Nowe Galerie - zasady dodawania zdj?? do Galerii | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

By? g?upim, samolubnym i cieszy? si? dobrym zdrowiem to trzy warunki szcz??cia, ale gdy brak g?upoty, wszystko inne nie ma znaczenia. Autor: Gustaw Flaubert


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRAWY DOTYCZ?CE FORUM I STRONY / Regulaminy portalu Sumowego

 
Nowe Galerie - zasady dodawania zdj?? do Galerii

Artur Betcher

Offline

Jak ju? niektórzy zauwa?yli mamy nowe galerie wi?c pokrótce opisze zasady nimi rz?dz?ce. B?d? one modyfikowane z czasem tak ?eby wszystko gra?o jak nale?y.
W regulaminie strony doszed? punkt 20 który mówi o dodawaniu zdj?? na stron?. Napisany na szybko i jeszcze par? punktów dojdzie ?eby by?o klarownie.
Tre?? punktu 20:

20. Ka?dy u?ytkownik serwisu dodaj?cy zdj?cia do galerii zobowi?zany jest do przestrzegania ustawy o prawach autorskich i zdj?cia musz? by? wykonane przez niego samego lub musi on posiada? zgod? autora na bezterminow? publikacj? dodawanych zdj?? na ?amach serwisu www.forumsumowe.pl. Jednocze?nie u?ytkownik zgadza si? na bezterminow? publikacj? tych zdj?? na ?amach naszego serwisu.

Wiadomo ?e niektóre zdj?cia robimy sami a niektóre kiedy to holujemy ryb? lub w innych sytuacjach robi? nam nasi bliscy czy znajomi a nawet przypadkowi przechodnie. Prosz? wi?c o dodawanie zdj?? tylko takich które nie s? chronione prawami autorskimi lub takich na które mamy bezterminow? zgod? na ich publikacje.

Prosz? o dodawanie zdj?? estetycznych, nie ?ami?cych norm i dobrego smaku.
Prosz? te? o dodawanie zdj?? efektownych w miar? mo?liwo?ci ?eby galeria by?a po prostu ?adna.
Prosz? nie dodawa? zdj?? o niestandardowych rozmiarach gdy? w przypadku kiedy za jaki? czas zacznie nam brakowa? miejsca na dysku takie zdj?cia o ile w ogóle je dodamy b?dziemy usuwa? w pierwszej kolejno?ci. Preferowana rozdzielczo?? dodawanych zdj?? to 800x600.

Nazwa zdj?cia musi by? zwi?zana z tym co ono przedstawia a w przypadków ryb dodatkowo wymiar lub wag?.

Teraz kilka s?ów dotycz?cych poszczególnych galerii.

1. Nasze rekordy
Tego nie musz? ju? opisywa? bo posiadaj? one jako najbardziej presti?owa galeria osobny temat ale dla przypomnienia:

Ka?dy u?ytkownik ma prawo do 5 zdj?? w tej galerii i prosz? si? nie sugerowa? tym ?e zaraz sum musi mie? 2 metry. Jak czyje? rekordy oscyluj? w granicach metra to te? dodamy bo ka?dego swój w?asny rekord cieszy.

Nazw? zdj?cia najlepiej zmieni? i da? w niej d?ugo?? i wag? bez spacji i znaków polskich np. 123cm12kg

Zdj?cia dodajemy za pomoc? opcji "Dodaj zdj?cie" w Nawigacji po lewej stronie.

W tytule prosz? wpisa? nick d?ugo?? i wag? ju? ze spacjami przyk?ad " Aseel 199cm 56kg"
W opisie ma by? ?owisko miesi?c i rok po?owu przyk?ad " Wis?a czerwiec 2008"

Mam nadziej? ?e zg?osicie jak najwi?cej zdj?? Usmiech

2. R?kodzie?o w?dkarskie
To galeria przeznaczona tylko i wy??cznie do r?kodzielników posiadaj?cych prezentacje na naszej stronie.

