Zni?ki w sklepach dla u?ytkowników portalu. | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Dramatem naszej epoki jest to, ?e g?upota zabra?a si? do my?lenia. Jean Cocteau.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRAWY DOTYCZ?CE FORUM I STRONY / Sprawy organizacyjne
Kto jeszcze czyta ten temat? 1 gość(ci)

 
Zni?ki w sklepach dla u?ytkowników portalu.

Artur Betcher

Offline

Zni?ki w sklepach dla u?ytkowników portalu.

Witamy wszystkich serdecznie.

Temat jest d?ugi, ale ze wzgl?du na jego znaczenie dla u?ytkowników portalu, zach?cam do przeczytania w ca?o?ci.

Chc?c podzi?kowa? naszym u?ytkownikom za ich aktywno??, po raz drugi w tym roku robimy wielki krok w ich stron?. Uznali?my ?e tak jak i w przypadku przewodników w?dkarskich, to Wam nale?? si? profity, bo to Wy swoj? aktywno?ci? budujecie ten portal, sprawiacie ?e mamy kilka tysi?cy wy?wietle? dziennie, dzi?ki czemu portale ci?gle s? popularne w polskiej internetowej sieci w?dkarskiej.

Nie jest tajemnic?, ?e sklepy, które opieraj? cz??? lub ca?o?? dzia?alno?ci na sprzeda?y internetowej, to w?a?nie dzi?ki zawartym w ró?nej formie reklamom na poczytnych portalach w?dkarskich, tworz?cym je u?ytkownikom zawdzi?czaj? swój sukces. Niestety rzadko to jest doceniane i je?li ju?, to w?a?ciciele portali osi?gaj? z tego tytu?u jakie? profity. Najcz??ciej w s?usznej sprawie, gdy? s? one przeznaczane na utrzymanie serwera, ale nie zmienia to faktu, ?e przeci?tny u?ytkownik na tym nie korzysta.

Postanowili?my to zmieni?.
Wyselekcjonowali?my wi?c grup? sklepów o dobrej opinii i cenach i wystosowali?my do nich pismo o ch?ci podj?cia wspó?pracy na bezprecedensowych warunkach, czyli w zamian za zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu.
Pismo wys?ali?my do czterech sklepów i wszystkie si? zgodzi?y na interesuj?cych nas warunkach. Nie by?y to nawet negocjacje bo po prostu sklepy te zgodzi?y si? na podj?cie wspó?pracy z nami na warunkach przez nas okre?lonych, gdzie za reklam? nie b?d? p?aci? w?a?cicielowi strony internetowej, a form? zap?aty b?d? zni?ki na ich produkty dla sta?ych u?ytkowników naszych portali.
Oczywi?cie sklepy nie s? wybrane przypadkowo. S? to sprzedawcy posiadaj?cy nie tylko dobre ceny, ale te? w jaki? sposób wyró?niaj?ce si? pozytywnie spo?ród innych. Nie brali?my pod uwag? ?adnych sklepów ogólnow?dkarskich, gdy? rozpi?to?? cen i mar?, z regu?y to uniemo?liwia. Na jedne produkty w takich mar?a wynosi 20%, a na inne 120% wi?c ?adna zni?ka nie jest miarodajna. Wyselekcjonowali?my zatem sklepy, ?e si? tak wyra?? "tematyczne", które maj? pewien ograniczony asortyment, co gwarantuje uczciwo?? i przejrzysto?? wspó?pracy.

Poni?ej przedstawiam sklepy, z którymi nawi?zali?my wspó?prac? wraz z uzasadnieniem.

