Jak brudna jest konkurencja w w?dkarstwie? | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Mówi si? szcz??cie w mi?o?ci - jakby szcz??cie nie by?o samo przez si? poj?ciem erotycznym. -Stefan Napierralski


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Jak brudna jest konkurencja w w?dkarstwie?

stycznia 04 2013 Bez kategorii Artur Betcher
Jak brudna jest konkurencja w w?dkarstwie?

Jak brudna jest konkurencja w w?dkarstwie?Brudna konkurencja w w?dkarstwieDo napisania tego materia?u nie sk?oni?a mnie zwyk?a solidarno?? portalu z naszymi partnerami, ale po prostu niesmak, jaki pozostawiaj? sytuacje spotykane w ?wiecie internetowego w?dkarstwa opisane poni?ej. Jedna z nich dotyczy Askari, druga organizatora targów Zabrze.

Zaczn? wi?c od Askari.
Na jednym z portali karpiowych, o którym wiadomo ?e zosta?o za?o?one tylko i wy??cznie po to, aby promowa? jeden ze sklepów karpiowych oraz inny z Rybnika, a w dalszej perspektywie inne podmioty z nimi wspó?pracuj?ce, ukaza? si? dosy? ciekawy materia? na temat reklamacji w Askari. Autor tematu opisa? ze szczegó?ami procedur? wymiany z?amanej w?dki, która zosta?a za?atwiona pozytywnie. W?dka zosta?a wymieniona na now? za okazaniem paragonu i klient nie musia? czeka? na ekspertyz?, odpowied? producenta itp itd. Po prostu od r?ki spraw? za?atwiono za okazaniem dowodu zakupu.
Nie od dzi? wiadomo, ?e w?dki przed wypuszczeniem na rynek testowane s? w taki sposób, ?e finalnie tylko niewielki odsetek ?amanych jest z winy producenta. Niemniej jednak normaln? praktyk? sta?o si? to, ?e zazwyczaj wymienia si? w?dk?, gdy? jest to wliczone w koszty, takie przymykanie oka bo i tak si? to op?aci. Bardzo ma?o ludzi ?amie je dla sportu "na kolanie", a utrudnianie klientom procedur reklamacyjnych nie zdobywa?oby sympatii klientów.
Wiemy te?, ?e wielu z nas ?ama?o w?dki z naszej winy, a pomimo to by?y one przez ten czy inny sklep wymieniane.
Autor tematu za dop?at? dodatkowych 20z? zamieni? z?aman? w?dk? na dro?szy i bardziej przez niego po??dany model. To jednak nie wystarczy?o, bo w dalszej cz??ci artyku?u czytamy czysty popis wywracania kota ogonem na niekorzy?? sklepu Askari pomimo tego, ?e w?dka zosta?a wymieniona na now?. Nawet swoje braki wiedzy na temat procedur reklamacji autor wykorzystuje na niekorzy?? sklepu. Przecie? wiadomo nie od dzi?, ?e ka?dy sprzedawca poprosi o paragon jako dowód zakupu, ale je?li bym takiego nie posiada?, to sam bym wyci?g bankowy przedstawi? a nie szuka? winnych. Sprzedawcom najwygodniej jest prosi? o paragon i to rozumiem, ale je?li go nie mamy to chyba nie wina sprzedawcy. Nie nale?y wtedy robi? problemu, tylko po prostu znale?? inny dowód zakupu, bo niby czemu sprzedawca mia?by nam wymienia? produkt, który nie musia? przecie? by? kupiony u niego??
Tak jak wspomnia?em wcze?niej, reklamacja zosta?a zako?czona pozytywnie, poniewa? paragon si? znalaz?, a w?dk? wymieniono od r?ki ale...
No w?a?nie. Zosta?o "ale", bo nawet w tej sytuacji autor objecha? Askari ko?cz?c s?owami:
[quote]Oczywi?cie nie napisz?, ?eby?cie tam nie kupowali, ale powiem Wam ?e po tej akcji do??czy?em do frontu "Wol? dop?aci? par? z?otych, kupi? u Przemka i nie mie? problemów w razie W"
A Wy sami oce?cie...[/quote]
Niby to normalne stwierdzenie, ale te? trzeba przypomnie? sobie, jaki sklep reklamuje ten portal oraz to, ?e tego nie napisa? zwyk?y u?ytkownik. Ten szumny temat za?o?y? kto? z administracji portalu....
Przeci?tni u?ytkownicy z tego portalu od razu sami ocenili jak chcia? tego autor, bo przecie? nikt g?upi nie jest. Pogratulowali, ?e uda?o si? tak szybko za?atwi? reklamacj? bez zb?dnych procedur.
Odmienne zdanie mia?a jednak administracja, która zareagowa?a momentalnie, a w swoich stwierdzeniach posun?li si? nawet do wniosków, ?e autor zosta? przez Askari oszukany!!!
No tak. Nie?cis?o?ci si? zdarzaj?, sklepów idealnych nie ma, ale ?eby z pozytywnie za?atwionej reklamacji robi? antyreklam? dla sklepu, to zwyk?y chwyt poni?ej pasa... Ko?cz?ce ten szumny temat stwierdzenie nie pozostawia z?udze? w jakim celu temat zosta? napisany.
Pozostaje mie? nadziej?, ?e w?a?ciciele sklepów reklamowanych przez ten portal o tym nie wiedz? i nie stoj? za tym.....
Pojawi? si? te? nowy w?tek w temacie, gdzie klient zakupi? w?dk? spinningow?, z?ama? j? pierwszego dnia i równie? tak jak w pierwszym przypadku, zosta?a ona wymieniona bez s?owa na nowe w?dzisko.
Klient poszed? z now? w?dk? nad rzek? i z?ama? j? od razu po raz drugi. Tym razem ju? tak dobrze nie by?o i Askari postanowi?o spraw? zbada?, bo nawet je?li umownie wymienia si? w?dk? za ka?dym razem wierz?c w zapewnienia, ?e kupuj?cy jest bez winy, to kiedy taka sytuacja nast?puje po raz drugi, to trudno uwierzy? w kolejny przypadek.
Tu równie? moderatorzy portalu posun?li si? do stwierdze? o oszustwie, jak równie? o tym, ?e Askari sprzedaje z?om i oczywi?cie klient jak zwykle jest bez winy. Kontynuacja tematu oczywi?cie jest im bardzo na r?k?.
W tym przypadku sprawa zasz?a daleko i b?dzie mia?a fina? w s?dzie, bo skrzywdzony klient podniós? podniós? raban nie tylko w Polsce, ale nawet w Niemczech...