3. Galeria ogólna o sumach.
W tej galerii umieszczamy zdj?cia tylko i wy??cznie bezpo?rednio zwi?zane z sumami. Moje zdj?cia na których nie ma tam suma zostan? usuni?te jak dojdzie cho? kilka zdj??. Zasada jest prosta, jeden sum jedno zdj?cie i musi by? ono inne ni? to które dali?my do galerii Nasze Rekordy. Mo?e by? to ten sam sum co w Naszych Rekordach ale musi by? inne uj?cie. Nie limitujemy ilo?ci zdj?? na u?ytkownika w tej galerii co oznacza ?e je?li z?apie on w 2011r 46szt suma to mo?e on doda? tam tyle zdj??. Wa?ne ?eby by?y to uj?cia efektowne a nie sum jak k?oda upaprany zielskiem lub rzucony na piach(zdj?cia efektowne wida? na przyk?adzie zdj?? Eni gdzie sumy nie s? kolosami ale zdj?cia i tak s? pi?kne).
Przyk?adne zdj?cie mamy ju? na ok?adce tej galerii i zdj?cia z wypuszczania s? mile widziane cho? inne na których si? sum znajduje te? mile widziane. Zdj?? o kiepskiej jako?ci nie b?dziemy przyjmowa?.

4. Widoki znad wody.
To powinna by? najefektowniejsza z naszych galerii bo tu naprawd? idzie si? popisa?. Wszelkie krajobrazy z naszych miejscówek, pejza?e i inne cuda przyrody sfotografowane podczas naszych zmaga? nad wod? mile widziane. W tej galerii równie? b?dziemy bardzo zwraca? uwag? na pi?kno zdj?? i nie ka?de zostanie dodane a tylko te najbardziej estetyczne i tylko w nienagannej jako?ci. Nie musz? nikomu chyba przypomina? ?e zdj?cia musz? by? wy??cznie naszego autorstwa. Nie ma jak na razie limitu zdj?? na u?ytkownika.

5. Zdj?cia z holu.
Ta galeria nie wymaga obja?nie?, tylko zdj?cia zrobione podczas holu suma i stara? si? wybiera? zdj?cia o bardzo dobrej jako?ci i efektowne.

6. Inne rekordowe ryby drapie?ne.
To jest forum sumowe i dlatego do tej galerii b?d? dodawane zdj?cia tylko rekordowych ryb. Jak dla mnie szczupak powinien zaczyna? si? od 100cm ale to akurat musimy wybra? wspólnie dla ka?dego gatunku wi?c czekam na propozycje wymiarów. Jedna osoba mo?e doda? 10 okazów ka?dego gatunku(mia?o by? 5 ale przy tych normach b?dzie ci??ko o jak?kolwiek). Gatunki które dopuszczamy równie? musimy wybra? razem.

Dopuszczane ryby i ich minimalne wymiary:
Szczupak - 100cm
Sandacz - 80cm
Oko? - 40cm
Bole? - 70cm
G?owacica - 80cm
Bass - 45cm
?oso? - 85cm


7. Sprz?t sumowy.
Problematyczna b?dzie ta galeria ale damy rad?. Dodajemy do niej tylko zdj?cia naszego sprz?tu na suma ale musz? to by? uj?cia efektowne. Nie chodzi o sfotografowanie ko?owrotka na dywanie czy na stole a o jego pi?kne uj?cie. Nie jest nawet wa?ne czy ktokolwiek rozpozna jaki to ko?owrotek czy jaka w?dka lub stojak a to ?e b?dzie to zdj?cie nietypowe i ?adne. W nazwie i tak obowi?zkowo trzeba poda? co ono przedstawia. Nawet nie chce s?ysze? ?e kto? wstawi? zdj?cie ?ci?gni?te z katalogu, to musz? by? nasze prace.

8. Makro.
Tak jak w widokach z nad wody maj? to by? zdj?cia niezwykle estetyczne o bardzo dobrej jako?ci. Kto nie wie co to makro niech obejrzy zdj?cia które ju? s? w galerii. Równie? dodajemy zdj?cia tylko naszego autorstwa.

9. Nasze pociechy nad wod?.
Tu jedyne ograniczenia to fakt ?e musz? by? na nich nasze dzieci na rybach i na zdj?ciach musi by? to wida?. Zdj?? z piaskownicy nie przyjmujemy ani takich gdzie nie wida? ani wody ani niczego zwi?zanego z w?dkarstwem. Je?li dodajemy zdj?cia z naszymi pociechami z ryb? to jedna ryba jedno zdj?cie a nie ca?? sesj? zdj?ciow? naszych dzieciaków np. z sumem bo sam mam tego tyle ?e zapcha?bym serwer.

