacj? zni?ek i wszystkie firmy zgodzi?y si? na zasadach dla nas uczciwych. ?adnych zni?ek jednocyfrowych a z uwagi na to ?e docieraj? one do grupy która swoj? aktywno?ci? ci??ko na nie pracowa?a s? one bardzo ?adne.

Poni?ej przedstawi? cztery nowe firmy które nawi?za?y z nami wspó?prac?.

1. Sklep internetowy E-wedkuje www.e-wedkuje.plJest to sklep prowadz?cy sprzeda? tylko i wy??cznie produkty marki [b]Robinson[/b] W sklepie za rozmowy z nami by? odpowiedzialny Bart?omiej Walu?.
Sklep postawi? na niskie mar?e i tylko na jednego producenta gdy? sprzeda? artyku?ów w?dkarskich nie jest ich jedynym ?ród?em dzia?alno?ci handlowej. To w?a?nie dlatego s? bezkonkurencyjni w sprzeda?y Robinsona i to w?a?nie dlatego wybrali?my ich do wspó?pracy. Ich ceny ju? s? atrakcyjne to raz, dwa ?e prowadz? tylko sprzeda? Robinsona a trzy ?e pomimo niskiej mar?y zaproponowali nam 15% zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu. Ci??ko si? negocjuje z takimi sklepami tak wi?c tym bardziej dzi?kuje za przyj?cie naszej oferty wspó?pracy a wszystkich zach?cam do zapoznania si? z ofert?. ?ukasz Karli?ski ju? nam udowadnia? ?e na w?dziska Robinsona z powodzeniem mo?na ?owi? du?e sumy.
Zni?ka dla sta?ych u?ytkowników portalu w sklepie www.e-wedkuje.pl wynosi 15%

2. Sklep Team Dragon www.teamdragon.plTaem Dragon w?a?ciwie przedstawia? nie trzeba. Sklep prowadzi zawodowy w?dkarz Piotr Grzelaczyk.
Równie? o wyborze zadecydowa?a uczciwa polityka cenowa sklepu jak równie? i to ?e w ofercie sklepu znajduj? si? w 99.9% w?a?nie produkty [b]Dragon[/b]. Posiadaj? tak?e woblery SALMO.
Sam sprz?t nie wymaga jakiego? specjalnego przedstawiania bo jego opinia jest ju? dobrze wielu u?ytkownikom znana. Pan Piotr to cz?owiek pozytywnie nastawiony i otwarty na pomoc i równie? bardzo si? cieszymy ?e nawi?za? z nami wspó?prac? na warunkach które nas interesowa?y. Dzi?kujemy te? za to ?e i zni?ka która nam zaproponowa? jest miarodajna a nie na zasadzie kijka sznurka i marchewki :) Zni?ka ta nie obejmuje jedynie ?odzi Buster na które jej nie ma celem ochrony ju? istniej?cych producentów ?odzi na portalu pomimo tego ?e to zupe?nie inne pó?ki.
Ka?dy z u?ytkowników z listy wystarczy ?e zarejestruje si? na stronie i powiadomi o tym P. Piotra a ten przydzieli ich do specjalnie utworzonej grupy gdzie ceny automatycznie wy?wietla? si? b?d? ze zni?k?. Oczywi?cie ka?dy kto nie chce si? rejestrowa? to po prostu nie musi, mo?na te? zamawia? przez telefon czy maila ale jest to pewne u?atwienie.
Zni?ka na wszystkie artyku?y na stronie wynosi 20% za wyj?tkiem serii HM i odzie?y Andersona gdzie wynosi ona 5% z racji tego i? mar?e na te wyroby s? jednocyfrowe i sklep musia? by dop?aca? do zakupów sta?ych u?ytkowników z listy.