Ja rozumiem ?e nie ma sklepów idealnych i samo Askari mo?e co? tutaj poprawi? ( sama strona jest kiepsko zbudowana, równie? system odpowiedzi na maile móg?by by? szybszy i skuteczniejszy a czas oczekiwania na dost?pno?? produktów skrócony) bo to, ?e jest najta?szym sklepem w kraju nie wystarczy, ale ca?a ta sprawa to najzwyklejszy brzydki przyk?ad brudnej konkurencji w w?dkarstwie. Sprawy sporne mo?na za?atwia? z kultur?, bez publicznego opluwania w ?wiecie internetowego w?dkarstwa jednego sklepu, a wynosz?c na piedesta? inny.
Niektórzy jednak wol? rozwi?zanie: Skoro nie mo?emy poradzi? sobie z nimi cenowo, to zniszczymy mu reputacj?.

Ca?e szcz??cie, ?e wielu zadowolonych klientów nie da si? omami? i widzi, jaki cel maj? takie tematy. Klienci potrafi? te? wyci?gn?? wnioski i ?adna nagonka ich nie przekona.

Przejd?my teraz do drugiej sprawy.

Ta akurat te? jest zwi?zana z karpiarstwem, a ostatnio sta?a si? znana jako najbrudniejsza sprawa konkurencji w w?dkarstwie w minionym roku. Pomin? w niej wszelkie personalia, gdy? sprawa jest bardzo niesmaczna.
Otó? ju? od jakiego? czasu na ?amach czasopism w?dkarskich oraz portali internetowych ukazuj? si? artyku?y "rodzinne" znanego karpiarza oraz jego syna, w których otwarcie szargaj? oni zarówno nazwisko organizatora Targi Zabrze Pana Mariusza Koz?owskiego jak i sam? imprez? w Zabrzu.
Stwierdzenia padaj?ce w artyku?ach obu panów maj? na celu ukazanie w z?ym ?wietle Imprezy, która odbywa si? w Zabrzu jako:
"bazar po??czony z barem piwnym"
"targi gorsze"
"targi ?ni?tych ludzi"
"karpiowy bazar"
W skrócie rzecz ujmuj?c, starszy z panów przeniós? swoje upodobania biznesowe ( bo przecie? chodzi o pieni?dze) do innych targów i zacz?? brudn? polityk? wyka?czania Targów Zabrze, z którymi by? zwi?zany biznesowo przez kilka lat, a jego syn dzielnie pospieszy? z pomoc? tacie równie? publikuj?c na ?amach prasy insynuacje na temat Karp Festival.
Wcze?niej jako? mu nie przeszkadza?y mankamenty imprezy w Zabrzu... Pieni?dze czyni? jednak cuda i gust owych panów diametralnie si? odmieni?...
Z samym organizatorem innych targów rozmawia?em na temat wspó?pracy przez bite pó?torej godziny i chcia? on przygotowa? ofert? wspó?pracy dla forum "znacznie przebijaj?c? warunki wspó?pracy dane nam przez Markoza", gdy? uzna? je za marne jednak kontakt urwa? si? w chwili, kiedy po moim przyje?dzie z nad Ebro na zapytanie dotycz?ce osoby Mariusza Koz?owskiego stwierdzi?em, ?e to naprawd? równy go??...
Chc? wi?c wierzy?, ?e nie ma on nic wspólnego z t? brudn? polityk? wyka?czania konkurencji...
Nie b?d? tutaj opisywa? szczegó?ów sprawy, ale je?li kto? chce wiedzie? wi?cej to w styczniowym numerze W?dkarskiego ?wiata Jacek Kolendowicz ostro komentuje takie "kopanie" konkurencji po kostkach i to na pierwszej stronie.
Równie? w necie ca?? spraw? mo?na znale?? wpisuj?c w Google has?o "Karpiowy bazar vs. targi prawdziwe"
Osobi?cie nie by?em na targach ani jednych ani drugich i raczej nie b?d?, wi?c trudno mi si? wypowiada? na ten temat tych imprez ale to co uda?o mi si? przeczyta?, ewidentnie ukazuje jak brzydk? kampani? prowadz? panowie przeciw targom Zabrze tylko po to, ?eby zarobi? pieni?dze na drugiej imprezie.

