Bojka od A do Z - Czyli ca?a prawda o tej metodzie na suma | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"Nie krytykuj masturbacji! To seks z kim?, kogo si? kocha!" Woody Allen


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Bojka od A do Z - Czyli ca?a prawda o tej metodzie na suma

NEWSY OGÓLNE
Bojka od A do Z - Czyli ca?a prawda o tej metodzie na suma.
Bojka jest to metoda która stosowana jest od lat przy po?owie suma. Ma?o która metoda po?owu suma mo?e si? poszczyci? takimi osi?gami jak w?a?nie metoda na bojk?.
Dla nas , ludzi których celem jest z?owienie suma jest to metoda wr?cz idealna a jej jedynym mankamentem jest to ?e konieczne przy postawieniu zestawu jest u?ycie ?odzi.
Od kiedy w w?dkarstwie sumowym zacz?to stosowa? metod? na suma z bojk? wyniki wielu sumiarzy poszybowa?y w gór?. W nied?ugim czasie sta?a si? ona najlepsz? metod? stosowana przy po?owie suma. Dlaczego?? Zadecydowa?o o tym wiele czynników takich jak umiejscowienie ?ywca idealnie w miejscu i na g??boko?ci która nas interesowa?a, naturalna praca ?ywca która przek?ada si? na cz?ste ataki suma jak i sama efektowno?? bra? przy stosowania tej metody przy ?owieniu sumów. W tym temacie znajdziecie instrukcje krok po kroku jak zmontowa? zestaw na bojk? i jak si? przygotowa? do stosowania tej metody.
Poka?emy te? prawdziwe efekty jakie osi?gn?li u?ytkownicy tego forum stosuj?c t? metod? gdy? napisa? temat jest niezwykle ?atwo, nieco trudniej pokaza? ?e ma si? w tym temacie do?wiadczenie i efekty a tylko wtedy temat staje si? wiarygodny.

Zatem do dzie?a.

Na pocz?tek chc?c po?owi? na klasyczn? bojk? musimy skompletowa? materia? czyli:
1. Bojk?
2. Sznurek kotwicz?cy bojk?
3. Obci??enie utrzymuj?ce bojk?
4. Ponton, ?ódka czy jakiekolwiek p?ywade?ko potrzebne do wywiezienia i umiejscowienia zestawu.
5. Klips, linka przy bojce, p?ywak

Ad 1
Bojka to nic innego jak baniak unosz?cy si? na wodzie a do tego dzi?ki swojej wyporno?ci nie ton?cy. Je?li kogo? nie sta? na kupienie Bojki z Black Cata lub Sangera równie dobrze mo?e u?y? baniaka po wodzie 5l lub styropianowej kuli o wi?kszej wyporno?ci gdy? ja sam tak z powodzeniem robi? i sumom absolutnie to nie przeszkadza.

Na filmie poni?ej w oddali wida? zarówno sam? bojk? samoróbk? jak i jeden z wielu efektów na ni? z?owionych.Ad 2

Sznurek którego u?yjemy do zakotwiczenia naszej bojki nie powinien by? cieniutki bo sam ci??ar kotwicz?cy bojk? mo?e si? waha? od 5 do 10kg i zwyczajnie mo?e nam poci?? r?ce.
Optymalnie najlepiej ?eby sznurek mia? od 8 do 10mm grubo?ci i by? na tyle chropowaty ?eby nie ?lizga? si? w mokrych r?kach. Oczywi?cie nie musz? dodawa? ?e nie powinien on gni? przy cz?stym u?ywaniu w wodzie bo tylko tam b?dzie on zawsze spoczywa?.
Ustawiaj?c g??boko?? na sznurku nie ustawiamy na styk a zostawiamy 0.5 do 1m wolne a to dlatego ?e w przypadku fali lub przyp?ywu a tak?e z?ego dobrania ci??aru kotwicz?cego b?d? zrywki mo?e nam znosi? bojk? na miejsce g??bsze gdzie zacznie ona prawie ?e sama p?ywa? i zerwanie zrywki przez suma b?dzie niemo?liwe.

