Petycja o górne wymiary ochronne suma i nie tylko | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Stosunek jako sposób na nud? jest rzecz? równie pospolit? i banaln? jak sama nuda. Autor: Josef Capek


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Petycja o górne wymiary ochronne suma i nie tylko

Petycja o górne wymiary ochronne suma i nie tylko
Petycja o Petycja o górne wymiary ochronne suma i nie tylko


Zamieszczamy to na portalu gdy? uwa?amy ?e ochrona okazów jest spraw? wa?n?.
Jest to petycja napisana przez naczelnego W?dkarskiego ?wiata pana Jacka Kolendowicza do Ministra Rozwoju Wsi I Rolnictwa Marka Sawickiego oraz do Prezesa Zarz?du G?ównego
Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego Eugeniusza Grabowskiego.
Trzeba wiedzie? ?e je?li nawet jedna akcja b?dzie nieudana to trzeba tworzy? nast?pne. Tylko tak mo?emy naprawd? co? zdzia?a?, z kultur? i szacunkiem, inne drogi prowadz? donik?d.
Zamieszczaj?c to jednocze?nie potwierdzamy to co wielokrotnie mówili?my, jeste?my za ochron? okazów.

Poni?ej obie petycje.

Szanowny Pan Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa


Petycja

Niniejszym uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w rozporz?dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po?owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po?owu innych organizmów ?yj?cych w wodzie, stanowi?cym akt wykonawczy do ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ?ródl?dowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1322), poprzez wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla najcenniejszych, rodzimych gatunków ryb drapie?nych ?owionych w ?ródl?dowych wodach publicznych:
szczupaka - od 90 cm,
sandacza - od 75 cm,
suma - od 120 cm,
bolenia - od 70 cm,
okonia -od 35 cm,
lipienia - od 40 cm.

