Zni?ki dla u?ytkowników portalu w wybranych sklepach. | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"Kiedy? porzuci?em alkohol, imprezy, dziewczynki i inne u?ywki i by?o to najgorsze 20 minut mojego ?ycia..." John Best


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zni?ki dla u?ytkowników portalu w wybranych sklepach.

kwietnia 29 2012 Bez kategorii Artur Betcher
Zni?ki dla u?ytkowników portalu w wybranych sklepach.
Zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu w wybranych sklepach.


Witamy wszystkich serdecznie.

Temat jest d?ugi, ale ze wzgl?du na jego znaczenie dla u?ytkowników portalu, zach?cam do przeczytania w ca?o?ci.

Chc?c podzi?kowa? naszym u?ytkownikom za ich aktywno??, po raz drugi w tym roku robimy wielki krok w ich stron?. Uznali?my ?e tak jak i w przypadku przewodników w?dkarskich, to Wam nale?? si? profity, bo to Wy swoj? aktywno?ci? budujecie ten portal, sprawiacie ?e mamy kilka tysi?cy wy?wietle? dziennie, dzi?ki czemu portale ci?gle s? popularne w polskiej internetowej sieci w?dkarskiej.

Nie jest tajemnic?, ?e sklepy, które opieraj? cz??? lub ca?o?? dzia?alno?ci na sprzeda?y internetowej, to w?a?nie dzi?ki zawartym w ró?nej formie reklamom na poczytnych portalach w?dkarskich, tworz?cym je u?ytkownikom zawdzi?czaj? swój sukces. Niestety rzadko to jest doceniane i je?li ju?, to w?a?ciciele portali osi?gaj? z tego tytu?u jakie? profity. Najcz??ciej w s?usznej sprawie, gdy? s? one przeznaczane na utrzymanie serwera, ale nie zmienia to faktu, ?e przeci?tny u?ytkownik na tym nie korzysta.

Postanowili?my to zmieni?.
Wyselekcjonowali?my wi?c grup? sklepów o dobrej opinii i cenach i wystosowali?my do nich pismo o ch?ci podj?cia wspó?pracy na bezprecedensowych warunkach, czyli w zamian za zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu.
Pismo wys?ali?my do czterech sklepów i wszystkie si? zgodzi?y na interesuj?cych nas warunkach. Nie by?y to nawet negocjacje bo po prostu sklepy te zgodzi?y si? na podj?cie wspó?pracy z nami na warunkach przez nas okre?lonych, gdzie za reklam? nie b?d? p?aci? w?a?cicielowi strony internetowej, a form? zap?aty b?d? zni?ki na ich produkty dla sta?ych u?ytkowników naszych portali.
Oczywi?cie sklepy nie s? wybrane przypadkowo. S? to sprzedawcy posiadaj?cy nie tylko dobre ceny, ale te? w jaki? sposób wyró?niaj?ce si? pozytywnie spo?ród innych. Nie brali?my pod uwag? ?adnych sklepów ogólnow?dkarskich, gdy? rozpi?to?? cen i mar?, z regu?y to uniemo?liwia. Na jedne produkty w takich mar?a wynosi 20%, a na inne 120% wi?c ?adna zni?ka nie jest miarodajna. Wyselekcjonowali?my zatem sklepy, ?e si? tak wyra?? "tematyczne", które maj? pewien ograniczony asortyment, co gwarantuje uczciwo?? i przejrzysto?? wspó?pracy.

Poni?ej przedstawiam sklepy, z którymi nawi?zali?my wspó?prac? wraz z uzasadnieniem.

