Blogi na ForumSumowe.pl | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Zawie? swoje ?ycie o jak?? gwiazd?, a noc ci nie zaszkodzi. -Phil Bosman


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Blogi na ForumSumowe.pl

stycznia 20 2012 Bez kategorii Artur Betcher
Blogi na ForumSumowe.pl
Blogi na ForumSumowe.pl


Witam wszystkich serdecznie.
Ju? od dawna we wielu newsach wyr?czaj? mnie administratorzy i bardzo im za to dzi?kuje ale i sam musz? si? nieco wysili? tote? teraz ja postaram si? nieco nabazgra?.
Na portalu i forum ostatnimi czasy dzieje si? du?o od strony technicznej gdy? staramy si? jak najbardziej dopasowa? pod preferencje u?ytkowników.
Poprawili?my sporo b??dów oraz dosz?y nam nowe funkcje ale te? nie spoczywaj?c na laurach ca?y czas b?dziemy stara? si? ulepsza? portal pod k?tem funkcjonalno?ci dla u?ytkowników.

Ten temat b?dzie dotyczy? jednej z trzech najwa?niejszych zmian a mianowicie blogów u?ytkowników. Pozosta?e zmiany b?d? z racji swej specyfiki omówione w osobnych tematach.
Jednym z powodów ich powstania by?a ma?a aktywno?? u?ytkowników w temacie newsów a dzi?ki ich ciekawej konstrukcji i udoskonaleniom ka?dy nawet s?abo zorientowany w dzia?aniach na komputerze u?ytkownik b?dzie móg? napisa? ?adnie okraszonego zdj?ciami newsa.
Najwa?niejszym jednak powodem ich powstania by?y pytania od u?ytkowników o prywatne galerie. Sama galeria wygl?da?a by nieco ubogo tak wi?c posun?li?my si? dalej tworz?c blogi. Nie ograniczyli?my si? jednak do standardowych blogów a poszli?my krok dalej i dzi?ki pracy naszego nowego Technika udoskonalili?my je do poziomu najprzyja?niej stworzonych blogów w ca?ej internetowej sieci w?dkarskiej.
Dla wielu mniej zaawansowanych u?ytkowników najwi?kszym problemem jest minimalizacja i wrzucanie zdj?? na serwer bo to wielko?? za du?a, czasem plik za du?o wa?y a jeszcze innym razem trzeba zminimalizowa? przez co dla wielu stawa?o si? to a wykonalne. Nie mogli?my tego tak zostawi? wi?c w?o?yli?my wiele dni pracy (tu dzi?kuje Technikowi za zarwane nocki moje i jego) ?eby stworzy? kompleksowy blog funkcjonalny dla ka?dego a nie tylko dla zaawansowanego u?ytkownika.
Wszystkie zatem zdj?cia, zarówno te dodawane jako ozdoba Waszych wpisów jak i te dodawane do Waszych galerii bez wzgl?du na wielko?? minimalizuj? si? automatycznie. Jedyne ograniczenie to nazwa zdj?cia. Nie mo?e si? w niej znajdowa? polski znak lub odst?p jak i przecinki, my?lniki, kropki dwukropki, cudzys?owie i takie. Z tym jednak nie ma problemu bo wszystkie twory automatyczne robi?ce zdj?cia nadaj? im nazwy w oryginale takie ?e system po prostu je przyjmuje. Je?li jednak Wasze zdj?cie w nazwie takie znaki posiada wystarczy zmieni? nazw? na np: zdjecie1 lub do opowiadania lub moje sumnowanie. Robimy to przyciskaj?c prawym klawiszem myszy na zdj?cie i wybieraj?c ZMIE? NAZW?. Na miejsce starej wpisujemy now? i naciskamy ENTER. Nazwa zdj?cia powinna by? w miar? krótka gdy? u?atwi Wam to pisanie artyku?u.
Je?li kto? z tym b?dzie mia? problemy to nawet w tym przypadku napiszemy mini poradnik odnajdywania zdj?? na komputerze, kopiowania ich i zmiany nazwy, s?u?ymy zatem pomoc?.
Kolejnym olbrzymim krokiem jest ?atwo?? umieszczania zdj?? w ?rodku tekstu bez znajomo?ci HTML. Jak to jest wa?ne przekona?em si? umieszczaj?c artyku? na w?dkuje.pl gdzie musia?em go prze konwertowa? do formatu HTML ?eby zdj?cia by?y ?adnie w tek?cie tam gdzie by?y potrzebna. Zaraz potem zarówno nas PW jak i przy samym artykule zacz??y pada? pytania jak uda?o mi si? to zrobi?.
