Rekordowe sumy Polska i ?wiat | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Zraniona mi?o?? mo?e wywo?a? takie same skutki co nienawi??. -Monteskiusz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Rekordowe sumy Polska i ?wiat

czerwca 16 2011 Bez kategorii Artur Betcher
Ju? samo s?owo sum wielu kojarzy si? z pot?g?, bo w ko?cu to w?a?nie to bydle napsu?o najwi?cej krwi wszelkiej ma?ci w?dkarzom nieprzygotowanym na spotkanie z nim. Siarczysta ?acina nie raz towarzyszy?a d?wi?kowi p?kaj?cej pod naporem ogromnej masy ?y?ki lub plecionki, nie raz towarzyszy? temu d?wi?k ?amanej w?dki lub trzask przek?adni w ko?owrotku.
Tak w?a?nie ko?czy?y si? niejednokrotnie spotkania z królem europejskich wód i kto wie jaka pot?ga drzema?a na ko?cu naszego zestawu...
Sum dorasta do kolosalnych wr?cz rozmiarów gdy? s? znane przypadki z po?owów sumów powy?ej 300cm i 150kg. Niewielu w?dkarzy na ?wiecie dost?pi?o zaszczytu z?owienia suma powy?ej 100kg lub 250cm ale jednak s? tacy i nawet w?ród nich mamy kilku naszych rodaków.
Pierwszy sum przekraczaj?cy magiczne 100kg z?owiony przez Polaka zosta? w Kazachstanie przez Marka Pokutyckiego w 1999r. By? to wtedy trzeci wynik ?wiata. Teraz dzi?ki powszechnemu dost?powi do sprz?tu w?dkarskiego ?owi si? takie cyklicznie a lista zwyci?zców ju? dawno przekroczy?a 100 osób i ci?gle ro?nie.
To w?a?nie rozwój w?dkarstwa na ?wiecie spowodowa? to ?e coraz powszechniej mo?na zaopatrzy? si? w sprz?t który pozwoli nam wygra? walk? z takim potworem i o ile sumy w tych rozmiarach na ?wiecie s? ?owione ju? od dawna to ostatnio i w Polsce coraz cz??ciej si? s?yszy o z?owionych ogromnych sumach. Ju? kilka sztuk z?owionych w ostatnich 2 latach przewin??o si? przez media tak wiec jest szansa ?e i w naszym kraju padnie kiedy? rekord ?wiata. Ebro czy Pad to rzeki na których ?owi si? zdecydowanie ?atwiej ni? na polskich wodach ale po tym co ostatnio si? s?yszy i nasze wody s? obfite w rekordowe sumy.
Ekspansja suma w Hiszpanii i rozmno?enie do milionów sztuk na akwen to jedno, a fakt ?e jest on u nas rodzimym gatunkiem od wieków to drugie. To w?a?nie na rodzimych ?owiskach mia? on szans? dorosn?? do kolosalnych rozmiarów i by? mo?e kiedy? i my na niego trafimy, na nasz wielki rekord.


Poni?ej charakterystyka najlepszych ?owisk krajowych i na ?wiecie gdzie wyst?puje Silurus Glanis i gdzie ?owi si? rekordowe sumy.
Ebro - jedna z g?ównych rzek Hiszpanii, przep?ywa przez pó?nocn? cz??? tego kraju.
Ma ?ród?a w Górach Kantabryjskich w okolicy Fontibre (prowincja Kantabria), p?ynie w kierunku po?udniowo-wschodnim przez Kotlin? Arago?sk?, dalej w postaci prze?omu mi?dzy Caspe i Tortos? przep?ywa przez nadbrze?ne Góry Katalo?skie i delt? uchodzi do Morza ?ródziemnego (prowincja Tarragona).
Rzeka Ebro s?ynie z najwi?kszych okazów suma w Europie. Sumowa kraina wzi??a swoje pocz?tki w znanej miejscowo?ci Mequinenza, miejsce to by?o zarybiane sumem w latach 70 tych. Od tamtego czasu sumy przemieszcza?y si? z pr?dem rzeki i teraz mo?na odnale?? je w ca?ym dolnym odcinku rzeki a? po delt?. W?dkowanie na suma jest szczególnie skuteczne w ni?szych regionach Ebro, które s? obecnie bardziej produktywne ni? s?ynne ?owiska na pó?nocny.
Rzeka jest niesamowicie ró?norodna, nawet na ko?cowym jej odcinku. W rejonach takich jak Benifallet i Xerta wida? szybko p?yn?ce, wezbrane wody z du?ymi wahaniami g??boko?ci oraz nurtu. Alternatywnie ko?cowe odcinki w okolicach Tortosa i Amposta prezentuj? szersze koryto, o ?agodniejszym charakterze ze spokojniejszym nurtem oraz bardziej przewidywalnymi g??boko?ciami .