1. Best-Sonar www.best-sonar.pl
Sklep posiadaj?cy w swojej ofercie g?ównie elektronik? w?dkarsk?, czyli: echosondy, GPSy, programy wspomagaj?ce oraz ?odzie przystosowane dla w?dkarzy. Dodatkowo Cezary Karpi?ski, który jest w?a?cicielem sklepu, jest przez wielu uznawany za pierwsz? g?ow? Rzeczypospolitej je?li chodzi o wiedz? w temacie elektroniki w?dkarskiej i napisa? w zwi?zku z tym sporo artyku?ów na ten temat do czasopism o tematyce w?dkarskiej. Licz? na to, ?e w ramach wspó?pracy i dla u?ytkowników naszego portalu napisze co?, co przyda si? w naszych ?owach.
Ceny elektroniki s? z grubsza wsz?dzie takie same, wi?c wynegocjowanie zni?ki przys?u?y si? na pewno wszystkim, którzy w przysz?o?ci b?d? chcieli zakupi? cokolwiek z tego asortymentu.
Elektronika to trudny dla wielu temat i tu kluczow? spraw? przy podejmowaniu decyzji o wys?aniu do best-sonar.pl naszej oferty wspó?pracy by? fakt, ?e na swojej stronie w zak?adce Wiedza oferuj? oni darmow? seri? poradników dla osób zalogowanych, z której mo?emy korzysta? bez wzgl?du na to, czy kupujemy co? w sklepie czy nie. Bardzo mi si? podoba taka postawa.
Dodatkowo firma jest znana ze ?wietnego wsparcia technicznego, co te? przemawia na jej korzy??.
Zni?ka dla sta?ych u?ytkowników portalu w sklepie best-sonar.pl wynosi 10% i je?li kto? ju? kupowa? elektronik?, to wie ?e normalnie jest to bardzo ci??ki temat, a tu dostajemy j? po prostu w standardzie gdy? negocjacje toczy?y si? du?o wcze?niej i jak ju? wspomnia?em jest to zap?ata za reklam? na naszym portalu.

2. Tokarex www.pontony.net.plFirma prowadzona przez Jana Tokarskiego, której w?a?ciwie przedstawia? nie trzeba, bo dobra opinia o niej daleko wykracza poza fora w?dkarskie. Oferuje ona przede wszystkim pontony i ?odzie w?dkarskie, a tak?e silniki, akumulatory, ca?y do nich osprz?t a tak?e elektronik? w?dkarsk?.
Wielu ju? si? przekona?o jak uczciwe i przejrzyste zasady oferuje Tokarex, a w osobie sprzedawcy Rafa?a uzyska?o odpowiedzi na wiele nurtuj?cych nas pyta? i problemów.
Nie mog? napisa?, na jak wysokim poziomie jest serwis posprzeda?owy firmy, gdy? mog?yby si? znale?? osoby spoza portalu, które mog?y by to wykorzysta?. Jednak?e jest to jedna z tych firm, gdzie na pierwszy plan przedk?ada si? dobro klienta.
Tutaj równie? uzyskali?my 10% zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu i równie? jest to ?wietny wynik, gdy? mar?e na produkty, które firma oferuje równie? nie s? takie jak na drobny sprz?t w?dkarski.

3. Olimp - Kamizelki ratunkowe. www.olimp.bialystok.plFirm? prowadzi Pan Kazimierz Kowalczyk i jest to polski producent atestowanych kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych we wszystkich rozmiarach.
Wysoka jako?? produktu, o czym przekona?em si? sam w trakcie pó?torarocznego ich u?ytkowania, jak i mo?liwo?? zakupienia kamizelek w detalu przez Allegro zadecydowa?y o tym, ?e i do tej firmy wys?ali?my ofert? wspó?pracy.
Jako, ?e Pan Kazimierz jest producentem zni?ka w przypadku tej firmy wynosi 20% i jest to naprawd? ?wietny wynik.Umowa z wszystkimi firmami nie jest umow? prawn?. Jest oparta na zasadzie partnerstwa i wspó?pracy, gdzie w zamian za reklam? firmy, profity trafiaj? nie do administracji, a do u?ytkowników aktywnie buduj?cych nasze portale, bo to dzi?ki Wam wszystkim istniejemy i rozwijamy si?, a wi?c i reklamowane firmy maj? skuteczn? reklam?.

