Pierwsza echosonda w?dkarska | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Przyjació? mo?na mie? w ka?dym czasie - pod warunkiem, ?e si? ich nie potrzebuje. -Winston Churchill


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Pierwsza echosonda w?dkarska

Pierwsza echosonda w?dkarska

Pierwsza echosonda w?dkarska


Czym kierowa? si? w wyborze echosondy? Jakiego wybra? GPS-a, a mo?e jakie? combo - b?d?ce po??czeniem i jednego i drugiego?


Trudno radzi? - ka?dy ma sporo wyobra?e? na temat tego, jaka powinna by? echosonda czy GPS. Zazwyczaj ci, którzy kupuj? te urz?dzenia po raz pierwszy czuj? si? zagubieni. Postaram si?, cho? troch? pomóc w wyborze i by? mo?e ustrzec Was przed dyskomfortem pozakupowym.


Pierwsza zasada, któr? powtarzam do znudzenia: "Ka?da echosonda jest lepsza od braku echosondy”.


Je?li nie macie du?o kasy nie przejmujcie si?, nawet prosta echosonda pomo?e Wam niesamowicie, a je?li do?o?ycie do tego kunszt w?dkarski, to na efekty nie trzeba b?dzie d?ugo czeka?. Musz? Was jednak przestrzec: echosonda to bardzo niebezpieczna zabawka. Kto?, kto raz zacznie jej u?ywa? - ju? nie przestanie, gdy? pozostanie zro?ni?ta z nim ju? na zawsze.


Je?li zapomnicie zabra? j? z domu, to wrócicie cho?by i 50 km. B?dzie jak przyjaciel, wierny psiak, który pomo?e zajrze? pod wod? i wytropi cel. Po jakim? czasie trudno obej?? si? bez takiej pomocy, bo jak sami wiecie do dobrych rzeczy cz?owiek przyzwyczaja si? bardzo szybko.


Wró?my do wyboru.

Pocz?tkuj?cy (pierwsza echosonda)


Najta?sze echosondy na rynku kosztuj? obecnie ok. 399 z?. To mniej ni? niektóre ko?owrotki czy w?dki, wi?c nie narzekajcie, ?e echosondy s? drogie. Praktycznie ka?dego sta? ju? na taki wydatek Ta?sze urz?dzenia poleci?bym szczególnie dla w?dkarzy, którzy nie lubi? wydawa? du?o pieni?dzy, a jednocze?nie chc? skorzysta? z dobrodziejstw, jakie niesie posiadanie sonaru. Najta?sze wcale nie musi oznacza? najgorsze.


W?dkowa?em z lodu, z tak? echosond? na jeziorze Dargin. Jakie? by?o moje zdumienie, kiedy zobaczy?em na ekranie moj? mormyszk? na g??boko?ci 12 metrów. Obraz by? co prawda s?abiutki, ale jednak widoczny, co dla urz?dzenia z najni?szej pó?ki jest du?ym osi?gni?ciem.


Echosonda w?dkarska CondorEchosonda w?dkarska Condor F-238 200 kHz


A - mo?liwo?? wy?wietlania ryb w postaci ?uków (lewy ekran) b?d? ikon ryb (ekran prawy) cz?sto dodatkowo pokazywane s? g??boko?ci, na jakiej sonar zarejestrowa? ryb?.


B - g??boko?? pokazywana jest w metrach, a temperatura powierzchni wody w stopniach Celsjusza dodadkowo bardzo istone jest wy?wietlanie napi?cia na akumulatorze


C - Funkcja  pozwalaj?ca z du?ym prawdopodobie?stwem okre?li? charakter oraz twardo?? dna. 4 lub 16 odcieni szaro?ci uplastyczniaj? obraz;


D - Polskie menu oraz ekran o rozdzielczo?ci 240 pikseli w pionie. Tyle wystarczy ?eby zobaczy? mormyszk? wielko?ci 10 groszówki na g??boko?ci kilku metrów.


 
Przyk?adem echosondy dla centusiów mo?e by? ta przedstawiona na zdj?ciu. Ekran o rozdzielczo?ci 240 pikseli w pionie. Funkcja  pomagaj?ca okre?li? twardo?? dna, 4 odcienie szaro?ci. Alarmy g??boko?ci i p?ycizny oraz ryb. Mo?liwo?? pokazywania ryb w formie ?uków b?d? ikon. Jednostki g??boko?ci w metrach. Pomiar temperatury powierzchni wody, napi?cie na akumulatorze. A? dziw bie?e, ?e tak prosta echosonda ma zestaw funkcji zaspokajaj?cych w zasadzie postawowe potrzeby w?dkarskie - nic doda?, nic uj??.


 


Je?li móg?bym co? zasugerowa? to to, ?e warto równie? dokupi? do echa zestaw przeno?ny. Od jakiego? czasu s? na rynku zestawy przeno?ne, umo?liwiaj?ce ?adowanie akumulatora bez konieczno?ci wyjmowania go z obudowy. Bardzo przypomina to ?adowanie telefonu komórkowego - jest wygodne i praktyczne.

