Podwodny sp?awik od A do Z - Czyli rewelacyjna metoda na suma. | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Post?puj tak, aby zasada twego post?powania mog?a sta? si? regu?? powszechn?. -Immanuel Kant


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Podwodny sp?awik od A do Z - Czyli rewelacyjna metoda na suma.

W ci?gu ostatnich paru lat diametralnie zmieni?y si? techniki i sprz?t do po?owu suma. Wszystko to za spraw? coraz wi?kszego zainteresowana po?owem tego rekina s?odkowodnego. Jedn? z metod po?owu suma jest podwodny sp?awik.
Podwodny sp?awik tak naprawd? w po?owie sumów jest stosowany od niedawna ale zdobywa on coraz wi?ksz? popularno?? dzi?ki zaletom jego stosowania o których to potraktujemy pó?niej. Skuteczno?? jego stosowania cz?sto porównywalna jest do skuteczno?ci zestawu z bojk? cho? z moich obserwacji wynika ?e cho? jest on rewelacyjny to jednak bojka sumowa jest najlepsza metod? na suma do po?owów stacjonarnych.
Nie jest to jednak tak naprawd? nowatorskie rozwi?zanie XXI wieku bo ju? od wielu wielu lat w?dkarze ?owi?cy rozmaite gatunki ryb metodami gruntowymi podnosz? wszelkimi sposobami przyn?t? nad dno ?eby bardziej zwróci? na ni? uwag? przysz?ej zdobyczy. Tak samo te? si? dzieje w przypadku naszego suma który cho? ze?re wszystko co le?y na dnie od kulki karpiowej przez fileta do wszelkiego rodzaju padliny to jednak najbardziej gustuje on w ?ywych przyn?tach a przyn?ta uniesiona nad dno cho?by o 1m skuteczniej swoj? prac? zwraca na siebie jego uwag?.
Prosz? te? nie pomy?le? ?e jestem jakim? prekursorem stosowania tej metody lub ?e jakikolwiek wk?ad mia?em w jej tworzenie gdy? ?adnej Ameryki tu nie odkry?em, o nie, ja tylko zamierzam przedstawi? dla szerszego grona to co znane od dawna i pokaza? jakie mo?na na t? metod? osi?gn?? efekty gdy? ?atwo pisa? poradniki dla innych zrzynaj?c co si? da z internetu ale o wiele trudniej poprze? to rzeteln? wiedz? na dany temat i udowodni? samymi efektami ?e nie pisze si? po pró?nicy.


Sum z?owiony na podwodny sp?awik


Mo?e zaczniemy od tej najnudniejszej cz??ci czyli zdefiniowania czym jest podwodny sp?awik i do czego s?u?y?
Podwodny sp?awik to nic wi?cej jak przedmiot posiadaj?cy wyporno?? wi?ksza od samej wody i przez to wyp?ywaj?cy w stron? powierzchni wody. Podwodnym sp?awikiem mo?e by? wszystko zatem co próbuje wyp?yn?? na powierzchni? i nie jest od razu powiedziane ?e musi by? to podwodny sp?awik z Sangera czy Black Cata bo wielu w?dkarzy sami sobie tworz? takowe cz?sto wzbogacaj?c je w grzechotki czy w zbiorniczki na atraktor zan?towy.
Wykonuje si? go z wszystkiego poczynaj?c od styropianu przez drewno czy bals? a na piankach ko?cz?c.
W w?dkarstwie sumowym s?u?y podwodny sp?awik do podniesienia przyn?ty nad dno i ?wietnie si? sprawdza w przypadku stosowania ?ywca jako przyn?ty. Oczywi?cie dzi?ki niemu mo?na podnie?? te? nad dno ka?d? przyn?t? martw? i równie? wielu tak go u?ywaj?c chwali sobie jego efektywno??.Skoro ju? nudniejsz? cz??? mamy za sob? to mo?e teraz poka?e kilka schematów w jaki sposób mo?emy zastosowa? podwodny sp?awik. Poni?ej schemat pierwszy czyli klasyczny zestaw z podwodnym sp?awikiem.

Przyk?ad pierwszy.


1. Przypon
2. Stoper
3. Stoper
4. Sp?awik podwodny jego wyporno?? zale?y od wielko?ci ?ywca
5. Kr?tlik
6. Stoper
7. Rurka anty spl?taniowa lub seaboom
8. Zrywka
9. Ci??arek (kamie?)
10. Linka g?ówna

Wielko?? ?ywca jest dowolna i to od wielko?ci ?ywca zale?y jakiej wyporno?ci u?yjemy sp?awików.
Sp?awik ca?y czas stara si? wyp?yn?? do powierzchni co powoduje walk? naszego ?ywca która to jest zauwa?ana przez drapie?nika.
Jedn? z niepodwa?alnych zalet zastosowania podwodnego sp?awika jest to ?e mo?emy u?ywa? go w praktycznie ka?dych warunkach czyli tam gdzie niektóre metody s? niemo?liwe do zastosowania. Przyk?adem tego s? trakty ?eglugowe gdzie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa istnieje ca?kowity zakaz stosowania zestawu z bojk?.
Przy u?yciu zestawu z tego przyk?adu mo?emy zastosowa? sp?awik z grzechotk? gdy? d?wi?k równie? potrafi zwabi? drapie?nika.


