STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Mi?o?? nie polega na sta?ym patrzeniu na siebie, lecz na sta?ym patrzeniu we wspólnym kierunku. -Antoine De Saint Exupery


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej

lutego 28 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej

STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiejWitam.
Z zamiarem wprowadzenia cenzora prasy w?dkarskiej tego nosi?em si? ju? od dawna. Wiem ze to brzydko brzmi ale my?l? ze wielu zmieni zdanie po przeczytaniu ca?o?ci.
Nieco przyspieszy?o wprowadzenie cenzora na pras? w?dkarsk? zaistnia?e zdarzenie opisane tutaj ale ono na decyzj? o tym mia?o prawie ?e ?adem wp?yw.

Prasa w?dkarska istnia?a zanim powsta?y jakiekolwiek fora i iw ogóle internet.
By?o to praktycznie jedyne ?ród?o informacji dla przeci?tnego w?dkarza i gazety w?dkarskie rozchodzi?y si? na pniu w dniu wydania.
Od kiedy mamy internet z roku na roku spada ilo?? czytelników nie tylko prasy ale wszelkiego s?owa pisanego.
Dzieje si? tak z wielu powodów ale przede wszystkim chodzi o to gazeta jedynie przekazuje info a wszelakie fora daj? mo?liwo?? nie tylko si? dowiedzie? ale jeszcze zada? pytania i aktywnie w dyskusji uczestniczy?. Do tego wszystkiego zawsze b?d? rzetelniejsze gdy? tu mo?emy porówna? do?wiadczenia wielu ludzie a nie tylko biernie ?ledzi? histori?.
Coraz te? wi?ksz? rol? ma te? fakt ?e gro czytelników g?o?no wyra?a opini? ?e w gazetach coraz wi?cej znajduje si? artyku?ów pisanych na zamówienie w których ci??ko doszuka? si? faktów lub prawdy.
Nie jest to do ko?ca prawd? gdy? w gazetach mo?na przeczyta? naprawd? ciekawe artyku?y nie maj?ce nic wspólnego ze sprzedawaniem szpalty. Z drugiej strony producenci sprz?tu podejm? si? ka?dej próby ukierunkowania nas na dany sprz?t po to ?eby osi?ga? zyski.
Takie co? oczywi?cie ma miejsce te? na znacznie wi?ksz? skal? na samych forach i FB bo nie oszukajmy si? ale rynek internetowy jest znacznie dla producentów ciekawszy ni? gazetowy chocia?by ze wzgl?du na post?puj?ce lenistwo ( czyta? gazet? trudniej ni? poklika? w internecie, takie czasy)
FB ju? w ogóle wszystkim da? popali? bo i wszystkie fora przez ten portal spo?eczno?ciowy bardzo du?o straci?y.
Stosunek do gazet w?dkarskich mam oboj?tny, nie czytam gdy? prowadz?c portal czasu nie mam.
Nie wyja?nia to jednak dlaczego wprowadzamy cenzora na pras? w?dkarsk? wi?c poni?ej postaram si? uzasadni?.

Ró?nica mi?dzy gazet? w?dkarsk? a forum jest taka ?e gazeta to przedsi?wzi?cie które ma przynosi? zyski a forum w?dkarskie to inicjatywa maj?ca jednoczy? ludzi, da? informacj? za darmo nie przynosz?c zysku.
To w?a?nie dlatego fora czy portale spo?eczno?ciowe odnosz? coraz wi?kszy sukces i wyrastaj? jak grzyby po deszczu. Oczywi?cie s? te? fora ukierunkowane na zysk i tylko po to tworzone ale o nich pisa? nie zamierzam.
Gazety maj? swój ?elazny elektorat jeszcze z czasów kiedy nie by?o internetu ale m?odzi ludzie coraz rzadziej po nie si?gaj? i coraz cz??ciej mo?na trafi? na kogo? kto w ?yciu ok?adki nie widzia?.
Oczywi?cie w?a?ciciele gazet zdali sobie spraw? ?e w dzisiejszych czasach bez internetu nawet takiego biznesu jak wydawanie gazet w?dkarskich si? nie da i ka?da gazeta posiada swoj? w?asn? stron? która ma dba? o to ?eby by?a marka widoczna a co za tym idzie ?eby si? sprzedawa?a.

Wizerunek marki to bardzo wa?na sprawa a im marka bardziej znana tym bardziej dba o to ?eby jej logo by?o widoczne gdzie si? da.
Przyk?adem jest sytuacja która spotka?a mnie w trakcie kiedy tworzy?em program zni?ek.
Wys?a?em zapytanie do firmy która jest pod wzgl?dem znajomo?ci marki jedn? z trzech najbardziej znanych firm w Polsce.
Dyrektor marketingu tej firmy nie by? zainteresowany programem zni?ek gdy? sklepu firmowego nie posiadaj? ale sam zaproponowa? umieszczenie u nas na forum logo swojej firmy za pieni?dze. Nie chcia? linku prowadz?cego do strony tylko obrazek. Tak wa?ne jest ?eby utrzymywa? wizerunek w przestrzeni publicznej co te? najbardziej rzuca si? w oczy w polityce. Oczywi?cie odmówi?em gdy? mnie interesowa?y zni?ki dla ludzi a nie profity dla forum.