W naszych blogach udoskonalili?my to i ten problem wyeliminowali?my. Ka?dy w prosty sposób umieszcza zdj?cia w artykule tam gdzie mu s? potrzebne. Ich liczba w jednym artykule jest ograniczona do 50szt ale kto pisa? taki obszerny wie ?e naprawd? ci??ko wybra? a? tyle zdj?? do jednego artyku?u.
Z wa?nych rzeczy dotycz?cych samych artyku?ów jest fakt ze dzi?ki systemowi publikacji sami b?dziemy wybiera? najciekawsze artyku?y i umieszcza? je na stronie g?ównej jako newsy. Musicie jednak pami?ta? o tym ?e tylko artyku?y dotycz?ce sumów, sprz?tu na suma, testy sprz?tu sumowego, opisy ?owisk sumowych jak i samych zasiadek na suma b?d? umieszczane jako newsy gdy? nasz portal dotyczy suma. Z?o?liwcy twierdz? ?e stali?my si? molochem ogólnowedkarskim ale to pewnie dlatego ?e nie umiej? czyta? i nigdy w ?yciu forum nie uczestniczyli. Lwia cz??? naszego forum to materia?y dotycz?ce suma. Sprz?t u?ywany do po?owu ?ywca to równie? sprz?t potrzebny do skutecznej zasiadki sumowej. ?odzie, echosondy i wszelkie inne rzeczy potrzebne nam w zasiadkach sumowych takie jak namioty pody i ca?y sprz?t pomocniczy o którym rozmawiamy na forum równie? jest cz??ci? zasiadki sumowej i nie mo?emy tego omija? szerokim ?ukiem bo by?o by to ?mieszne.
Ma?ym wyj?tkiem jest mini dzia? karpiowy ale zawsze on pozostanie mini to raz. Dwa ?e i karp 4kg to niekiedy dobry ?ywiec wi?c warto go umie? skutecznie po?awia? a trzy ?e ten dzia? to taka rozrywka dla nas sumiarzy kiedy sezonu na suma nie ma.
Na blogach zatem nie b?dzie kategorycznego zakazu pisania o czymkolwiek innym ni? sum ale jak ju? pisa?em jeste?my, byli?my i b?dziemy forum tematycznym z nastawieniem na jedn? ryb? wi?c inne materia?y pozostan? po prostu na Waszych blogach i nie b?d? publikowane na stronie g?ównej w postaci newsów gdy? profilu portalu zmienia? nie zamierzamy. Sposób prowadzenia bloga zostawiamy Wam, nie b?dziemy si? pyta? nawet o to czy wpisy maj? tematyk? w?dkarsk? ale liczymy na to ?e lwia cz??? b?dzie dotyczy?a jednak suma. Wasz blog to Wasza wizytówka, starajcie si? go prowadzi? poprawnie. Nie ka?dy materia? uda si? okrasi? zdj?ciami, nie ka?dy b?dzie oczywi?cie epopej? jednak starajcie si? to robi? dobrze.
Na newsy b?d? oczywi?cie wybierane najatrakcyjniejsze materia?y ?adnie okraszone zdj?ciami.
Na edycj? wpisu po dodaniu mamy godzin?. W wyj?tkowych sytuacjach mo?na prosi? którego? admina z pro?b? o poprawienie czego? po tym czasie. Blogu nie mo?na usun?? chyba ?e w wyj?tkowej sytuacji na pro?b? ale b?dziemy tego unika? gdy? w przysz?o?ci zamierzamy umo?liwi? ocenianie i komentowanie wpisów na blogach a w tym przypadku usuwamy te? czyje? starania a nie tylko swoj? prac?.
Blogi nie b?d? mia?y osobnego regulaminu, jest to integracyjna cz??? portalu tote? i obowi?zuje na nich taki sam regulamin jak na ca?ym portalu i forum.
Ka?dy u?ytkownik b?dzie mia? te? mo?liwo?? tworzenia w?asnych galerii i dodawanie nieograniczonej ilo?ci zdj??. Tu równie? b?dzie to prostsze ni? dodawanie zdj?cia na maila.
Ka?dy u?ytkownik b?dzie tez posiada? galerie filmowe gdzie dodawanie filmu b?dzie jeszcze prostsze od dodawania zdj?? bo bez ?adnych kodów dodawa? b?dziemy link do filmu jednym klikni?ciem a system zrobi za nas reszt?.

