Na sumy nad Ebro - Opis Polskiej bazy w?dkarskiej | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Ca?owanie w r?k? nagiej kobiety jest strat? czasu.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Na sumy nad Ebro - Opis Polskiej bazy w?dkarskiej

stycznia 20 2013 Bez kategorii Artur Betcher
Na sumy nad Ebro - Opis Polskiej bazy w?dkarskiej

Na sumy nad Ebro - Opis Polskiej bazy w?dkarskiej w HiszpaniiSum Ebro, karpie, sandacze
Witam.
Postanowi?em napisa? sam kolejny materia? na temat bazy. Tekst b?dzie d?ugi ale chce opisa? baz? rzetelnie i w szczegó?ach.
Opisze wi?c i zalety które wielu ju? dobrze zna ale te? niedogodno?ci o których zazwyczaj si? nie pisze.

W Polskiej bazie nad rzek? Ebro po ogromnym zastrzyku finansowym du?o si? zmieni?o i o?rodek jest w stanie teraz przyj?? du?o wi?ksz? liczb? w?dkarzy wybieraj?cych si? na w?dkowanie do Hiszpanii.
Zmieni?a si? te? nazwa i zamiast Spainfishing nazywa si? teraz on FishingPlanet.
Zakupione zosta?o bardzo du?o sprz?tu w?dkarskiego ?eby umo?liwi? wi?kszej grupie komfortowe ?owienie a tak?e przyczepy kempingowe na 40 osób które s? w pe?ni wyposa?one z kuchni?, ?azienk?, bie??c? wod? pr?dem oraz ogrzewaniem.
W o?rodku tym mo?na teraz p?ywa? dodatkowo na nowych ?odziach aluminiowych Skylla do których zamontowano nowe silniki spalinowe Honda o mocy 15KM.
Zosta?a poczyniona wi?c ogromna inwestycja która przek?ada si? na to ?e ta baza w?dkarska w Hiszpanii jest w stanie przyj?? du?? grup? w?dkarzy.
Oczywi?cie o?rodek ca?y czas si? rozwija i docelowo nie tylko w?dkarze b?d? mieli tam szans? na aktywny wypoczynek ale te? i tury?ci którzy b?d? mieli ochot? pobawi? si? w Hiszpanii za ma?e pieni?dze.
O?rodek nadal wyró?nia si? na tle jakichkolwiek innych tego typu placówek ?wietn? rodzinn? atmosfer?. Ka?dy wi?c czuje si? tam jak w domu i jeszcze nie zdarzy?o si? ?eby ktokolwiek niezadowolony wyje?d?a? z o?rodka.

Jak wiecie by?em w listopadzie w o?rodku na zje?dzie roboczym naszych partnerów gdzie kr?cili?my filmy z Taaak? Ryb? ( Julk? i Jurka pozdrawiam serdecznie) i postanowi?em sam przeprowadzi? wizytacj? o?rodka od strony u?ytkownika gdy? reklama to reklama a jednak najlepiej jest oceni? co? samemu dotykaj?c.

Postaram si? wi?c w tym materiale pokaza? ca?y o?rodek oraz wypisa? w materiale nie tylko zalety ale i wady tak ?eby ka?dy móg? oceni? sam baz? w?dkarsk? FishingPlanet.

Zacznijmy wi?c od umiejscowienia.
O?rodek le?y nad brzegiem rzeki Ebro w miejscu gdzie odbywa?y si? po cz??ci zawody World Catfish Classic w Playas de Chacon.


