Ebro potrafi zaskoczy? - czerwiec 2013r. | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Nie pytajmy, co mo?e zrobi? dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my mo?emy dla niej uczyni?. Autor: John Fitzgerald Kennedy


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Ebro potrafi zaskoczy? - czerwiec 2013r.

listopada 03 2013 Newsy stafford
Ebro potrafi zaskoczy? - czerwiec 2013r.

Ebro potrafi zaskoczy? - czerwiec 2013r.W czerwcu 2013 po kilku latach marze? i snucia planów w ko?cu si? uda?o. Wyrusza?em z bratem nad Ebro - na tamtejsze sumy i karpie.
Przygotowania do wyjazdu, te sprz?towe i merytoryczne, trwa?y kilka miesi?cy. Ryby ?owimy od ponad trzydziestu lat, ale ?aden z nas na suma jeszcze nie polowa?. Trzeba by?o zdoby? podstawow? wiedz? i skompletowa? niezb?dny sprz?t. Po kilku (nastu?, dziesi?ciu? - kto by liczy?) godzinach sp?dzonych w internecie i obejrzeniu paru filmów w?dkarskich zakupili?my w?dki Mikado, plecionk? PP i ca?? niezb?dn? galanteri?.

W ramach ci?cia kosztów postanowili?my, ?e wykorzystamy posiadane ju? ko?owrotki karpiowe, o których moc troch? si? obawiali?my, ale... Shimano Ultegra po prostu musia?y wystarczy?.

W sobot? rano wyruszyli?my za?adowanym po dach samochodem i po 32 godzinach jazdy, zmieniaj?c si? za kó?kiem, z trzygodzinn? drzemk? na stacji benzynowej we Francji, w niedziel? popo?udniu byli?my w Caspe.

Na sumy do HiszpaniiPod k?tem wyposa?enia biwakowo sprz?towego byli?my prawie samowystarczalni jedyne czego nam brakowa?o to pellet, który, wraz z kilkoma cennymi radami, mia?em nadziej? naby? u Piotra w Playa de Chacon. Tam te? zamierzali?my przespa? pierwsz? noc aby od poniedzia?ku, wypocz?tym ruszy? nad wod?.
Zostali?my przyj?ci serdecznie. Czyta?em w relacjach na Forum i Waszych postach, ?e jest fajnie, go?cinnie itp. i nie zawiod?em si?. Naprawd? atmosfera w bazie jest ?wietna co g?ównie jest zas?ug? Gospodarzy ale równie?, po cz??ci, wynika z magii tego ?owiska. Tam po prostu wsz?dzie czu? zapach ?ródl?dowego Big Game.
Integracja z domownikami i pozosta?ymi w?dkarzami przeci?gn??a si? do pó?na ale w ko?cu trzeba by?o i?? spa?. Pomimo zm?czenia podró?? i niema?ej ilo?ci spo?ytych p?ynnych usypiaczy my?l o niespotykanej od dawna w Hiszpanii pogodzie nie pozwala?a mi zasn??. Takiego ch?odnego i deszczowego czerwca podobno nad Ebro nie by?o od lat. Stan wody by? bardzo wysoki a wi?c i ciekawych, sprawdzonych miejscówek mieli?my mie? mniej do wyboru, wi?kszo?? by?a zalana ch?odn? wod? schodz?c? z gór. Martwi?y te? doniesienia, ?e ?apane ostatnio sumy nie przekracza?y 180, 190 centymetrów. Troch? nam miny zrzed?y jak to us?yszeli?my ale w sumie czyta?em nie raz, ?e nad Ebro o dobre wyniki wcale nie jest tak ?atwo. Przed wyjazdem mówili?my sobie, ?e plan minimum to z?owienie przynajmniej suma czterdziestokilogramowego ale nie?mia?o marzyli?my o zdj?ciach z dwumetrowcem...