1. Sklep usuni?ty

2. Tokarex www.pontony.net.pl
www.forumsumowe.pl/images/tokarex_pontony.jpg

Firma prowadzona przez Jana Tokarskiego, której w?a?ciwie przedstawia? nie trzeba, bo dobra opinia o niej daleko wykracza poza fora w?dkarskie. Oferuje ona przede wszystkim pontony i ?odzie w?dkarskie, a tak?e silniki, akumulatory, ca?y do nich osprz?t a tak?e elektronik? w?dkarsk?.
Wielu ju? si? przekona?o jak uczciwe i przejrzyste zasady oferuje Tokarex, a w osobie sprzedawcy Rafa?a uzyska?o odpowiedzi na wiele nurtuj?cych nas pyta? i problemów.
Nie mog? napisa?, na jak wysokim poziomie jest serwis posprzeda?owy firmy, gdy? mog?yby si? znale?? osoby spoza portalu, które mog?y by to wykorzysta?. Jednak?e jest to jedna z tych firm, gdzie na pierwszy plan przedk?ada si? dobro klienta.
Tutaj równie? uzyskali?my 10% zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu i równie? jest to ?wietny wynik, gdy? mar?e na produkty, które firma oferuje równie? nie s? takie jak na drobny sprz?t w?dkarski.

3. Sklep Usuni?ty

4. Sklep usuni?ty


DODANO DNIA 12.05.2012

5.Sklep Usuni?ty


DODANO DNIA 21.05.2012

7. Sklep Team Dragon www.teamdragon.pl
www.forumsumowe.pl/images/team_dragon.png

Taem Dragon w?a?ciwie przedstawia? nie trzeba. Sklep prowadzi zawodowy w?dkarz Piotr Grzelaczyk.
Równie? o wyborze zadecydowa?a uczciwa polityka cenowa sklepu jak równie? i to ?e w ofercie sklepu znajduj? si? w 99.9% w?a?nie produkty Dragon. Posiadaj? tak?e woblery SALMO
Sam sprz?t nie wymaga jakiego? specjalnego przedstawiania bo jego opinia jest ju? dobrze wielu u?ytkownikom znana. Pan Piotr to cz?owiek pozytywnie nastawiony i otwarty na pomoc i równie? bardzo si? cieszymy ?e nawi?za? z nami wspó?prac? na warunkach które nas interesowa?y. Dzi?kujemy te? za to ?e i zni?ka która nam zaproponowa? jest miarodajna a nie na zasadzie kijka sznurka i marchewki Usmiech Zni?ka ta nie obejmuje jedynie ?odzi Buster na które jej nie ma celem ochrony ju? istniej?cych producentów ?odzi na portalu pomimo tego ?e to zupe?nie inne pó?ki.
Ka?dy z u?ytkowników z listy wystarczy ?e zarejestruje si? na stronie i powiadomi o tym P. Piotra a ten przydzieli ich do specjalnie utworzonej grupy gdzie ceny automatycznie wy?wietla? si? b?d? ze zni?k?. Oczywi?cie ka?dy kto nie chce si? rejestrowa? to po prostu nie musi, mo?na te? zamawia? przez telefon czy maila ale jest to pewne u?atwienie.
Zni?ka na wszystkie artyku?y na stronie wynosi 20% za wyj?tkiem serii HM i odzie?y Andersona gdzie wynosi ona 5% z racji tego i? mar?e na te wyroby s? jednocyfrowe i sklep musia? by dop?aca? do zakupów sta?ych u?ytkowników z listy.