3. Hurtownia Eldorado www.eldoradosklep.plHurtownia Eldorado prowadzi sprzeda? produktów Mikado i stanowi? one ponad 95% asortymentu hurtowni. Firm? prowadzi P. Rados?aw Czajkowski który równie? jest zawodowym w?dkarzem. Na szcz??cie dla nas prowadzi ona tez sprzeda? detaliczn? i to dlatego zwrócili?my si? w?a?nie do nich. Oprócz konkurencyjno?ci cenowej wyró?niaj? si? tak?e szybko?ci? realizacji zamówie? gdy? znajduj? si? 200m od centrali Mikado. Jako ze wspó?pracuj? g?ównie z Mikado posiadaj? tez najwi?kszy w Polsce asortyment Mikado.
Firmy Mikado nikomu przedstawia? nie musz? bo te? ma ustalon? pozycje na rynku.
W hurtowni tej znajduj? si? te? marginalnie ?odzie, echosondy i pontony i s? one wy??czone z jakiejkolwiek reklamy i zni?ek celem ochrony interesów tych podmiotów z nami wspó?pracuj?cych których te przedmioty stanowi? g?ówn? dzia?alno??. Nie ma zatem na nie zni?ek.
Zni?ki na wszystko oprócz tych trzech wyj?tków w ca?ym sklepie wynosz? 20% i przy warunkach jakie oferuj? to wynik rewelacyjny. Hurtownia posiada te? zni?ki lojalno?ciowe w wysoko?ci 3%, 5% i 10% ale ??czy? ich i sumowa? nie mo?na bo wynegocjowany przez nas rabat i tak dwukrotnie przewy?sza ten dla sta?ych klientów w dodatku bez wzgl?du na to czy kupimy robaki za 4z? czy w?dziska za 1000z?. Sumowanie tego równie? prowadzi?o by do tego ?e musieli by dop?aca? do naszych zakupów. Rabaty lojalno?ciowe mog? si? jednak przyda? wszystkim tym którym zni?ka nie przys?uguje. 20% to ?wietne warunki ale taka jest w?a?nie cena za reklam? u nas.

4. Askari Polska www.askari.pl
Mamy dla Was wszystkich wielk? niespodziank? któr? jest nawi?zanie wspó?pracy ze sklepem oferuj?cym na suma wszystko od A do Z. Ci którzy ju? go znaj? wiedz? ?e we wielu produktach na rynku jest bezkonkurencyjny. Ci którzy go nie znaj? powinni si? zapozna? z jego ofert? poniewa? posiada on w swojej ofercie produkty których jest bezpo?rednim importerem w których znajdziemy:

Sanger Uni Cat, Zebco, Berkley, Rapala, Abu Garcia, Cormoran, Daiwa, Dam, Delkim, Exori, Mitchell, Mustad, Penn, Petzl, Rhino, Ryobi, Sensas, Shimano, WFT, VMC

I kilkadziesi?t innych dost?pnych tutaj: http://www.askari.pl/importing/

Mówimy oczywi?cie o sklepie Askari Polska www.askari.plSklep ten jest prowadzony przez Grzegorza Smo?ka i posiada w swojej ofercie sprz?t i akcesoria praktycznie do wszystkich metod, pocz?wszy od w?dkarstwa karpiowego, poprzez morskie, muchowe, podlodowe, spinningowe, sp?awikowe, a? po BIG GAME, czyli to co nas najbardziej interesuje - w?dkarstwo sumowe. Ju? sama jego obecno?? w naszym programie, to rzecz wyj?tkowa gdy? sklep ten op?aca?o by si? promowa? i reklamowa? na naszym portalu bez jakichkolwiek zni?ek ze wzgl?du na to, ?e ju? je ma bardzo niskie, przez co ka?dy bez wyj?tku zyskuje na znajomo?ci tego sklepu. Niemniej jednak po negocjacjach sklep Askari Polska daje nam 10% rabatu dla sta?ych u?ytkowników portalu p?ac?c tym samym tym upustem za reklam? na portalu. Dzi?kujemy za ten gest i jako u?ytkownicy i jako administracja.
To, ?e firma ta ma najwi?kszy wybór rzeczy na suma w Polsce jak i wszystko to w najta?szych cenach, to raz ale i tak w podj?ciu decyzji o nawi?zaniu wspó?pracy mia? znaczenie fakt ?e jako jedyna nie og?asza ?e jest najwi?ksz?, najlepsz? i najta?sz? firm? je?li chodzi o sprz?t na suma. Jest to firma nie szukaj?ca reklamy, klientów zdobywa faktami.

Podsumowuj?c uda?o si? nam nak?oni? do wspó?pracy 3 sklepy producenckie o dobrej renomie i oferuj?ce wszystko od A do Z oraz sklep z najwi?ksz? ofert? pod k?tem suma który dodatkowo posiada w sprzeda?y produkty kilkudziesi?ciu dobrych firm do ?owienia ka?dej ryby. Je?li wi?c chodzi o sklepy ogólnow?dkarskie temat na tym zostaje zamkni?ty gdy? mamy cztery dobre do wyboru.
Czekamy zatem na odpowied? od jednego producenta ?odzi oraz b?dziemy si? rozgl?da? za producentami przyn?t na suma a tak?e dobrym sklepem producenckim dla karpiarzy bo tu mamy male?k? luk?.
Projekt jest wi?c praktycznie na uko?czeniu i nasze dotychczasowe dzia?ania uznajemy za wielki sukces.

Banery tych sklepów dodali?my do ju? istniej?cego panelu i wygl?daj? one tak:Dzi?kujemy wszystkim za aktywno?? na portalu.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.

Administracja portalu www.forumsumowe.pl

Przygotowa?: Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 12

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.57
47,454,024 unikalne wizyty