Miejscem szczególnego zainteresowania cieszy si? dolny odcinek rzeki mi?dzy Caspe a Flix, gdzie znajduj? si? dwa zbiorniki zaporowe. To w?a?nie na owych zbiornikach mo?na pobi? swoje ?yciowe w?dkarskie rekordy.

Wody Ebro s? ciep?e i zasobne w pokarm co sprawia, ?e wyd?u?a si? okres wegetacyjny dla ryb, dzi?ki temu osi?gaj? one ogromne rozmiary. Oprócz suma osi?gaj?cego wag? od 40 do ponad 100 kilo, mo?na tutaj z?owi? dorodne karpie i sandacze.
Ebro to rzeka legenda. Nie jest ona kolebk? sumiarstwa ale na pewno ju? od lat niekwestionowan? stolic? po?owu suma na ?wiecie. Rybostan suma na samym zbiorniku zaporowym Caspe czyli ok 80 km2 szacuje si? na 5mln sztuk a w ca?ym Ebro ilo?? ta jest nie do oszacowania i to dlatego przyci?ga ona t?umy w?dkarzy nad swoje brzegi o ka?dej porze roku.
Co roku nad jej brzegami pojawiaj? si? rzesze w?dkarzy z ca?ego ?wiata i to na niej pada wiele ?wiatowych rekordów. My?l? ?e to kwestia czasu kiedy i u?ytkownicy naszego portalu przywioz? z wyjazdu w tamte strony zdj?cia suma powy?ej 100kg lub 250cm czego wszystkim ?yczymy.

Lokalizacja: Europa / Hiszpania
?ród?o: Góry Kantabryjskie w okolicy Fontibre 1.600 m n.p.m.
Uj?cie: Morze ?ródziemne w Tortosa 0 m n.p.m.
D?ugo??: 910 km
Powierzchnia zlewni: 83 093 km
Najwi?ksze dop?ywy:
lewe: Ega, Aragón, Arba, Gállego, Segre
prawe: Jalón, Río Huerva, Río Aguas Limpias, Río San Martín, Guadalope, Río Matarrana
?redni przep?yw: 426 m/s


PO (Pad)
- rzeka w pó?nocnych W?oszech. Najd?u?sza i najwi?ksza rzeka tego kraju: jej maksymalny przep?yw zanotowany w Pontelagoscuro ko?o Ferrary wyniós? 10 300 m/s. Powierzchnia jej dorzecza stanowi ok. 1/4 powierzchni ca?ych W?och. Po?owy gigantycznych sumów w delcie Padu to specyficzny rodzaj w?dkarstwa. Pad jest ?owiskiem do?? g??bokim: kilkusetmetrowe odcinki równego dna o ?redniej g??boko?ci 4 m przeplataj? si? z raptownymi uskokami dochodz?cymi do 8-10 m. W pobli?u kamiennych umocnie? brzegowych mo?na si? natkn?? na do?y nawet 20-metrowe
Rzeka Pad pod pewnymi wzgl?dami znacznie przebija nawet sam? rzek? Ebro. Sumy tutaj s? tak du?e nawet wi?ksze ni? na Ebro. Przewodnicy w?dkarscy w umowach cz?sto zawieraj? adnotacj? gwarantuj?c? zwrot pieni?dzy w przypadku nie z?owienia suma powy?ej 2m czego nie mo?na spotka? na ?adnym innym ?owisku sumowym na ?wiecie. Wyprawy nad Pad nie s? tak bardzo rozpowszechnione jak na Ebro ale ci co tam pojechali nie mieli powodów do narzeka?.
Niedawno jeden z u?ytkowników portalu asystowa? koledze przy po?owie suma 250cm i sam z?owi? swojego najwi?kszego w ?yciu czyli 197cm wi?c my?l? ?e jest to rzeka warta przybli?enia.
A to sum przy którym asystowa? u?ytkownik naszego forum d?ugo?? 250 cm i 95 kg.

Lokalizacja: Europa / W?ochy
?ród?o: Alpy
Uj?cie: Morze Adriatyckie 0 m n.p.m.
D?ugo??: 652 km
Powierzchnia zlewni: 71 057 km
?redni przep?yw: 1540 m/s (u uj?cia)


ILI
- rzeka na obszarze bezodp?ywowym w Azji ?rodkowej, na terytorium Chin oraz Kazachstanu. D?ugo?? - 1439 km (624 km w Chinach, 815 km w Kazachstanie), powierzchnia zlewni - oko?o 140 tys. km Ili to najdziksze i najtrudniej dost?pne ?owisko rekordowych sumów na ?wiecie ale to w?a?nie tam padaj? niekwestionowane rekordy suma na ?wiecie gdy? jest to tam gatunek rodzimy z dobrymi warunkami do rozwoju. Niewielu odwa?y?o si? tam wybra? na w?dkowanie gdy? koszt wyprawy jest ogromny i ze wzgl?du na umiejscowienie ?owisk w rejonie konfliktów bardzo niebezpieczne.
To w?a?nie tam Marek Pokutycki w 1999r z?owi? suma 102kg który to na one czasy by? trzecim sumem ?wiata.

