Zjazd Administracji nad Ebro - Marzec 2013 | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Dawniej m?odzi m??czy?ni szukali sobie ?on. Teraz wyszukuj? sobie te?ciów. Diana Webster.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ RELACJE Z WYPRAW W?DKARSKICH, PORADNIKI W?DKARSKIE / Zloty i forumowe imprezy

 
Zjazd Administracji nad Ebro - Marzec 2013

Artur Betcher

Offline

Jak to by?o zorganizowane!!!
Sze?ciuset ch?opa posz?o w Polsk? ?e hoooo Oczko

Tak by si? chcia?o zacz?? tego newsa i to ju? bez ró?nicy ?e nie by?o ich 600 i ?e nie w Polsk? Oczko
Niemniej jednak musimy wróci? do genezy tego co si? sta?o, dlaczego tak si? sta?o i w?a?nie o tym b?dzie w tej cz??ci trylogii Usmiech

Administrator to nie do?? ?e najmniej zaszczytna funkcja to jeszcze najbardziej niewdzi?czna.
Zero uk?adów, zero profitów a do tego trzeba swoim poziomem dawa? przyk?ad, nie ma si? tu taryfy ulgowej.
Praca te? nie jest lekka, czasami po nocach trzeba by?o posty poprawia? i to za zwyk?e dzi?kuje przy okazji zbieraj?c baty za zaniedbywanie pracy i bliskich.

Nie umia?em tego zostawi? bez podzi?kowania i ju? od dawna planowa?em zrobi? co? ?eby t? prac? wynagrodzi?.
Nie chodzi?o ju? tylko o administratorów ale te? o ka?dego który swoimi dzia?aniami zas?u?y? na to ?eby si? znale?? w grupie zas?u?eni. Grupa ta obejmuje bowiem wszystkich którzy przyczynili si? swoj? postaw? i prac? na rzecz portalu do jego rozwoju nieco bardziej od przeci?tnego usera.
D?ugo my?la?em co by tu zrobi? ?eby im to wynagrodzi? i ju? rok temu zapali?a si? ?arówka w ciemnej ulicy Usmiech

W listopadzie 2012 podczas zjazdu naszych partnerów nad Ebro wprowadzi?em pierwsz? cz??? planu w ?ycie i ju? wtedy z jednej ?arówki powsta? rz?d latarni o?wietlaj?c drog? prowadz?c? do tego wydarzenia.
Wynegocjowa?em wtedy za ca?a moj? prac? nadobowi?zkow? dla o?rodka Fishing Planet baz? na tydzie? do w?asnej dyspozycji za darmo.
Znaczy?o to wtedy ?e mia?em mo?liwo?? zorganizowania wyprawy zarobkowej i nikt ju? wtedy nie pyta? kogo zabior?. Mój cel jednak od roku by? sprecyzowany. Nareszcie mia?em mo?liwo?? odwdzi?czenia si? tym którzy na to najbardziej zas?ugiwali.

Powsta? wtedy temat w dziale dla zas?u?onych z zapytaniem czy chc? jecha? nad Ebro. Z?o?y?em te? propozycj? ze powinni oni jecha? ca?ymi rodzinami. NIe znali?my kosztów transportu ani ?adnych innych ale odzew by? wielki i tak si? zacz??o Usmiech

