?owienie sumów w dryfie | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. -Blaise Pascal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

?owienie sumów w dryfie

listopada 16 2012 Bez kategorii Jacek Gebala
?owienie sumów w dryfie

?owienie sumów w dryfieDryf(wed?ug Wikipedii) - (ang. drift) swobodne przemieszczanie si? dowolnego p?ywaj?cego przedmiotu (w tym jednostki p?ywaj?cej) wskutek dzia?ania wiatru lub pr?du.

To chyba jeden z najstarszych sposobów po?owu ryb ze swobodnie sp?ywaj?cej ?odzi. Rozwój w?dkarstwa i ro?nych technik ?owienia(metoda wertykalna, kwok) zepchn?? t? jak?e prost? metod? nieco w szaro?? zapomnienia.

Jak wygl?da?o to "dawniej"? Siedz?cy w poruszanej przez rzeczny pr?d ?odzi w?dkarz trzyma? w r?ce "kij", do którego przywi?zana by?a linka(cz?sto z w?osia ko?skiego) na której umocowany by? zwyk?y sp?awik z kory topoli, obci??enie i r?cznie kuty haczyk. Wody by?y czyste, ryb du?o, tak ?e i sum nierzadko go?ci? na haczyku. Dodajmy, ?e w tych sumowych zapasach, to ryba cz?sto "bra?a gór?", zostawiaj?c rozgoryczonego w?dkarza z po?amana "w?dk?" czy urwanym "zestawem".

w?dkarz na ?odzi ?owi w dryfie sumy


Post?p techniki - a co za tym idzie wytwarzanie coraz to nowych, mocnych materia?ów - zmieni? ten pierwotny obraz. Nowe, nie?ami?ce si?(no prawie) w?dziska, specjalistyczne sumowe ko?owrotki i plecionki sprawiaj? , ?e obecnie to sum cz?sto przegrywa starcie z w?dkarzem i niestety tym samym cz?sto ko?czy swój ?ywot na biesiadnym stole.

Przyjrzyjmy si? mo?e z bliska, dzisiejszym zestawom u?ywanym do po?owu suma t? metod?.

1. - Pierwszy z nich to - co tu du?o mówi? - to wy?ej opisany zestaw ze sp?awikiem. Niewiele uleg?o tutaj zmianie. Na g?ównej plecionce "znajdujemy" sp?awik wykonany z lekkiego materia?u, o?owian? oliwk? stanowi?c? obci??enie, gumowy stoper zabezpieczaj?cy w?ze?, i na ko?cu - cz?sto na ?o?yskach kulkowych - karabi?czyk. Je?eli ?owimy sumy ?eruj?ce pod powierzchnia nie musimy u?ywa? o?owiu obci??aj?cego sp?awik.

Metoda ?owienia sumów w dryfie z ?odzi


2. - Drugi - to znany w?dkarzom zestaw do po?owu ryb z gruntu. Tyle tylko, ?e ca?y zestaw "wisi" na w?dce nad dnem rzeki, w?dka umocowana jest albo w uchwycie, albo trzymana w r?ce, albo te? po prostu le?y oparta o burt? ?odzi i tym samym, wszystko to sp?ywa sobie bez przeszkód z nurtem rzeki. Gruntowy ci??arek umieszczony jest albo centrycznie na g?ównej plecionce, albo te? na ramieniu bocznym.

w?dkarze ?owi?cy sumy w dryfie z ?odzi


Zobaczmy mo?e na YouTube jak to wygl?da:

"Free Drifting for Catfish and the Secret is out"Przypony stosujemy praktycznie te same co przy innych metodach ?owienia sumów, dobieraj?c rodzaj zastosowanego materia?u, ilo?? i wielko?? haków do u?ytej przyn?ty i przepisów reguluj?cych po?ów. Rozmieszczaj?c w?dki w jednostce p?ywaj?cej zastanówmy si? jakie zestawy b?dziemy u?ywa?, czy mo?emy umie?ci? w?dki w uchwytach i jak najlepiej rozmie?ci? zestawy, aby zminimalizowa? mo?liwo?? ich splatania(generalnie rzecz bior?c im mniej tym ?atwiej). W przypadku pontonu sprowadza si? to(najcz??ciej) do jednej, trzymanej w r?ce, w?dki na osob?. U?ywaj?c ?odzi proponuje na pocz?tek maksymalnie dwie w?dki na osob? - jedn? ze sp?awikiem i drug? z zastosowaniem ci??arka gruntowego. Bior?c pod uwag?, ?e w ?odzi znajduj? si? co najmniej dwie osoby, mo?na np. umocowa? w zwyk?ych uchwytach dwie w?dki ze sp?awikiem(jeden zestaw do po?owu powierzchniowego, drugi do po?owu w toni) a zestaw z ci??arkiem gruntowym trzyma? w r?ce. Nie znaj?c wody musimy niestety ci?gle kontrolowa?/zmienia? g??boko?? ?owienia. W przypadku brania druga osoba mo?e zwin?? pozosta?e zestawy i pomoc przy "l?dowaniu" ryby. Sytuacja komplikuje si? w przypadku jednoczesnych bra? na dwóch(i wi?cej) zestawach. Jak z tego wybrniecie pozostawiam wam, waszej, wyobra?ni i inwencji.

?owimy w ten sposób przede wszystkim aktywnie ?eruj?ce sumy - dlatego najlepsz?, ale i sprawiaj?ca najwi?cej problemów(pl?tanie zestawów) - przyn?t? jest nadal ?ywiec. Je?li chodzi o ilo?? w?dek to - teoretycznie - ograniczeni jeste?my tylko przepisami, wygod? i wielko?ci? jednostki p?ywaj?cej.

Nie b?d? tutaj szczegó?owo rozpisywa? si? o budowie zestawów sumowych. Tematy te zosta?y ju? wyczerpuj?co przedstawione na tym?e forum. Jednak?e dla tych, którzy swoj? przygod? z sumem rozpoczynaj? od tego artyku?u, zamieszczam pogl?dowe rysunki zestawów i uzbrajania ?ywca przy tej metodzie.

sprz?t na suma do ?owienia z ?odzi w dryfie sumów


Od lewej do prawej:
- zestawy ze sp?awikiem (po?ów w toni, po?ów powierzchniowy)
- zestawy z centrycznymi ci??arkami

W drugim zestawie kr?tlik schowany jest do wn?trza sp?awika i tym samym d?ugo?? przyponu ustala nam g??boko?? na której znajduje si? ?ywiec.
Przy trzecim zestawie nie musimy stosowa? gumowego stopera. U?yty karpiowy ci??arek gruntowy firmy Fox ma ju? w ?rodku gumowy wentyl który - zwykle mieszcz?cy w zestawach samo-zacinaj?cych kr?tlik - tutaj pe?ni rol? stopera i ochrania w?ze? na plecionce.

A oto dwa najcz??ciej stosowane sposoby uzbrajania ?ywca.

mocowanie ?ywca do ?owienia w dryfie


Jak wsz?dzie tak i nasz "po?ów sumów w dryfie" ma swoje plusy i minusy.