8. Hurtownia Eldorado www.eldoradosklep.pl
www.forumsumowe.pl/images/eldorado-mikado.jpg

Hurtownia Eldorado prowadzi sprzeda? produktów Mikado i stanowi? one ponad 95% asortymentu hurtowni. Firm? prowadzi P.Rados?aw Czajkowski który równie? jest zawodowym w?dkarzem. Na szcz??cie dla nas prowadzi ona tez sprzeda? detaliczn? i to dlatego zwrócili?my si? w?a?nie do nich. Oprócz konkurencyjno?ci cenowej wyró?niaj? si? tak?e szybko?ci? realizacji zamówie? gdy? znajduj? si? 200m od centrali Mikado. Jako ze wspó?pracuj? g?ównie z Mikado posiadaj? tez najwi?kszy w Polsce asortyment Mikado.
Firmy Mikado nikomu przedstawia? nie musz? bo te? ma ustalon? pozycje na rynku.
W hurtowni tej znajduj? si? te? marginalnie ?odzie, echosondy i pontony i s? one wy??czone z jakiejkolwiek reklamy i zni?ek celem ochrony interesów tych podmiotów z nami wspó?pracuj?cych których te przedmioty stanowi? g?ówn? dzia?alno??. Nie ma zatem na nie zni?ek.
Zni?ki na wszystko oprócz tych trzech wyj?tków w ca?ym sklepie wynosz? 20% i przy warunkach jakie oferuj? to wynik rewelacyjny. Hurtownia posiada te? zni?ki lojalno?ciowe w wysoko?ci 3%, 5% i 10% ale ??czy? ich i sumowa? nie mo?na bo wynegocjowany przez nas rabat i tak dwukrotnie przewy?sza ten dla sta?ych klientów w dodatku bez wzgl?du na to czy kupimy robaki za 4z? czy w?dziska za 1000z?. Sumowanie tego równie? prowadzi?o by do tego ?e musieli by dop?aca? do naszych zakupów. Rabaty lojalno?ciowe mog? si? jednak przyda? wszystkim tym którym zni?ka nie przys?uguje. 20% to ?wietne warunki ale taka jest w?a?nie cena za reklam? u nas.

DODANO DNIA 24.05.2012

9. Askari Polska www.askari.pl
Mamy dla Was wszystkich wielk? niespodziank? któr? jest nawi?zanie wspó?pracy ze sklepem oferuj?cym na suma wszystko od A do Z. Ci którzy ju? go znaj? wiedz? ?e we wielu produktach na rynku jest bezkonkurencyjny. Ci którzy go nie znaj? powinni si? zapozna? z jego ofert? poniewa? posiada on w swojej ofercie produkty których jest bezpo?rednim importerem w których znajdziemy:

Sanger Uni Cat, Zebco, Berkley, Rapala, Abu Garcia, Cormoran, Daiwa, Dam, Delkim, Exori, Mitchell, Mustad, Penn, Petzl, Rhino, Ryobi, Sensas, Shimano, WFT, VMC

I kilkadziesi?t innych dost?pnych tutaj: Lista produktów importowanych

Mówimy oczywi?cie o sklepie Askari Polska www.askari.pl

www.forumsumowe.pl/images/askari.jpg

Sklep ten jest prowadzony przez Grzegorza Smo?ka i posiada w swojej ofercie sprz?t i akcesoria praktycznie do wszystkich metod, pocz?wszy od w?dkarstwa karpiowego, poprzez morskie, muchowe, podlodowe, spinningowe, sp?awikowe, a? po BIG GAME, czyli to co nas najbardziej interesuje - w?dkarstwo sumowe. Ju? sama jego obecno?? w naszym programie, to rzecz wyj?tkowa gdy? sklep ten op?aca?o by si? promowa? i reklamowa? na naszym portalu bez jakichkolwiek zni?ek ze wzgl?du na to, ?e ju? je ma bardzo niskie, przez co ka?dy bez wyj?tku zyskuje na znajomo?ci tego sklepu. Niemniej jednak po negocjacjach sklep Askari Polska daje nam 10% rabatu dla sta?ych u?ytkowników portalu p?ac?c tym samym tym upustem za reklam? na portalu. Dzi?kujemy za ten gest i jako u?ytkownicy i jako administracja.
To, ?e firma ta ma najwi?kszy wybór rzeczy na suma w Polsce jak i wszystko to w najta?szych cenach, to raz ale i tak w podj?ciu decyzji o nawi?zaniu wspó?pracy mia? znaczenie fakt ?e jako jedyna nie og?asza ?e jest najwi?ksz?, najlepsz? i najta?sz? firm? je?li chodzi o sprz?t na suma. Jest to firma nie szukaj?ca reklamy, klientów zdobywa faktami.