Baza za darmo to jedno a pozosta?e koszta to drugie. Pierwotnie wprowadzony w b??d musia?em szybko zej?? na ziemie bo autokar nie kosztowa? jednak 5ty? z? tylko wszelakie oferty waha?y si? od 25ty? do 40ty? z?.
By?a to zapora nie do pokonania wi?c zacz??em od rozes?ania ofert do przewo?ników.
Wys?a?em ich 126 i po 2 tygodniach znalaz?em ofert? która by?a najta?sza. Nie zamkn??o to jednak sprawy bo obieca?em na pocz?tku wszystkim ?e koszt b?dzie niewielki a niejednego przy tej cenie autokaru nie by?o jednak sta? pomimo ?e by?a to naprawd? atrakcyjna oferta przewo?nika. Czarna rozpacz i ju? w tym momencie sprawa wyjazdu nad Ebro wisia?a na w?osku bo obieca?em ?e koszta zrzutki na osob? nie przekrocz? 400z? ( zjazd by? podzi?kowaniem i dlatego zas?u?eni mieli stawk? zrzutki zani?on? a ka?dy "sponsor godzi? si? na to gdy? i dla nich stawka by?a atrakcyjna patrz?c na to co zaoferowali?my) a tu znacznie je przewy?sza?y.
Nast?pnego jednak dnia zapali?o si? ?wiate?ko w tunelu. Zg?osi? si? brat jednego z adminów który zaproponowa? ?e zap?aci pieni?dze w normalnej stawce za wszystko po to ?eby jednak z nami jecha?. Pierwotnie odrzuca?em taka mo?liwo?? ale postawiony pod murem szybko przemy?la?em spraw? i doszed?em do wniosku ?e mo?na w?a?nie w ten sposób znale?? "sponsorów".
Nie chcia?em jednak ?eby p?acili oni pe?n? stawk? wi?c zrobi?em im tak atrakcyjn? ofert? ?e ju? tydzie? pó?niej mieli?my do?? zg?osze? ?eby wyjecha?.
Nie og?osili?my tego na forum gdy? mog?o by doj?? do sytuacji ze ilo?? osób znacznie przewy?szy?a by mo?liwo?ci kwaterunkowe o?rodka a przecie? to jednak by? marzec i zdarzaj? si? przymrozki.
Dawali?my wi?c informacj? kolejno wszystkim najaktywniejszym na forum poczynaj?c od tych którzy ju? byli na zlotach Forum Sumowe do chwili kiedy mieli?my komplet.
Nie miejcie mi tego za z?o bo finalnie okaza?o si? ze o?rodek p?ka? w szwach. Jakiekolwiek dodatkowe osoby które przyjecha?y by lub przylecieli na w?asn? r?k? chc?c wykorzysta? okazj? ?eby by? na tak du?ym zje?dzie bardzo by si? zawiedli a ja nie wydoli? bym organizacyjnie ze wszystkim.
Obiecuj? te? ?e kiedy? zorganizuje co? takiego z wolnym wst?pem.
Okaza?o si? jednak ?e nie tylko mamy op?acony autokar ale pieni?dzy jeszcze zbieg?o i to sporo bo przecie? i sami admini i zas?u?eni si? dok?adali.
W ten w?a?nie sposób kolejno w cenie wyjazdu przybywa?y kolejne elementy i finalnie zarówno pe?ne wy?ywienie ( ??cznie z drog? powrotn?), zwiedzanie Pary?a, sprz?t do ?owienia na miejscu, licencje, trunki lekkie, zan?canie pelletem ?owiska, napoje i wszelakie s?odycze w du?ych ilo?ciach, bilety do metra w Pary?u, paliwo do ?odzi i inne znalaz?y si? w cenie.( cz??? z nich dopiero na ko?cu) By? to ogromny sukces ale i tak co chwila trzeba by?o pokonywa? kolejne przeszkody.

Poczynaj?c od ilo?ci baga?y a na braku czasu ko?cz?c co chwila trzeba by?o si? z nimi boryka?. Na sam koniec okaza?o si? ?e bud?et wyprawy liczony na mniejsz? liczb? osób musia? podo?a? wi?kszej i niektóre rzeczy trzeba by?o uszczupli? ale i tak by?o wy?mienicie.
Cz??? zada? wzi?? na siebie w Polsce S?awek Tabor i ekipa, cz??? w Hiszpanii Piotr z o?rodka Fishing Planet ( licencje, zakupienie ?winiaka Usmiech itp). Dzi?kuje za to bo po prostu móg?bym nie da? rady.
Postanowi?em te? umili? ekipie i ten zjazd jak i ka?dy inny poprzedni wi?c wynegocjowa?em sporo sprz?tu od sponsorów na konkursy maj?ce okazyjnie si? tam odby?.
Poczynaj?c wi?c od o?rodka Fishing Planet poprzez sklepy Askari i Eldorado oraz dystrybutora woblerów Sebile a na nowym naszym partnerze MirasFishing.pl ko?cz?c wszystkim im okazyjnie dzi?kuje za wielki odzew. Obiecuje te? im ?e jako forum odwdzi?czymy si? za to wszystko tak jak nale?y.

http://fishingpla...
www.forumsumowe.pl/images/polska_baza_wedkarska-nad-ebro-sumy-karpie-sandacze.jpg

http://www.askari...
www.forumsumowe.pl/images/askari-sklep-wedkarski.gif

http://www.eldora...
www.forumsumowe.pl/images/sklep-eldorado-sprzet_wedkarski-mikado.jpg

http://www.sebile...
www.forumsumowe.pl/images/sebile.jpg

http://mirasfishi...
www.forumsumowe.pl/images/mirasfishing.png

Finalnie ilo?? osób która mia?a jecha? przekroczy?a mo?liwo?ci za?adunkowe autokaru i cz??? polecia?a samolotem a inni w?asnym samochodem.
Nagle okaza?o si? ?e nad Ebro zmierza najwi?ksza grupa pasjonatów jaka kiedykolwiek tam przyby?a na w?asn? r?k?.
O?rodek wytrzyma? ten najazd i to jest pocieszaj?ce Usmiech
Zjazd ten tym samym sta? si? historyczny.