Uzasadnienie:
1. Wed?ug dost?pnej nam wiedzy liczebno?? populacji ww. gatunków, zw?aszcza w zakresie du?ych egzemplarzy ryb starszych roczników, jest w wi?kszo?ci naszych wód publicznych katastrofalnie ma?a, znikoma w porównaniu z ich liczebno?ci? w poprzednich dekadach. Proponowana regulacja prawna, obowi?zuj?ca wszystkich rybackich u?ytkowników wód publicznych, z pewno?ci? b?dzie narz?dziem prawnym pomocnym w odbudowie odpowiedniej struktury wiekowej populacji ww. gatunków poprzez znaczne zwi?kszenie udzia?u procentowego najcenniejszych, najwi?kszych (najstarszych) ryb.
2. Du?e okazy wy?ej wymienionych gatunków ?yj?ce w naturalnych warunkach w wodach publicznych (poza obr?bami hodowlanymi) s? biologicznie i gospodarczo najcenniejsze, poniewa? stanowi? bank najlepszych rybich genów gwarantuj?cych optymaln? bioró?norodno?? i najlepsze przystosowanie potomstwa tych ryb do danego ?rodowiska, co nie jest mo?liwe do uzyskania metodami hodowlanymi.
3. Znajduj?ce si? na szczycie rybnej piramidy pokarmowej du?e egzemplarze ryb drapie?nych stanowi? najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy (bo naturalny) regulator wielko?ci populacji innych gatunków ryb w tych
akwenach, zw?aszcza ryb spokojnego ?eru znacznie lepszy, ni? sztuczne regulacje np. w formie od?owów selekcyjnych. Ten naturalny regulator dzia?a jednak tylko wtedy, gdy du?e drapie?niki stanowi? w tych akwenach odpowiednio wysoki procent ca?ej populacji.
4. Du?e egzemplarze ww. gatunków ryb s? doskona?ymi reproduktorami - sk?adaj? wi?cej ikry lepszej jako?ci ni? mniejsze ryby tych gatunków. Ich ochrona jest wi?c ewidentnie dzia?aniem s?u??cym utrzymaniu, odtworzeniu lub przywróceniu w?a?ciwego stanu zasobów ryb w naszych wodach, zgodnie z obowi?zuj?c? ustaw? o rybactwie ?ródl?dowym.
5. Stada rozrodcze z?o?one z maksymalnej dla danego gatunku liczby roczników to najlepsza gwarancja sukcesu rozrodczego i zachowania poszczególnych populacji na bezpiecznym, samoodtwarzalnym poziomie.
6. Wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych nie b?dzie mia?o negatywnego wp?ywu na wyniki dotychczasowych gospodarczych po?owów ryb, poniewa? celem tych po?owów s? g?ównie ryby ma?e (przekraczaj?ce wymiar ochronny) "porcyjne", oraz ?rednie, stanowi?ce najbardziej atrakcyjny ekonomicznie towar, znacznie bardziej ceniony przez konsumentów ni? ryby du?e i bardzo du?e.
7. Znacz?ca liczebno?? du?ych egzemplarzy ryb ww. gatunków (w tym rekordowych okazów) w wodach publicznych jest jednym z podstawowych elementów decyduj?cych o atrakcyjno?ci tych wód jako produktu gospodarki turystycznej. Odbiorcami tego produktu s? tury?ci-w?dkarze, których liczb? szacuje si? w Polsce na oko?o 8% ca?ej populacji, oraz ich rodziny. Sprzeda? tego produktu przynosi w wielu rozwini?tych pa?stwach Europy i Ameryki znacz?ce dochody zarówno rybackim u?ytkownikom wód, jak i lokalnym spo?eczno?ciom, wi?c warto równie? w Polsce wspiera? rozwój tej ga??zi gospodarki.
Mamy nadziej?, ?e uzasadnienie naszego apelu spotka si? z przychylnym przyj?ciem Pana Ministra i przyczyni si? do jak najszybszego rozpocz?cia prac nad proponowanym przez nas rozwi?zaniem prawnym. Redakcja miesi?cznika "W?dkarski ?wiat" zawsze propagowa?a wszelkie racjonalne formy ochrony zasobów ryb w polskich wodach, nawet te trudno akceptowalne spo?ecznie, wi?c jest gotowa wesprze? medialnie wszelkie dzia?ania prowadz?ce do wprowadzenia ustawowych górnych wymiarów ochronnych dla naszych najcenniejszych rodzimych gatunków ryb.
W imieniu zespo?u redakcyjnego "W?dkarskiego ?wiata"
Jacek Kolendowicz
redaktor naczelny
Szanowny Pan
Eugeniusz Grabowski
Prezes Zarz?du G?ównego
Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego
ul. Twarda 42
00-831 Warszawa

Petycja

Niniejszym uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w Regulaminie Amatorskiego Po?owu Ryb Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego, poprzez wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla najcenniejszych, rodzimych gatunków ryb drapie?nych ?owionych w wodach dzier?awionych przez PZW:
szczupaka - od 90 cm,
sandacza - od 75 cm,
suma - od 120 cm,
bolenia - od 70 cm,
okonia - od 35 cm,
lipienia - od 40 cm.