Do pozytywnych aspektów nale?a?o by zaliczy?:

- jego prostot?
- mo?liwo?? wykorzystania posiadanego ju? sprz?tu
- p?yn?c z pr?dem rzeki mo?emy szuka? ?eruj?cych sumów na du?ym obszarze
- mo?liwo?? jednoczesnego u?ycia przy tej metodzie innych uzupe?niaj?cych technik ?owienia
- poznanie wody - mo?liwo?? wytypowania miejscówek do ?owienia innymi metodami


Negatywne to:

- uzale?nieni jeste?my od pr?du rzeki i warunków atmosferycznych(wiatr)
- wprawdzie mo?emy „przeczesa?” du?y obszar ale jest to stosunkowo w?ski pas wody
- nie wzbudzimy zainteresowania u nieaktywnych/nie?eruj?cych sumów
- powtórka chybionego brania jest mo?liwa tylko przez ponowne nap?yniecie na ten obszar
- ze wzgl?du na zmieniaj?ce si? warunki ?owienia(g??boko??, ukszta?towanie dna) zmuszeni jeste?my do ci?g?ego kontrolowania/korygowania g??boko?ci na której ?owimy

Obecno?? drugiej osoby w lodzi jest prawie - nie tylko ze wzgl?dów bezpiecze?stwa - nieodzowna i mo?e by? traktowana zarówno jako minus i plus.

I to by by?o chyba na tyle je?li chodzi o teorie. Praktycznie - có?, mog? opisa? tylko nasze w?asne skromne do?wiadczenia, ale mam nadzieje, ?e przy waszej pomocy uda si? zgromadzi? wszystko co dotyczy tego tematu.
Wracaj?c do mojej osoby, to ten sposób po?owów po raz pierwszy wypróbowali?my przed dwoma laty nad Padem. Ju? pierwszego dnia mieli?my mo?liwo?? spotka? si? "oko w oko" z prawie dwumetrowym przedstawicielem rodziny "Silurus Glanis".

rekordowy sum z?owiony w dryfie


Kolejne dni przynios?y nam nieco mniejsze sumy z?owione w dryfie przy u?yciu zestawów powierzchniowych ze sp?awikiem. Wszystkie te? zosta?y od razu z powrotem wypuszczone. Innym grupom/?odziom uda?o si? w tym czasie z?owi? w ten sposób m/in. sumy o d?ugo?ci 228 cm i 218 cm.

sumy ?owione z ?odzi w dryfie


?owienia sumów w dryfie z ?odzi


Jestem zdania, ?e nale?y ?owi? najdelikatniej jak tylko pozwalaj? na to warunki. Zgodnie z tym do budowy zestawów u?ywali?my sp?awików o wyporno?ci od 60 - 150 gramów i ci??arków gruntowych o wadze od 60 - 200 gramów. Nale?y wzi?? pod uwag?, ?e nasze zestawy nie stawiaj? rzecznemu pr?dowi tak du?ego oporu jak przy ?owieniu z brzegu czy z zakotwiczonej lodzi.
U?ywali?my dwóch zestawów ze sp?awikami które znajdowa?y si? w odleg?o?ci 5-10m i 15-20m od ?odzi. Nasze w?dki ró?ni?y si? miedzy sob? d?ugo?ci?(330cm i 285cm). O ile nie by?y trzymane w r?kach, to spoczywa?y zabezpieczone w uchwytach w?dkarskich, z tak ustawionym hamulcem aby ?ywiec - w normalnym przypadku - nie móg? samodzielnie wybra? plecionki. Terkot grzechotki prawie zawsze oznacza? branie. Po dwóch, trzech spud?owanych zaci?ciach poradzono nam, aby odczeka? oko?o 5-10 sekund po czym wybra? lu?n? plecionk? i dopiero zacina?.
W tym roku próbowali?my te? ?owi? w dryfie , ale niestety nie zaliczyli?my ?adnego brania. Przez krótki czas ?owili?my zestawami z ci??arkiem gruntowym, ale szybko zrezygnowali?my na rzecz zestawu ze sp?awikiem, troch? spinninguj?c "dla zabicia czasu". Za to, ?owi?ca niedaleko od nas druga ?ód?, mia?a na naszych oczach, w krótkim odst?pie czasu dwa brania, które niestety zako?czy?y si? strat? ryby na skutek urwanego zestawu. Zreszt? pech nie opu?ci? ich ju? do ko?ca.

