Wygraj kompleksow? wypraw? do Hiszpanii | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Najlepsz? wag? do wa?enia przyja?ni jest nieszcz??cie. -Plutarch


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Wygraj kompleksow? wypraw? do Hiszpanii

kwietnia 02 2014 Bez kategorii Artur Betcher
Wygraj kompleksow? wypraw? do Hiszpanii

Wygraj kompleksow? wypraw? do Hiszpanii nad rzek? EbroWitam.
Chcia?bym Was zaprosi? do udzia?u w dwóch konkursach.

Wygraj wyjazd w?dkarski do Hiszpanii
S? one powi?zane z tematem wyjazdów grupowych do Hiszpanii nad rzek? Ebro w sierpniu i we wrze?niu tego roku którego szczegó?y znajduj? si? tutaj: Wyjazd grupowy nad rzek? Ebro
S? one te? powi?zane z zawodami Ebro Challenge o puli nagród 30ty? z? o których mo?na przeczyta? tutaj: Zawody sumowe, karpiowe oraz sandaczowe Ebro Challenge

Nagrody s? atrakcyjne, tak wi?c i wymagania dotycz?ce konkursów b?d? wysokie.
Nie chodzi o wymagania dotycz?ce ilo?ci postów i aktywno?ci na portalu, gdy? te wed?ug mnie b?d? jak najbardziej racjonalne.
Wk?adaj?c ca?? moj? energi? w organizowanie wyjazdów nad Ebro, po to ?eby od 2015r sfinansowa?y one ca?e forum, rzeczywi?cie przez to mo?e i nieco zaniedba?em tych, którzy najaktywniej buduj? ten portal razem ze mn? ;). Postaram si? teraz to naprawi?.
Organizuj?c teraz te konkursy chcia?bym w?a?nie doceni? tych, którzy najbardziej przyk?adaj? si? do tworzenia i rozwoju tego portalu.
Do rzeczy zatem ale radz? bardzo dok?adnie przeczyta? co do s?owa ca?o?? materia?u ?eby nie by?o niespodzianek.


Konkurs I
Konkurs pierwszy brzmi "Moja ryba ?ycia"


Temat jest bardzo przyst?pny i wielu mo?e napisa? tu prawdziwe epopeje. Ja oczekuje od ka?dego, który si? zg?osi ?adnego opowiadania. Ryb? ?ycia mo?e by? najwi?kszy sum, ale te? i inna ryba z któr? wi?za?a si? ciekawa historia i przez to w sercu nazwali?my j? [b]ryb? ?ycia[/b]. Rozumiem, ?e te nasze najwi?ksze rekordy zostaj? w wodzie, ale mimo wszystko prosz? o opowiadanie na temat ryby ?ycia, któr? jednak z?owili?my.
Jako, ?e dopiero niedawno popularne sta?o si? "C&R", a sporo opowiada? b?dzie dotyczy? innych czasów, to nie pozwol? na jakiekolwiek docinki w tym przypadku. Poprosz? wi?c hejterów o doz? zrozumienia :)
Nie wymy?la? niestworzonych bajeczek, tylko opisywa? prawdziwe historie.
Nagroda jest co prawda tylko jedna, ale za to konkretna, zatem ilo?? tekstu któr? uznaje za ca?kowite minimum ( tak na granicy akceptacji, wi?c radz? wi?cej) ma by? podobna do tej w tym tek?cie: Przyk?ad minimalnej obszerno?ci zg?aszanych materia?ów lub znacznie wi?cej ni? ja tu napisa?em w tym temacie produkuj?c si? nad konkursem.
Je?li dostan? materia?y zawieraj?ce mniej to nie zakwalifikuje takiego czego? do losowania nagrody lub autor dostanie info ?e tekst trzeba poprawi?. Im obszerniejsze b?dzie tym lepiej.
Rozumiem te?, ?e wielu mo?e zdj?? ze z?owienia ryby nie posiada? ,a tekst bez zdj?? wygl?da kiepsko, zatem mo?na u?ywa? do tego zdj?? z innych zasiadek, ale pod warunkiem, ?e jeste?my ich autorami lub mamy do nich prawa autorskie i zgod? wszystkich na zdj?ciu na jego publikacj?.
Minimalnie wi?c do tekstu wymagane jest 7 zdj??, ale im wi?cej tym lepiej.
Je?li komu? brakuje zdolno?ci lub inwencji twórczej to zawsze mo?e kogo? poprosi? o poprawne zredagowanie swojej historii, tak ?eby finalnie prace nie zawiera?y b??dów i czyta?o si? je przyjemnie.
Na koniec poematu wpisujemy: " Zg?aszam do konkursu "Moja ryba ?ycia" "
Kiedy ju? napiszemy opowiadanie to dajemy go do specjalnie utworzonego dzia?u na potrzeby tego konkursu który znajduje si? tutaj: Opowiadania w?dkarskie
Drugim krokiem jest skopiowanie ca?o?ci i dodanie równie? poematu na newsa. Najciekawsze zatem b?d? publikowane w odst?pie kilku dni jako newsy.
Pami?tajcie ?eby tematy nazywa? po swojemu, bo b?dzie milion tematów o tytule "Moja ryba ?ycia". Je?li kilku u?ytkowników tak napisze to OK, doda si? ko?cówk? do tytu?u i tyle. Je?li wszyscy to zrobi si? bajzel :)
Zdj?cia oczywi?cie dodajemy tylko przez nasz hosting.
Je?li ktokolwiek b?dzie mia? jakie? trudno?ci to pisa? w tym dziale, pomo?emy.
Nikomu nie b?dziemy utrudnia?, ale te? niech nikt nie liczy na przywileje . Je?li kto? napisze zgodnie z wymogami to trafia na list? do losowania.
Do dzie?a pasjonaci.

