Relacja ze zlotu Forum Sumowe nad rzek? Ebro sierpie? 2016 | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

G?ównym urokiem ?on jest to, ?e z biegiem czasu zaczynaj? nam przypomina? nasze matki. Autor: Jane Fonda.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Relacja ze zlotu Forum Sumowe nad rzek? Ebro sierpie? 2016

października 12 2016 Bez kategorii Artur Betcher
Relacja ze zlotu Forum Sumowe nad rzek? Ebro sierpie? 2016

Relacja ze zlotu Forum Sumowe nad rzek? Ebro sierpie? 2016Witam wszystkich.
Troch? si? oci?ga?em z napisaniem tej relacji ale mia?o na to wp?yw kilka rzeczy które zabra?y mi czas.
Teraz równie? du?o go nie mam wi?c postaram si? pisa? jak najbardziej w skrócie i tre?ciwie.
Wyjazd zacz?? si? 19 sierpnia tak wi?c 20 sierpnia rano ju? wszyscy byli na miejscu w Pary?u.
Cz??? osób lecia?a samolotem bezpo?rednio do Hiszpanii a tak?e cz??? osób wola?a po ?niadaniu odpocz?? u nas w domu tak wi?c na wycieczk? po Pary?u zapisa?y si? niedobitki :)
Ca?e szcz??cie pogoda w tym roku jednak nam sprzyja?a bo s?o?ca z czasowym tylko zachmurzeniem nam nie brakowa?o i zwiedzili?my kilka ciekawych miejsc.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroMam sporo fajnych grupowych zdj?? z Pary?a ( te 4 pierwsze wy?ej robi? Mirek ) ale z racji tego ?e w tym roku nie zbierali?my o?wiadcze? o zgod? na ich publikacj? to zainteresowanych nimi prosz? o kontakt, powysy?am wszystkim bez wyj?tku. To samo si? tyczy zdj?? ju? z Hiszpanii. Mam ich mas?, je?li kto? chce te na których si? znajduje to pisa?.

Po po?udniu zjedli?my u nas obiad i ruszyli?my na Hiszpani? gdzie ja uda?em si? samochodem ci?gn?c ?ódk? a reszta ekipy autokarem.
Tutaj podzi?kowania dla Mario za pomoc, sam bym nie dal rady waln?? takiej trasy po dniu biegania po Pary?u.

Na miejscu po dojechaniu do bazy Fishing Planet standardowo zebrali?my si? ?eby omówi? zakazy, nakazy i sprawy organizacyjne. Kolejno podzielili?my si? na ekipy i zacz??a si? w?a?ciwa cz??? wyprawy czyli ?owienie.
Tutaj nale?? si? podzi?kowania dla Roberta Cyferkowskiego ( czyli w?a?ciciela bazy ) za liczb? ?odzi któr? nam da? ale o tym na koniec.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroOd razu po rozlokowaniu ekip stacjonarnych i wydaniu ?ódek tym którzy nastawili si? na ?owienie z ?odzi przyst?pi?em te? do szkolenia zlotowiczów w zakresie vertikala, kwoka i trollingu.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroUda?o mi si? to ogarn?? w dwa dni cho? prze?y?em te? zawód bo pomimo tego i? szkolenie by?o bardzo szczegó?owe tak naprawd? nikt nowy w temacie nie zaj?? si? ?owieniem za pomoc? kwoka co uzna?em za du?y b??d.
Pierwsze dni ?owienia nie napawa?y wi?c optymizmem a wr?cz wyniki by?y tak s?abe ?e zastanawia?em si? sam czy aby sumy nie wyemigrowa?y za uchod?cami do Niemiec, Francji czy Anglii :)
Nie oznacza to ?e sumy nie bra?y w ogóle tyle ?e by?y to sporadyczne trafienia po których mo?na by wnioskowa? ?e aktywno?? suma jest znikoma.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad Ebro

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroZ sandaczami by?o znacznie lepiej, trafia?y si? cz?sto.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroBy?o tak s?abo ?e cho? na tym wyje?dzie ?owi? nie zamierza?em to jednak pop?yn??em po trzech dniach sprawdzi? osobi?cie czy rzeczywi?cie sumy nie s? aktywne.
3 godziny, 16 bra?, 6 czy 7 sumów z?owionych, dwa ?adne, 211cm najwi?kszy.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroOznacza?o to ?e jednak sumy aktywne s?.

Mimo to w ekipach stacjonarnych trafia?y si? naprawd? rzadko i tylko jeden 226cm w ekipie Mario by? konkretnym kabanem.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroPod koniec wyjazdu kto? zupe?nie zielony w temacie potrafi? na Woblery Sowa z?owi? 5 sumów jednego dnia ale i tak najbardziej mnie cieszy to ?e niektórzy widz?c ?e z brzegu jest bryndza ruszyli powalczy? z kwokiem i odnie?li pierwsze sukcesy. Tu gratulacje dla Krzysia który wykwoczy? ?adnego suma ( moje pierwsze by?y mniejsze na kwoka :) ).
Mia?em te? okazj? b?d?c w odwiedzinach u kilku ekip zrobi? film na ?ywo z holu karpia. Te akurat bra?y wy?mienicie.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroKiedy wszyscy narzekali na brak bra? z brzegu siedzia?em z ekip? Maria przez pó?torej godziny i w tym czasie na w?dkach by?o 11 bra?. My?l? wi?c ?e to kwestia nie braku bra? a sposobu robienia zestawu spowodowa?a tak nieliczne sumy wy?owione z brzegu. Tu? po nas przyjecha?a ekipa która robi?a zestawy jak nale?y z ca?ym po?wieceniem i po?owili przepi?knie. Równie? na kwoka wy?owili sporo pi?knych ryb.

