Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;) | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto? powiedzia?, ?e kochanie si? jest teraz nieomal tak trudne echnicznie jak pilotowanie helikoptera. Tymczasem pilotowanie helikoptera jest nieco ?atwiejsze, bo dr??ki sterownicze nie wiotczej? nagle w najmniej spodziewanym momencie. Autor: Graham Masterton


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;)

Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;)
Wyprawa nad Caspe 2007 by Paco ;)


Rekordowy SumZbiornik zaporowy Caspe ( Hiszpania, Aragonia) utworzony zosta? na rzece Ebro, która wyp?ywaj?c z Gór Kantabryjskich, wp?ywa po 910 km do Morza ?ródziemnego. Teren zalewiska ma powierzchni? 80 km2 i ?redni? g??boko?? 6-10 m.
Rybostan Caspe jest szacowany na ok. 5 mln sztuk czarnych bassów, 5 mln sandaczy, 33 mln karpi i 5 mln sumów - co gwarantuje nie lada emocje!


Na nasz? wypraw? zdecydowali?my si? jeszcze w listopadzie 2006 roku.

Od tamtej pory zbierali?my ogólnie wszystkie dost?pne informacje, które mog?yby nam pomóc w z?owieniu ryby ?ycia - informacje dotycz?ce wycieczki, sprz?tu i przede wszystkim techniki po?owu suma.

A zacz??o si? tak...

01.06.2007: po d?u?szym oczekiwaniu, przygotowaniach i nadziejach nadszed? dzie? wyjazdu. Wyje?d?ali?my z Pary?a wieczorem, by na miejsce dotrze? rankiem. GPS wskaza? 1200 km. Podczas drogi pogoda nas niestety nie rozpieszcza?a. Prawie cala drog? pada? deszcz, jednak gdy ju? w Hiszpanii zaczyna?o ?wita?, byli?my pewni, ?e to b?dzie ciep?y, s?oneczny dzie?.
Po przybyciu na miejsce udali?my si? do Billa, w?a?ciciela domku, w którym mieli?my zakwaterowanie.

Przewodnicy W?dkarscy EbroEbro Caspe SumyBill okaza? si? cz?owiekiem bardzo sympatycznym, otwartym i przyjacielskim. Opowiada? nam o swoich klientach, rybach, które z?owili, ich niepowodzeniach i dawa? nam szczere porady - jak pobi? rekordy! Klienci, którzy byli u niego tydzie? przed nami z?owili 25 sumów, z czego 9 du?ych, powy?ej 40 kg - serca od razu zaczyna?y bi? nam szybciej... Domki, w których mieszkali?my ca?y tydzie? by?y super: czyste i zadbane, ogródek z fontann?, grille, w?dzarnia - full opcja (nawet zimne piwko codziennie dowo?one do lodówki w cenie 1 euro za trzy ma?e puszki). Instalujemy si? wi?c w domku. Po nied?ugim czasie wybieramy si? z Billem do przystani z ?odziami i tu niespodzianka! Woda jest m?tna, stan podniesiony o ok. 2-2,5 m. Minki nam si? troch? zmieni?y - to nie wró?y?o sukcesów...

Bill t?umaczy? nam, jak obs?ugiwa? ?ód? i echosond?, w któr? ?ódka by?a wyposa?ona. Przep?yn?? si? z nami kawa?ek, wrócili?my i pozostawi? nas samych. Zm?czeni podró?? postanowili?my nie ?owi? w pierwszy dzie? - pop?ywamy tylko po zbiorniku w poszukiwaniu jakiej? dogodnej miejscówki i czas na odpoczynek.