Lokalizacja: Azja / Chiny, Kazachstan
?ród?o: pó?nocne stoki ?rodkowej cz??ci pasma Tienszanu
Uj?cie: Jezioro Ba?chasz
D?ugo??: 1439 km
Powierzchnia zlewni: 140 tys.kmJezioro Rybnickie(Zbiornik Rybnicki, Zalew Rybnicki)
- zbiornik zaporowy utworzony przez spi?trzenie wód rzecznych Rudy zapor? w Rybniku Stodo?ach.
Zbiornik o powierzchni 450 ha i obj?to?ci 22 mln m3 wody zosta? utworzony na terenie dzielnic Rybnika Rybnickiej Ku?ni, Orzepowic, Chwa??cic, Stodó? dla potrzeb Elektrowni "Rybnik". SEKRETY CIEP?EJ WODY
Zalew Rybnicki, zwany te? cz?sto Rybnickim Morzem, mimo swego m?odego wieku szybko sta? si? synonimem ?owienia du?ych ryb. Jest bowiem jednym z nielicznych w kraju zbiorników, gdzie temperatura wody nawet w ?rodku zimy nie spada poni?ej pi?tnastu stopni. Wiele gatunków ryb, zarówno tych rodzimych, jak i sprowadzanych z najdziwniejszych zak?tków ?wiata w celu wsiedlenia do zbiornika, znalaz?o tu doskona?e warunki do ?ycia. Szybko te? ryby zacz??y osi?ga? przyrosty, niespotykane na wodach których termika podlega?a naturalnemu, ca?orocznemu cyklowi. Konrad Maciura - mieszkaniec pobliskiego Rybnika, ?owi na zbiorniku od pi?tnastu lat. Tak opowiada o specyfice i okazach z jakimi mo?na si? tutaj wcale nierzadko spotka?: Na Zalewie Rybnickim mo?na z?owi? praktycznie wszystkie ryby charakterystyczne dla polskich wód stoj?cych. Wszystkie, plus ryby których nie z?owi si? nigdzie indziej. S? wi?c leszcze, p?ocie, karasie, liny. Na zbiorniku przez pewien czas nie obowi?zywa?y ?adne limity w po?owie leszcza. To w celu ograniczenia jego nadmiernie rozwijaj?cej si?, a co za tym idzie kar?owaciej?cej populacji. Cel uda?o si? chyba osi?gn??, bo dzisiaj cz?sto ?owi si? tutaj okazy o wadze ponad czterech kilogramów. Nie mniej ciekawe s? p?ocie - domena g?ównie wyczynowych w?dkarzy pos?uguj?cych si? zawodnicz? odleg?o?ciówk?. Standardem s? ryby w granicach kilograma, za? trafiaj? si? okazy i dwukrotnie wi?ksze. Druga 'grupa' ryb, która chyba w najwi?kszym stopniu wabi w?dkarzy nad brzegi zalewu, to du?e okazy karpi, amurów i to?pyg. Karpie dorastaj? tu do kilkunastu kilogramów, za? górna granica rozmiarów amurów, a szczególnie to?pyg nie jest znana nikomu. W ka?dym razie, widoczne czasem na powierzchni 'torpedy', s? zdaniem specjalistów w takich po?owach, dwukrotnie wi?ksze od trzydziesto-, czterdziesto-kilogramowych okazów, jakie si? tutaj ?owi. Amatorom ryb drapie?nych Rybnickie Morze oferuje spotkania z sandaczami do dziesi?ciu kilogramów i sumami, które osi?gaj? tu chyba najwi?ksze w kraju przyrosty. Do?? powiedzie?, ?e mimo m?odego wieku zbiornika ?owi si? tu ju? okazy dwumetrowe.
Zbiornik Elektrowni Rybnik od wielu lat dobrze jest znany ze wspania?ych okazów sumów które przekraczaj? wag? trzycyfrow? . Kilka z nich zakwalifikowa?o si? nawet na rekord Polski.Rybnik to niekwestionowana stolica Polski je?li chodzi o rekordowe sumy. To tutaj ju? cyklicznie ?owi si? okazy przekraczaj?ce 100kg wagi.
A to jeden z nich który wa?y? 102 kg i 245 cm d?ugo?ci.