?eby Wam wszystkim u?atwi? korzystanie z blogów przedstawi? to wszystko w formie obrazkowego poradnika.

I. Za?o?enie bloga.
Po prawej stronie na samym pocz?tku poka?e si? panel ZA?Ó? BLOGA. Wystarczy wcisn?? za?ó? bloga i dostaniemy powiadomienie pod?wietlone na zielono ?e blog zosta? utworzony.Po tym nale?y od?wie?y? stron? za pomoc? klawisza F5 lub wyj?? i wej?? ponownie i uka?e si? nam panel nawigacji bloga znajduj?cy si? pod T?umaczeniami.Nie nale?y zapomina? o uzupe?nieniu danych w profilu bo to one po cz??ci b?d? si? wy?wietla? na wizytówce naszego bloga. W tym celu nale?y klikn?? równie? po prawej EDYTUJ PROFIL, uzupe?ni? dane zainteresowania, ulubione ?owiska, avatar pa?stwo i Sk?d i nacisn?? zapisz zmiany.
Osoby maj?ce problem z wgraniem avatara proszone s? o zasygnalizowanie tego w temacie lub o podes?anie go na maila arturbetcher@gmial.com. Sam zminimalizuje i umieszcz? w profilu.II. Dodawanie artyku?u na bloga.

Pierwsz? cz??ci? jest klikni?cie w wy?ej wymienionym panelu Nawigacja na DODAJ WPIS.
Otworzy si? nam strona z krokiem pierwszym. Znajduje si? w nim jedno pole obok którego mamy przycisk Przegl?daj s?u??cy do wybrania obrazku z komputera. Ka?dorazowe wci?ni?cie drugiego przycisku czyli DODAJ ZDJ?CIE spowoduje ukazanie si? kolejnego takiego pola. W ten sposób mo?emy tych PRZEGL?DAJ utworzy? do 20. Je?li kto? chce do wpisu doda? 40 zdj?? musi po zako?czeniu kroku pierwszego przej?? przyciskiem dalej do drugiego i zamiast pisa? artyku? przej?? jeszcze raz do DODAJ WPIS i w ten sposób doda? kolejne a dopiero potem pisa? artyku? (proces opisany poni?ej), je?li tylko 3 to dodajemy przyciskiem zdj?cie 2 pola. Na przyk?adnie poni?ej utworzy?em 16 pól wyboru zdj?cia.?eby wybra? zdj?cie wystarczy klikn?? PRZEGL?DAJ które jest tak jakby oknem naszego komputera. Najlepiej przed tym krokiem jest skopiowa? wszystkie interesuj?ce nas zdj?cia w jedno miejsce do jednego folderu na pulpit bo ?atwo go b?dzie znale??. W tym wypadku po otworzeniu si? tego okna czyli po naci?ni?ciu PRZEGL?DAJ wystarczy klikn?? na PULPIT znajduj?cy si? gdzie? po lewej i odnale?? interesuj?cy nas folder. U mnie na przyk?adzie nazwa?em ten folder ZDJ?CIA DO BLOGA. Je?li wiemy gdzie zdj?cia si? znajduj? i wiemy jak je odnale?? t? metod? nic nie musimy kopiowa? tylko bezpo?rednio idziemy do nich poprzez KOMPUTER ( przyk?ad 2)