Uzasadnienie:
1. Wed?ug dost?pnej nam wiedzy liczebno?? populacji ww. gatunków, zw?aszcza w zakresie du?ych egzemplarzy ryb starszych roczników, jest w wi?kszo?ci naszych wód publicznych katastrofalnie ma?a, znikoma w porównaniu z ich liczebno?ci? w poprzednich dekadach. Proponowana regulacja prawna, obowi?zuj?ca na wszystkich wodach, których gospodarzem jest Polski Zwi?zek W?dkarski, z pewno?ci? b?dzie narz?dziem prawnym pomocnym w odbudowie odpowiedniej struktury wiekowej populacji ww. gatunków poprzez znaczne zwi?kszenie udzia?u procentowego najcenniejszych, najwi?kszych (najstarszych) ryb.
2. Du?e okazy wy?ej wymienionych gatunków ?yj?ce w naturalnych warunkach w wodach publicznych (poza obr?bami hodowlanymi) s? biologicznie i gospodarczo najcenniejsze, poniewa? stanowi? bank najlepszych rybich genów gwarantuj?cych optymaln? bioró?norodno?? i najlepsze przystosowanie potomstwa tych ryb do danego ?rodowiska, co nie jest mo?liwe do uzyskania metodami hodowlanymi.
3. Znajduj?ce si? na szczycie rybnej piramidy pokarmowej du?e egzemplarze ryb drapie?nych stanowi? najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy (bo naturalny) regulator wielko?ci populacji innych gatunków ryb w tych akwenach, zw?aszcza ryb spokojnego ?eru - znacznie lepszy, ni? sztuczne regulacje np. w formie od?owów selekcyjnych. Ten naturalny regulator dzia?a jednak tylko wtedy, gdy du?e drapie?niki stanowi? w tych akwenach odpowiednio wysoki procent ca?ej populacji.
4. Du?e egzemplarze ww. gatunków ryb s? doskona?ymi reproduktorami - sk?adaj? wi?cej ikry lepszej jako?ci ni? mniejsze ryby tych gatunków. Ich ochrona jest wi?c ewidentnie dzia?aniem s?u??cym utrzymaniu, odtworzeniu lub przywróceniu w?a?ciwego stanu zasobów ryb w naszych wodach, zgodnie z obowi?zuj?c? ustaw? o rybactwie ?ródl?dowym.
5. Stada rozrodcze z?o?one z maksymalnej dla danego gatunku liczby roczników to najlepsza gwarancja sukcesu rozrodczego i zachowania poszczególnych populacji na bezpiecznym, samoodtwarzalnym poziomie.
6. Wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych nie ogranicza prawa w?dkarzy ?owi?cych na wodach PZW do zabierania w ramach obowi?zuj?cych limitów ryb do konsumpcji, zw?aszcza, ?e najbardziej atrakcyjne konsumpcyjnie s? ryby ma?e (wymiarowe) i ?rednie, które stanowi? gros w?dkarskich po?owów.
7. Znacz?ca liczebno?? najwi?kszych egzemplarzy ryb ww. gatunków (w tym rekordowych okazów) w ?owisku jest jednym z podstawowych elementów decyduj?cych o jego atrakcyjno?ci. Wzmocnienie ochrony du?ych egzemplarzy cennych ryb poprzez wprowadzenie dla nich górnych wymiarów ochronnych z pewno?ci? zwi?kszy atrakcyjno?? tych ?owisk dla w?dkarzy, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów.
Mamy nadziej?, ?e uzasadnienie naszego apelu spotka si? z przychylnym przyj?ciem Pana Prezesa i przyczyni si? do jak najszybszego rozpocz?cia prac nad proponowanymi przez nas zmianami w RAPR. Redakcja miesi?cznika "W?dkarski ?wiat" zawsze propagowa?a wszelkie racjonalne formy ochrony zasobów ryb w polskich wodach, nawet te trudno akceptowalne spo?ecznie, wi?c jest gotowa wesprze? medialnie wszelkie dzia?ania zwi?zane z wprowadzeniem do RAPR górnych wymiarów ochronnych dla naszych najcenniejszych rodzimych gatunków ryb.
Jednocze?nie informuj?, ?e wyst?pili?my do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z petycj? dotycz?c? wprowadzenia zmian w rozporz?dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po?owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po?owu innych organizmów ?yj?cych w wodzie, stanowi?cym akt wykonawczy do ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ?ródl?dowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1322), poprzez wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla najcenniejszych, rodzimych gatunków ryb drapie?nych ?owionych w ?ródl?dowych wodach publicznych.
W imieniu zespo?u redakcyjnego "W?dkarskiego ?wiata"
Jacek Kolendowicz
redaktor naczelny

Link do orygina?u:
Petycja o Petycja o górne wymiary ochronne suma i nie tylko

Czy? taki widok nie jest pi?kny? :)Pozdrawiam wszystkich.