To najbrudniejsza sprawa w w?dkarstwie w ostatnich czasach. Szkoda, ?e nie wszyscy rozumiej?, ?e konkurowa? na rynku te? mo?na graj?c "fair" oraz to, ?e na polskiej scenie w?dkarskiej istnieje miejsce nie tylko dla jednej imprezy.
Mam nadziej?, ?e obie sprawy znajd? sprawiedliwy fina? na drodze zrozumienia i ?e takich brudów b?dzie jak najmniej.
Niestety takich brudów jest coraz to wi?cej bo pieni?c wa?niejszy od honoru.
Przypominam, ?e kij ma dwa ko?ce. Antyreklama mo?e zadzia?a? przeciwko temu, kto j? stosuje. Przyk?adem niech b?dzie historia sukcesu naszego portalu.

Pozdrawiam wszystkich i ?ycz? umiaru w swoich os?dach.

Link do tematu na forum: Brudna konkurencja w w?dkarstwie

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 3586
  #1 Emil Szczepanik
  dnia 20 stycznia 2013 16:44
  Askari jest pot?ga w cenach i jakosci i jakas glupia wypowiedz tego nie zmieni!
 • 2463
  #2 arturMD
  dnia 21 stycznia 2013 22:25
  Askari to du?a firma wysy?kowa rodem z Niemiec www.angelsport.de.Wielokrotnie dokonywa?em tam zakupów,mam ich Kundenkarte i zawsze by?em mega zadowolony.Oni zawsze szli na r?ke kupuj?cemu,mo?na by?o wymienic towar bez podania przyczyn.Jednym s?owem sklep wedkarski jak marzenie.Natomiast polskiej filii nie chce komentowa?..........
 • 5834
  #3 lafseo
  dnia 17 czerwca 2013 13:49
  Contact Web sites where you'd like to post a banner and ask for their advertising rates. Although you may not be able to afford banner space on a high-volume site such as Yahoo, smaller companies and start-ups typically offer more reasonable rates. Thanks.
  Regards,
  i hate homework
 • 5953
  #4 sharon199
  dnia 26 czerwca 2013 11:31
  Thank you for putting this information into one place. This is highly informatics, crisp and clear.
  content writing company
 • 6641
  #5 david6112
  dnia 01 maja 2014 12:45
  Chcia?em podzi?kowa? za to niesamowite artyku?u. I na pewno cieszy? si? ka?d? troch? to i ja ju? zak?adka swoj? stron?, aby sprawdzi? nowe rzeczy mo?na opublikowa? w przysz?o?ci.
  mehr
 • 6782
  #6 asher
  dnia 16 lipca 2014 11:12
  Fishing surely involves untidiness and dirtiness. No one can catch a fish without wetting his or her hands. Fishing has become a tough commotion in places were fishing is the main source of income. I think modern technologies have brought many changes in this process as well.
  bnschevronservice
 • 6925
  #7 mikelines3
  dnia 01 grudnia 2014 09:56
  Nie od dzi? wiadomo, ?e w?dki przed wypuszczeniem na rynek testowane s? w taki sposób, ?e finalnie tylko niewielki odsetek ?amanych jest z winy producenta. Niemniej jednak normaln? praktyk? sta?o si? to, ?e zazwyczaj wymienia si? w?dk?, gdy? jest to wliczone w koszty, takie przymykanie oka bo i tak si? to op?aci. Conference Vegas
 • 7505
  #8 Anthea
  dnia 10 listopada 2015 09:06
  Wow what a grateful this topic very well and your article is really unique. uk dissertation writers

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 26

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.64
46,874,563 unikalne wizyty