Atlas wód PZW i konkurs | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Czym jest cz?owiek, je?li dla? dobrem i warto?ci? czasu jest sen i pokarm? Bydl?ciem — i tyle. Autor: William Shakespeare


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Atlas wód PZW i konkurs

października 30 2012 Bez kategorii Artur Betcher
Atlas wód PZW i konkurs

Atlas wód w?dkarskich PZW i konkursDrodzy U?ytkownicy Forum Sumowego

Nawi?zali?my niedawno wspó?prac? barterow? z Wydawnictwem BiK, wydawc? map, planów miast i atlasów.
Barter to wzajemna wspó?praca bezgotówkowa czyli na zasadzie na przyk?ad wzajemnej reklamy.
Barter ten dotyczy? b?dzie promocji publikacji Polska - Atlasu Wód W?dkarskich PZW, który to Wydawnictwo BiK wydaje w drugiej po?owie listopada tego roku.
Wspó?praca ta daje korzy?ci obu stronom, gdy? my jako Forum b?dziemy posiada? ciekaw? reklam? w samym atlasie, a Wydawnictwo BiK b?dzie mia?o reklam? na okres 6 miesi?cy na naszym portalu. Reklama ta znajduje si? w formie banera tu? pod SB.
Dodatkowo w?a?ciciel Wydawnictwa Pan Karol Kawa?ko zgodzi? si? na przekazanie atlasów do rozlosowania w konkursie po to, ?eby i nasi u?ytkownicy realnie na tym zyskali a nie tylko forum, ale o tym ju? pó?niej.

Sam atlas b?dzie wydany w twardej ok?adce w formacie B4 (24x34 cm, a na mapach o wymiarach 34x48cm ( rozk?adówki) zaznaczone b?d? nawet najmniejsze wody danych okr?gów).
Wydawnictwo BiK jest wydawc? map 25 okr?gów PZW, tak wi?c rokuje to, ?e atlas b?dzie udan? publikacj?.
Atlas liczy 184 strony, z czego prawie po?owa z nich to mapy danych okr?gów. Jest tam te? wiele informacji dotycz?cych poszczególnych okr?gów PZW, takich jak wyst?powanie poszczególnych gatunków ryb, okresy ochronne i przepisy dotycz?ce amatorskiego po?owu ryb w poszczególnych okr?gach.

Uka?? si? w nim te? ciekawe artyku?y m.in. Cezarego Karpi?skiego i Jana Marka Kocha?skiego. Równie? i ja do?o?y?em cegie?k?, bo oprócz reklamy Forum Sumowego, uka?e si? w nim mój skromny artyku? na temat sumów i nie tylko. Ten artyku? traktuj? jako apel zarówno do w?adz PZW, jak i do samych w?dkarzy.

W niniejszym materiale pokazujemy te? próbk? wizualn? atlasu, tak ?eby nasi u?ytkownicy mogli oceni? atlas.

Polska - Atlas wód w?dkarskich PZWAtlas wód w?dkarskich PZW- Okr?g Wa?brzychPolska - Atlas wód w?dkarskich PZW - Mapa okr?gu Wa?brzychTeraz mo?e przejd? do konkursu.

Konkurs - Wygraj Atlas Wód W?dkarskich PZWDo tradycji ju? nale?y sposób zawierania wspó?pracy na portalu gdzie za ka?dym razem czujemy si? zobowi?zani da? co? tym, którzy to forum buduj? swoj? aktywno?ci?.
Tak jak ju? wcze?niej wspomnia?em, w?a?ciciel Wydawnictwa BiK Mapy i Atlasy przychyli? si? do mojej pro?by i przekaza? atlasy na potrzeby konkursu na Forum.
?eby by?o uczciwie poinformuj?, ?e i ja dosta?em jeden atlas poza konkursem z racji tego, ?e w atlasie znajduje si? mój artyku?.
Mamy kilka osób wybitnie zas?u?onych w dzia?aniach na korzy?? portalu, gdzie maj?c do dyspozycji atlasy, powinni?my je im podarowa?, jednak najuczciwiej b?dzie, je?li przeprowadzimy konkurs i zwyci?zców wy?onimy w drodze losowania.

Do rozlosowania zatem b?dzie 7 egzemplarzy publikacji Polska - Atlas Wód W?dkarskich PZW w?ród osób, które nade?l? prawid?owe odpowiedzi na pytania konkursowe. Niektóre oczywi?cie b?d? bardzo proste a niektóre nieco trudniejsze. Wi?kszo?? odpowiedzi wytrawni szperacze znajd? na stronach Wydawnictwa BiK http://www.bik-mapy.pl

Pytania
1. W którym roku powsta?o Wydawnictwo BiK i jaka publikacja by?a wydana jako pierwsza?
2. Która publikacja Wydawnictwa BiK otrzyma?a dwie nagrody na Konkursie Ksi??ki Krajoznawczej podczas targów Tour Salon?
3. Jak si? nazywa ?owca pi?knego szczupaka z ok?adki Atlasu Wód W?dkarskich PZW?
4. Czy Wydawnictwo BiK wyda?o samochodowy atlas Polski?
5. Mapy ilu województw po reformie z 1999 r. wyda?o Wydawnictwo BiK?