Ad 3

Jak ju? wcze?niej wspomnia?em obci??enie powinno wynosi? od 5 do 10kg ale tak naprawd? powinno by? dobrane do warunków panuj?cych na ?owisku.
?owi?c na Sekwanie z pocz?tku u?ywa?em Butelek o wyporno?ci 5l i obci??enia do 5kg. Robi?em tak do czasu a? ?pi?c nie zauwa?y?em brania i sum wytarga? mi ten zestaw pod sama zapor?.
Win? za to ponosi?a ?le dobrana zrywka, ?le ustawiona bojka i w?a?nie obci??enie.
Teraz zawsze u?ywam obci??enia 8kg i problemy z przesuwaniem zestawu si? zako?czy?y.
Co u?yjemy jako obci??enie utrzymuj?ce bojk? w miejscu do tego przeznaczonym to ju? nasza inwencja musi nam to podpowiedzie? ale mo?e to by? solidny kamie? w jakim? worku lub dobrze przywi?zany, mo?e to by? zwyczajnie pustak albo tak jak mi najbardziej odpowiada?o po prostu ci??arki ?ci?gni?te ze sztangi ci??arowca


Ad 4

Niestety to jest najwa?niejszy element ca?ego zestawu i niestety jest on kosztowny i nie ka?dego na niego sta?.
?eby cho? wywie?? bojk? na miejsce dla niej przeznaczone jest potrzebny jakikolwiek ?rodek p?ywaj?cy.
?eby wywie?? i umiejscowi? ?ywca równie? jest potrzebny jakikolwiek ?rodek p?ywaj?cy. Oczywi?cie nie ka?dy musi u?ywa? do tego celu silnika cho?by elektrycznego bo i zwyk?e wios?a czasami musz? nam wystarczy? a najta?sze pontony które s? w stanie sprosta? temu zadaniu zaczynaj? si? od 100z?.
Nie s? to ceny tragiczne i cho? nie mo?na u?ywa? takich pontonów do zada? do jakich ja przeznaczam mój Kolibri 330D Kamu to jednak swoje zadanie spe?ni? a nie mo?na zapomina? ?e ju? sam fakt umieszczenia przez nas ?ywca wielko?ci któr? trudno wyrzuci? i to w miejscu ca?kowicie niedost?pnym z brzegu zwi?ksza nasze szanse wielokrotnie. W cenie do 400z? idzie ju? kupi? naprawd? sporo pontonów równie? przystosowanych do u?ycia silnika.
Przyk?adem jest ponton który u?ywa?em sam przez jeden weekend i cho? dla mnie ca?kowicie nieprzydatny dla wielu pocz?tkuj?cych bardzo atrakcyjna propozycja.Ad 5

Do samej bojki przymocowujemy kawa?ek sznurka, p?ywak i klips b?d? agrafk?. Pomaga to nam w zamocowaniu zrywki a samo zastosowanie p?ywaka przy klipsie lub agrafce diametralnie poprawia nam samopoczucie gdy? nie musimy brodzi? w dzie? czy jeszcze gorzej w nocy w poszukiwaniu naszego klipsa czy agrafki.
Uczy?em si? na swoich w?asnych b??dach i niejednokrotnie prawie ?e wypad?em z pontony próbuj?c na mocnym wietrze dorwa? sznurek który uton?? razem z agrafk?.
Mo?emy oczywi?cie zastosowa? gotowy zestaw np. z Sangera jak na zdj?ciu poni?ej ale nie jest to koniecznie bo na forum mo?na znale?? w?asne patenty na takie wyko?czenie zestawu.Poni?ej przedstawiam pierwszy a zarazem najbardziej klasyczny zestaw z boj? wraz z dok?adnym opisem.
1. Bojka
2. Linka cumownicza bojki
3. Obci??enie ( kamie?, pustak )
4. Linka zestawu (zrywka)
5. Sp?awik (100-250gr)
6. Kr?tlik
7. Przypon
8. Ci??arek (od 40 do 200gr, zale?y od wielko?ci ?ywca i wyporno?ci sp?awika)
9. Linka g?ówna

Powy?szy zestaw nie jest naszym odkryciem, jest stosowany od dawna przez wielu przy po?owie sumów. Jest to najpopularniejsza odmiana zestawu przy u?yciu bojki.
Sum po ataku na naszego ?ywca ucieka zawsze z pr?dem rzeki tak wi?c bzdur? jest i? zestaw musi si? znajdowa? minimum 1.5m nad dnem. Mo?emy go ustawi? tu? nad dnem jak i tu? pod powierzchni?. W Pa?dzierniku 2009r by?em ?wiadkiem gdy na zestaw z boj? w ci?gu 2 godzin wyci?gni?to 2 sumy, jednego na leszcza p?ywaj?cego po powierzchni a drugiego ustawionego prawie ?e na dnie. ?adnych problemów w obu przypadkach nie by?o gdy? zrywka by?a dobrana odpowiednio a oba sumy mia?y powy?ej 30kg.
Na bojk? ?owimy na pó? skr?conym ko?owrotku cho? czasami pomimo tych zalece? stosuj? wolny bieg i sprawdza si? równie? bezproblemowo. Z za?o?enia jednak ko?owrotek ma by? na tyle skr?cony( nie ca?kowicie ?eby sum nie porwa? w?dki) ?eby po zerwaniu w?dka odbi?a jednocze?nie zacinaj?c suma. Wielokrotnie widzia?em jednak sytuacje w której w?dka odbi?a jak nale?y suma nie zacinaj?c wi?c naci?gane s? stwierdzenia o zestawie samo zacinaj?cym, tutaj nikt do ko?ca nas nie wyr?czy.