Jak to jednak przysta?o na prawdziwego w?dkarza pomys? si? zmieni?. Widz?c t? wod?, która a? kot?uje si? od ryb, przesz?y nam wszystkie dolegliwo?ci. Pop?yn?li?my wi?c do domku, kawka na wzmocnienie, do ?odzi i na wypatrzone miejsce. Nastawili?my si? bardziej na karpie, wi?c roz?o?yli?my rod pody, zmontowali?my zestawy sumowe i do wody. ?owili?my na pellet ?rednicy 14 mm i kukurydz?. Nied?ugo musieli?my czeka? na odg?os sygnalizatora, tylko z powody tego, i? by? on ?ciszony. My?leli?my, ?e to kto? w oddali ma odjazd i to niez?y! Nagle Krzysiek krzyczy: " to chyba mój!!!". Niestety na zaci?cie by?o ju? za pó?no. Zwija sprz?t i niedowierzamy w?asnym oczom - rozgi?ty hak - zestaw na kukurydz? okaza? si? za lekki! Zmieniamy wi?c haki na mocniejsze - kute.

Po pierwszej przygodzie zg?odnieli?my, wybra?em si? wi?c z Krzy?kiem do domku ( 5 min. drogi), Micha?a zostawili?my z krótkofalówk?, aby pilnowa? w?dek. W drodze powrotnej biegli?my, s?ysz?c jego krzyk. Gdy dotarli?my na miejsce, karp le?a? ju? w podbieraku, a w?dka, na któr? si? z?apa?, z?amana by?a na dwie cz??ci. Wielki sazan ok. 10 kg wszed? przy brzegu w zatopione krzaki, ale nasza rado?? pozwoli?a zapomnie? o ma?ym nieszcz??ciu.

Rekordowy KarpPodsumowuj?c pierwszy dzie? po?owów: mamy na koncie po jednym karpiu ka?dy i idziemy na zas?u?ony odpoczynek. Trzeba by?o przecie? zebra? si?y na nast?pny dzie? poszukiwania wielkiego suma.

Wieczorem w domku pojawia si? Bill, przywo??c nam paczk? mro?onych kalmarów z pytaniem, czy chcemy? 8 euro za 1,50 kg - zdecydowali?my si? wypróbowa?.

Nast?pnego dnia (niedziela) wstali?my o 5.30 rano. Kawka, mycie i na ?owisko. Zabieramy ze sob? po dwie w?dki sumowe i dwie karpiówki. Zabra?em ze sob? te? karpia, z?owionego dzie? wcze?niej (nocowa? w fontannie). Ryba ok. 1,80 kg pos?u?y?a mi za ?ywca.
Wywie?li?my go w wybrane miejsce na zbiorniku, ok. 9 m g??boko?ci i kontrolowali?my dno w poszukiwaniu sumów pos?uguj?c si? echosond?. S?!!! Czekam na ryb? ?ycia!!!

Echosonda Na SumaKrzysiek i Micha? za?o?yli na swoje sumówki kalmary i wyrzucili zestawy z brzegu. Zan?cili?my te? miejsca pelletem i zarzucili?my w?dki karpiowe.

Na brania karpi nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Z?owili?my ich kilka sztuk 4-10 kg. Strasznie silne s? sazany w zbiorniku Caspe. Na karpiówkach mieli?my plecionki 0,25 mm, wytrzyma?o?? 20 kg i mimo tego nie sz?o nam z karpiami za szybko.

Pogoda nam dopisywa?a, popo?udniowe s?onko dawa?o nie?le popali?, siedzieli?my wi?c w cieniu parasoli, popijaj?c ch?odne piwko.

Jak z?owi? sumaCisza ogarnia okolice, a? tu nagle - jest! Branie na kalmary. Micha? zacina i oto "mamy Ci?" - pierwszy sum z Caspe. Niewielki - ok. 9-11 kg.

Pierwszy sumTego dnia Micha? z?apa? ich najwi?cej - jeszcze cztery. Pomy?leli?my: skoro bior? te mniejsze, we?mie w ko?cu i wi?kszy! Zadzwoni?em wi?c do Billa z pro?b?, by przywióz? jeszcze cztery opakowania kalmarów. Wykorzysta?em sytuacj?, gdy przywióz? nam przyn?t?, by zapyta? go, jak? technik? on na to ?owi. Wyt?umaczy? nam, ?e zazwyczaj zak?ada dwie, trzy sztuki z gruntu na kotwic? i wywozi zestaw ok. 100 m. Do tego zan?ca miejsce dwoma gar?ciami pelletu sumowego, dodaj?c jeszcze pokrojone na drobne kawa?ki kalmary. Nie my?leli?my za d?ugo - jutro wypróbujemy system!