Poniedzia?ek, jak to pierwszy dzie? nad now? wod? up?yn?? nam na typowaniu miejscówki, która mia?a by? naszym domem i ?owiskiem na nast?pne dwa tygodnie. Za rad? Piotra i przy pomocy Kike wybrali?my miejsce oddalone od Playa o oko?o 15 minut p?yni?cia w gór? rzeki, na zewn?trznym brzegu jednego z zakoli.
Po roz?o?eniu namiotu, wiaty, ?ó?ek, sprz?tu w?dkarskiego i reszty gratów, które targali?my przez ca?? Europ? zabrali?my si? za poznawanie wody. Echosonda pokazywa?a wsz?dzie to samo, jakie? 20 metrów od brzegu uskok z 3-4 metrów na 7-8 i dalej p?asko i bez ?adnych jam i zaczepów.
Z jednej strony martwi?a nas troch? taka ma?osumowa jednolita topografia ?owiska, ale z drugiej dawa?a szanse na bezproblemowy, czysty hol.
Po po?udniu mieli?my ju? wywiezione markery bojki, jeden bli?ej na zestawy sumowe a drugi dalej na karpiówk?. W?a?ciwie od pocz?tku za?o?yli?my, ?e b?dziemy ?owi? przepisowo, czyli w cztery w?dki na dwóch (3 sumówki i 1 karpiówk?), bez w?dkowania w nocy i, po przemy?leniu, tylko na pellet, bez ?ywca.

W ko?cu, pod wieczór, zestawy zosta?y wywiezione

Na sumy do HiszpaniiDomy?lali?my si?, ?e pierwsze dni mog? by? s?abe, w ko?cu zanim rybki zorientuj? si?, ?e podano do sto?u troch? czasu mija. Dodatkowo wysoka, ch?odna woda nie sprzyja?a ?erowaniu, wi?c nie byli?my zdziwieni, ?e pierwszy wieczór min?? bez brania.
Wieczorem zacz?? pada? deszcz.

Wtorek to nadal kiepska pogoda, przez ca?y dzie? i noc mieli?my burz? za burz? i raz mocniejsze, raz s?absze opady deszczu. Pociech? by?y karpie, które w odst?pach kilku godzin zacz??y pojawia? si? na macie. Niezbyt okaza?e, oko?o 8-12 kilo ale na pocieszenie prawie ka?dy walczy? jakby mia? dwa razy tyle.

Na sumy do HiszpaniiNa sumy do HiszpaniiNa sumówkach od czasu do czasu targn??o szczytówk?, momentami na tyle mocno, ?e mieli?my dylemat czy to karpie, czy mo?e sum. W?tpliwo?ci nasze rozwia? pierwszy siluro. Oko?o po?udnia w?dk? zacz??o szarpa? tak mocno, ?e Andrzej nie zastanawia? si? ani chwili, zaci?? porz?dnie i po krótkim ale ca?kiem emocjonuj?cym holu pierwszy w?sacz zameldowa? si? na brzegu.

Na sumy do HiszpaniiByli?my bardzo zadowoleni, mamy suma, nie wrócimy na tarczy!
Nie by? mo?e ogromny i wpisywa? si? w teori?, ?e teraz wi?ksze nie bior?, ale by?! Dowód na to, ?e miliony przeczytanych w internecie kilobajtów procentuj?, zan?ta dzia?a, zestaw da? rad? no i holuj?cy podo?a? Usmiech.

Kolejnego dnia obudzi?o nas s?o?ce.

Na sumy do HiszpaniiMogli?my przesuszy? ciuchy i przestawi? si? na Hiszpa?ski tryb pogodowy.

Na sumy do HiszpaniiZacz??y si? brania karpi a wczesnym popo?udniem wzi?? sum. Ten by? wi?kszy i dostarczy? mi niezapomnianych wra?e? z holu. Lubi? przy holowaniu wi?kszej ryby mie? hamulec dokr?cony lu?niej i si?? kontrolowa? kciukiem na szpuli, to z karpiowania. Przy którym? d?u?szym odje?dzie docisn??em mocniej i poczu?em, ?e obudowa ko?owrotka zaczyna si? grza? a ja, jak na nartach zaczynam sun?? po ?wirze do wody. Si?a pot??na! W pewnym momencie Andrzej a? chwyci? mnie za koszulk? bo my?la?, ?e rybsko do wody mnie wci?gnie Usmiech Suuuper! Po takie emocje przyje?d?a si? nad Ebro.