Wymagania Konkursu "Moja ryba ?ycia".

1. Nie ma wymaga? dotycz?cych sta?u na portalu.
2. Osoba bior?ca udzia? na dzie? 01.04.2014r musi posiada? login w postaci imienia i nazwiska.
3. Uczestnik musia? napisa? minimum 3 posty na forum w miesi?cu Marzec 2014r. (nie wliczaj? si? te z kosza i z dzia?u moderacyjnego).
4. Uczestnik musia? posiada? na dzie? 31.03.2014r minimum 100 punktów za aktywno?? na forum.
5. Osoba musi by? pe?noletnia.
6. Moderatorzy forum równie? mog? w nim uczestniczy?, je?li spe?niaj? pozosta?e wymagania, gdy? zwyci?zców wy?ania? b?dzie publiczne losowanie.
7. Wszystkie wymagania dotycz? u?ytkowników i ich aktywno?ci na forumsumowe.pl

Punkty mo?na sprawdzi? w profilu, tak jak i liczb? postów napisanych w miesi?cu marcu. Je?li kto? nie wie jak - to pyta?, poka?emy jak je samemu sprawdzi?.
Wykona?em kopi? punktacji na dzie? dzisiejszy, tak ?eby nie dosz?o do sytuacji, ?e kto? pisz?c teraz po tygodniu pomy?li, ?e ma wystarczaj?co, nie rozumiej?c tego, ?e liczymy te do ko?ca marca 2014r.
Naprawd? nietrudno by?o w ci?gu miesi?ca napisa? 3 posty ( s?ownie trzy posty ) i tym razem zaliczaj? si?, jako ostatni raz, te? te z Powitalni i z tematu ?yczenia urodzinowe.
W przysz?o?ci jednak premiowa? b?dziemy jedynie wiedz? merytoryczn? bez wzgl?du na to, jakie i na jak? warto?? konkursy b?dziemy organizowa?.
Konkurs II
Konkurs drugi brzmi "Przegl?d metod sumowych oraz sposobów na w?dkarstwo sumowe"