I ja dotar?em do ko?ca moich dywagacji na temat "Polów sumów w dryfie""- maj?c nadzieje, ?e was nie zanudzi?em. Pozostaje mi tylko doda?, ?e znowu wybieramy si? nad Pad i mam nadziej? powi?kszy? swoje do?wiadczenie, liczb? i wielko?? w ten sposób z?owionych sumów czego wszystkim adeptom w?dkarstwa z ca?ego serca ?ycz?.

Temat na forum:
Jak ?owi? sumy w dryfie

Z w?dkarskim pozdrowieniem
Jacek G?bala


Przygotowa? Jacek G?bala

Komentarze


 • 3295
  #11 Kamil Misztal
  dnia 17 listopada 2012 22:49
  Kolejna metoda do ogarni?cia, b.d. opis Okok
 • 679
  #12 Jacek Gebala
  dnia 18 listopada 2012 19:27
  Dzi?kuj? za pozytywne oceny Okok, za informacje dotycz?ce polskich przepisów ?owienia dotycz?cych opisanej metody i zapraszam do dalszej i dyskusji Okok pod: http://www.forums...post_64724
 • 4859
  #13 SzympansPierwszy
  dnia 19 listopada 2012 19:31
  Napisa?e? , ?e pozytywne w tej metodzie jest jej prostota a w negatywnych wychodzi , ?e wcale takie proste nie jest Usmiech Ja osobi?cie zakocha?em sie w tej metodzie . Jest ona najci??sza ?e wszystkich i nie zawsze przynosz?ca rezultaty ale jak by by?o lekko to by?o by nudno . W praktyce przypomina troch? gr? komputerow? bo jest wiele czynników które nale?y ze sob? wspó?gra? jak echo jak dryf i kontrole zestawów . Na rzece jest to do?? trudna sprawa bo echo nie poka?e nam wszystkiego wszystko szybko si? dzieje i trzeba ci?gle kombinowa? z zestawami . Nie wsz?dzie ten dryf przyniesie korzy?ci bo nie wsz?dzie da si? go zastosowa? . Dryf to du?o czynników do opanowania je?li kto? mysli , ?e jest to wrzucenie zestawu i sp?yni?cie nim w dó? rzeki to jest w du?ym b??dzie . Ogólnie fajnie opisane . Pozdrawiam
 • 679
  #14 Jacek Gebala
  dnia 19 listopada 2012 22:11
  To ?wietnie, mnie te? si? ona bardzo podoba... tyle, tylko ?e dla mnie jest taka jak opisa?em - po prostu - prosta. Powtórz?, ?e w tym roku dwoje ?ó?todziobów, którzy po raz pierwszy byli na sumach mieli na naszych oczach dwa przepi?kne brania. Na dodatek "ona" siedzia?a w ?ódce na foteliku karpiowym czytaj?c jaka? gazetk? a on "zajmowa?" si? "?owieniem". Grunt, echosonda, zestawy, taktyka - oni nawet nie mieli zapasowego przyponu, tylko dwie wypo?yczone w?dki i dwa ?ywce! Wybacz, ale maj?c to przed oczami pozostan? przy swoim zdaniu.
 • 928
  #15 pg69
  dnia 25 listopada 2012 13:29
  Witam.Ciekawa metoda.Jak jest w ko?cu ze zbrojeniem przyn?t naturalnych.Czy na wodach PZW mo?na zbroi? w dwa haczyki?Je?li nie to jak zbroisz przyn?t? jednym hakiem?
 • 2698
  #16 Hubert Chamczyk
  dnia 30 grudnia 2012 12:58
  pg69 Wszystkie jest na forum Oczko Wystarczy troch? si? wysili? i znale??.
 • 2637
  #17 Robert Dubis
  dnia 04 września 2013 23:04
  Bardzo dobry temat.Okok

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [8 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 24

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.50
46,833,765 unikalne wizyty