Rekordowqe sumyPrzez kilka nast?pnych dni pogoda dopisywa?a, woda powoli spada?a a my ?apali?my po 2, 3 karpie i jednego suma dziennie.

Rekordowqe sumyRekordowqe sumyRekordowqe sumyRekordowqe sumyRekordowqe sumyPar? s?ów o zestawach. Link? g?ówn? PP mieli?my ?rednicy 0,46mm, plecionk? przyponow? kewlarow? 1,0mm. Na karpiówce plecionka 0,25 zako?czona przyponem z 15 kg plecionki w otulinie z karpiowym hakiem TB nr 4. Na w?os zak?adali?my jedn? peletk? na karpiówk? i 5, 6 szt. na sumówkach.
Przez ca?y wyjazd nie z?owili?my ani jednego karpia na sumówk?, targa?y w?dk? od czasu do czasu ale ?aden si? nie zapi??. Generalnie wydaje mi si?, ?e kilka sumów te? nie zaci?li?my i po kilku dniach, po paru mocnych, pustych szarpni?ciach zmieni?em haki gorilla Ownera na du?o ostrzejsze i wygl?daj?ce na bardziej chwytne catfish TB. Nie powiem, mia?em troch? stracha bo haczyki Tandety przy Ownerach wygl?da?y jak wygi?te z cienkiego drucika ale da?y rad?, ?aden si? nie rozgi?? i nie p?k?. Od tej pory ka?de sumowe szarpni?cie ko?czy?o si? holem ryby. Fakt, ?e bra? na sumówkach nie by?o du?o.
Na karpiówk? natomiast sumy bra?y ch?tnie... do tego stopnia, ?e w efekcie dwa razy wi?cej sumów wyci?gn?li?my na jedn? karpiówk? ni? na trzy sumówki! Czy to efekt miejsca bardziej oddalonego od brzegu, czy dywanowego n?cenia na karpiówce w stosunku do punktowego na sumówkach, czy mo?e sumy na Ebro ucz? si? omija? wianuszek kilku peletów na w?osie, do dzisiaj nie wiem.

Najciekawszy hol suma na karpiówk? mia? Andrzej. Po braniu, jak my?leli?my karpia, ryba wesz?a w bojk? i stracili?my z ni? kontakt. Brat wskoczy? do ?ódki i pop?yn?? odczepi? zestaw. Wróci?... po pó?godzinie walki z porysowan? d?oni? (pop?yn?? bez r?kawicy) i nie?le zm?czony. Ale suma wyci?gn?? Usmiech

Wyprawa na sumy do HiszpaniiCzas mija? szybko. Bezdeszczowa pogoda utrzyma?a si? ju? do ko?ca wyjazdu, chocia? przez dwa dni weekendu wia?o tak, ?e przez kilka godzin mieli?my nawet problemy z wywózk?. Na zbiorniku fale zacz??y si? pieni? i praktycznie nie da?o si? p?ywa?.

Od czasu do czasu odwiedza? nas kto? z bazowiczów co by?o mi?? odmian? po ca?ych dniach samotno?ci, nasza miejscówka by?a praktycznie odci?ta od dróg dojazdowych i przez dwa tygodnie w?a?ciwie nikt miejscowy nas nie niepokoi?. Troch? naczyta?em si? o hordach Rumunów ale nie widzieli?my ?adnego przez ca?y wyjazd.

Wyprawa na sumy do HiszpaniiPrzed nami woda...

Wyprawa na sumy do Hiszpaniia za plecami pola obsiane zbo?em.

Wyprawa na sumy do Hiszpanii
Którego? dnia odwiedzili na Piotr z Wolfem p?yn?c na spinning / trolling. Chwil? pogadali?my a Wolf na odchodnym rzuci? ?eby?my czasem nie próbowali pobi? jego rekordu sumowego 224cm. ?artowni?! Wszystkie z?owione prze nas sumy to przedzia? 170-190 cm. Pogodzili?my si? ju? z faktem, ?e dwumetrowca nie z?owimy tym razem. W?a?nie, tym razem... bo, ?e nad Ebro b?dziemy wraca? regularnie nie mieli?my w?tpliwo?ci ju? po pierwszym tygodniu pobytu.