Wracaj?c do meritum sprawy to dla prasy w?dkarskiej ten wizerunek i jego utrzymywanie we wszelakich serwisach w?dkarskich jest spraw? priorytetow? gdy? czytelników prasy w?dkarskiej jest coraz mniej. Stary elektorat si? wykrusza ( lenistwo, brak czasu na czytanie, dominuj?ca rola mediów elektronicznych) a m?ody gdyby si? nie dowiedzia? o tym jak ciekawe s? artyku?y w prasie pisanej na rozmaitych forach to po ni? by nie si?gn??.
Do facto to dzi?ki dziesi?tkom wi?kszych i ?rednich for oraz setkom blogów i pomniejszych for gazety w dzisiejszych czasach jeszcze przynosz? zyski.
To taka reklama sama z siebie i gdyby teoretycznie usun?? z wszystkich for informacj? o prasie w?dkarskiej i tytu?ach to w ci?gu kilku lat ca?a w?dkarska prasa odesz?a by do lamusa.

Problem w tym wszystkim jest taki ?e dzi?ki obecno?ci swojej marki na forach gazety odnosz? zyski a fora które s? mimowolnym no?nikiem ich reklamy ( przyzwyczajenie) ?adnych.
Nie chodzi o to ?eby gazety p?aci?y forom za swoj? reklam? w postaci banerów albo od informacji o gazetach w postach ale mimo wszystko ta reklamowa przys?uga dzia?a w jedn? stron?.
Je?eli jakiekolwiek forum chcia?o by reklamy w jakiejkolwiek gazecie to musi za to zap?aci? i tu nie ma ?e jest dzia?alno?ci? non profit, sypn?? trzeba.
A dlaczego?
Dlatego ?e si? przyzwyczaili?my ?e gazeta to co? naturalnego gdy? istnia?a zanim si? urodzili?my?
To troch? dziwny uk?ad bo przecie? skoro dzi?ki obecno?ci w elektronicznych mediach w?dkarskich dzia?aj?cych non profit prasa w?dkarska przynosi w?a?cicielowi jaki? zysk to dlaczego fora mia?y by za obecno?? w nich p?aci??
Powinno to by? rozwi?zywane w zupe?nie inny sposób, najzwyczajniejsz? wspó?prac? barterow?.
Wiadomym jest ?e malutkie fora i blogi nie maj? tu jakiej? si?y przebicia ?eby zawiera? umowy barterowe z gazetami w?dkarskimi ale w ko?cu sporo jest te? for które jednak co? w ?wiecie w?dkarskim znacz? i taka wspó?praca by?a by korzystna dla obu stron.
To nie jest abstrakcja, wystarczy kilka co? znacz?cych for które przykr?ca kurek na wizerunek marek prasy w?dkarskiej a ju? za kilka miesi?cy redaktorzy tych marek mocno by to odczuli.
Doprowadzi?o by to w?a?nie do sytuacji gdzie w?a?ciciele prasy przestali by liczy? na darmow? reklam? na forach i sami proponowali by barterowe wspó?prace korzystne dla obu stron.

Si?a gazet nie jest a? tak wielka jak by si? mog?o zdawa? gdy? znam paru redaktorów i wiem ?e z roku na rok coraz ci??ej jest a jak ju? wcze?niej wspomnia?em przyczyna tkwi w mediach elektronicznych.
Kiedy organizowali?my w 2014r zlot nad Ebro da?em reklam? do trzech najwi?kszych gazet na 2 lub 3 miesi?ce do ka?dej. Dodatkowo info by?o te? na ich stronach internetowych.
Odzew z tej reklamy która sumuj?c je wszystkie tania nie by?a by? dok?adnie zerowy. Ani jednego telefonu, zapytania mailowego. Nic. 90% uczestników dowiedzia?o si? o wyje?dzie z Fb i z samego Forum Sumowe bo pomimo tego ?e nie udzielali si? i nawet nie byli zarejestrowani to jednak forum systematycznie ?ledz?.
Taka jest si?a reklamy w internecie.

Wprowadzaj?c cenzora na wszystko co z gazetami zwi?zane (linki, obrazy, artyku?y, filmy i gad?ety) nie jeste?my wi?c z?o?liwi i nie kieruje nami ch?? zysku gdy? od 5 lat dzia?amy non profit jeszcze do tego dok?adaj?c. To dbanie o interes forum. Posiadaj?c wspó?prace barterowe z pras? w?dkarsk? mo?emy te? odnie?? zysk gdy? s? ludzie którzy czytaj? wy??cznie gazety i o naszym forum nie wiedz?. Najcz??ciej to ludzie starsi z ogromnym do?wiadczeniem którzy równie? tu mogli by zostawi? co? potomnym.
Dla gazet znowu? obecno?? na forum to zadbanie o ?wiadomo?? marki która jest jednak w perspektywie czasu du?o warta.
Osobi?cie znam chocia?by w?a?ciciela W? i jest to mi?y i elokwentny cz?owiek którego lubi? i któremu osobi?cie t?umaczy?em dlaczego nie pozwalam na linki do gazet.

Nie mamy na razie ?adnej wspó?pracy z jak?kolwiek gazet? w?dkarsk? i od dzi? cenzurujemy wszystkie.
Je?li kiedy? mie? b?dziemy to wszyscy zostan? o tym powiadomieni a tytu? b?dzie zdj?ty z list cenzora.
Zach?cam do refleksji administratorów wszelkich innych portali w?dkarskich gdy? mo?emy co? po??czy?, sprawi? ze warunki b?d? bardziej przejrzyste i z zyskiem dla wszystkich.
Pozdrawiam

Temat na forum: STOP reklamowaniu prasy w?dkarskiej

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 8

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.58
47,446,481 unikalne wizyty