Baza w?dkarska nad Ebro
Takie umiejscowienie bazy oraz zasobno?? rzeki Ebro w sumy, karpie i sandacze (razem ok. 40mln szt w dorzeczu Caspe) daje bardzo du?e szanse ka?demu na z?owienie ?yciowego okazu. Nie oszukujmy si? jednak bo widzieli?my ju? na przestrzeni czasu ?e pogoda potrafi by? kapry?na tak samo jak i ryba i zdarza?o si? ?e kto? i z tej mekki sumiarstwa wróci? o kiju. Finalnie jednak takie sytuacje s? bardzo rzadkie i nawet ma?o do?wiadczeni w?dkarze cz?sto i g?sto wracaj? do Polski kilkukrotnie bij?c swoje rekordy ?yciowe w trakcie jednego turnusu. Je?li chodzi o karpia to tutaj ju? w ogóle nie s?yszymy ?eby ktokolwiek wróci? bez z?owienia karpia minimum kilkana?cie kilo a w trakcie mojego pobytu ?owi?o si? kilka szt dziennie powy?ej 20kg.
Nale?y przy tym doda? ?e by?y to ostatnie dni listopada.
To by?y zalety natomiast do wad zaliczam to ze region jest ubogi w atrakcje turystyczne. Oczywi?cie nie jest ich zupe?nie pozbawiony bo jest kilka ciekawych miejsc wartych zwiedzenia jak cho?by s?ynna zapora gdzie zacz??a si? historia sumów w Hiszpanii i inne ciekawe zabytki oraz Barcelona do której jedzie si? samochodem w mniej ni? 3 godziny.

Baza w?dkarska nad EbroNa sumy nad EbroAtrakcje turystyczne HiszpaniiBaza w?dkarska nad EbroW?dkowanie w HiszpaniiBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska nad Ebro - atrakcje turystycznePolska Baza w?dkarska nad EbroWakacje w HiszpaniiWakacje w HiszpaniiTurystyka HiszpaniaTurystyka Hiszpania
Dodatkowo wynaj?cie samochodu w Barcelonie na tydzie? kosztuje od 50 do 170euro za tydzie? w zale?no?ci od rodzaju auta i opcji co daje ciekawe mo?liwo?ci. P?atno?? tylko kart? bankomatow?.
Wielu jednak skromne zaplecze turystyczne regionu nie przeszkadza gdy? do mekki sumiarstwa je?dzi si? ?owi? sumy, karpie i sandacze a zwiedzanie to sprawa drugorz?dna.

Zakwaterowanie.
Zakwaterowanie w o?rodku nad Ebro kiedy? ogranicza?o si? do domku z jedenastoma miejscami. Domek jest ?adny i z du?ym ogrodem, dobrze wyposa?ony w ca?y potrzebny sprz?t, lodówki, kuchni? i ?azienk? ale mankamentem by? brak dodatkowych toalet (to je?li chodzi o wady).

Baza w?dkarska Hiszpania, domki wczasoweEbro fishing baza w?dkarskaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaProblem ten rozwi?zano i jeszcze nie tylko domek doposa?ono ale wybudowano kilka murowanych w pe?ni wyposa?onych toalet i pryszniców.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaZdj?cia ich s? robione w trakcie budowy i dopiero po wyko?czeniu b?dzie mo?na to oceni? ale s? budowane wed?ug norm i nawet jedna jest przystosowana dla niepe?nosprawnych.

Najwi?kszym jednak post?pem okaza?o si? zakupienie dodatkowej dzia?ki i umieszczenie na niej 10 zakupionych przyczep kempingowych.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaPrzyczepy te s? w pe?ni wyposa?one z kuchni?, ?azienk?, ?ó?kiem podwójnym i trzema pojedynczymi ( w tym jedno pi?trowe)

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystyka
W tych wi?kszych dodatkowo znajduje si? mini salon i kiedy robili?my w jednej imprez? na 7 osób nie czu?o si? ciasnoty a przecie? to tylko kemping a nie dom.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaW?a?ciciele te? zabrali si? za to z sercem i do ka?dej pod??czyli kanalizacj? oraz pr?d. Jest oczywi?cie ogrzewanie i ciep?a woda.
Wdawa? si? w szczegó?y nie b?d? ale kto mieszka? w przyczepie wie ze baniak pod toalet? potrafi by? latem "uci??liwy" przy spuszczaniu wody. Zamontowanie wi?c sp?uczek i pod??czenie bezpo?rednio do kanalizacji znacznie podnios?o standard korzystania z toalet.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaWi?kszo?? z nich ma dodatkowo przystawian? wiat? pod któr? mo?na tak ustawi? sto?y ?e i kilkana?cie osób mo?e wspólnie zje?? obiad.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystyka?ó?ka s? tak wygodne ?e w najmniejszej z nich ?pi?c w 5 osób ( w tym trójka naszych dzieci) nie czuli?my ?adnego dyskomfortu i dobrze si? wysypiali?my.
Tutaj widz? same zalety a jedyna wada to fakt ?e nie wszystkie mo?na wywie?? nad brzeg rzeki a tylko dwie cho? i to nie jest tak uci??liwe je?li si? skalkuluje ?e do ?owiska mamy 5 minut na piechot?.