Zrywka
Je?li chodzi o sam? zrywk? to trzeba dobiera? j? do g??boko?ci na której pracuje ?ywiec jak i do wielko?ci ?ywca a tak?e wielko?ci spodziewanych sumów jak i pr?du rzeki je?li na niej ?owimy. Brzmi to skomplikowanie ale w rzeczywisto?ci u?ywam zrywek od 2 do 4kg i tu sami powinni?my wybra? jaka najbardziej b?dzie nam odpowiada?.
Na du?ych g??boko?ciach kiedy si? ?owi zrywka mo?e by? s?absza ni? kiedy ?owimy na 2 czy 3 metrach.
Kiedy boje stawiam na 12m daje zrywk? 2 do 3kg bo w przypadku kiedy da?em 4.1 sum 155cm nie by? w stanie zerwa? zrywki. Jednego na takiej zrywce nawet doci?gn??em z bojk? do brzegu. T? sam? zrywk? przy 6 metrach zrywa nawet osesek. Dzieje si? tak dlatego ?e im wi?ksza g??boko?? na której ?owimy plus g??boko?? na której pracuje nasz ?ywiec lepiej amortyzuje jego odjazdy.
1 Kiedy damy bojk? na 12m a ?ywca tu? pod powierzchni? to daj?c zrywk? 4kg spokojnie sum j? zerwie.
2 Kiedy damy bojk? na 12m a ?ywca 2m nad dnem trzeba zastosowa? s?absz? zrywk? bo sumy 150cm mog? sobie z ni? nie poradzi?.
3 Kiedy dajemy bojk? na 6m i ?ywca pod powierzchni? zrywka mo?e by? mocniejsza ni? kiedy damy bojk? na 6m a ?ywca nad dno.

Podpórka
Ostatnim elementem zestawu(pomijaj?c samo w?dzisko jak i ko?owrotek bo to ju? na osobny temat) jest podpórka sumowa.
W?dzisko do tej metody stawiamy na sztorc a przeci??enia przy skr?conym ko?owrotku s? naprawd? du?e i tu nie mo?e zawie?? ani podpórka ani w?dzisko. Podpórk? mo?na sobie skonstruowa? samodzielnie i na forum znajduj? si? opisy jak to zrobi? albo mo?emy tez kupi? gotow?. Niestety te dostosowane do do u?ycia detektora elektronicznego a do tego naprawd? trwa?e i d?ugowieczne s? bardzo drogie bo na przyk?ad Comodo kosztuje ok 600z? za sztuk?. Takie ceny przemawiaj? do wyobra?ni i zach?caj? do zamówienia u r?kodzielnika takowej b?d? wykonaniu samemu podpórki na suma.
Poni?ej film na którym wida? sposób ustawienia podpórki do metody na bojk? jak i sam? podpórk? a tak?e skromny efekt czyli ma?y sumik z?owiony na t? metod?.Metoda na bojk? posiada wiele wariacji i dobieramy j? do warunków panuj?cych na ?owisku. Niekiedy zamiast u?ycia bojki u?yjemy krzaka lub drzewa po drugiej stronie zbiornika.

Mam nadziej? ?e News ten jest na tyle wyczerpuj?cy ?e rozwieje wiele w?tpliwo?ci zwi?zanych z t? metod?. Metoda na bojk? by?a moj? najbardziej p?odn? metoda roku 2010 czyli od chwili kiedy zaopatrzy?em si? w p?ywade?ko. Wcze?niejsze moje efekty nie by?y z?e ale u?ywanie tej metody potrafi zwielokrotni? nasze wyniki tak wi?c warto gruntownie j? przestudiowa? i przetestowa?.


Oczywi?cie bardzo chcia?bym podzi?kowa? Robertowi za wykonanie wszystkich rysunków i schematów graficznych. Jak zwykle Robert zrobi? dobr? robot?.

Pozdrawiam wszystkich i po?amania kija Artur Betcher


Do komentowania materia?u zapraszam na forum czuli tu: Link do tematu na forum
W temacie równie? wszystkie inne schematy i odmiany metody z bojk? a tak?e wiele innych po?ytecznych informacji na temat tej metody na suma


Przygotowa?: Artur Betcher alias Avallone

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 78% [7 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 11% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 11% [1 głos]

Aktualnie online

Gości online: 25

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.57
47,446,288 unikalne wizyty