Tyle pokrótce na temat firm, z którymi nawi?zali?my wspó?prac?. Jednocze?nie obiecujemy, ?e w przysz?o?ci b?dzie ich wi?cej. Oczywi?cie oprócz interesów u?ytkowników, zawsze uczciwie b?dziemy równie? dba? o interesy firm, które ju? z nami wspó?prac? nawi?za?y i b?dziemy stara? si?, ?eby nowe firmy nie zaz?bia?y si? oferowanymi produktami z tymi ju? u nas istniej?cymi.
Nie mniej jednak docelowo mamy nadziej?, ?e liczba firm oferuj?cych zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu, b?dzie si? cyklicznie powi?ksza?.

Przy wyborze firmy do nawi?zania wspó?pracy, b?dziemy zawsze zwraca? uwag? nie tylko na ceny, ale te? na uczciwo?? sprzedawców, serwis posprzeda?owy, opini? firmy w?ród u?ytkowników internetu i samo podej?cie danej firmy. Najbardziej po??dane s? firmy oferuj?ce co? wi?cej ni? sam towar, czyli takie, które oferuj? jak?? warto?? dodan?, za któr? nie oczekuj? zap?aty. Mo?e to by? w?a?nie wiedza i bezinteresowna pomoc, nawet tym, którzy nie s? klientami sklepów.
Nie nawi??emy te? nigdy wspó?pracy z podmiotami oferuj?cymi zni?ki pozorne czyli z takimi które ju? maj? za wysokie ceny a jakakolwiek zni?ka by?a by tylko ?artem wysuni?tym w kierunku u?ytkowników portalu.

Firmy zainteresowane wspó?prac? mog? pisa? do nas na adres arturbetcher@gmail.com, ale tak jak ju? wspomnia?em ze wzgl?du na ma?? przejrzysto?? ofert i mar?, sklepów ogólnow?dkarskich reklamowa? nie zamierzamy, przynajmniej w tej chwili.
Na pewno b?dziemy si? stara? podj?? wspó?prac? w najbli?szym czasie z jak?? pracowni? oferuj?c? w?dziska na zamówienie i z producentem ?odzi szczególnie przystosowanych dla w?dkarzy. B?dziemy te? my?le? o innych asortymentach takich jak namioty, sprz?t biwakowy i inne (propozycj? zawarcia umowy z Lamborgini uwa?am za nierealn? ;))

Ka?dy podmiot z nami wspó?pracuj?cy mo?e te? uskuteczni? swoj? reklam?, zamieszczaj?c wpisy o nowo?ciach na swoich blogach, informuj?c o obni?kach cen, organizuj?c ró?norakie konkursy lub dodaj?c inne informacje zwi?zane z reklam?.

Tak jak ju? napisa?em, umowy nasze nie s? umowami prawnymi, tylko partnerskimi i licz? na uczciwo?? obu stron.

Teraz przejd? do kolejnej cz??ci, czyli do tego, komu zni?ki przys?uguj?.
Oczywi?cie b?d? tu kryteria, jak w ka?dym temacie gdzie w gr? wchodz? realnie zaoszcz?dzone pieni?dze.
Nie b?dzie tu kumoterstwa, a lista osób b?dzie robiona z automatu, bez wzgl?du kto komu si? podoba czy nie. B?dzie ona oparta przede wszystkim na aktywno?ci na portalu, bo nie jest mo?liwe, ?eby osoby nieaktywne lub dopiero co zarejestrowane osi?ga?y z tytu?u wspó?pracy korzy?ci. Na to nie pójdzie ani portal ani ?aden sklep.

1. Podstawowym kryterium b?dzie posiadanie imienia i nazwiska jako nicka, gdy? eliminuje to wszelakie sytuacje, gdzie kto? móg?by chcie? po prostu wykorzysta? okazj?. Na ?yczenie jakiegokolwiek podmiotu wspó?pracuj?cego b?dzie to sprawdzane.