Lokalizacja: Polska /Rzeka Ruda, Nacyna
Ca?kowita pojemno??: 22mln m3
Powierzchnia: 4,5 km2Odra
- rzeka w Europie ?rodkowej, w zlewisku Morza Ba?tyckiego, na terenie Czech, Polski, Niemiec. Pod wzgl?dem ca?kowitej d?ugo?ci jest drug? (po Wi?le) rzek? Polski. Bior?c pod uwag? tylko jej cz??? w granicach Polski jest trzeci? rzek? pod wzgl?dem d?ugo?ci (po jej dop?ywie Warcie).
Rzeka ma d?ugo?? 854,3 km, z czego 742 km w Polsce. Powierzchnia dorzecza Odry obejmuje obszar 118 861 km2, z tego 106 056 km2 w Polsce .
Wyp?ywa na wschodzie Czech, w Górach Odrza?skich w Sudetach Wschodnich, na wysoko?ci 634 m n.p.m. uchodzi do Roztoki Odrza?skiej, b?d?cej zatok? Zalewu Szczeci?skiego, w pó?nocno-zachodniej cz??ci Polski, przy pó?nocnej granicy miasta Police.
W Odrze równie? wyst?puj? spore okazy suma a oto jeden z nich z?owiony przez Krzysztofa - u?ytkownika z naszego forum który wa?y 47kg i 190 cm


Wis?a
- najd?u?sza rzeka Polski, o d?ugo?ci 1047 km. Jest tak?e najd?u?sz? rzek? uchodz?c? do Morza Ba?tyckiego.
?ród?a rzeki znajduj? si? w po?udniowej Polsce, na wysoko?ci 1107 m n.p.m., na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie ?l?skim. Zasadniczy kierunek biegu Wis?y jest po?udnikowy. Wis?a posiada delt? i uchodzi do Zatoki Gda?skiej.
Wis?a przep?ywa przez wiele polskich miast.

I oczywi?cie pi?kne zdobycze które tam p?ywaj?, a oto jedna z nich z?apana przez Pana Marka Szyma?skiego którego wy?owi? 14 lipca o godzinie 21.30 w Wi?le ko?o Modlina. Sum o d?ugo?ci 232 cm. Jest to jedna z najwi?kszych, je?li nie najwi?ksza, ryba z?owiona w Polsce na spinning. Sum wzi?? na wobler Storm Wiggle Wart 7 cm prowadzony po kancie przykosy na g??boko?ci 3 metrów. Hol trwa? ok. 30 minut w czym dzielnie asystowa? i pomaga? sprawnie steruj?c ?odzi? syn Marka, Szymon.Na wszystkich tych ?owiskach wyst?puj? rekordowe sumy i o ile najwi?cej rekordów pada na Ebro, Ili i Padzie to nasze ?owiska coraz to cz??ciej nie pozostaj? d?u?ne. Wielka w tym jest zas?uga, tak jak ju? wspomnia?em na pocz?tku, powszechnego dost?pu do sprz?tu w?dkarskiego potrafi?cego wytrzyma? maksymalne przeci??enia, ale te? i ?wiadomo?? w?dkarzy jak ?owi? te kolosy ?wiadomie, a nie przypadkowo, ostatnimi czasy intensywnie ro?nie. Mam nadziej? ?e i nasz portal, jako obecnie ju? najwi?kszy i najlepiej zorganizowany w tym temacie w Polsce dok?ada do tego swoja cegie?k?.
Mamy nadziej?, ?e u?ytkownicy naszego portalu coraz cz??ciej b?d? bili swoje rekordy i ?e coraz cz??ciej w galerii Najwi?ksze Sumy ?wiata b?d? si? pojawia?y zdj?cia rekordowych sumów naszych u?ytkowników, czego serdecznie wszystkim ?yczymy.
Oczywi?cie pomimo tego, ?e nigdy nie kwestionujemy tego co ?owca z ryb? zrobi (wypu?ci czy zabierze), bo to absolutnie indywidualna sprawa ka?dego, zach?camy jednak do wypuszczania rekordowych okazów, bo cho? wi?cej etyki ma ten co z?owi ?eby zje??, to jednak podej?cie sportowe do rekordowego okazu daje nam zawsze o wiele wi?cej satysfakcji i pozwoli nam spotka? si? z tym godnym przeciwnikiem jeszcze raz, gdy? sam ju? czterokrotnie z?owi?em ten sam okaz w ci?gu ostatnich 2 lat (Avallone).
Samo wypuszczanie suma te? niesie za sob? du?o rado?ci, a fotografie które nam z tego pozostaj? te? s? pi?kn? pami?tk? na d?ugie lata i nie l?gn? si? w nich robaki...Pozdrawiamy serdecznie Artur i Robert.

Do komentowania materia?u zapraszam na forum czuli tu: Rekordowe sumy Polska i ?wiat

W temacie równie? du?o wi?cej zdj?? Rekordowych okazów suma


Przygotowa?: Robert0690 & Avallone

Aktualnie online

Gości online: 35

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.49
46,886,364 unikalne wizyty