W tym konkursie b?dzie ju? nieco bardziej technicznie oraz troszeczk? o w?dkarstwie rodzinnym.
Przygotowa?em list? tego co nas interesuje i w tych obszarach nale?y si? porusza? nie zapominaj?c, ?e materia? ma by? kompleksowy oraz tego, ?e [b]w ?adnym materiale nie maj? prawa si? znale?? jakiekolwiek marki i ich reklama[/b]. Ma to by? materia? ,który dostarczy czystej wiedzy, a nie taki który b?dzie kolejny ju? raz reklamowa? jakie? firmy.
Tutaj te? oczekuj? czego? tak samo obszernego, a nawet i bardziej, bo jest to szerokie pole do popisu.
Tak samo te? minimum 7 zdj?? ka?dy materia? ma zawiera?.
Lista zainteresowa?:
1. W?dkarstwo rodzinne czyli aktywny wypoczynek z rodzin? na ?onie natury
Temat kieruje wy??cznie do tych, którzy rzeczywi?cie tak sp?dzaj? czas nad wod?. Nie ma by? to tylko opis z jakiej? zasiadki, bo nie o to chodzi. Tu chodzi, aby pokaza? plusy i to jak to wp?ywa na nasze ?ycie, bo znacz?co si? to ró?ni od w?dkowania z kolegami. Ma to by? napraw? kompleksowy materia? poruszaj?cy sprawy organizacyjne, jak i wp?yw ?owienia rodzinnego na nasze samopoczucie. Niech nawet mi tego tematu nie ruszaj? ci, co z bratem czy kuzynem jad? wali? browary nad wod?, bo to nie tego oczekuj? :)
2. Nowatorskie metody po?owu suma - vertical i inne ma?o znane metody.
Temat kieruj? do tych, którzy ?owi? na te metody, które u nas s? ma?o znane na forum. Ma by? on obszerny, kompleksowy ( lanie wody wyklucza z konkursu) i przede wszystkim oparty na w?asnych do?wiadczeniach, a nie zer?ni?ty z sieci lub z zagranicznej strony. Nie tylko Vertical jest ma?o opisany ,ale tak?e i dryf oraz inne metody. Tylko konkretne materia?y podparte w?asnym do?wiadczeniem.
3. Belle Boat - praktyczne wykorzystanie przy po?owie sumów
Równie? prosz? jedynie o kompleksowe i solidne materia?y podparte w?asnymi ,a nie cudzymi dokonaniami i do?wiadczeniami.
4. N?cenie suma - skuteczno??, czym, gdzie i jak n?ci?.
Materia? musi tak samo jak i inne by? podparty w?asnymi do?wiadczeniami oraz zawiera? wi?cej ni? opis skutecznego n?cenia jedn? zan?t?. Musi by? wi?c tak jak i inne kompleksowy.
5. ?owienia na Kwok, skuteczno??, technika oraz praktyczne zastosowanie.
Tu oczekuje konkretnego poradnika dotycz?cego ?owienia na kwok i wszystkiego co z tym zwi?zane.
Materia? ma wi?c tak samo jak i reszta konkretnym poradnikiem podpartym skuteczno?ci? pisz?cego.
6. Vademecum o po?owach nad rzek? Ebro
To powinna by? prawdziwa epopeja dotycz?ca wszystkiego. Metody po?owu, dozwolone przyn?ty, jak wybra? miejscówk?, jak n?ci?, co wolno, a co nie w Aragon i Katalonii. Jakie s? kary i za co. Jakie wyst?puj? tam ryby i na jakie przyn?ty si? ?owi oraz wszystko co potrzebne ?eby przetrwa? nad rzek?. Kierowany jest tylko dla tych, którzy ju? nad Ebro sporo po?owili, wi?c maj? realne poj?cie. Wa?na jest kompleksowo?? oraz podparcie w?asnym do?wiadczeniem.
7. Planner (piesek, planer) - praktyczne wykorzystanie przy po?owach suma.
Wszystko co tyczy planera oraz jego skuteczno??, jak go u?ywa? i wszystko co z tym zwi?zane podpieraj?c to w?asnymi osi?gni?ciami.
8. Spinning za sumem - Wybór miejscówek, przyn?t i technik prowadzenia.
Materia? ma by? kompleksowy oraz podparty znajomo?ci? wi?cej ni? jednego typu przyn?ty ze skutecznym jej zastosowaniem. Potwierdzone musi by? w?asne do?wiadczenie.
9. Vademecum trollingu sumowego.
Jak i w przypadku spinningu oczekuj? konkretnego materia?u. Kompleksowy, dok?adny jak i równie? podparty w?asnymi osi?gni?ciami jak reszta materia?ów.
10. Porównanie najpopularniejszych metod sumowych.
Ten temat mo?e napisa? tylko osoba, która ma wymierne wyniki w czterech najpopularniejszych metodach po?owu suma czyli: bojka, podwodny sp?awik, trolling, spinning. Sam wielokrotnie ?owi?em sztuki pow 40kg ka?d? z tych metod, wi?c jak zauwa?? teoretyka, który info b?dzie zbiera? z tematów na forum to automatycznie go zdyskwalifikuj?. Ju? poza tym i tak b?dzie trzeba udowodni? ?e ma si? te wyniki. Temat wi?c prosty a do tego ciekawy gdy? finalnie ?adnie idzie porówna? metody stacjonarne z tymi gdzie wykorzystujemy p?ywade?ko ;)
11. W?asna propozycja na jakie? opracowanie
Co? w czym jeste?cie bardzo silni, macie do?wiadczenie i mo?e to by? przydatne dla innych u?ytkowników. Materia? musi by? kompleksowy, wyczerpuj?cy oraz podparty w?asnymi osi?gni?ciami. Przed napisaniem opracowania nale?y skontaktowa? si? ze mn? w celu omówienia i oceny przydatno?ci takiego materia?u na forum