Zmiany w umowie z ASKARI POLSKA z dnia 04.o6.2012

Dosta?em informacj? ?e firma Askari Polska musi zmodyfikowa? warunki wspó?pracy wy??czaj?c ze zni?ek wszelkie ?odzie, ?ódki zan?towe, Silniki i Artyku?y ju? obj?te promocj?.
Wi??e si? to z tym ?e do niektórych z tych artyku?ów ju? musz? dop?aca? w przypadku gdy kupuje je kto? ze zni?k? gdy? maj ? na nie bardzo niskie mar??.
W przypadkach Artyku?ów obj?tych promocj? cz?sto s? to wyprzeda?e rzeczy po kosztach i w takim wypadku firma dop?aca do ka?dego kupionego produktu a tak by? nie mo?e.
Wszyscy którzy z?o?yli zamówienia na produkty wy??czone ze zni?ek do tej pory od i tak zni?k? na te produkty maj? bo wy??czenie wchodzi w ?ycie od tej chwili i nie dzia?a to wstecznie.
My?l? ?e nie jest to wielki problem gdy? firma Askari i tak posiada rewelacyjny asortyment w rewelacyjnych cenach a zni?ka zostaje na poziomie na którym by?a.

Pozdrawiamy.


DODANO DNIA 01.06.2012

10.Sklep Usuni?ty

DODANO DNIA 14.07.2012

11.Sklep Usuni?ty

DODANO DNIA 21.12.2012


12. Fishing Planet http://www.fishin...

www.forumsumowe.pl/images/polska_baza_wedkarska-nad-ebro.jpg

Fishing Planet jest to polska baza w?dkarska nad Ebro prowadzona przez Piotra Sza?ajko i od niedawna równie? jego wspólnika Roberta Cyferkowskiego.
Znamy j? dobrze, wielu z nas ju? j? odwiedza?o pod nazw? SpainFishing.


http://www.forums...shing.html

Kontakt nadal przez Piotra lub przez Biuro podró?y z nimi wspó?pracuj?ce.

O?rodek dzi?ki inwestorowi podniós? standardy i jest przygotowany na wi?ksz? ilo?? go?ci ni? dotychczas.
Od teraz jednak zamiast reklamowa? temat w naszym dziale b?dziemy reklamowa? stron? internetow? tej bazy w?dkarskiej w Hiszpanii.
Oczywi?cie posiadamy tam zni?k? w wysoko?ci 20% na wszystko dla u?ytkowników spe?niaj?cych wymagania. Ju? nie wystarczy 30 postów na forum tak jak za czasów SpainFishing.
Wkrótce na forum nowy temat w którym przedstawimy baz? po zmianach oraz konkurs Usmiech
Pozdrawiamy.


Umowa z wszystkimi firmami nie jest umow? prawn?. Jest oparta na zasadzie partnerstwa i wspó?pracy, gdzie w zamian za reklam? firmy, profity trafiaj? nie do administracji, a do u?ytkowników aktywnie buduj?cych nasze portale, bo to dzi?ki Wam wszystkim istniejemy i rozwijamy si?, a wi?c i reklamowane firmy maj? skuteczn? reklam?.

Tyle pokrótce na temat firm, z którymi nawi?zali?my wspó?prac?. Jednocze?nie obiecujemy, ?e w przysz?o?ci b?dzie ich wi?cej. Oczywi?cie oprócz interesów u?ytkowników, zawsze uczciwie b?dziemy równie? dba? o interesy firm, które ju? z nami wspó?prac? nawi?za?y i b?dziemy stara? si?, ?eby nowe firmy nie zaz?bia?y si? oferowanymi produktami z tymi ju? u nas istniej?cymi.
Nie mniej jednak docelowo mamy nadziej?, ?e liczba firm oferuj?cych zni?ki dla sta?ych u?ytkowników portalu, b?dzie si? cyklicznie powi?ksza?.