Wyjazd nad Morze ?ródziemne by? ma?o popularny gdy? wszyscy woleli ?owi? ale jak zwykle dla mnie osobi?cie ciekawy.

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroW bazie te? by? czas na zabaw? :)

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroPo?yczy?em tez samochód grupce która zwiedzi?a dzi?ki temu Saragoss?

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroNa powrocie równie? niektórzy woleli odpocz?? u nas w domu zamiast zwiedza? ale mimo to w par? osób si? wybrali?my

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroWyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroPodsumowuj?c wyjazd tragicznie to nie by?o ale spodziewa?em si? ?e jednak pod wzgl?dem ilo?ci ryb b?dzie znacznie lepiej z racji tego ?e jednak od samego pocz?tku wszyscy zainteresowani byli przeszkoleni z ?owienia na kwok. Mam nadzieje ?e w przysz?ym roku b?dzie to metoda do której zlotowicze podejd? z wi?kszym zaufaniem ( te? do swoich umiej?tno?ci gdy? de facto trudne to nie jest).

Naszym najwi?kszym i najpi?kniejszym sumem by? w?a?nie ten:

Wyjazd nad Ebro, Wyprawa nad EbroNa koniec podzi?kowania.
Dzi?kuje Czes?awowi Sowi?skiemu który jako prywatna osoba ufundowa? pakiet Woblerów Sowa a na koniec jeszcze go poszerzy? o Szymona :)
Dzi?kuj? Askari i Eldorado za sponsoring drobiazgów które rozdali?my na koniec.
Dzi?kuje za profesjonalizm pracowników bazy i ich pomoc ( Adam, Alojz).
Jeszcze wi?ksze podzi?kowania dla Roberta Cyferkowskiego który da? nam wystarczaj?c? ilo?? ?odzi tak ?e naprawd? zarówno w ekipach stacjonarnych jak i tych którzy ?owili wy??cznie z ?odzi ?cisku nie by?o. Nie musia?, ale wiedz?c ?e z drugiej bazy na 18 osób mamy tylko 3 ?odzie - obdarowa? nas wszystkimi dost?pnymi. Naprawd? doceniamy to bo bez nich by?a by w temacie bryndza i dzi?kujemy.
Mariuszowi za to ?e jako drugi kierowca pomóg? mi bezpiecznie dojecha? do bazy a Paw?owi ?e pomóg? jako kierowca w drug? stron?.
Zbyszkowi za wa?ów? z dzika:)
Krzysiowi ?e dowióz? wszystkich bezpiecznie na miejsce i z powrotem.
Paw?owi za pomoc przed wyjazdem i wy?mienite towarzystwo na ?odzi kiedy z?owili?my tego 217cm :)
S?awkowi za ca?? pomoc przed i w trakcie wyjazdu. Z rad S?awka korzystali wszyscy.
Dzi?kuje wszystkim za zdj?cia z wyjazdu, bez nich nie by?o by tej relacji. Wielu zdj?? sumów w ogóle nie mam a jeszcze wi?cej nie mog? opublikowa? gdy? nie s? moje i zgody nie mam wi?c podwójne podzi?kowania za to co w ogóle mamy w relacji.
Tak naprawd? podzi?kowania w mniejszym lub wi?kszym stopniu móg?bym napisa? dla ka?dego ale niech to b?d? ogólne podzi?kowania dla wszystkich którzy do?o?yli swoj? cegie?k? do tego zlotu. Za serdeczno??, za brak stresu, nie szukanie dziur w ca?ym, za docenienie naszych wysi?ków i uszanowanie pobytu w naszym domu oraz ciep?e s?owa na koniec.
Je?li by?y od tego wyj?tki to zakres by? ma?y i roztrz?sa? tego lub wylewa? ?ali nie b?dziemy bo forum publiczne od tego nie jest. To sprawy wewn?trzne i marginalne w swojej ilo?ci. Na przysz?y rok jednak wyci?gaj?c z tego wnioski zmieniamy pewne rzeczy ?eby tych wyj?tków unikn??.
Wyjazd wi?c mo?na uzna? za udany nawet patrz?c po publikacjach i opiniach cho?by na FB.
Nie przebili?my jednak "grupy marze?" z zesz?ego roku kiedy to sytuacji spornych nie by?o absolutnie ?adnych :) Pozna?em jednak kup? nowych i naprawd? pozytywnych ludzi którzy przyjechali tam z wielk? pasj? i sercem. Za to Wam wszystkim dzi?kuj? bo z wi?kszo?ci? mam serdeczny kontakt do dzi?.
Pozdrawiamy i do przysz?ego roku.

Temat na forum: Relacja ze zlotu Forum Sumowe nad Ebro w sierpniu 2016r

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 2860
  #1 Grzegorz Petryna
  dnia 12 października 2016 22:18
  Fajny wyjazd i fajna relacja. Jak patrz? za okno to marzy mi si? taka pogoda jak? mieli?cie tam w sierpniu.
 • 1
  #2 Artur Betcher
  dnia 14 października 2016 17:51
  W relacji by? b??d. To nie 217 tylko 211cm mia? sum którego z?owili?my w trakcie testu czy sumy ?eruj?. To pomy?ka a nie celowe dzia?anie. Przepraszam za to i ju? poprawiam.
 • 6876
  #3 Mariusz Nowak
  dnia 30 października 2016 10:55
  Zajebista wyprawa ,czekamy na nast?pn?.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 75% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 25% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 18

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.51
46,775,901 unikalne wizyty