Nie wymy?la? historyjek tylko posi?kowa? si? w?asn? i gruntow? w danym temacie wiedz?.
Nagroda jest co prawda tylko jedna, ale za to konkretna, zatem ilo?? tekstu któr? uznaje za minimum ma wynosi? znacznie wi?cej ni? ja tu napisa?em w tym temacie produkuj?c si? nad konkursem.
Je?li dostan? materia?y zawieraj?ce mniej to nie zakwalifikuje takiego czego? do losowania nagrody lub autor dostanie info ?e tekst trzeba poprawi?. Im obszerniejsze b?dzie tym lepiej.
W ka?dym materiale wymagane jest minimum 7 zdj??, ale im wi?cej tym lepiej.
Je?li komu? brakuje zdolno?ci lub inwencji twórczej to zawsze mo?e kogo? poprosi? o poprawne zredagowanie swojego opracowania tak ?eby finalnie prace nie zawiera?y b??dów i czyta?o si? je przyjemnie.
Na koniec poematu wpisujemy: " Zg?aszam do konkursu "Przegl?d metod sumowych oraz sposobów na w?dkarstwo sumowe" "
Kiedy ju? napiszemy materia? to dajemy go do specjalnie utworzonego dzia?u na potrzeby tego konkursu który znajduje si? tutaj: W?dkarskie opowiadania
To dzia? Opowiadania i materia?y po zaakceptowaniu trafi? do w?a?ciwych sobie dzia?ów.
Drugim krokiem jest skopiowanie ca?o?ci i dodanie równie? materia?u na newsa. Najciekawsze zatem b?d? publikowane w odst?pie kilku dni jako newsy.
Zdj?cia oczywi?cie dodajemy tylko przez nasz hosting.
Je?li ktokolwiek b?dzie mia? jakie? trudno?ci to pisa? w tym dziale, pomo?emy.
Nikomu nie b?dziemy utrudnia?, ale te? niech nikt nie liczy na przywileje . Je?li kto? napisze zgodnie z wymogami to trafia na list? do losowania.
Do dzie?a pasjonaci.Wymagania konkursu "Przegl?d metod sumowych oraz sposobów na w?dkarstwo sumowe"

1. Nie ma wymaga? dotycz?cych sta?u na portalu.
2. Osoba bior?ca udzia? na dzie? 01.04.2014r nie musi (ale mo?e) posiada? login w formie imienia i nazwiska.
3. Uczestnik musia? napisa? minimum 3 posty na forum w miesi?cu Marzec 2014r. (nie wliczaj? si? te z kosza i z dzia?u moderacyjnego).
4. Uczestnik musia? posiada? na dzie? 31.03.2014r minimum 200 punktów za aktywno?? na forum.
5. Osoba musi by? pe?noletnia.
6. Moderatorzy forum równie? mog? w nim uczestniczy? je?li spe?niaj? pozosta?e wymagania gdy? zwyci?zców wy?ania? b?dzie publiczne losowanie.
7. Wszystkie wymagania dotycz? u?ytkowników i ich aktywno?ci na forumsumowe.pl