Dwa razy klikaj?c lewym przyciskiem myszy szybko wchodzimy do tego folderu a nast?pnie klikaj?c raz lewym przyciskiem myszy zaznaczamy interesuj?ce nas zdj?cie i naciskamy przycisk OTWÓRZ po prawej na dole. Wa?ne ?eby?my pami?tali nazwy zdj??. B?dzie to potrzebne potem przy wybieraniu zdj?? i ich miejscu we wpisach. U mnie te zdj?cia nazywaj? si? kolejno blog1, blog2, blog3 itd. Tak jak wspomina?em nie mog? one zawiera? znaków polskich, kropek, przecinków itp.W tej chwali w polu które by?o puste pojawi? si? znaki. To samo musimy zrobi? do ka?dego zdj?cia które chcemy u?y? w artykule. Na poni?szym przyk?adzie wida? ?e wybra?em dopiero 8 zdj??.Nast?pnie wciskamy DALEJ.
To akurat mo?e potrwa? i strona b?dzie mieli? dodawane zdj?cia. Jest to zale?ne od kilku czynników. Pierwszy to szybko?? ??cza a drugi od wielko?ci dodawanych zdj??. Je?li kto? umie minimalizowa? zdj?cia i nie sprawia mu to problemu zalecam jeszcze przed zacz?ciem dodawania wpisu zminimalizowanie jednak do wielko?ci 800x600 (nie mniejszej)co przyspieszy proces ?adowania. Osoby nie umiej?ce te? dodadz? tylko trzeba uzbroi? si? w cierpliwo?? a? do czasu kiedy strona si? prze?aduje i poka?e si? taka zawarto??:Tutaj pewne rzeczy nie wymagaj? wyja?nie? do momentu umieszczania zdj?? ale je wyja?ni?.

W polu TEMAT piszemy nazw? naszego artyku?u. Na podanym przyk?adzie akurat u mnie brzmi on Majowe igraszki na pla?y :)

Zdj?cie do wpisu jest wa?ne!! Tu ponownie wybieramy zdj?cie ale tym razem tylko jedno. B?dzie to zdj?cie g?ówne naszego wpisu. Mo?e to by? jedno z ju? wcze?niej dodanych ale musi jednak by? obowi?zkowo dodane. Ta sama procedura jak wcze?niej wi?c nie b?d? powtarza?.

Tre?? to nic innego jak nasz artyku?. Tutaj wpisujemy nasze opowiadanie, tre??, zdj?cia i wszystko co chcemy w nim umie?ci?.
Na pocz?tek proponuje jeszcze raz napisa? tytu? i da? go w znaczniki B i CENTER to zostanie on wyeksponowany. Robi si? to zaznaczaj?c w tre?ci artyku?u nasz tytu? i klikaj?c na B i CENTER jak na obrazku poni?ej.

Docelowo wi?c nasz tytu? we wpisie ma wygl?da? tak jak na zdj?ciuRobimy klawiszem dwa razy Enter (odst?p pionowy) i zaczynamy pisa? nasz artyku?.Piszemy do momentu kiedy chcemy umie?ci? nasze pierwsze zdj?cie w tek?cie.
W tym momencie naciskamy na strza?eczk? która oznaczy?em numerem jeden i klikamy na link który oznaczy?em numerem dwa. Wida? na ko?cu ?e nazywa si? on blog1.To dlatego wa?ne jest ?eby?my pami?tali jak zdj?cia si? nazywaj? i co przedstawiaj? ?eby je odpowiednio umie?ci? w tek?cie.
W tym momencie zdj?cie zosta?o dodane a my piszemy dalej nasz artyku? do momentu dodania drugiego zdj?cia w ten sam sposób czyli wpierw strza?eczka a potem lewy klik myszy na nast?pne zdj?cie lub zdj?cie które nam akurat w tek?cie w tym momencie odpowiada, na moim przyk?adzie b?dzie to zdj?cie blog2.W ten sposób umie?cili?my zdj?cia tam gdzie trzeba i post?pujemy dok?adnie tak samo a? do sko?czenia pisania artyku?u.

Na koniec klikamy jak na obrazku poni?ej na ZAPISZ i nasz artyku? ukazuje si? w naszych wpisach i na stronie g?ównej naszego bloga, mo?e chwil? przemieli? dodaj?c ostatnie zdj?cie :)Uka?e nam si? wtedy taki ekran:Jedynka to informacja ?e newsa dodano, dwójka to nasz news i mo?liwo?? jego edycji przez godzin? a klikaj?c w Przejd? do bloga (zaznaczony jako 3) zobaczymy wpis który w?a?nie dodali?my.To ju? koniec dodawania wpisu, ka?dy mo?e go obejrze?, przeczyta? a Wy dodali?cie w bardzo ?atwy sposób wpis. Wydaje si? to trudne ale tak naprawd? dla wi?kszo?ci b?dzie to tak proste ?e nie b?d? nawet korzysta? z tego poradnika.