Przy wyborze firmy do nawi?zania wspó?pracy, b?dziemy zawsze zwraca? uwag? nie tylko na ceny, ale te? na uczciwo?? sprzedawców, serwis posprzeda?owy, opini? firmy w?ród u?ytkowników internetu i samo podej?cie danej firmy. Najbardziej po??dane s? firmy oferuj?ce co? wi?cej ni? sam towar, czyli takie, które oferuj? jak?? warto?? dodan?, za któr? nie oczekuj? zap?aty. Mo?e to by? w?a?nie wiedza i bezinteresowna pomoc, nawet tym, którzy nie s? klientami sklepów.
Nie nawi??emy te? nigdy wspó?pracy z podmiotami oferuj?cymi zni?ki pozorne czyli z takimi które ju? maj? za wysokie ceny a jakakolwiek zni?ka by?a by tylko ?artem wysuni?tym w kierunku u?ytkowników portalu.

Firmy zainteresowane wspó?prac? mog? pisa? do nas na adres arturbetcher@gmail.com, ale tak jak ju? wspomnia?em ze wzgl?du na ma?? przejrzysto?? ofert i mar?, sklepów ogólnow?dkarskich reklamowa? nie zamierzamy, przynajmniej w tej chwili.
Na pewno b?dziemy si? stara? podj?? wspó?prac? w najbli?szym czasie z jak?? pracowni? oferuj?c? w?dziska na zamówienie i z producentem ?odzi szczególnie przystosowanych dla w?dkarzy. B?dziemy te? my?le? o innych asortymentach takich jak namioty, sprz?t biwakowy i inne (propozycj? zawarcia umowy z Lamborgini uwa?am za nierealn? Oczko)

Ka?dy podmiot z nami wspó?pracuj?cy mo?e te? uskuteczni? swoj? reklam?, zamieszczaj?c wpisy o nowo?ciach na swoich blogach, informuj?c o obni?kach cen, organizuj?c ró?norakie konkursy lub dodaj?c inne informacje zwi?zane z reklam?.

Tak jak ju? napisa?em, umowy nasze nie s? umowami prawnymi, tylko partnerskimi i licz? na uczciwo?? obu stron.

Teraz przejd? do kolejnej cz??ci, czyli do tego, komu zni?ki przys?uguj?.
Oczywi?cie b?d? tu kryteria, jak w ka?dym temacie gdzie w gr? wchodz? realnie zaoszcz?dzone pieni?dze.
Nie b?dzie tu kumoterstwa, a lista osób b?dzie robiona z automatu, bez wzgl?du kto komu si? podoba czy nie. B?dzie ona oparta przede wszystkim na aktywno?ci na portalu, bo nie jest mo?liwe, ?eby osoby nieaktywne lub dopiero co zarejestrowane osi?ga?y z tytu?u wspó?pracy korzy?ci. Na to nie pójdzie ani portal ani ?aden sklep.

1. Podstawowym kryterium b?dzie posiadanie imienia i nazwiska jako nicka, gdy? eliminuje to wszelakie sytuacje, gdzie kto? móg?by chcie? po prostu wykorzysta? okazj?. Na ?yczenie jakiegokolwiek podmiotu wspó?pracuj?cego b?dzie to sprawdzane.

2. Próg 200 punktów z aktywno?ci na portalu do którego b?dzie si? liczy? posty, zdj?cia w galerii i newsy.
Post to wiadomo 1pkt, ka?de zdj?cie które opublikujemy w galerii to 5pkt i ka?dy news opublikowany to 20pkt.
Pocz?tkowo my?leli?my o tym, ?eby by?o to 100 postów, jednak?e wielu ludzi ma problemy z napisaniem cho?by kilku postów, a zdj?cia i newsy te? wp?ywaj? na rozwój portalu. Na ?yczenie wi?c b?dziemy publikowa? jako newsa Wasze zasiadki sumowe publikowane na blogu, które b?d? dostatecznie okraszone zdj?ciami z takiej wyprawy.
Zdj?cia publikujemy tylko te, które maj? zarówno tytu? jak i opis.

3. Sta? na portalu minimum miesi?c. Nie mo?emy pozwoli?, ?eby na portalu zarejestrowa?a sie osoba i doda?a 40 zdj??, a potem domaga?a sie zni?ek.