Na koniec musz? powiedzie? ?e mamy ograniczon? pojemno?? na dysku i je?li zacznie si? kiedy? ko?czy? to albo pomy?limy o wynaj?ciu wi?kszego serwera albo wprowadzi si? limity na poszczególne kategorie.


Czekamy na uwagi i sugestie.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Dosz?a do tego galeria R?kodzie?o w?dkarskie i jest ona przeznaczona tylko dla tych co posiadaj? prezentacje na naszej stronie.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

A tak ogólnie to Nied?wiecki i Mifcio zdj?cia pododawali jak trzeba a reszta tak dopomina?a si? nowych galerii a teraz puste stoj? tylko z moimi, Nied?wieckiego i Mi?ka zdj?ciami Smutny
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Mariusz Maksymow

Offline

Avallone napisa?(a):
A tak ogólnie to Nied?wiecki i Mifcio zdj?cia pododawali jak trzeba a reszta tak dopomina?a si? nowych galerii a teraz puste stoj? tylko z moimi, Nied?wieckiego i Mi?ka zdj?ciami Smutny


Zawy?y?e? poprzeczk? tak ?e tylko oni zdo?ali ja przeskoczy? Oczko
 

Artur Betcher

Offline

Nieprawda, szczupak 100cm to nie rzadko?? a mamy razem 8 galerii dla wszystkich a tylko jedn? tylko dla r?kodzielników.
Co do jako?ci zdj?? te? nie widz? problemu bo nawet ja mam syfiasty aparat i jako? tam pstryka a przecie? chcemy ?eby galerie by?y nasz? wizytówk? i by?y ?adne.
Nie ma tak naprawd? wysokich poprzeczek i nawet w innych naszych rekordowych drapie?nikach dla wielu to nie problem.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Dosta?em sygna? ?e macie problemy z wsadzaniem zdj?? do galerii wi?c kilka informacji.
Zdj?cie musi by? maksymalnie o wymiarach 800x600 a zdj?cia stoj?ce 450x600 Najwa?niejsze w stoj?cych jest to 600 bo to wysoko?? zdj?cia.
Nazwa zdj?cia u Was na komputerze przed wys?aniem musi by? zmieniona na taka ?eby nie zawiera? polskich znaków np: sum, kolowrotek zdjeciesuma lub rakjedzacysliwki Oczko Nie mo?e by? w niej odst?pu i znaków zapytania i innych nie alfanumerycznych, tylko literki i cyfry i wystarczy ?e chc?c wys?a? 10 zdj?? ponumerujemy je od 1 do 1o bo dopiero w formularzu wysy?ania piszemy jak zdj?cie si? ma nazywa?.
Pozdrawiam
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

mifek

Offline

Avallone napisa?(a):
A tak ogólnie to Nied?wiecki i Mifcio zdj?cia pododawali jak trzeba a reszta tak dopomina?a si? nowych galerii a teraz puste stoj? tylko z moimi, Nied?wieckiego i Mi?ka zdj?ciami SmutnyArtur przyznaj si?, ?e nie mo?esz ju? na nas patrze? Usmiech pfft
 

Artur Betcher

Offline

Nie o to chodzi grin Chodzi o to ?e galerie s? ju? a ci co najg?o?niej o nie wo?ali na samym pocz?tku ?pi? Oczko
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Przyby?o nam troch? ?adnych zdj??, nie jest ?le cho? mog?o by by? wi?cej. Z czasem na pewno b?dzie ich sporo i b?d? one tak jak teraz tylko tre?ciwe. Ciesz? si? tez ?e nie po fotografowali?cie pude?ek od ko?owrotków beka i ?e zdj?cia dodawane przez was s? po prostu ?adne Usmiech
Za wszystkie dzi?kuje Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Janusz Michalak

Offline

Artur ja co jaki? czas mog? wrzuca? tu stare zdj?cia.Pewnie tobie te? ich nie brakuje ale na pewno nasze twarze by si? znudzi?y i zamiast zach?ca? odstrasza?y by
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 0.07
44,221,734 unikalne wizyty