Przyn?ty sumoweKolejny dzie?, stosujemy si? do rad Billa. Stawiamy bojk? na suma, n?cimy ca?y pas, wywozimy zestawy i po dwie gar?cie pelletu mieszanego z kalmarami. Zarzucamy równie? karpiówki i jak dzie? wcze?niej ?owimy pi?kne sazany ok. 7,50 kg, ci?gle jednak czekaj?c na wielkiego suma... Brz?k sygnalizatora przerywa cisz? i skupienie: tym razem Krzysiek ma branie na sumówk?, zacina i jest! Od razu wida?, ?e jest to kawa? ryby, pi?knie walczy. Po ok. 10 min. holu podbieram go. Zadowolenie jest ogromne, cieszymy si? jak dzieci. Ka?dy z nas widzi tak wielk? ryb? pierwszy raz w ?yciu. Po wypi?ciu miarka pokazuje równe 1,90 m, a waga 42 kg; obowi?zkowa sesja zdj?ciowa i ryba odzyskuje wolno??. Teraz nale?y nam si? po ch?odnym piwku, s?uchaj?c wra?e? Krzy?ka z holu.

Sum gigantwypuszczanie sumaZasiadki na sumaW ten dzie? da? si? z?apa? jeszcze jeden du?y sum, a szcz??liwym ?owc? by? te? Krzysiek. Drugi olbrzym mia? 1,91 m i 43 kg. Có? - ja i Micha? mamy tylko przedsmak prawdziwych wra?e?...

Kolejny dzie? zacz?li?my podobnie. Wywie?li?my zestawy, zan?t? i czekali?my. Woda zacz??a si? oczyszcza?, a jej stan spada? jakie? 15 cm na dob?. Tym razem cisz? przerwa?y pluski w pobliskich krzakach. Bierzemy kamer?, aparat i idziemy w tym kierunku. Widok niesamowity: w wodzie po kostki wycieraj?ce si? sazany. Ich garby wystawa?y nad lustro wody, a mi?dzy nimi dwa ok. 1 m sumy - pi?kny widok.

Gigantyczny sum z EbroUpa? tego dnia dawa? si? we znaki. Usta? wiatr, w s?o?cu ok. 45°C. Siedzieli?my wi?c w wodzie pod parasolami. Tym razem spokój przerywa odg?os mojego sygnalizatora. Zapomnia?em dokr?ci? hamulec, robi si? niez?e zamotanie. Sum strzela z ogona i nie ma go !!! Rozpl?tujemy zestawy we trzech i nagle czuj?, ?e co? delikatnie podszarpuje. Dokr?cam hamulec, docinam i mam! Po ok. 5 min. sum l?duje na brzegu. Waga wskazuje 23 kg, na oko jakie? 1,4-1,5 m. Jestem dumny - z?owi?em najwi?ksz? ryb? w ?yciu!!!

Rekordowe sumySzcz??cie, ?e uda?o si? odpl?ta?, a ryba sta?a grzecznie w miejscu. Na Micha?a te? przyszed? czas i to jaki! Cztery sumy w jeden dzie?: 1,95 m/ 55 kg, 1,91 m/ 35 kg, 1,71 m/ 42 kg i malutki ok. 4 kg.

Sum rekordowy 55kgEbro rekordowy sumCaspe Rekordowy sumKrzysiek i Micha? mieli sporego pecha na pocz?tku wyprawy. Krzy? z?ama? dwie w?dki i uszkodzi? przelotk? w w?dce sumowej. Micha? za? mia? do przejechania 500 m do domku, a je?dzi? jakie? 3 h (autem), uratowa?a go krótkofalówka. Przygody tego typu wynagrodzi?y im si? w rybach. Nie mia?em takich przej??, ale za to nie mia?em te? szcz??cia do wielkich ryb. Nie z?owi?em najwi?kszego suma, brakowa?o tej dawki adrenaliny, cho? mimo to ka?da ryba mnie cieszy?a.