Nadsy?anie odpowiedzi
W losowaniu uczestniczy? b?d? wszystkie osoby spe?niaj?ce wymagania wypisane poni?ej, które nade?l? odpowiedzi w terminie z minimum czterema odpowiedziami prawid?owymi.
Odpowiedzi prosz? wysy?a? na adres mailowy w?a?ciciela portalu Forum Sumowe arturbetcher@gmail.com lub na prywatn? wiadomo?? tu na portalu do u?ytkownika Artur Betcher, w tre?ci podaj?c jedynie odpowiedzi na pytania i nicka z forum, gdy? b?d? one publikowane w razie potrzeby.
Obowi?zkowo trzeba te? zg?osi? ch?? uczestnictwa w tym temacie na forum http://www.forumsumowe.pl/t-atlas_wod_wedkarskich_pzw_i_konkurs.html gdy? mo?e si? zdarzy? ?e kto? wy?le a my odpowiedzi nie dostaniemy, wtedy sami przypomnimy o nades?aniu odpowiedzi.
Licz? te? na to ?e jak najwi?cej u?ytkowników spe?niaj?cych wymagania we?mie udzia? w konkursie.

Nagrody
Nagrodami w konkursie jest 7 publikacji Polska - Atlas Wód W?dkarskich PZW. Trafi? one do siedmiu wylosowanych uczestników Forum.

Wymagania
W konkursie uczestniczy? mog? osoby, które spe?niaj? wszystkie wymogi:
- posiadaj? jako nicka imi? i nazwisko (w chwili og?oszenia konkursu)
- posiadaj? minimum 100 pkt. za aktywno?? (w chwili og?oszenia konkursu)
- w ci?gu 30 ostatnich dni przed publikacj? konkursu napisali minimum jeden post na Forum.

Terminy
Konkurs trwa od wtorku 30.10.2012 do pi?tku 23.11.2012 r. z tym, ?e odpowiedzi mo?na wysy?a? do poniedzia?ku 19.11.2012 r. w??cznie. Losowanie odb?dzie si? w czwartek 22.11.2012 r. i opublikowane b?dzie w formie filmu w pi?tek 23.11.2012 r.
Nagrody b?dzie wysy?a? bezpo?rednio Wydawnictwo BiK, poczynaj?c od dnia 25.11.2012 i w ci?gu 10 dni ka?dy wygrany nagrod? powinien otrzyma?.

Regulamin konkursu
1. Osoba musi by? zarejestrowana na portalu i jako nicka posiada? imi? i nazwisko przed opublikowaniem konkursu.
2. Osoba musi mie? przynajmniej 100 punktów za aktywno?? przed przyst?pieniem do konkursu i minimum jeden post napisany w ci?gu ostatnich 30 dni przed opublikowaniem konkursu.
3. Osoba, która wylosowa?a atlas nie ma mo?liwo?ci otrzymania gratyfikacji pieni??nej jako równowarto?ci wygranej w konkursie.
4. W?a?ciciel Forum Sumowe znaj?c odpowiedzi rezygnuje automatycznie z uczestnictwa w konkursie.
5. Osoby uczestnicz?ce w konkursie zgadzaj? si? automatycznie ?eby na YT umie?ci? film publiczny z losowaniem nagród, w którym w trakcie i po losowaniu b?d? ujawnione imiona i nazwiska wszystkich, którzy nades?ali prawid?owe odpowiedzi w konkursie (standard - losowanie ma by? uczciwe).
6. Termin nadsy?ania zg?osze? mija 19.11.2012 r. w??cznie.
7. Losowanie konkursu b?dzie publiczne i zostanie przeprowadzone przez w?a?ciciela Forum Sumowe lub w?a?ciciela Wydawnictwa BiK lub osob? do tego celu wyznaczon?.
8. Wygrane w konkursie nie mo?na przekazywa? innym osobom, nie podlegaj? one odsprzeda?y w dziale gie?da.
9. Ka?dy uczestnik konkursu zgadza si? automatycznie z postanowieniami konkursu i regulaminem Konkursu Forum Sumowe i Wydawnictwa BiK


To ju? wszystko. Korzystaj?c z okazji dzi?kuj? wszystkim za aktywno??.
To nie pierwszy i nie ostatni konkurs na Forum Sumowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby osoby które teraz nie mog? wzi?? udzia?u w konkursie dlatego, ?e na dzi? nie spe?ni?y wymaga? - mog?y dope?ni? je w przysz?o?ci i wzi??y udzia? w kolejnych konkursach.
Link do tematu na forum: http://www.forumsumowe.pl/t-atlas_wod_wedkarskich_pzw_i_konkurs.html

Pozdrawiamy

Forum Sumowe i Wydawnictwo BiK

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

  • 2860
    #1 Grzegorz Petryna
    dnia 02 listopada 2012 10:24
    Bardzo fajnie, my?l?, ?e wszyscy na portalu lubimy konkursy. Jak nie wygram, to go sobie kupi?.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 10

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.62
47,464,081 unikalne wizyty