Wad? jest te? to ?e przy bardzo mocnym wietrze trzeba zwija? wiaty ale na pogod? si? nigdy wp?ywu nie ma bo i my pod koniec listopada zostali?my przywitani 4 dniowym huraganem. W sezonie jednak a? tak ?le nie ma co wida? po relacjach tych którzy ju? tam byli.
Zosta?y ju? te? zacz?te prace przy budowie poka?nego basenu na kolejnej dzia?ce ale nie ma co przedstawia? czego? co dopiero powstaje.

[b]Sprz?t w?dkarski i p?ywaj?cy.[/b]
Przygotowuj?c si? do sezonu w?a?ciciele o?rodka zakupili ca?? mas? sprz?tu poczynaj?c od kilometrów plecionek zwyk?ych i przyponowych poprzez w?dziska do po?owu suma, karpia, sandacza i innych ryb.
Zakupiono te? wiele bardzo dobrych ko?owrotków zarówno sta?oszpulowych jak i multiplikatorów, tak ?eby ka?dy móg? po?owi? na sprz?t który mu pasuje.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaNa miejscu te? mo?na kupi? zarówno zestawy ko?cowe do po?owu wszystkich ryb jak i przyn?ty sztuczne oraz pellet do po?owu karpia i suma do którego ju? s? jak wiemy ryby tam dobrze przyzwyczajone.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaNa wyposa?eniu o?rodka w?dkarskiego s? te? nowe ?ó?ka karpiowe, namioty oraz flota 10 ?odzi która b?dzie si? dodatkowo cyklicznie powi?ksza? dzi?ki wspó?pracy o?rodka z [b]producentem ?odzi aluminiowych[/b] Skylla Jackiem ?bikowskim.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaMia?em okazj? testowa? te ?odzie i cho? ju? na dzie? dzisiejszy uwa?am s? one zdecydowanie lepsze od Lindera to producent kieruj?c si? opini? przekazan? mu przeze mnie po testach postanowi? je jeszcze bardziej dostosowa? do potrzeb w?dkarzy. Je?li wi?c chodzi o cen?, funkcjonalno?? i wykonanie nie maj? ju? one ?adnej konkurencji na rynku gdy? stworzy? je pasjonat, (wielbiciel po?owu suma kwokiem z du?ym do?wiadczeniem) w?a?nie dla pasjonatów. Jedyny mankament to fakt ?e jeszcze s? ma?o znane gdy? wypromowanie nawet najlepszego produktu poch?ania mas? czasu i pieni?dzy.
Do wad zaliczam jedynie dwie rzeczy. Jedna to brak 5 ?odzi tak ?eby na grup? 45 osób ka?da "trójka" mia?a swoj? ?ód? ale te? jest pewne ?e do czasu kiedy o?rodek b?dzie mia? takie grupy zostan? one razem z silnikami zakupione a na dzie? dzisiejszy jest ich wystarczaj?co.
Druga wada to fakt ?e jeszcze za ma?o jest sprz?tu w?dkarskiego na grup? 40 osób (zw?aszcza karpiówek, feederów i kilku echosond) ale tu te? w?a?ciciele zapowiedzieli ?e wszystko zostanie uzupe?nione do stanu gdzie 40 osób bezstresowo b?dzie mog?o przyjecha? bez swojego sprz?tu i nie martwi? si? ?e nie b?dzie na co ?owi?.
Na razie wi?c przy 20 wczasowiczach nie by?o ?adnego problemu ze sprz?tem ale w przysz?o?ci trzeba stan posiadanego sprz?tu powi?kszy? je?li mia?yby przyje?d?a? du?e grupy ca?kowicie bez w?asnego sprz?tu.
Wi?kszo?? ludzi przyje?d?a jednak ze swoim sprz?tem bo w?dkarz ju? tak ma ?e musi testowa? swoje.
O?rodek posiada te? samochody terenowe do dowo?enia ludzi na dalsze ?owiska i spisuj? si? one wy?mienicie.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystyka[b]Wy?ywienie.[/b]
Zarówno domek jak i wszystkie przyczepy s? w pe?ni przystosowane do gotowania posi?ków i ich spo?ywania ale te? je?li kto? zamówi sobie obiady, ?niadania, kolacj? to te? kucharz w o?rodku jest w stanie przygotowa? to dla klientów w dobrych cenach.
Nie brak te? napojów ch?odz?cych ??cznie z piwem z beczki które si? przydaje w trakcie upa?ów.
Kilkana?cie kilometrów od bazy jest te? miasteczko Caspe gdzie mo?na si? zaopatrzy? we wszystko co jest potrzebne.