Zw?aszcza jeden hol Krzy?ka ogl?dali?my z oczami jak 5 z?otówki. Hamulec dokr?cony na maxa, a on musia? podtrzymywa? szpul? r?k? i mimo to nie dawa? rady; szpula ko?owrotka parzy?a go w palce, ?o?yska trzeszcza?y - byli?my pewni, ?e to kolos!

Ponadto ryba dwa razy próbowa?a wci?gn?? Krzysia do wody. By? to najd?u?szy hol, trwa? ok. 15 min. i w dodatku, ku naszemu zdziwieniu, sum nie by? a? taki du?y. Mia? 1,90 m i 45 kg wagi, a si?a jego by?a ogromna! Sam równie? mia?em okazj? si? o tym przekona? - nie ka?dy sum walczy tak samo - mnie ci?gn?? do wody 20 kg. By?em boso, rozci??em stop? na kamieniach. Micha? te? skaka? do wody ze stromego, oko?o 1 metrowego brzegu. Te ryby podczas holu daj? z siebie wszystko!

Nadszed? ostatni dzie? naszej przygody. Ci?gle mia?em g?ód zmierzenia si? z du?? ryb?... Nadszed? i mój dzie?. Pi?kny, p?ynny odjazd, zaci?cie i mam to, czego chcia?em: 1,74 m i 34 kg wagi - wreszcie mam radoch?.

Sum Albinossumowe eldoradoRekordowe sumyPodsumowuj?c, wszystkie ryby z?owili?my mi?dzy 8 h-19 h, bardzo du?o bra? by?o w samo po?udnie przy najwi?kszym upale. Z rana by?o ich niewiele, przewa?nie bra?y karpie (powodzenie u nich przez ca?y dzie?). Wieczorami 19 h-24 h nie mieli?my te? ?adnych sukcesów sumowych, mimo tego, ?e sum to ryba nocna, ale wida?, ?e co kraj, to obyczaj!!! Mieli?my równie? sporo pustych bra?. Pomimo to jeste?my bardzo zadowoleni z tej wyprawy, a nasze marzenia spe?ni?y si? w 100%.

sum sumy sumowanieCa?kowity koszt wyprawy, bez dojazdu, czyli domek, ?ód? + paliwo, licencje w?dkarskie i ubezpieczenie to 315 euro od osoby. Mog? jedynie doda?, ?e taka wyprawa i takie prze?ycia warte s? ka?dych pieni?dzy. Przez sze?? dni przygody na Caspe uda?o si? z?owi? 748 kg ryb, z czego 30 sumów - w tym 14 du?ych, 15 karpi i jednego sandacza. Moim zdaniem niez?y wynik!

?owisko sumoweZa rok na pewno tam wracamy. Do tego czasu musimy ?y? wspomnieniami, ale za to jakimi! Caspe jest rajem dla w?dkarzy i ka?demu, kto chce prze?y? wypraw? ?ycia - szczerze go polecam!

Caspe sumy HiszpaniaZasiadka sumowaPozdrawiam wszystkich Patryk

Zapraszam do obejrzenia zdj?? z wyprawy oraz komentowania w temacie na forum TU: Rekordowe Sumy Hiszpanii

Przygotowa? Paco

Komentarze

 • 1
  #1 Artur Betcher
  dnia 22 czerwca 2012 17:25
  Klimat fajny ale i tak Rodan lepszy Usmiech
  Wi?ksze wyzwanie Usmiech
 • 2698
  #2 Hubert Chamczyk
  dnia 14 marca 2013 18:28
  Fajna przygoda Oczko Relacja gdzie? mi umkn??a Oczko

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 91% [10 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 9% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 35

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.63
46,884,543 unikalne wizyty