Przygotowa?: Artur Betcher

Komentarze


 • 1
  #1 Artur Betcher
  dnia 20 lutego 2012 21:31
  Poparta razy 2. Jednak dla mnie logiczniejszy wymiar dla suma to 150cm bo jednak 120 to osesek jeszcze.
 • 866
  #2 Wojciech Turowski
  dnia 22 lutego 2012 22:41
  Jest jaka? opcja, ?eby si? pod tym podpisa???
  Bo idea warta zachodu.
 • 1
  #3 Artur Betcher
  dnia 23 lutego 2012 19:27
  Jest w linku, mo?na podpisa?.
 • 1364
  #4 Wiktor Siudak
  dnia 25 lutego 2012 14:14
  Petycja podpisana, jest jednak ma?e ale...
  Panowie,
  po?ród u?ytkowników FS jest wielu, których bardzo polubi?em, których szanuj? i uwa?am za m?drych i rozs?dnych w?dkarzy, niemniej jednak uwa?am, ?e podniesienie wymiarów ochronnych b?dzie-je?li wejdzie w ?ycie-przepisem martwym.
  Nie b?d? si? rozpisywa? dlaczego, poniewa? ka?dy z nas cho? raz w ?yciu by? ?wiadkiem barbarzy?skiego ?amania przepisów dotycz?cych amatorskiego po?owu ryb i przepisów oko?o po?owowych.
  Wed?ug mnie wa?niejszym czynnikiem chroni?cym ichtiofaun? b?dzie wymy?lenie, opracowanie i wprowadzenie w ?ycie skutecznego sposobu walki z k?usolami.
  Sam si? nad tym zastanawia?em, i wymy?li?em co? takiego:
  aby ka?dy w?dkarz z momentem op?acenia sk?adek, karty itd. dostawa? z automatu prawo do kontroli innych napotykanych na ?owisku w?dkarzy-na zasadzie licencji (kwestia nazewnictwa) stra?nika spo?ecznego. Je?li si? oka?e, ?e na ?owisku pa??ta si? k?usol, proste 112 podaje miejsce, adres, lokalizuje, opisuje osob?, samochód nr rejestracyjny etc. Wiem co us?ysz?, w odpowiedzi, ?e zamiast ?owi?, to ka?dy b?dzie lata? i dup? zawraca? aby pokaza? mu papiery, ale je?li chcemy mie? ryby to je?li sami tego nie b?dziemy pilnowa?, to ju? o tym niedawno pisa?em, ?e nasze dzieci, a na pewno nasze wnuki ryby b?d? na zdj?ciach ogl?da?.
  Wierz?, ?e temat nie umrze ?mierci? naturaln? a o pomys?ach mo?na podyskutowa? w innym miejscu, gdzie admini ulokuj? temat.
 • 2232
  #5 Zbyszek Grudner
  dnia 27 lutego 2012 23:56
  Wiktor, czy naprawd? wierzysz w to co piszesz?? Wyobra? sobie sytuacj?, ?e masz np. paszport i kto? daje Ci prawo do sprawdzania paszportu innym ludziom. A jak co? jest wed?ug Ciebie "nie teges", to wyp...ad z kraju. Naprawd? wierzysz w takie idee? Je?li widzisz z?odzieja czy k?usola mo?esz przecie? zadzwoni? po naszych "skutecznych", próbuj, trzymam kciuki. I ju? widz?, jak staj?c twarz? w twarz z kilkoma miejscowymi Wie?kami czy Józkami z faj? w dziurach po niegdy? z?bach podchodzisz i legitymujesz si? jako "stra?nik spo?eczny"..Bo przecie? to co oni robi? jest be!, kurcze pieczone.. Nie wiem, mo?e jeste? Pudzian z giwer? za pazuch?, albo Ci ?ycie nie mi?e, ja raczej kombinuj?, jak takich ludzi omin?? i wróci? do domu z w?dk? i bez kosy pod ?ebrem.. My?l?, ?e jednak lepiej wprowadzi? na pocz?tek nowy nakaz górnego wymiaru ochronnego, tak jak zmieniono niedawno wymiary ochronne ryb. Mo?e niektórych boli, innych nie boli, nie wa?ne: taki jest regulamin i ju?. Zale?y, po której stronie "barykady" jeste? Oczko
 • 1364
  #6 Wiktor Siudak
  dnia 01 marca 2012 18:35
  Zbyszku, moje s?owa potraktuj jako krzyk rozpaczy, bezsilno?ci i frustracji obecn? sytuacj? na polskich ?owiskach i w polskim PZW. Co do "pudzianowstwa" to mam prawie 2m wzrostu i ok 125 kilo ?ywej wagi. A co do barykady, to jestem po tej, po której chyba jeste?my wszyscy-chroni?cy i dbaj?cy o polskie ?owiska-(przestrzeganie regulaminu, nie ?miecenie nad wod?, kultura i pomoc innym, itd.).
 • 2232
  #7 Zbyszek Grudner
  dnia 01 marca 2012 19:17
  "Zale?y, po której stronie "barykady" jeste?"
  To nie by?o oczywi?cie do Ciebie, tylko pisa?em ogólnie - je?li kto? jest w?dkarzem to b?dzie przestrzega? górnego jak i dolnego wymiaru, bo taki jest regulamin. Je?li nie jest, to b?dzie mia? to gdzie? tak czy siak.
 • 802
  #8 gregorio
  dnia 07 marca 2012 20:45
  Wiktor,
  z ca?ym szacunkiem, ale to nie k?usole s? zagro?eniem dla ryb, ale w?dkarze, którzy w majestacie prawa zabieraj? wszystko, co wolno. Wolno 100 leszczy? Ano wolno! Wolno 2 z?bate dziennie? To przez ca?y pa?dziernik mam 60 sztuk! Suma ponad 2,40m po?wiartowa? i wrzuci? na taczk? wolno? Ano wolno. Argument, ?e jaki? przepis b?dzie martwy jest nietrafiony. Id?c twoim tokiem rozumowania nale?a?oby zlikwidowa? RAPR, bo wielu zakazów i nakazów jest notorycznie ?amanych.