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaTu zatem wad nie ma bo nie b?dziemy do nich zalicza? tego ze ko?o bazy nie ma supermarketu.
Niektórzy jednak odleg?o?? 15km od sklepu uwa?aj? za wad?, nic z tym jednak zrobi? nie idzie, samochodem po kilkunastu minutach jest si? w sklepie.
Baza jest na uboczu i kolejnym jej atutem jest w?a?nie ?wi?ty spokój.
Drobne rzeczy (napoje, s?odycze, przek?ski) równie? mo?na kupi? na miejscu.

[b]Internet.[/b]
Internet jest darmowy w domku (bezprzewodowy).
Niestety dzia?a wadliwie bo nie dociera do przyczep i w?a?ciciele robi? wszystko ?eby to naprawi? ale Hiszpa?skie realia s? takie a nie inne ?e trzeba wr?cz walczy? z telekomunikacj? o poprawienie us?ugi.
?eby skorzysta? wi?c z internetu trzeba przej?? na ganek domku obok.
Jest jednak w planach zakupienie odpowiedniej anteny tak ?eby i w ka?dej przyczepie si? znajdowa? ale radiówka i jej szybko?? te? daje ma?e mo?liwo?ci, to nie ?wiat?owód.
Powodzenia ?ycz? wi?c im bo Hiszpanie lubi? mówi? "maniana".
Jako?? tego co na tym odludziu jest w stanie zaoferowa? ich jakakolwiek telekomunikacja pozwala ?eby jedynie kilka osób korzysta?o jednocze?nie z internetu. Pami?tajcie ?e cho? jedziecie uciec od cywilizacji to jednak maile czasem sprawdza? trzeba. Mi do podstawowych rzeczy ca?kowicie to wystarczy?o ale lepiej uczuli? wyje?d?aj?cych ?e z tym akurat mog? by? problemy. Nie chodzi o brak a o szybko?? i wszyscy maj? tam podobnie natomiast ka?dy w reklamie wypisuje ?e jest super internet.

[b]Obs?uga.[/b]
Tutaj ju? nie b?dzie ?adnych wad bo o ile do pewnych rzeczy powy?ej móg?bym si? przyczepi? to jednak obs?uga to najwi?kszy atut o?rodka.
Rodzinna atmosfera to ma?o powiedziane. Stamt?d w?a?nie dzi?ki obs?udze nie chce si? wyje?d?a? o czym przekona?o si? ju? wielu którzy odwiedzili o?rodek Piotra.
Niezawodny Kike który nie tylko jest ?wietnym przewodnikiem ale te? dobrym koleg? potrafi nie schodzi? z nad wody przez kilka dni z rz?du. Doszed? kolejny przewodnik na koniec sezonu a sam Piotr ma bardzo du?e do?wiadczenie w ?owieniu na rzece Ebro. W planach jest równie? kolejny przewodnik znaj?cy kwok i wszelkie inne metody zwi?zane z po?owem ryb nad rzek? Ebro oraz ogromnym do?wiadczeniem.
Pomimo i? w reklamie nie pisz? o tym ?e przewodnik ca?y czas jest z grup? to nikt nie zostawia tam ludzi w samopas. To w?a?nie tak zdobywa si? serca klientów a ludzie zawsze do Piotra wracaj?. Tak trzyma?, nie reklama i ?adne has?a a pobyt cz?owieka i jego zadowolenie jest miar? jako?ci o?rodka i jego obs?ugi.