Ta zmiana w wymaganiach drugiego konkursu pozwoli wzi?? w nim udzia? wszystkim z pierwszego oraz dodatkowo dwóm osobom nie posiadaj?cym loginu w formie imienia i nazwiska, a jednak maj?cym przekroczony próg punktowy wymagany do posiadania zni?ek. Te osoby to Daddax i Salto. Za swoj? aktywno?? dostaj? wi?c mo?liwo?? uczestnictwa przynajmniej w jednym konkursie.
Punkty mo?na sprawdzi? w profilu, tak jak i liczb? postów napisanych w miesi?cu marcu. Je?li kto? nie wie jak - to pyta?, poka?emy jak je samemu sprawdzi?.
Wykona?em kopi? punktacji na dzie? dzisiejszy, tak ?eby nie dosz?o do sytuacji, ?e kto? pisz?c teraz po tygodniu pomy?li, ?e ma wystarczaj?co, nie rozumiej?c tego ?e liczymy te do ko?ca marca 2014r.
Naprawd? nietrudno by?o w ci?gu miesi?ca napisa? 3 posty ( s?ownie trzy posty ) i tym razem zaliczaj? si?, jako ostatni raz, te? te z Powitalni i z tematu ?yczenia urodzinowe.

W przysz?o?ci jednak premiowa? b?dziemy jedynie wiedz? merytoryczn? bez wzgl?du na to, jakie i na jak? warto?? konkursy b?dziemy organizowa?.

Ze wzgl?du na atrakcyjno?? nagród b?dziemy dok?adnie sprawdza? czy materia?y w obu konkursach nie s? kopiowane z neta lub ze stron zagranicznych ( jest to dzi?ki Google bardzo szybkie i proste)
Ka?dy jeden materia? ma by? rzetelny i podparty w?asnymi do?wiadczeniami, dotyczy to obu konkursów.
Ka?dy kant ko?czy si? dyskwalifikacj? :)
?aden z materia?ów nie mo?e by? opublikowany na jakimkolwiek innym forum. Chcemy co? unikalnego a nie zer?ni?te tre?ci powielane po setkach for. Tyczy si? to i przed i w trakcie i po konkursie. Znaczy to ?e bior?c w nim udzia? piszecie co? wy??cznie na nasze forum bez mo?liwo?ci skopiowania tego potem gdzie indziej gdy? w?a?cicielem staje si? forumsumowe.pl
Nagrody w obu konkursach
Tu b?dzie w sumie krótko bo nagrod? za ka?dy konkurs jest wyjazd do Hiszpanii nad rzek? Ebro.
Jako ?e konkursy s? dwa to b?dzie dwóch zwyci?zców. Ka?dy z nich b?dzie sobie móg? wybra? czy chce pojecha? na sierpniowy czy wrze?niowy.
Oczywi?cie jad? tam zwyci?zcy na pe?nych prawach, tak jak ka?dy inny, wi?c automatycznie maj? wszystko co jest przewidziane oraz uczestnicz? równie? z automatu w Ebro Challenge maj?c mo?liwo?? wygrania ciekawych nagród.
Nie b?d? si? rozpisywa? bo wszystko zawarte jest na plakatach poni?ej.