Od poniedzia?ku wiatr si? uspokoi? a woda, która mocno przybra?a p?dzona wiatrem po zesz?otygodniowych burzach stan??a i zacz??a si? cofa?. Tego jedynego dnia w?dkowania nie z?owili?my suma. Na macie meldowa?y si? tylko karpie.

Polska baza nad EbroWe wtorek rano przekonali?my si?, ?e Ebro odda?o znowu kilkadziesi?t cm brzegu, dobry znak, prawdopodobnie uchylili tam? w Mequinenzie i woda opada?a.

Polska baza nad rzek? EbroPo po?ywnym ?niadaniu:

Polska baza nad rzek? Ebrona brzegu zameldowa? si? pierwszy karpik, ale my czekali?my na w?satego drapie?nika.

Polska baza nad rzek? EbroRegu?? ca?ego wyjazdu by?o to, ?e sumy w naszej miejscówce bra?y od godz. 10:00 do 16:00. Ani rano, ani wieczorem nie mieli?my bra? co niezbyt pasowa?o do standardu, ?e bra? suma w dzie? spodziewa? si? mo?na raczej w pobli?u jego dziennych ostoi. A tych w naszej miejscówce po prostu nie by?o. Widocznie w?dkowanie w Ebro rz?dzi si? swoimi prawami.

Poniedzia?ek bez suma spowodowany by? prawdopodobnie niedzielnymi "problemami technicznymi". Podczas holu stracili?my bojk? a przez wichur? now? ustawili?my 20, 30 metrów dalej ni? sta?a wcze?niej. Gdy przy której? z wywózek zauwa?yli?my na echosondzie w?sacza bli?ej brzegu ni? mieli?my wywiezione zastawy przesun?li?my marker i przerzucili?my sumówki w poprzednie miejsce.
I to by? strza? w dziesi?tk?. Gdy po spuszczeniu zestawu w nowe miejsce Andrzej roz?o?y? r?ce na ca?? szeroko?? w ge?cie oznaczaj?cym du?? ryb? na echo wiedzia?em, ?e dzisiaj b?dzie siluro.

Po godzinie, dwóch od wywózki, ko?o po?udnia jedna z Mikado zacz??a ta?czy? w podpórce a dzwonki na przelotkach rozdzwoni?y si? na ca?ego.
Doskok Andrzeja, zaci?cie i rozpocz?? si? hol. Ryba stawia?a wyra?nie wi?kszy opór ni? poprzednie, ju? po pierwszych odjazdach wida? by?o, ?e ma?a nie jest a gdy po paru minutach zobaczy?em, ?e bratu mdlej? r?ce nie?mia?o zacz??em wyobra?a? sobie upragnione 200cm.
W ko?cu sum by? ju? blisko brzegu i rozpocz?li?my standardow? procedur? l?dowania: mata z plandeki budowlanej Usmiech zmoczona, r?kawica za?o?ona wi?c wchodz? do wody po kolana, Andrzej z trudem podnosi szczytówk? ?eby ?eb rybska podnie?? wy?ej, ja ?api? za doln? szcz?k? i konsternacja. Pierwszy raz nie mog? domkn?? d?oni na ko?ci ?uchwy i nie jestem w stanie jedn? r?k? wyci?gn?? suma na mat?. Szybki powrót na brzeg po drug? r?kawic?, chwyt dwoma r?kami, wy?lizg na plandek? i wiedzieli?my ju?, ?e mamy dwumetrowca. Rado?ci, okrzykom i wzajemnym gratulacjom nie by?o ko?ca.
Suma na postronek i do pniaka, coby wszyscy trzej (szczególnie Andrzej i Siluro) odpocz?li przed mierzeniem i sesj?.