[b]Oferta i cennik.[/b]
Tygodniowy turnus to koszt 250euro a stali u?ytkownicy portalu naszego posiadaj?cy zni?ki maj? 20% zni?ki na wszystko w o?rodku.
Przyn?ty i zan?ty mo?na kupi? równie? w o?rodku tak jak i wypo?yczy? za op?at? ka?dy sprz?t potrzebny nam na wyprawie.
Organizuj? równie? odbiór z lotniska za op?at?.
Organizuj? oni ro?ne wyprawy, ró?ny czas wypraw.
W celu sprawdzeniu cennika na wszystkie atrakcje i pozycje w o?rodku nale?y zadzwoni? pod numery podane w kontakcie na dole tego posta.
Zak?adka ta w tym temacie OFERTA I CENNIK zostanie uzupe?niona w najbli?szym czasie o ca?? ofert? i wszystkie cenniki jednak szczegó?owych informacji udzielaj? w?a?ciciele o?rodka na bie??co ka?demu zainteresowanemu.

[b]Podsumowanie.[/b]
O?rodek ju? na dzie? dzisiejszy jest ?wietnie wyposa?ony i dostosowany do przyjmowanie sporych grup urlopowiczów.
Jest dobrze umiejscowiony a atmosfera i obs?uga klienta jest na naprawd? najwy?szym poziomie.
Ca?y czas si? rozwija i ju? na dzie? dzisiejszy pokusi? bym si? o stwierdzenie ?e jest to najwi?ksza baza w?dkarska w Playas de Chacon w dodatku nasza, czyli Polska.
Wady które wymieni?em s? do zniesienia i ogromnej wi?kszo?ci nie przeszkadzaj? ale i tak musia?em je pokaza? tym którzy si? tam wybieraj? ?eby unikn?? nieporozumie?.
O o?rodku zaczyna si? pisa? nawet w prasie w?dkarskiej i innych mediach bo klimat przypad? do gustu wszystkim tam przebywaj?cym.
?ycz? wi?c wszystkim którzy si? zdecyduj? na wyjazd do bazy w?dkarskiej nad Ebro mi?ej zabawy.

[b]Kontakt[/b]
[b]Cyferkowski Robert[/b] (inwestor i w?a?ciciel) 0048 608 601 035

[b]Na koniec kilka zdj?? zrobionych podczas rozmaitych turnusów w o?rodku.[/b]

Baza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaBaza w?dkarska Hiszpania, turystykaNa koniec ma?y film reklamowy o?rodka FishingPlanetJako ?e i tak w temacie jest za du?o zdj?? to do obejrzenie ryb z?owionych w o?rodku zapraszam do innego tematu ( nieaktualnego ju? cho? zdj?cia ca?y czas aktualne)

Na sumy do HiszpaniiBardzo dzi?kuje Grzegorzowi Smo?ka z firmy Askari Sklep i hurtownia w?dkarska Askari za udost?pnienie mi kilku zdj?? ze zwiedzania które u?y?em w tej prezentacji.
Julce Girulskiej i Jurkowi Biedrzyckiemu z Taaaka Ryba Telewizja w?dkarska Taaaka ryba równie? dzi?kuj? za kilka zdj?? które znalaz?y si? w tej prezentacji.


Temat Na forum gdzie b?dzie mo?na dyskutowa? o nowej ods?onie o?rodka znajduje si? tutaj: ?owienie sumów, karpi i sandaczy w Hiszpanii - Prezentacja Polskiej bazy w?dkarskiej nad rzek? Ebro

Pozdrawiam.

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 21

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.52
46,873,941 unikalne wizyty