Jak wida?, kryteria które postawili?my nie s? ?atwe, ale te? nie s? jakie? wygórowane dla osób aktywnie uczestnicz?cych w ?yciu naszych portali. Stawiamy ca?y czas na aktywno?? i ju? dzi?ki dotychczasowej pracy, wiele osób na dzie? dzisiejszy mo?e skorzysta? ze zni?ek, tym samym oszcz?dzaj?c realn? gotówk?.

Rozumiemy te?, ?e s? w?ród nas osoby, które nie spe?niaj? wymaga? ze wzgl?du na przyk?ad na nicka lub ze wzgl?du na za ma?a liczb? postów, a które swoimi dzia?aniami zas?uguj? w 100% na nie, ale nie mo?emy robi? tu wyj?tków bo wspó?praca nasza ze sklepami sta?a by si? nieczytelna i zagmatwana.

Maj?c na uwadze fakt, ?e b?dziemy si? stara? ci?gle zwi?ksza? liczb? sklepów, z którymi b?dziemy wspó?pracowa? oraz ró?norodno?? produktów, które docelowo b?dzie mo?na kupi? w promocyjnych cenach, zach?camy do spe?niania wymaga? ustalonych wspólnie z naszymi partnerami, bo uwa?amy ?e schyli? si? po te realne pieni?dze, jest naprawd? warto.

Te zni?ki nie s? niczym szczególnym, bo ju? od dawna na nie zas?u?yli?cie, szczególny jest jedynie krok w celu ich uzyskania w tej w?a?nie postaci. Stanowicie si?? nap?dow? wielu sklepów internetowych, polskie fora w?dkarskie to skarbnica klientów dla nich i bardzo cieszy fakt, ?e te kilka sklepów, do których wystosowali?my ofert? w tej postaci postanowi?o to w?a?nie doceni?.

T? akcj? w?a?nie dzi?kujemy wszystkim za aktywno?? i budowanie tego portalu. Mamy te? nadziej?, ?e w przysz?o?ci lista osób uprawnionych nie zmie?ci si? na jednej stronie, tak samo jak i liczba sklepów, producentów o ró?norodnym asortymencie us?ug i produktów w?dkarskich. Usmiech

Szczegó?owe kryteria i lista osób uprawnionych dost?pna jest w tym temacie:
Lista uprawnionych do zni?ek w zamian za reklam? na forum

Baner reklamowy firm które podj??y z nami wspó?prace pojawi si? nad ostatnio poruszanymi tematami i bedzie wygl?da? tak:W przypadku gdy firm nazbiera si? wi?cej zostanie on przeniesione pod ostatnio poruszane tematy lub powstanie drugi taki sam pod nimi.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.

Administracja portalu www.forumsumowe.pl
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Tomasz Zukowski

Offline

Co tu du?o pisa? Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski Oklaski
My?l?,?e to dobre posuni?cie poniewa? zyska na tym portal i jego u?ytkownicy Okok
Te? tak patrzy?em przed chwil? Power Pro reklama Yyyyy Oklaski
Super sprawa z tymi zni?kami Jahoooo
Powiem szczerze ,?e taki pomys? te? mi ?wita? kiedy? w g?owie ale tylko ?wita?,a dzisiaj si? urzeczywistnia Oklaski
 

Lukasz S

Offline

Gratulacje dla Administracji Naszego Portalu za tak ?wietne decyzje Usmiech Oklaski A? mi?o si? robi jak si? czyta ten temat. Nie jestem na innych forach ale wydaje mi si?, ?e nie wiele jest takich co tak dba o dobro u?ytkowników, nic tylko trzeba za to podzi?kowa? Usmiech Naprawd? fajna sprawa, my?l? ?e i u?ytkownicy i sklepy wiele na tym zyskaj?. Tylko jedno takie ma?e pytanie. Zamawiaj?c towar z danego sklepu co musimy zrobi? aby zni?ka zosta?a przyznana? Wys?a? e-mail do nich czy b?dzie to si? odbywa? z automatu?
 