Mo?e teraz napisze jak wstawi? zdj?cie.

III. Dodawanie galerii i zdj?? do galerii.

W panelu NAWIGACJA wpierw musimy utworzy? galerie. Ich ilo?? jest dowolna. Ilo?? zdj?? w galeriach równie? jest dowolna, nie ma ?adnych limitów.
Klikamy wi?c DODAJ GALERI?Poka?e nam si? bardzo prosty panel dodawania galerii. Wpisujemy nazw? galerii i jej opis a na koniec klikamy DODAJStrona si? prze?aduje i galeria zosta?a w tym momencie utworzona a strona wyczy?ci to co przed chwil? wpisali?my. Bez obaw galeria ju? istnieje i nie tworzy? drugiej takiej samej. W ten sposób mo?emy od razu utworzy? kilka interesuj?cych nas galerii tak jak Makro, Inne drapie?ne, Widoki znad wody i inne.

Nast?pnym krokiem b?dzie dodanie zdj?cia.

W panelu nawigacji klikamy na DODAJ ZDJ?CIE DO GALERIIUka?e nam si? taki w którym kolejno wype?niamy Nazw? zdj?cia jako 1, opis zdj?cia jako 2. jako 3 wybieramy zdj?cie z komputera dok?adnie tak samo jak zdj?cia do bloga wi?c nie ma sensu pisa? znów o samo, wy?ej instrukcja.
Czwarty krok to wybranie odpowiedniej galerii i tu znów naciskamy na strza?eczk? gdzie rozwin? si? nam ju? dodane galerie. W tym przypadku doda?em 4 galerie dla próby i jako ?e moje zdj?cie przedstawia ma?ego szczupaka zje?d?am na Rekordowe Szczupaki i klikam na to lewym klawiszem myszy.Na koniec klikamy na dodaj:Strona za?aduje zdj?cie i mo?e to chwil? potrwa? w zale?no?ci od pr?dko?ci ??cza i wagi zdj?cia bo tak jak ju? wspomina?em system za nas minimalizuje. Uka?e si? znów panel dodawania zdj?? i mo?emy doda? kolejne zdj?cie nie zapominaj?c o wybraniu odpowiedniej galerii.
Pami?tajmy ci?gle ?e w nazwie zdj?? nie mo?e by? polskich znaków i znaków tylu przecinek, my?lnik, kropka, cudzys?ów i inne interpunkcyjne.

Znów mo?emy obejrze? nasze zdj?cia klikaj?c w nawigacji bloga na Przejd? do bloga a w samym blogu na zak?adk? Galerie. Mo?emy te? przej?? do: Zobacz wszystkie zdj?cia galerii i wtedy zobaczymy wszystkie zdj?cia w galerii.


Ostatnim etapem b?dzie opisanie dodawanie filmów.

IV. Dodawanie filmów

Analogicznie jak ze zdj?ciami wpierw musimy utworzy? galeri? filmow?. W tym celu w nawigacji bloga klikamy na UTWÓRZ GALERI? filmow?. Mo?emy mie? tylko jedn? b?d? kilka. Tez nie jest to limitowane. Mo?emy utworzy? Moje Filmy O Sumach a tak?e Filmy znalezione w sieci lub jeszcze inne np Humor.
Tutaj dok?adnie tak samo jak przy dodawaniu galerii zdj?? wpisujemy Tytu? ka?dej galerii i opis ka?dej galerii i klikamy lewym klawiszem myszy na DODAJ.Tworzymy dowoln? ilo?? galerii i pami?tajmy ?eby potem filmy umieszcza? w galerii do tego najbardziej odpowiedniej.

Samo dodawanie filmów upro?cili?my maksymalnie bo bawienie si? z tymi wszystkimi kodami by?o by dla wielu uci??liwe.

Aby doda? film klikamy na DODAJ FILMIKUka?e si? panel dodawania filmów.

W rubryce pierwszej wpisujemy tytu? filmu. W moim przypadku b?dzie to Test Sangera.

W rubryk? drug? wklejamy link do filmu. W tym celu przechodzimy na stron? http://www.youtube.com/ i tam szukamy na naszym lub na innym kanale interesuj?cy nas film. Nast?pnie z paska przegl?darki kopiujemy link bezpo?redni.Pod?wietlamy go na niebiesko, prawym klawiszem myszy naciskamy i wybieramy kopiuj a nast?pnie w naszym panelu w pole linku do filmu klikamy znów prawym myszy i klikamy lewym na wklej.