  Kwestie o mi?siarzach wyci??em i mam nadziej? ?e wi?cej tego nie b?d? musia? robi?. My?le? mo?ecie co chcecie ale macie tez szanowa? zasady portalu.
  Admin
 • 955
  #9 Mariusz Zawadzki
  dnia 08 marca 2012 12:59
  Pi?kna inicjatywa któr? popieram, ale pewne wymiary s? grubo przesadzone...

  sum 120?? przecie? to nie okaz...
  sandacz 75?? Wybaczcie, ale chronienie 3kg sanda?ów to troszk? przesada...
 • 955
  #10 Mariusz Zawadzki
  dnia 08 marca 2012 13:07
  P.s a wymiar dla bolenia mija si? z celem!! Bolenia jest w naszych wodach od cholery!!!! Wiadomo, inna populacja jest na Wi?le a inna na Odrze, ale w wodach Odry jest to jeden z najliczniej wyst?puj?cych drapie?ników. Trzeba doda? jeszcze ?e ma?o kto zajmuje si? po?owem tego drapie?nika i do tego ze wzgl?dów kulinarnych praktycznie ka?dy wraca do wody...
  Taka ustawa wymaga?a by regionizacji, bada? i dobrego rozeznania w ichtiofaunie w poszczególnych regionach, a nie ot, walimy wymiary górne z góry jak leci i gotowe.
  Za jaki? czas pojawi? si? wtedy i tacy co b?d? chcieli chroni? leszcza powy?ej 60cm i i klenia powy?ej 50 bo jest ich za ma?o...

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 14

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,320
Najnowszy użytkownik: Globtrotter TXL

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

28 lutego 2021 09:31
Witanko,po latach! Usmiech

31 stycznia 2021 21:37
Cze??, dawno mnie tu nie by?o Usmiech

05 stycznia 2021 18:07
Jacku z przyzwyczajenia chcia?em klikn?? "lubi? to" pod Twoim wpisem beka

Archiwum shoutboksa

Urodziny!

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.47
45,461,991 unikalne wizyty