Polska baza nad rzek? EbroZawsze starali?my si? ryby na smyczce trzyma? jak najkrócej, ?eby w jak najlepszej kondycji wróci?y do wody, wi?c po pó?godzinnej przerwie wzi?li?my Smoka na pomiar.
Pierwsze mierzenie 237cm. Uk?adamy miark? jeszcze raz tak ?eby dobrze przylega?a i ostateczny wynik to 240 cm. Sorrry Wolf Usmiech. Kolejny wybuch rado?ci, przerwa ?eby och?on?? i kilkunastominutowa sesja zdj?ciowa.

Polska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroPolska baza nad rzek? EbroMo?na powiedzie?, ?e w?dkarsko byli?my spe?nieni. Zosta?y nam jeszcze dwa dni w?dkowania ale ju? bez spinki, na luzie. I mo?e dlatego w?a?nie nazajutrz to by? jedyny dzie? kiedy uda?o nam si? z?owi? wi?cej ni? jednego suma w ci?gu dnia, bo... cztery. Nie mia?y dwóch metrów ale jako, ?e trzy z nich wzi??y na karpiówk? wra?e? nie brakowa?o.

Wyje?d?aj?c z Hiszpanii wiedzieli?my, ?e kwesti? jest nie tyle czy, ale kiedy wrócimy nad Ebro.
To by?y pi?kne chwile, za które przede wszystkim chcia?bym podzi?kowa? mojemu bratu Andrzejowi towarzyszowi wypraw i zasiadek w?dkarskich od wielu lat.
Podzi?kowania nale?? si? te? Piotrowi za nocleg, cenne rady i atmosfer? w bazie.

Relacja na forum znajduje si? tutaj: Wyjazd nad Ebro - FishingPlanet

Przygotowa? Stafford

Komentarze

 • 890
  #1 Zbigniew Kapustynski
  dnia 06 listopada 2013 20:04
  Bardzo fajnie si? poczyta?o i poogl?da?o.
  Gratulacje.Okok
 • 5246
  #2 Robert Cyferkowski
  dnia 09 listopada 2013 04:33
  ?wietna obszerna i interesuj?ca relacja.Gratuluj? po?owów i dobrych zdj??.
  Do zobaczenia nad wod? i w Bazie Fishing Planet.
  Od przysz?ego roku podnosimy standard w Bazie.
  Przede wszystkim stawiamy bungalowy,w których b?d? 3 pokoje 2 osobowe + salon + aneks kuchenny,toaleta i prysznic.
  W sumie od marca (mamy nadziej?,?e budowla?cy nie zawal? terminów) w ofercie b?dziemy mieli 2 takie domki z klimatyzacj?.
  Nosimy si? te? z zamiarem upustów w wypo?yczalni sprz?tu w?dkarskiego.
  Równie? od nowego sezonu czyli marca wychodz?c na przeciw klientów dla których wypo?yczenie auta na lotniskach stanowi problem zakupujemy busa do przewozu osób,który b?dzie odbiera? Pa?stwa z lotnisk i przywozi? do celu czyli Bazy w Playas de Chacon.Po wst?pnych kalkulacjach ustalili?my,?e Przewóz 8 osób z Girony to koszt 400 Euro w jedn? stron?......Barcelony - 300 euro w jedn? stron?,a z Saragossy - 220 Euro.

  W zwi?zku z powy?szym zapraszam do kontaktu ze mn? jako w?a?cicielem Polskie Bazy W?dkarskie Fishing Planet- Robert Cyferkowski + 48 608 601 035 ,skype dcyferka (Danuta Cyferkowska) ,a tak?e e mail r.cyferkowski@fishingpalnet.pl

  Z w?dkarskim pozdrowieniem.
 • 3423
  #3 Robert Milner
  dnia 21 listopada 2013 18:43
  Super wyprawa, przypominaj? si? chwile sp?dzone w tym rejonie. T?skno za tym wszystkim. Mo?e uda si? jeszcze to powtórzy?. Gratulacje wyci?gni?tego olbrzyma - jednego z wymiarów rekordowych.Oklaski

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [5 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 16

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.56
46,833,737 unikalne wizyty