Teraz klikamy na strza?k? i rozwinie si? nam lista galerii filmowych.
Klikamy na odpowiedni? galeri? lewym przyciskiem myszy. U mnie w?a?ciwa jest galeria Testy sprz?tu. Utworzy?em cztery w ramach testu jak wida?. Mo?emy mie? tylko jedn? je?li chcemy.Na koniec ma to wygl?da? tak jak na obrazku poni?ej. Klikamy DODAJ i w naszej galerii lub w jednej z naszych galerii pojawi? si? dodany film.Strona si? od?wie?y i znów zobaczymy pusty panel dodawania filmów ale film si? doda? i mo?emy zaraz dodawa? nast?pny.

Na koniec je?li chcecie zobaczy? czyjego? bloga to klikacie na jego nazw? i w jego profilu macie przej?cie do jego bloga.Przy postach u?ytkownika na forum równie? macie pod jego avatarem przej?cie do bloga.?eby obejrze? ca?? zawarto?? blogów u?ytkowników nas interesuj?cych po przej?ciu do danego bloga za pomoc? klika w profilu lub na forum mo?emy dowolnie przechodzi? pomi?dzy stron? o u?ytkowniku, wpisami, galeriami i filmami gdy? tylko cz??? b?dzie si? wy?wietla? na stronie o mnie. Przyk?ad poni?ej.
I to ju? wszystko je?li chodzi o dodawanie filmów, zdj?? i artyku?ów na blogi. Wszystko w sumie jest bardzo proste nawet dla niezaawansowanego u?ytkownika. Poradnik mo?e przera?a ale tak naprawd? jest to zrobione tak ?eby ka?dy móg? nawet nie znaj?c si? na rzeczy zrobi? ?adnego bloga. W?o?yli?my wiele pracy w te blogi i w ?atwo?? ich u?ytkowania przez naszych u?ytkowników. W tej chwili to najlepsze blogi od tej strony w ca?ej internetowej sieci w?dkarskiej. Mam te? nadziej? ze docenicie nasze starania i b?d? te? kiedy? najlepsze od strony merytorycznej.
Nie zapominajcie o forum. Ka?dy Wpis powinni?cie tez umie?ci? na forum a nie tylko na blogu. Wielu z Was opisa?o ju? wiele ciekawych zasiadek, testowa?o ?y?ki, w?dki ?odzie i inne. Macie okazj? teraz to wszystko zamie?ci? jeszcze raz w Waszym wirtualnym osobistym pami?tniku. Wiem ze dla wielu to wiele pracy ale naprawd? warto jeszcze raz to doda? ?eby uporz?dkowa?. Na forum cz??? nawet ciekawych materia?ów ginie w postach a na blogach zawsze b?dzie na wierzchu.
Póki co dali?my tyle opcji ?e b?d? one ca?kowicie wystarczaj?ce. W przysz?o?ci zamierzamy udost?pni? ocenianie wpisów i dodawanie komentarzy. Jeszcze dzi? w nocy powinien pojawi? si? panel ostatniej aktywno?ci na blogach. Je?li tylko czegokolwiek b?dzie Wam na blogach brakowa? to prosz? o umieszczanie w tym temacie wszelkich sugestii. Je?li kto? ma problem z avatarem prosz? pisa? pomo?emy. To samo si? tyczy kopiowania zdj??, odnajdywania ich na komputerze, zmiany nazwy. Nie wstydzi? si? pisa? je?li kto? ma z tym problemy gdy? po to jeste?my tu razem ?eby sobie wzajemnie pomaga?.

Bawcie si? zatem dobrze i dbajcie o tre?? na blogach. Jeden dzie? maj? wszyscy na wszelakie testy cho? kilka osób ju? pododawa?o wszystko poprawnie. W sobot? 21 stycznie 2012 po 23:30 usuwamy wszystkie blogi testowe i w??czamy wszystko gotowe. Finalnie testuj?c ten wpis najpierw zostanie umieszczony na blogu a pó?niej opublikowany jako news.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Artur Betcher

Przygotowa?: Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 7

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.68
47,454,028 unikalne wizyty