Wygraj wyjazd w?dkarski do HiszpaniiWygraj wyjazd w?dkarski do HiszpaniiRegulamin wspólny konkursów.
1. Konkursy s? dla zarejestrowanych u?ytkowników forumsumowe.pl spe?niaj?cych wymagania poszczególnych konkursów.
2. Organizatorem konkursów jest forumsumowe.pl ,a sponsorem nagród jestem ja i moja ?ona Kasia :). Konkurs og?aszamy w przeddzie? rocznicy naszego ?lubu, wi?c ja funduj? nagrod? na pierwszy konkurs, a moja najwspanialsza ?ona na drugi :)
3. Uczestnicy którzy wezm? udzia? w konkursie "Moja ryba ?ycia" równie? mog? wzi?? udzia? i w drugim konkursie. Nie mo?na jednak wygra? dwukrotnie i w przypadku takim losujemy kolejnego uczestnika.
4. Wygrane w konkursie nie mo?na przekazywa? innym osobom, nie podlegaj? one odsprzeda?y, a nie stawienie si? na turnusie osoby, która wygra nagrod? skutkuje uniewa?nieniem wygranej.
5. Wygrany nie ma mo?liwo?ci otrzymania gratyfikacji pieni??nej jako równowarto?ci wygranej w konkursie.
6. Osoby uczestnicz?ce w konkursie zgadzaj? si? automatycznie ?eby na YT umie?ci? film publiczny z losowaniem nagród, w którym w trakcie i po losowaniu b?d? ujawnione imiona i nazwiska ( lub nicki w przypadku dwóch osób wymienionych wy?ej je?li chodzi o drugi konkurs) wszystkich, którzy nades?ali prawid?owe odpowiedzi w konkursie ( film ma by? dowodem na uczciwo?? losowania).
7. Ka?dy u?ytkownik konkursu zgadza si? na bezp?atn? i bezterminow? publikacj? jego prac i zdj?? na potrzeby forumsumowe.pl i podmiotów wspó?pracuj?cych oraz na potrzeby strony nadebro.pl oraz promocji wyjazdów grupowych i indywidualnych do Hiszpanii z nimi zwi?zanymi.
8. Termin nadsy?ania prac na oba konkursy mija w ?rod? 23 Kwietnia 2014r o pó?nocy.
9. Losowanie zwyci?zców odb?dzie si? w sobot? 26 Kwietnia 2014r o godzinie 17:00. W tle b?dzie Teleexpress z programu TVP 1, tak ?eby wykluczy? mo?liwo?? machlojek podczas losowania. Gdyby w jaki? sposób z przyczyn losowych si? to nie uda?o i tylko pod warunkiem ?e b?dzie o trudno?ciach wiadomo wcze?niej, to mo?e termin losowania si? przesun?? ( wy??cznie przed losowaniem) i wybra? inny termin ,równie? z jakimi? wiadomo?ciami w trybie LIVE w tle, tak ?eby wykluczy? mo?liwo?? machlojek podczas losowania
10. Ka?dy uczestnik konkursów zgadza si? automatycznie z postanowieniami konkursów i ich regulaminem.

My?l?, ?e uda?o mi si? w ten sposób zrehabilitowa? za wcze?niejsze zaniedbania. Pami?tajcie jednak, ?e to przecie? ta nasza kopalnia wiedzy daje ju? nam samym swoim istnieniem bardzo du?o. Nasze programy zni?ek i wszystko, co zosta?o stworzone dla dobra u?ytkowników te? nie jest bez znaczenia.
Prosz? te? wszystkich, którzy chc? wzi?? udzia?, ?eby powa?nie podeszli do tematu ,gdy? pula nagród, cho? wynosi niby 5ty? z?otych, to jednak jest taka tylko dlatego, ?e dzieje si? to na zasadzie zlotu, zebrania si? grupy pozytywnie zakr?conych pasjonatów do wspólnego garnka i po kosztach. Realna warto?? rynkowa ka?dego turnusu, gdyby organizowa? to komercyjnie przekracza 5ty? z?, co by nam dawa?o na te 2 miejsca kwot? pi?ciocyfrow?.
Prosz? wi?c, ?eby materia?y i prace uczestników naprawd? wnosi?y co? konkretnego do ?ycia portalu.
To prawda, ?e s? tylko dwie nagrody ale szans? na ich wygranie ma naprawd? wielu.

Temat konkursu na forum znajduje si? tutaj: Wygraj wyjazd w?dkarski do Hiszpanii nad rzek? Ebro

Pozdrawiam serdecznie Artur Betcher

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 20

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.58
46,874,209 unikalne wizyty