Na tydzie? przed wyjazdem zaprosi?em wi?c do wspó?pracy medialnej nad zjazdem *********.
Ju? teraz dzi?kuje ******* i ******* za tak wy?mienite ich towarzystwo u nas. Dzi?kuje nie tylko za ich obecno?? ale te? za klas? jak? pokazali. Bardzo ?a?uj? ze obowi?zki wykluczy?y Cezarego Karpi?skiego ale co si? odwlecze to nie uciecze Usmiech

Trudno opisa? ile przeszkód organizacyjnych stawa?o mi po drodze do celu.
Ogrom pracy by? taki ze przez 3 miesi?ce dzwoni?em do niektórych o pó?nocy w wa?nych sprawach bo dnia na to brakowa?o.
Bywa?o ?e na telefonach sp?dza?em 12h dziennie. Matematyka kosztów nie pozwala?a spa?.
Finalnie jednak 6 miesi?cy pracy i w?o?onego w to serca przybli?a?o ten historyczny zjazd z dnia na dzie? a kolejne przeszkody po prosty si? obchodzi?o. Z ka?dym dniem by?em coraz bli?ej celu jakim by?o odwdzi?czenie si? ludziom za prac? i serce w?o?one w budowanie strony gdy? jeszcze nie spotka?em jakiegokolwiek forum gdzie w ten sposób w?a?ciciel odwdzi?cza? si? tym co mu pomagali. Chcia?em zrobi? wi?c co? unikalnego. Zrobienie tego uwa?a?em za mój obowi?zek wi?c si? nie poddawa?em.

15 marca 2013r sta?o si?.
Po wielu perypetiach, przeciwno?ciach losu i dzi?ki wielkiej pracy i wielkiemu sercu wielu ludzi autokar ruszy? do Hiszpanii Usmiech

17 marca 2013r zrobili?my pierwsze wspólne zdj?cie Usmiech

www.forumsumowe.pl/images/zjazd-ebro_marzec-2013.jpg

Brakuje na nim ludzi którzy przylecieli samolotem i tych co przyjechali samochodem ale to zdj?cie i tak jest kwintesencj? naszej wyprawy.
Pokonali?my 6ty? kilometrów w pogoni za przygod?.

Nie b?d? opisywa? ca?ej wyprawy dzi?, zwiedzania Pary?a, obiadu u mnie w domu (by?o ciasno Haha) czy drogi do Hiszpanii i pobytu na miejscu bo na to jest osobny news. Nie b?d? te? dzi?kowa? kolejno ka?demu za cegie?ki do?o?one do klimatu wyprawy bo to te? na nast?pny news.
Ten ma tylko pokaza? co si? sta?o i dlaczego, jak wiele wyrzecze? ludzie ponie?li ?eby si? tam dosta?. Dzi?kuje za to ?e byli?cie.
W nast?pnym opisz? ca?? wypraw? z punktu widzenia organizatora a w ostatnim podsumuje wszystko ??cznie z wszelkimi moimi wpadkami organizacyjnymi. Usmiech


Pozdrawiam wszystkich.

CDN.....
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Lukasz Karasiewicz

Offline

Gratuluje pomys?u, zapa?u, samozaparcia, energii i samej wyprawyGraty Oklaski Z niecierpliwo?ci? czekam dalsz? relacj?.
 

Szymon Kabacinski

Offline

Pi?kny wyjazd Usmiech
Czekamy na foty rybek Haha
 

Maciek Nawrocki

Offline

Gratuluje wyjazdu i wspania?ej przygodyOkokOczko. Czekam na reszt? opowie?ci heheh Usmiech. Troch? szkoda, ?e nie uda?o mi si? z wami tam by?. Jak to mówi? nast?pnym razemOczko.
 

Hubert Chamczyk

Offline

Gratuluje wyjazdu Oczko Dziwi?em si? ?e prawie adminów nie ma ;D Oklaski
No Kill
C&R
 

Radzio Kielbasa

Offline

Wielkie gratulacje dla Artura za zorganizowanie tak wielkiej imprezy i dopi?cie wszystkiego na ostatni guzik, a mog?em z wami jecha?, ale przeciwno?ci losu na to nie pozwoli?y, mo?e nast?pnym razem, wielkie OklaskiOklaskiOklaski
Radzio
 

Mateusz Harezlak

Offline

Super, ?e wielka wyprawa nad Ebro si? uda?a Oczko Czekam na c.d.
 

Jacek B

Offline

Gratuluj? udanej wyprawy.OkokNo panowie chwali? si? efektami wrzuca? foty.
Z?apa? to mo?na chorob?.Ryby si? ?owi.
 

Remek Walkiewicz

Offline

Jestem pod ogromnym wra?eniem zaanga?owania ArturaOklaski.
Co tu doda?,brak s?ów.
John Frusciante RULEZ
 

Kamil Misztal

Offline

Ale feta musia?a by?, fiu fiu beka a? strach pomy?le? pfft to takie co? da si? zorganizowa? no wielki SZACUN! Czekam na CND...
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.53
46,775,498 unikalne wizyty