2. Próg 200 punktów z aktywno?ci na portalu do którego b?dzie si? liczy? posty, zdj?cia w galerii i newsy.
Post to wiadomo 1pkt, ka?de zdj?cie które opublikujemy w galerii to 5pkt i ka?dy news opublikowany to 20pkt.
Pocz?tkowo my?leli?my o tym, ?eby by?o to 100 postów, jednak?e wielu ludzi ma problemy z napisaniem cho?by kilku postów, a zdj?cia i newsy te? wp?ywaj? na rozwój portalu. Na ?yczenie wi?c b?dziemy publikowa? jako newsa Wasze zasiadki sumowe publikowane na blogu, które b?d? dostatecznie okraszone zdj?ciami z takiej wyprawy.
Zdj?cia publikujemy tylko te, które maj? zarówno tytu? jak i opis.

3. Sta? na portalu minimum miesi?c. Nie mo?emy pozwoli?, ?eby na portalu zarejestrowa?a sie osoba i doda?a 40 zdj??, a potem domaga?a sie zni?ek.

Jak wida?, kryteria które postawili?my nie s? ?atwe, ale te? nie s? jakie? wygórowane dla osób aktywnie uczestnicz?cych w ?yciu naszych portali. Stawiamy ca?y czas na aktywno?? i ju? dzi?ki dotychczasowej pracy, wiele osób na dzie? dzisiejszy mo?e skorzysta? ze zni?ek, tym samym oszcz?dzaj?c realn? gotówk?.

Rozumiemy te?, ?e s? w?ród nas osoby, które nie spe?niaj? wymaga? ze wzgl?du na przyk?ad na nicka lub ze wzgl?du na za ma?a liczb? postów, a które swoimi dzia?aniami zas?uguj? w 100% na nie, ale nie mo?emy robi? tu wyj?tków bo wspó?praca nasza ze sklepami sta?a by si? nieczytelna i zagmatwana.

Maj?c na uwadze fakt, ?e b?dziemy si? stara? ci?gle zwi?ksza? liczb? sklepów, z którymi b?dziemy wspó?pracowa? oraz ró?norodno?? produktów, które docelowo b?dzie mo?na kupi? w promocyjnych cenach, zach?camy do spe?niania wymaga? ustalonych wspólnie z naszymi partnerami, bo uwa?amy ?e schyli? si? po te realne pieni?dze, jest naprawd? warto.

Te zni?ki nie s? niczym szczególnym, bo ju? od dawna na nie zas?u?yli?cie, szczególny jest jedynie krok w celu ich uzyskania w tej w?a?nie postaci. Stanowicie si?? nap?dow? wielu sklepów internetowych, polskie fora w?dkarskie to skarbnica klientów dla nich i bardzo cieszy fakt, ?e te kilka sklepów, do których wystosowali?my ofert? w tej postaci postanowi?o to w?a?nie doceni?.

T? akcj? w?a?nie dzi?kujemy wszystkim za aktywno?? i budowanie tego portalu. Mamy te? nadziej?, ?e w przysz?o?ci lista osób uprawnionych nie zmie?ci si? na jednej stronie, tak samo jak i liczba sklepów, producentów o ró?norodnym asortymencie us?ug i produktów w?dkarskich. :)

Szczegó?owe kryteria i lista osób uprawnionych dost?pna jest w tym temacie:

Lista uprawnionych do zni?ek w zamian za reklam? na forum

Baner reklamowy firm które podj??y z nami wspó?prace pojawi si? nad ostatnio poruszanymi tematami i bedzie wygl?da? tak:W przypadku gdy firm nazbiera si? wi?cej zostanie on przeniesione pod ostatnio poruszane tematy lub powstanie drugi taki sam pod nimi.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.

Administracja portalu www.forumsumowe.pl

Przygotowa?: Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 8

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.60
47,446,137 unikalne wizyty