Tomasz Zukowski

Offline

Te? nie jestem na ?adnym innym forum ale rzadko kiedy jest tak ,?e i u?ytkownicy maj? jakie? korzy?ci i to nie tylko chodzi o portale ale tak ogólnie.Jednak w?dkarstwo to drogie hobby i takie zni?ki to bardzo du?o Usmiech Oklaski
 

Artur Betcher

Offline

Poda? imi? i nazwisko oraz powiedzie? ?e jest si? z Forum Sumowe z grupy której przys?uguj? zni?ki.
Sklepy dosta?y list? oraz link do tematu gdzie same mog? sprawdzi? list? u?ytkowników którym ona przys?uguje. Do tego mog? wys?a? pro?b? o weryfikacj? na maila czyli to szybka sprawa. Wysy?aj? te? na to samo nazwisko.
Ka?dy sklep b?dzie mia? swój temat na forum tak wi?c i w nim mo?na napisa? ?e chce si? co? zakupi? po promocyjnej cenie. Ogólnie nie b?dzie ?adnych problemów z uzyskaniem zni?ki bo oferta jest po pierwsze podzi?kowaniem za aktywno?? na portalu na po drugie i sklepy przecie? na tym zyskuj?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Kazimierzp

Offline

Bardzo fajny pomys?, a je?li chodzi o sklep z plecionkami to na pewno korzy?? dla sklepu, którego nie trzeba b?dzie poleca? na PW ale ma na forum reklam?, a tak?e korzy?? dla nas którzy maj? zni?k? na zakupy, oraz dla tych co szukaj? orginalnej plecionki.
 

Artur Betcher

Offline

Aspius_aspius mia? nieskaziteln? opini? i to zadecydowa?o o otwartej wspó?pracy.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Jacek B

Offline

Ceny Power Pro ma przyst?pne nawet bez 10% zni?ki,a do tego jak jest sprawdzony i ma orygina?y to ja si? skusz? chocia? zni?ka mi na razie nie przys?uguje.Okok
Z?apa? to mo?na chorob?.Ryby si? ?owi.
 

Artur Betcher

Offline

Podoba mi si? takie nastawienie. Mam nadziej? ?e nikt zaraz si? nie obrazi ?e kryteria s? bo i by? musz? i powinni wszyscy toi rozumie?.
Osoby posiadaj?ce nicka zawsze mog? zmieni? a próg 200pkt nie jest nieosi?galny bo licz? si? te? zdj?cia i newsy. Z czasem lista osób si? rozro?nie tak samo jak lista sklepów. Dla chc?cego nic trudnego. Osoby ?rednio aktywne ten próg osi?gaj? w ci?gu miesi?ca. Tylko chcie? i pisa? z sensem.
Aktywno?? nasza równie? jest na r?k? sklepom z którymi mamy wspó?prac? bo odwiedza nas masa go?ci i do tego ro?niemy w si?? w internecie co zwi?ksza te? skuteczno?? reklamy. Uk?ad jest dobry dla obu stron.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Lukasz Trzpiola

Offline

Wielkie brawa za pomys?. Oklaski
Pozdrawiam lukas0055
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć

Podobne Tematy

Temat Forum Odpowiedzi Ostatni post
Regulamin Portalu Regulaminy portalu Sumowego 17 30 czerwca 2018 14:42
Zmiany na portalu Sprawy organizacyjne 329 18 marca 2015 20:21
Zapraszam na Zawody o Puchar Portalu "POKA? RYBE"! Hyde Park 17 23 marca 2014 12:53
Top Users - Ranking aktywno?ci u?ytkowników portalu. Sprawy organizacyjne 12 26 czerwca 2012 01:01
Drugie urodziny portalu forumsumowe.pl Sprawy organizacyjne 30 19 czerwca 2012 15:02
Wygenerowano w sekund: 0.07
44,062,995 unikalne wizyty