Przyk?ad drugi.1. Przepon
2. Kr?tlik
3. Stoper
4. Rurka anty spl?taniowa lub seaboom
5. Linka ??cznikowa
6. Stoper
7. Sp?awik podwodny
8. Stoper
9. Kr?tlik
10. Zrywka
11. Ci??arek
12. Linka g?ówna

Jest to kolejny schemat z zastosowaniem podwodnego sp?awika z tym ?e sam sp?awik nie znajduje si? blisko ?ywca.
Tutaj podniesienie ?ywca regulujemy za pomoc? d?ugo?ci zrywki.
Przyk?ad trzeci.


1. Przypon
2. Kr?tlik
3. Stoper
4. Sp?awik Podwodny
5. Linka g?ówna
6. Zrywka (?y?ka w zale?no?ci w jakich warunkach ?apiemy )
7. Ci??arek ( kamie? )


Kolejna wariacja. Ka?dy w?a?ciwie sam mo?e modyfikowa? swoje zestawy i dobiera? do swoich potrzeb. Sztywnych regu? nie ma a jedynie za?o?enia i wskazówki.
Dzi?ki podwodnemu sp?awikowi tak?e mamy mo?liwo?? umieszczenia zestawu z pó?torakilowym ?ywcem kilkadziesi?t metrów od brzegu bez u?ycia jakiejkolwiek ?ódki. Metod? t? przybli?y? na forum kolega Marcin i jest ona sprawdzona a zarazem i skuteczna. Nie zawsze oczywi?cie ?ywiec zechce zaw?drowa? w miejsce które sobie umy?lili?my ale ju? sam fakt ?e jest to mo?liwe jest naprawd? wart wypróbowania.
Sam osobi?cie wypuszcza?em 2kg leszcze ze sp?awikiem 50gr dla testu i wyp?ywa?y one w ten sposób sun?c po powierzchni na kilkadziesi?t metrów.

Oto skrócony opis tej metody:


Po zahaczeniu ?ywca otwieramy kab??k i wrzucamy go do wody jednocze?nie pozwalaj?c mu wybiera? link? g?ówn?. ?ywiec sam wyp?ynie nawet na ?rodek rzeki lub zbiornika gdy? podwodny sp?awik b?dzie go stale unosi? ku powierzchni.
Kiedy ?ywiec osi?gnie wyznaczone miejsce trzeba wyrzuci? r?cznie ci??arek w wybrane miejsce nast?pnie ?ci?gaj?c nadmiar plecionki a? ?ywiec znajdzie si? w okolicy ci??arka ( poczujemy opór). Odpuszczamy metr ?y?ki i zwalniamy hamulec tak ?eby przy ataku suma link g?ówna mog?a si? wysuwa?.Tutaj obrazek pokazuj?cy jak powinni?my zbroi? ?ywca na wody stoj?ce a jak na wody p?yn?ce.
Obrazek pogl?dowy, zawsze nale?y u?ywa? tyle haków ile zezwala na to regulamin.
Tu sposób monta?u przyponu z podwodnym sp?awikiem


Na zako?czenie najwi?kszy z kilku sumów z?owionych w zesz?ym sezonie przeze mnie za pomoc? tej metody ?eby nie pozosta? go?os?ownym.


Mam nadziej? ?e News ten jest na tyle wyczerpuj?cy ?e rozwieje wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z t? metod?. Podwodny sp?awik jest jedn? z najlepszych metod stosowanych przy po?owie suma tak wi?c zach?cam wszystkich do wypróbowania tej metody.


Oczywi?cie bardzo chcia?bym podzi?kowa? Robertowi za wykonanie wszystkich rysunków i schematów graficznych. Jak zwykle Robert zrobi? dobr? robot?.

Pozdrawiam wszystkich i po?amania kija Artur Betcher


Do komentowania materia?u zapraszam na forum czuli tu: Link do tematu na forum
W tym temacie równie? wszystkie inne schematy i odmiany metody z podwodnym sp?awikiem a tak?e wiele innych po?ytecznych informacji na temat tej metody na suma zapraszam zatem do dyskusji.

Przygotowa?: Avallone

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 84% [47 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 11% [6 głosów]
Dobre Dobre 4% [2 głosy]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 2% [1 głos]

Aktualnie online

Gości online: 9

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.52
46,874,323 unikalne wizyty