A co je?li chodzi o GPS-y, tutaj równie? s? modele bardzo tanie, a jednocze?nie spe?niaj?ce wszystkie oczekiwania w?dkarzy. Najta?szy nawigator GPS na rynku to wydatek rz?du 480 z?. Posiada wszystkie potrzebne funkcje, a za taka cen? mo?na go po prostu wrzuci? do w?dkarskiego pude?ka i poczeka?, a? b?dzie potrzebny (mg?a, noc lub inne trudne warunki). Trzeba tylko pami?ta? o zaznaczaniu miejscówek - tego sam za nas nie zrobi.
?rednia pólka (jezioro/morze)


Dla bardziej zasobnych w?dkarzy lub tych, którzy chc? sobie zmieni? prost? echosond? na co? bardziej wyrafinowanego polecam pó?k? cenow? 1000-2000 z?. W tej grupie znajduj? si? urz?dzenia o du?o wi?kszej rozdzielczo?ci ekranu (320 , 480 i wi?cej pikseli w pionie) i mocy (2400W, 4000W) sygna?u ultrad?wi?kowego.

W tym segmencie oczywi?cie najbardzie4j znana jest Echosonda w?dkarska Lowrance Mark 5 Pro.Echosonda w?dkarska Lowrance Mark 5 ProLepsza rozdzielczo?? u?atwia obserwacje nawet ma?ych obiektów na wi?kszych g??boko?ciach.W tej grupie znajduj? si? równie? echosondy, które mo?na stosowa? na morzu. Charakteryzuj? si? one przetwornikiem dwucz?stotliwo?ciowym i moc? nie mniejsz? ni? 4000 W. Dzi?ki du?ej sile sygna?u s? one w stanie penetrowa? przepastne morskie ?owiska o g??boko?ci ponad 100 m. Je?eli wi?c planujecie wyprawy do Norwegii, to lepiej do?o?y? troch? wi?cej i kupi? sonar o wi?kszej mocy, obs?uguj?cy przetworniki dwucz?stotliwo?ciowe.


W grupie r?cznych GPS-ów w tych granicach cenowych dostaniecie praktycznie wszystko, co jest potrzebne zarówno do w?dkowania na jeziorach, jak i na morzu. R?czniaki z tej pó?ki maja du?e ekrany, mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznej anteny, obs?uguj? mapy morskie i drogowe, mo?na je pod??czy? do komputera. W górnej strefie cenowej tej pó?ki mo?na ju? te? natrafi? na odbiorniki z kolorowym ekranem, który bardzo u?atwia prace z mapami (jeste?my przyzwyczajeni do korzystania z kolorowych map).


Najwy?sza pólka (du?e jeziora/morze)
Segment najdro?szych urz?dze? zaczyna si? od poziomu cenowego 2500, a ko?czy grubo powy?ej 10000 z?. W tym segmencie praktycznie wyst?puj? urz?dzenia b?d?ce po??czeniem echosondy i GPS-a oraz du?e plotery. Za co p?acimy? Generalnie za gabaryty i za kolorowy ekran, mo?liwo?? spi?cia wielu urz?dze? w sie? oraz pot??ne moce sygna?u, dzi?ki którym mo?emy obserwowa? dno nawet na g??boko?ci kilkuset metrów.Jedn? z najbardziej znanych echosond w?dkarskich z tego segmentu jest w?a?nie Lowrance HDS 5Echosonda w?dkarska Lowrance HDS 5Drug? z nich jest niezwykle popularny model Echosondy w?dkarskiej Humminbird FISHING SYSTEM-798Echosonda w?dkarska Humminbird FISHING SYSTEM-798
To w?a?nie w tej grupie znajdziemy urz?dzenia potrafi?ce nagrywa? obraz pojawiaj?cy si? na ekranie echosondy w trakcie wyprawy w?dkarskiej, który potem w domu, w wygodnym fotelu przed ekranem komputera mo?na w spokoju analizowa?.


Ma?e uzupe?nienie ostatnio na rynku pojawi?y si? niedrogie echosondy combo (z GPS-em) firmy Humminbird serii 300

  oraz seria Echosonda w?dkarska FISHFINDER - 581 xi COMBO

( które maja funkcj? nagrywania logów czyli wi?zania punktowej g??boko?ci ze wspó?rz?dnymi geograficznymi. Dzieki nim za pomoca np programu DrDepth mo?emy wykre?li? w?asne plany batymetryczne


Rozmiary ekranów najdro?szych sonarów bardziej przypominaj? laptopy ni? w?dkarskie zabawki. Takie wyposa?enie najlepiej nadaje si? do ?odzi z du?? konsol?, na której mo?na wygodnie umie?ci? ca?? t? elektronik?. Nie polecam du?ych echosond jako sprz?tu przeno?nego - nie s? wygodne, zu?ywaj? du?o pr?du i z tego wzgl?du wymagaj? sporych akumulatorów.

Ech - pomarzy? fajna rzecz, ale ?eby doda? Wam otuchy powiem tylko, ?e nawet najdro?sza echosonda jest warta tyle, ile potrafi z niej wczyta? cz?owiek, wi?c nie zazdro??cie posiadaczom ekskluzywnych cacek tylko eksperymentujcie i uczcie si? mowy swoich echosond - to najpewniejsza droga do w?dkarskiego sukcesu.


Pozdrawiam Cezary Karpi?ski
 


Echosondy w?dkarskie


Przygotowa? Cezary Karpi?ski

Komentarze

  • 90
    #1 zibi
    dnia 05 czerwca 2012 21:52
    Czeka?em a? kto? mi wyja?ni na co mam patrzy? przy zakupie i si? doczeka?em ,bo "magicy" ze sklepów tylko chc? si? towaru pozby? i bzdury wciskaj? laikowi .
    Dzi?kuj? bardzo.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 20

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.51
46,832,269 unikalne wizyty